Hegyen épített város, 1928 (5. évfolyam, 1-23. szám)

1928-02-26 / 6. szám

Hegyen épített varos 48 1928 február 26. A III. kér. (Obuda-Ujlak) Evangélikus Nőegyesület folyó hó 11-én műsorral és tombolával egybekötött szeretet- vendégséget rendezett. A műsor egyes pontjai közül ki­emeljük Mohr Henrik lelkész előadását, amelyben az örömről szólott. Reámutatott arra, hogy az igazi, tiszta, boldog örömnek a forrását egyedül az Urnái találjuk meg. Vittek Kató kisasszony, az egyesület pénztárosnője e napra írt kedves és meleghangú költeményében emelte ki az áldozatos és buzgó tevékenységet, amelyet a nőegyesület tagjai (névszerint is megemlítvén őket), a szegények, betegek, aggok, elhagyott gyermekek testi és lelki gon­dozása, szóval az egyházépítő munka terén kifejtenek. Schröder Emma, ifi. Mohr Henrik szép szavalataikkal, Silbernagel Jolán és Silbermann Emma mulatságos pár- jelenetükkel) dr. Lázár Ottó és leánya szép zeneszámukkal gyönyörködtették a közönséget. Végül még meg kell említenünk az est igen kedves vendégei közül Reiter János művészt, aki bámulatos kézügyességi mutatványaival valósággal elragadta a közönséget. A finom teát és a kitűnő készítményéi süteményt, a nőegyesület tagjai szolgáltatták. Az egész est teljesen családias volt és nagyban fokozta a hívek együvétartozásának érzetét. A tiszta jövedelem 100 pengőt eredményezett, amely az egyesület nemes cél­jait szolgálja. Kehely, keresztelési kanna és medence, oltárkereszt, gyertyatartó, oltárterítő, oltár, szószék, keresztelő kút, templompad stb. stb. jutányos beszerzési forrása az Ecclesia r. t., Budapest, IV., Váci-utca 69. A Luther-Társaság titkári hivatala ezúton értesíti a tagokat, hogy mindazoknak, akik a kimutatott tartozást kiegyenlítették, az évi illetményül megállapított kiadvá­nyokat megküldte. Nevezetesen : 1. PMyr Sándor: A magyar protestáns gályarabok. 2. AntarGéza : A gályarabszabadító de Ruyter Mihály. 3. Györy Vilmos : Franklin Benjamin, egy igaz polgár élete. 4. Luther Márton: Keresztyén ember szabadságáról. 5. Farkas Mihályné, Kenessey Gizella: Légy hű mindhalálig. Összesen 24 ív (384 lap). Az évkönyv később az Ösvény e hó végén jelenik meg. Az-1928. évi kiadványokat ősszel küldi szét. A tavasz folya­mán megjelenik kiadványaink új jegyzéke, mely a Luther- Társaság tagjai számára rendkívüli kedvezményeket tar­talmaz. E kedvezményekre előre felhívja a tagok figyelmét. Nagy szellemi kincsre tehetnek szert olcsó áron. Dr. Kovács Sándor főtitkár a tagokat a tagdíjak sür­gős befizetésére kéri fel. Uj tagok jelentkezését elfogadta a Luther-könyvkereskedés és a főtitkár, vidéken pedig minden lelkészi hivatal. Budai Luther Szövetségi tagdíjat fizettek : Beliczay Endre és neje 4, Csáder György 2, Gaál Elemér és neje 4, Göttmann Edéné 2, Jankovics Pál 2, Klassohn János 2, Kún Gyula és neje 4, Mentsik Ferencné 2, Oravecz Jánosné 2, Pliesovszky Pál 2, Pohánka Gyuláné 2, Reif Pál 2, Sol­tész Mária 2, Szarvasi Dezső 2, Sztehló Kornél 2, Unger Emil 2, Wehrmann Istvánná 2, dr. Zathureczky Miklós 2 P. összesen 42 P. Hegyen Épített Városra adakoztak: Özv. Alberti Ernőné 6, özv. Alexy Lajosné 6, Andreikovics Jakabné 1.50, Apafi Margit 3, Bajai lelkészi hivatal 6, Baján Vil- mosné 1.50, Barna Dánielné3, dr. Bartel János 6, dr. Bartha József né 1.50, dr. Betegh Péterné 1.50, Bolemann László 1.50, Böckh Béláné 6, Brodszky Géza 3, dr. Burchard- Bélaváry Andor 3, Cornides Béláné 3, Cortez Arthurné 6, Csáder György 6, Evang. Tanítóképző Igazgatósága, Sop­ron 3, Förk Janka 4, Fuchs Henrik 3, Gaál Elemér 6, dr. Gangéi Ödönné 6, Gloss Barnáné 3, Gujás István 4, Halper Paula 6, Hibián Sámuel 3, Hlavács Viktor 6, dr. Jankó Jánosné 2, Jankovics Pál 6, Jekeli Károly 3, Junász Jenő 3, Juszt Józsa 4, Kalmár Sándorné 5, Király Erzsi 8, Klein Györgyné 6, Kleuner Károly 6, Kondor Károly 3, Kopeczny Ignác 3, Kovács Pál 3, Krausz Rezső 6, Langermann János 3, Liptav Lajos 5, Lux Elek 5, Magya- rics Gizella 3, Maier Emil 25, Mentsik Ferencné 3, Mezei Mihályné 3, özv. Mikus—Csák Istvánné 1.50, Mizerák Józsefné 3, Mladoniczky Nándorné 3, Müller Miksáné 3, Nagy-Varga József 4, Nagy Zsigmond 5, Németh Sándorné 3, Nisbet Henrik 3, Obál Iván 3, Oravecz Jánosné 3, dr. Pap Mihály 3, dr. Pesthy Pálné 6, Petz Gedeon 6, Pliesovszky Pál 3, Radványi István'4, Reif Pál 6, Reinl Sándorné 4, Rudnay Piroska 8, Sándy Gyula 6, Sass János 3, Saxlehner Andor 6, dr. Schreiber Lajos 3, Schu- lek Gusztávnc 6, Soulavy Jenőné 6, Spirka József 3, Szabó Eridre 3, Szépréti Szilárd 3, Szigethy István 6, Sztehló Kornél 3, dr. Szontágh Tamás 10, Szűk Géza 6, dr. Thir- ring Lajos 6, Toepler Ottó 3, Traeger Zsigmond 4, Vági Ferenc 3, özv. Veverka Alajosné 6, Szigethy Vincze Pál Mihály 3, Walkovszky Mihályné 4, Weisenbacher Endre 3, Zander Adél 6, Zawadowszky Alfrédné 6 pengő. Összesen : 390 pengő. Debrecen. Néhány évtizeddel ezelőtt a maradi deb­receni orthodoxiával szemben, amelyet Kenessey Béla püspök méltán pigra mássá-nak, fekete, maradi tömeg­nek nevezett, meg kellett védenünk a szabadelvűbb Protestáns Irodalmi Társaságot, amelyet az unitáriusok befogadása miatt megtámadott. Az alakuló gyűlésen Tiszu Kálmán is sikraszállt mellettük. Velünk eperjesiekkel és a pozsonyi dr. Masznyik Endrével tartott e kérdésben Sárospatak Radácsi Györggyel, Budapest Szőts Farkassal, a későbbi titkárral, Nagyenyed Kovács Ödönnel és Sopron Bancsó Antallal. — Ma — tempóra mutantur — Debrecen a maga nagy püspöképei: Baltazár Dezsővel és derék theoFgiai tanárkarával, a tudós és író Pokoly Józseffel és főleg Lencz Gézával közelebb áll hozzánk evangélikusok­hoz, mint a bpesti ref. theol. akadémia különben tiszteletre­méltó tudós tanárkara. A debreceni nevesebb tanári karból hozzánk kezdettől fogva közel áll a pataki nevelésű s a Károlyi-emlékszobor mozgalmában és gönci ünnepélyé­ben vezérszerepet játszott S. Szabó József, a debreceni ref. főgimn. igazgató, aki nemrég olyan kiváló műveket termelt, mint Kéky Lajos előszavával ellátott »A debreceni re). Kollégium tanárai és kiválóbb növendékei 1549— 1925« és »A protestantizmus Magyarországom, utóbbi Berlinben Horváth B. fordításában németül is megjelent szép művek. Igazi irredenta mü a német külföld tájékoz­tatására é> a gyalázatos Trianon ellensúlyozására. Emlékez­zünk régiekről. Egyik ismertebb nevű tudós halle—witten­bergi egyet, theol. egyháztörténeti professzorunk : a nagy Meander tanítványa, Jacobi egyik előadásában 1883-ban »vértanúi egyház«-nak minősítette a magyar protestantiz­mus egyházait. Örömmel üdvözöljük Debrecen e metamor­fózisát ! Mind a két prot. egyháznak javára szolgál! Dr. Sz. M. Névhelyesbitések az előző lapszámokra vonatkozólag : Vitéz Áts S. Béla 4, Pakányi Ferenc 20, Heilmann Gyula 4, Koren Pál 4.50, Nöthel Pál 6, Scheiring Ferencné 3 és Csuka Lajos 3 pengő. Ifjúsági Kerületi gyűlés Budapesten. Február 26-án. vasárnap délután 4 órakor Budapest és budapestkörnyéki összes ifjúsági egyesületek és protestáns cserkészcsapatok közös gyűlést tartanak a Lónyai-utcai főgimnázium (Ló- nyai-utca 4íc II.) dísztermében. E gyűlésen kb. 250 fiatal­ember vesz részt. Az előadók között szerepelnek dr. Tóth Miklós kúriai bíró, dr. Koczogh András tanár, dr. Scholtz Oszkár főtanácsos, dr. Batiz Dénes orvos, dr. Juhász Lajos táblai tanácsjegyző, Deme László, Szabó Balázs és Csorba Zoltán lelkészek, Töltéssy Zoltán nemzeti titkár. Az össze­jövetelen sok énekszám lesz. Teát a Sándor-utcai egyesület szolgál fel. Részsvételi díj személyenként 30 fillér. Állást, foglalkozást nyújtani tudó hittestvéreink figyel­mét a budapesti K- I- E. áldásos munkájára hívjuk fel. Amikor alkalmazottat keresnek, hozzák ezt a budapesti K. I. E. titkárságának (VIII., Sándor-u. 28.) tudomására, hogy az egyházi munkákban dolgozó hittestvérek meg­élhetéshez juthassanak. Krausz Rezső kályhásmester, II., Vérmező-út 14.. kéri a hittestvérek szíves támogatását. Protestánsoknak 20% engedmény. Értékes ásványgyüjtemény az egész történeti Magyar- ország bányavidékeiről olcsón eladó. Megtekinthető dr .Lux Kálmán műépítész irodájában, X., Szabóky-u. 40. Bácsy Péter mészáros és hentesmester II., Szénatéri piac : ajánlja elsőrendű árúit, kéri hittestvéreink jóindu­latú támogatását. Olcsó árak. Pontos kiszolgálás. Fehérnemű szalón jutányosán varr kelengyét, hozott anyagból is készít. Hollyné, I., Krisztina-körut 34.(2—10) WO DIA NE RF. ÉS FIAI GRAFIKAI INTÉZET ÉS KIADÓVÁLLALAT R.-T. KÖNYV- ÉS HÍRLAP NYOMD A JA Telefon : T. 276-28-24*26. BUDAPEST, IV., DALMADY-UTCA 3-5-7. (Felelős: Kies Ferenc

Next

/
Oldalképek
Tartalom