Schmidt János: Német telepesek bevándorlása Hesszenből Tolna-Baranya-Somogyba a XVIII. század első felében. Győr 1939.

BEVEZETÉS

BEVEZETÉS. A német nemzetiségi kisebbségi kérdést, a magyarországi németségnek az őslakó magyarsághoz való hagyományos jóvi­szonyát mindkét oldalon csak az fogja a történeti és ethikai igaz­ságnak megfelelően és megnyugtató módon elbírálni, aki tudja, hogy az isteni gondviselés intézkedése folytán hogyan kapcsoló­dott bele a bevándorlottak sorsa és élete a számtalan megpróbál­tatást látott magyar nemzet és haza sorsába és életébe. E történeti ismeretnek a gyarapításához kíván hozzájárulni e kis munka, melynek tárgya a hesszeni protestáns németség be­vándorlása Tolna-Baranya-Somogyba a XVIII. század elején. Azonkívül szolgálatot kíván tenni e kis munka azoknak, akik Tolna vármegye történetével foglalkoznak s némi történeti alap­vetés óhajt lenni a tolnamegyei német nyelvjárások kutatói számára. A hesszeni protestáns, főként evangélikus vallású németség­nek a szóban forgó területre való bevándorlása, gyülekezetekké s községekké való szervezkedése külön érdekes fejezetét alkotja ama nagy bevándorlási mozgalomnak, amely III. Károly (mint német-római császár VI. Károly) király telepítési tevékenysége folytán indult meg Németország egyes vidékeiről a törökök által pusztán hagyott magyar tájakra s amely bevándorlás legtömege­sebb a XVIII. század 2.- évtizedében volt. Ennélfogva mindaz, amit el fogunk mondani, beletartozik ugyan a XVIII. századeleji német bevándorlás általános történetébe, azonban a címben megjelölt tárgyra vonatkozólag rendelkezésre álló hazai és németországi források egyrészt lehetővé, a betelepülés sajátos körülményei másrészt indokolttá teszik annak az általános településtörténet­től függetlenül való tárgyalását és feldolgozását. A munkánkban foglalt állítások alapjául szolgáló forrásokat mindenütt pontosan megjelöltük, ami által lehetővé tettük a kö­zölt adatok pontos ellenőrzését. A rendelkezésre álló források

Next

/
Oldalképek
Tartalom