Evangélikus Élet, 2007 (72. évfolyam, 1-52. szám)

2007-05-06 / 18. szám

6 2007- május 6. PANORÁMA ‘Evangélikus ÉletS Fabiny Tamás: Ajtórésnyi zsoltár Büszkén hirdeti minden kiadó, ha valamelyik kiadványa első ki­adásának példányai elfogytak, és szükségessé vált a második, mert még mindig keresik a könyvet a leendő olvasók. így van ezzel a Luther Kiadó is Fabiny Tamás Ajtórésnyi zsoltár című kötetével. Az először 2001-ben megjelent könyv külső formájában és tar­talmában is kissé megújult, azon­ban az, amiért szerették az olva­sók, mit sem változott. Akik még nem ismerik e kötet írásait, azok figyelmét hívja fel rá a piarista pap tanár, jeleníts István a máso­dik kiadáshoz írt előszavának soraival: A szent és a profán határmezsgyéjén „Ha valakinek közületek...” Az evan­géliumi pásztor otthagyja nyáját, a ki­lencvenkilenc törvénytartó juhot, hogy megkeresse az egy elveszettet. Az asszony lámpást gyújt, kisöpri a házat, nem nyugszik, míg meg nem leli az elgurult drahmát. De mi törté­nik, ha nem egy bárány, nerft egy pénzdarab vész el, ha a százból ki­lencvenkilencet, a tízből kilencet kell keresni? „Ha semmibe veszik végzé­seidet, mit tehet akkor az igaz?” - kérdezi megdöbbenve a zsoltáros (10,3). Mit tegyen, ha látja, hogy az otthon maradottak hűsége is megkí­sértett hűség, hogy őket sem könnyű megszólítani? Talán ma már nem is az elveszett bárányt, az elgurult pénzdarabot ke­ressük, hanem a szavakat, amelyekkel utolérhetnénk egymást. Mert „a néma Gonosz kölcsönkérte a jóság nyelvét, s lármává degradálta” - ahogyan W. H. Auden írja. Fabiny Tamásnak sikerült meglelnie, megteremtenie azt a nyelvet - a szent és a profán határmezsgyéjén -, ame­lyen ma is hitelesen szólhat ember és Isten találkozásának legmélyebb titka­iról. Meditációi, imádságai a próza és a vers, az áhítat és a köznapiság lehe­tőségeit érintik. Amikor fájó vagy szent pontokhoz jutnak, a liturgia vagy a huszadik századi magyar líra emelkedett sorait idézik. A kis kötet első kiadása hat éve je­lent meg: gyorsan elfogyott, és nagyon jó visszhangja volt. Ez a második ki­adás néhány darabbal bővült, gazda­godtak a témái is. A világban tájékozó­dó ember hétköznapi tapasztalatain és a lelkipásztor személyes emlékein túl a legutóbbi évek nagy katasztrófái­ra is rányit, már-már az apokaliptika hangján. Életismeret, a Biblia világában való otthonosság, egy apa felelősségtudata és ámulata, a média modem lehetősé­geinek, „nyelvének” ismerete, az imád­ságban érett lelki ember s az Isten egy­házát felelősen szolgáló pásztor szere­tő figyelme az a talaj, amelyből ezek az írások kisarjadtak. Hiszem: örömet, áldást visznek mindenkihez, aki olvas­sa őket. ■ Jeleníts István 192 oldal, 133x156 mm, ragasztókötött, 1220 Ft - a Szent István könyvhéten: 976 Ft. Megvásárol­ható a kiadó könyvesboltjában (Budapest Vili. kér., Üllői út 24.), elektronikus könyvesboltjában (http://bolt.lutheran.hu), illetve a Huszár Gál papír- és könyvesboltban (Budapest V. kér., Deák tér 4.). Megrendelhető a kiadótól: 1085 Budapest, Üllői út 24.; fax: 1/486-1229; e-mail: kiado@lutheran.hu. Ha a Szent István könyvhéten nem tud eljönni standunkhoz, az alábbi megrendelő- lapon elküldött megrendelés esetén is biztosítjuk a 20%-os kedvezményt. A megren­delőlapot a könyvhét ideje alatt juttassa el a kiadóhoz levélben vagy faxon. Ar--........................................................................................................................................­MEGRENDELŐLAP Alulírott megrendelem a Luther Kiadótól a Szent István könyvhét ideje - május 7-12. - alatt kedvezményes áron az alábbi kiadványokat: 2) _________________________________________________________________________________________________________________ 3L_________________________________________________________________ 4) __________________________________________________________________ 5) ______________________________________________________________________________________________ É l_____________________________________________ Z) ___________________________________________________________________ 8)__________________________________________________________________ 9) __________________________________________________________________ 10 ) _________________________________________________________________ Me grendelő neve: Megrendelő (postázási) címe: Aláírás A keresztény könyv ünnepe ► Tizenötödik alkalommal rendezi meg a Szent István Társulat a budapesti Ferenciek terén a Szent István könyvhetet. A keresztény könyvkiadás legnagyobb hazai seregszemléjén május 7-12. között, hétfőtől szombatig délelőtt 10 órától este 6 óráig várják a kiállítók az érdeklődőket. A „könyvesbolttá” változó tér standjai között egyházunk Luther Kia­dója is várja az olvasókat új és.régebbi kiadványaival. Saját köteteinket ez alkalommal 20%-os kedvezménnyel árusít­juk. Az alábbiakban néhány könyvünkre külön is felhívjuk a figyelmet. ■■■■■■■■■■■NMMHnMMMMMMMMHMMMNnnMMMMMMMMMMMnnMMMMMMMi Tarisznyakönyv - Polgár Rózsa kárpitjai versekkel [Szerk.: Zászkaliczky Zsuzsanna] 80 oldal, 164x164 mm, keménytáblás Ára: 1680 Ft, a Szent István könyvhé­ten: 1344 Ft Tarisznyakönyv Jelzőtűz - Tizenegy bátorító szó [Szerk.: Szabó Lajos] 112 oldal, 148x210 mm, ragasztókötött Ára: 890 Ft helyett 712 Ft Lélegzetvétel - Kilenc nap a léleknek [Szerk.: Szabó Lajos] 52 oldal, 148x210 mm, irkafűzött Ára: 790 Ft helyett 632 Ft „Együtt az ország népével” - Evangéli­kusok 1956-ban 136 oldal, 220x220 mm, kartonált Ára: 1700 Ft helyett 1360 Ft Luther Márton, a reformátor A 2006 őszén Budapesten is megrende­zett Luther-kiállítás anyaga páratlan ké­pi illusztrációt nyújt a reformátor életé­nek történetéhez. 76 oldal, 190x284 mm, kartonált Ára: »95 ft helyett 956 Ft Gáncs Aladár: Elő víz 208 oldal, 124x183 mm, kartonált Ára: 840 Ft helyett 672 Ft Christoph Klein: Fény az út végén „Egy évvel feleségem, Marlene Klein ha­lála után belső kényszert éreztem, hogy valahova csendes helyre vonuljak vissza. Össze akartam foglalni írásban azokat a bizonyságtételeket és megtapasztaláso­kat, amelyeket betegsége és halála idején feljegyeztem. Azokat a vigasztaló és utat mutató gondolatokat, amelyek német- országi kezelésének hosszú hónapjai idején folytatott élénk levekezésünkből és a temetésekor mondott beszédekből valók.” (Részlet az előszóból) 163 oldal, 141x200 mm, kartonált Ára: 380 Ft helyett 304 Ft Jer, örvendjünk, keresztyének! Áhítatok minden napra Luther írásaiból 440 oldal, 124x189 mm, kartonált Ára: 530 Ft helyett 424 Ft Szemerei Gábor: Belső szoba - Medita­tiv, predikatív versek, faplasztikák, vallomások 134 oldal, 148x210 mm, kartonált Ára: 1300 Ft helyett 1040 Ft Szemerei Gábor Serdüljetek énhozzám- Gyermekversek nem csak felnőtteknek 136 oldal, 148x210 mm, kartonált Ára: 1300 Ft helyett 1040 Ft Visszhang - Imádságok, olvasmányok [Szerk.: Szabó Lajos] 2., javított kiadás, 396 oldal, 124x183 mm, vászonkötés Ára: 230oFt helyett 1840 Ft Evangélikus énekeskönyv 808 oldal, 122x166 mm (nagy), 85x119 (kicsi), vászonkötés Ára: 1600 Ft helyett 1280 Ft (nagy), loyo-Ft helyett 840 Ft (kicsi) Boda Zsuzsa: Kézműves napló a te­remtés 7 napjáról A teremtéstörténetet dolgozza fel a fü­zet különböző kézművestechnikák se­gítségével. Lehetőséget nyújt Isten te­remtésének megértésében, elmélyítésé­ben - felismerve a Teremtő kegyelmes szándékát. 42 oldal, 165x225 mm, irkafűzött Ára: 880 Ft helyett 704 Ft Tamminen-Vesa-Pyysiäinen: Hogyan tanítsunk hittant? - Vallásdidaktika 228 oldal, 168x228 mm, kötött Ara: 1400 Ft helyett 1120 Ft Scholz László: Az evangélium Pál sze­rint - A római levél a szószéken 148 oldal, 168x238 mm, kartonált Ára: 550 Ft helyett 440 Ft Hullámhossz - Evangélikus lelkészek ige­hirdetései az egyházi esztendő ünnepeire [Szerk.: Szabó Lajos] 305 oldal, 168x237 mm, kartonált Ára: 1600 Ft helyett 1280 Ft Bálintné Kis Beáta: A garamut hangja - Négy év Pápua Új-Guineában 194 oldal, 150x220 mm, kartonált Ára: 880 Ft helyett 704 Ft Fabiny Tibor: A Magyarországi Evan­gélikus Egyház rövid története 96 oldal, 145x200 mm, irkafűzött Ára: 310 Ft helyett 248 Ft Eric W. Gritsch: Isten udvari bolondja- Luther Márton korunk perspektívájából 344 oldal, 168x238 mm, kartonált Ára: 2750-Ft helyett 2200 Ft Ablaknyitás - Keresztény önismeret fala­kon belül és kívül [Szerk.: Szabó Lajos] A többségében fiatal doktoranduszok és lelkészek munkájából létrejött felnőtt- oktatási segédanyag az egyház alapvető kérdéseit tárgyalja: szó esik a Bibliáról, a szentségekről, a keresztény spiritualitás- ról, az egyházi ünnepekről, a teremtett- ség és a keresztény ember viszonyáról stb. A kötet alapvető szándéka szerint közérthetően kívánja tárgyalni azokat a kérdéseket, amelyek mai újragondolása segíthet a tanítványi küldetésünk meg­erősödésében. 412 oldal, 166x238 mm, kartonált Ára: 2300 Ft helyett 1840 Ft Cserháti Sándor: A Filippibeliekhez írt levél - Kommentár 244 oldal, 141x200 mm, kartonált Ára: 520 Ft helyett 416 Ft Grünvalszky Károly: Énekek Éneke, avagy a szerelem iskolája 64 oldal, 104x199 mm, kartonált Ára: helyett 120 Ft Veöreös Imre: János levelei - Kommentár 312 oldal, 140x195 mm, kartonált Ára: 900 Ft helyett 720 Ft Dr. Muntag Andor: Jób könyve - Kom­mentár 385 oldal, 145x203 mm, kötött Ára: 1600 Ft helyett 1280 Ft Dr. Muntag Andor ve zenvedőnek. Prőhle Károly: Lukács evangéliuma ­Kommentár 384 oldal, 144x197 mm, kartonált Ára: 450 Ft helyett 360 Ft Keveházi László: A kereszt igéjét hir­detni kezdtem - Sztárai Mihály élete és szolgálata 316 oldal, 165x235 mm, kartonált Ára: 1950 Ft helyett 1560 Ft Bartosné Stiasny Éva: Háborúban bé­kességben - A Bogár utcai gyermekotthon lakóinak csodás megmenekülése 72 oldal, 140x196 mm, kartonált Ára: 980-ft helyett 784 Ft Kossuth és az egyházak [Szerk.: Kertész Botond] 192 oldal, 168x238 mm, kartonált Ára: 1240 Ft helyett 992 Ft Ursula Koch: Rózsák a hóban - Bóra Katalin élete (regény) 192 oldal, 128x202 mm, kartonált Ára: 795 Ft helyett 636 Ft Reményik Sándor Összes verse I—II. I. kötet: 678 oldal, II. kötet: 512 oldal, 138x203 mm, vászonkötés Ára: 3900ft helyett 3120 Ft Bozóky Éva: Számyasoltár - Regények 409 oldal, 115x206 mm, kötött Ára: 1850 Ft helyett 1480 Ft Nagy Gyula: Az egyház mai tanítása - Evangélikus dogmatika I-II/i. L: 382 oldal, 142x197 mm, kötött Ára: Pj-eo-ft helyett 1200 Ft II/i.: 159 oldal, 147x200 mm, kötött Ára: 950 Ft helyett 760 F Klaus Douglass: Isten szeretetének ün­nepe - Az istentisztelet mai formáiról 296 oldal, 160x230 mm, kartonált Ára: 1900 Ft helyett 1520 Ft

Next

/
Oldalképek
Tartalom