Evangélikus lap, 1911 (1. évfolyam, 1-52. szám)

T ártalom jegyzék: Szám (Sz—o.): A magy. ev. egyház tisztviselői által leteendő eskük...........................................................................22 Homola István: Az erdélyi ev. szász egyházkerület Geduly püspök beiktatásán .....................................23 V . A.: Protestáns Országos Árvaegylet................................23 V itéz László: Az adóalapi segély kiosztásának kérdéséhez 23 — — A pesti deáktéri templom felavatásának száz­éves emlékünnepe..........................................24 — — Materny Lajos főesperes felfüggesztése . . 24 Nemet Károly : Amerikai áfium elleni orvosság.......................24 ( Sz—o.): A Materny eset.............................................................25 ,, Evangélikus lelkészeink anyagi helyzete . . 27 — — A torzsai ev. Konfirm.-Otthon 1911. évi jelen­téséből ......................................................................27 (Sz—o.): A vasár- és ünnepnapi munkaszünetről hazánkban 28 Sztehlo Kornél: Az erdélyrészi ág. h evangélikus egyház egyesülésének kérdéséhez............................28 — — A dunántúli ev. egyházkerület közgyűlése 34 (Sz—o): Templomlátogatási kényszer.....................................29 (x. y.) és (N. N.): Evangélikus lelkészeink anyagi hely­zetéhez ...................................................29 — — A Materny-eset.....................................30 V eres József esperes megnj'ító beszéde.....................................31 Wagner Ádám: Az evang. lelkészek anyagi helyzetének kérdéséhez...................................................31 S z. L.: A telhetetlen papzsák....................................................31 Németh B. Károly : Hitsorsosaink Amerikában..........................31 { Sz—o.) : Az evang. egyházi lapok segélyezése .... 32 — — A pozsonyvárosi egyházmegye közgyűlése . . 33 — — A barsi ev. esperesség közgyűlése...........................33 ( Sz—.o ) : Gyurátz Ferenc főrendiházi tag beszéde ... 34 — — A dunántúli evang. egyesület közgyűlése . . 34, 35 — — A pancsovai ev. egyházközség közgyűlése ... 35 Nógrádi: A dunáninneni egyházkerület közgyűlése ... 36 — — Győr sz. k. város ev. egyházközségének évkönyve 36 — — A tiszai ev. egyházkerület árvaházi bizottságának jelentése a kér. közgyűléshez................................36 — — Scholtz Gusztáv bányakerületi püspök évi jelentése . . .............................................................37 — — A tiszavidéki ev. egyházmegye közgyűlése . . 37 Sztehlo Kornél: Zsilinszky........................................................38 — — Geduly Henrik püspök évi jelentéséből . 38 — — A bányai egyházkerület közgyűlése ... 39 — — A besztercebányai ünnepnapok.......................40 V itéz Lajos: Az evangélikus püspökök fizetésének fel­emelése .................................................................40 Hornyánszky A.: A Luther társaság besztercebányai ünnep­ségéhez .......................................................41 — — A tiszai ev. egyházkerület közgyűlése . 41 — — Az evangélikus lelkészek anyagi helyzete 42 Krupecz István : Tettre készen és ha kell tettre fel . . . 42 B. Radvánszky Antal felügyelői székfoglaló beszéde ... 42 Sztehlo Kornél: Szózat az evangélikus lelkészekhez ... 43 Majba Vilmos: A Luther társaság besztercebányai ünnep­ségéhez .......................................................43 ( Sz—o.) : Az egyetemes gyűlés előtt............................44, 45 Sz . L : A reformáció 400 éves jubileumának megünneplése 44 L A. és Vitéz Lajos: Az evang. lelkészek anyagi helyzete 44 Sztehlo Kornél: A reformáció ünnepe.....................................45 Zsilinszky Mihály: Az evang. lelkészek anyagi helyzete . 45 Szimonides Lajos : Ugyanahhoz. Quid nunc ?.......................45 S zám Egyházi belső élet. R.: Állíts helyre minket........................ 1 R.: Új ösvény — új cél........................................................2 M artony Elek: Emberkeresés....................................................10 Dr. Berzsenyi Jenő: Kemény szavak . .................................9 R. : A kemény szavak igazsága ..... 10, 11, 12, 13 Sipos András : Ledőlt választófalak..........................................11 Sztehlo Kornél: Akik mindent tudnak....................... 14 ( Sz-o.): Gróf Tisza István a szabadgondolkodásról . . 15 ,, A Jatho-eset.............................................................15 M. E.: Husvét — az élet ünnepe......................................16 Bélohorszky Gábor: Szubjektivizmus..........................................19 R .: Szociális feladataink...........................................19, 20, 21 Sztehlo Kornél: A destruktiv irány veszedelme .... 23 Németh B. Károly: Evangélikus misszió Északainerikában 26 Süss János: Pozitiv álláspont.......................................... . 35 V eress József: A magyar evang. egyház missziója ... 35 Harnack nyilatkozata az új-testamentomi kritika jövő mód­szeréről ...............................................................................36 M . E.: Harnack-fóle nyilatkozatok a theologia és egyház mai helyzetéhez.................................................................36 Dr. Masznyik Endre: Luther lelke..........................................39 Kaczián János : Ima......................................................................41 K ovács Andor: Ünnepi beszéd a besztercebányai gyáminté­zeti gyűlés alkalmából...................................................41 S ass János : Hit — vallásosság...............................................46 Dr. Berzsenyi Jenő: A kemény szavak.....................................51 D r. Masznyik Endre : Az élet vallása.....................................52 Dr . Szlávik Mátyás : A keresztyénség lényege.......................52 Dr. Szelényi Ö.: Schleiermacher a karácsony jelentőségéről 52 Egyházi külső élet. R.: Jubiláns emlék.................................................... 2, 3, 4 (Sz — o): Egyetemes gyűlésünk........................5, 6, 7, 9 B . L.: A protestáns orsz árvaegylet és árvaház köréből . 7 Várnai: Vallásos esték...............................................................7 Doleschall Lajos: Néhány szó egyházunk lelkészei helyes elnevezéséről .......................................... 9 L ombos Alfréd: Egyházunk elnevezése.....................................10 Zo lnay Jenő: Egyházi követelések behajtása ... 11, 12 Homola István: Vesztessógeink az 1909. évben.......................11 V itéz Lajos : A hitoktatók sérelme..........................................11 H omola István: A cselekvés mezején......................................12 „ „ Mennyibe kerül az állami anyakönyv­vezetés ........................................................12 „ „ Az egyház hitszónoklati nyelve .... 13 „ „ Zsinati ügyek............................................13, 14 R : Új püspökünk . 14 — Főrendiházi kérdés . .........................................................14 — A bánsági egyházmegye gyásza..........................................13 V itéz Lajos: Az evangélikus hívek számbeli csökkenése . 17 — — Egyetemes adóalapi szabályrendelet . . 17, 19 — — A protestáns közös bizottság ülése .... 18 Raffay Sándor: Curiai határozat az alapítványok ügyében 20 Vitéz Lajos: A kongrua.............................................................20 Jelenvolt: Geduly püspök beiktatása..........................................21 — — Geduly püspök székfoglaló beszédéből .... 22 (Sz—o.): Egyházi hatóságaink jellege a büntetőtörvény szemponjából............................................................22

Next

/
Oldalképek
Tartalom