Evangélikus Élet, 2006 (71. évfolyam, 1-52. szám)

2006-08-13 / 33. szám

‘Evangélikus ÉletS ÉLŐ VÍZ 2006. augusztus 13. 9 Végre igazi nő leszek. Rég nem látott barátommal találkoztam. A beszélgetés a szokott közhelyekkel kezdődött, a kötelező tájékoztatók után azonban érdekes fordulatot vett. Beszélgetőtársam elmesélte, hogy felhagyott a nagyvárosi életmóddal, fel­számolt mindent, ami idekötötte, és messzire költözött Budapesttől. Új lakhelyén néhányan összefogtak, és közös gazdaságot alapítottak, tulajdonképpen egy faluközösséget. Csak természetes - divatosan szólva bio- - módszerekkel termelnek, gyakorlatilag önellá­tók. Ami kevés fölöslegük van, azt értékesítik, s az így befolyt összegből a falutanács döntése alapján szerzik be a nélkülözhetetlen ipari ter­mékeket. Közösen tartják fenn saját iskoláju­kat, és bár nem okvetlenül pedagógus képzett­ségű, de mindenképpen nagy tudású, jó szán­dékú, tanítói vénával megáldott társukra bíz­zák a csemeték képzését. Akik - talán nem meglepő- messze az átlagot meghaladó isme­retekkel rendelkeznek környezetükről. Ha na­gyon le akarnánk egyszerűsíteni, talán azt is mondhatnánk, kiválóak biológiából, földrajz­ból, környezet- és természetismeretből. A közösség nem tartja magát kommuná­nak, hiszen nem élnek teljes vagyonközösség­ben, de az „egymás segítése" fogalom azért mégis egészen más tartalommal bír. Természe­tesen együtt építkeznek, közösen végzik a me­zőgazdasági kampánymunkákat, a közösségi épületek és létesítmények fenntartását. Ezenkí­vül a tagoknak különböző feladataik vannak, például télen az iskola tüzelővel való ellátása vagy a közterületek tisztán tartása. Leginkább az „élőfalu" kifejezést kedvelik, amely egyaránt utal aktív közösségükre és a természettel való közelség, harmónia megélésére. A szinte rousseau-i kép persze nem felhőtle­nül derűs: vannak gondjaik, problémáik Nincs múltjuk nincsenek gyökereik s ami a legjob­ban hiányzik: nincsenek hagyományaik Nem­csak a gazdálkodás csínját-bínját nem tanul­ták meg nagyszüleiktől, de a zárt közösségi lét ezernyi konfliktusának a kezelését sem ismerik, amiért időnként keserves árat kell fizetniük Azonfelül, hogy mindenre maguknak kell rá­jönniük - néha fájdalmas tapasztalatok árán -, gyakran súlyos problémát okoz eldönteni még azt is, hogy mi a jó és mi a rossz. Felnőtt emberek naponta szembesülnek olyan kérdésekkel, amelyekre nincsenek felké­szülve, s mégis választ kell adniuk rájuk Ha betakarításkor gépeket használnak jóval gyor­sabban kerül biztonságba a termés, de kibúj­nak a maguk szabta szabályok alól. Ha gyer­mekeiket beoltatják védőoltással, akkor-hitük Istentelenül szerint - komoly veszélynek teszik ki őket az­zal, hogy mérget juttatnak a szervezetükbe, vi­szont ha nem teszik meg, vállalniuk kell a gyámhatóság és a közegészségügyi hatóság rosszallását. Ha megtanítják gyerekeiknek a számítógép kezelését, a rosszat hinthetik el a tiszta gyermeki lélekben - vallják -, viszont ha nem, komoly hátrányt okozhatnak a reménye­ik szerint majdan tanulni vágyó ifjaknak. Még hosszasan sorolhatnánk a közösséget érintő megpróbáltatásokat, a felmerülő kérdések, problémák özönét. „Mi a megoldás?” - tette fel immár sokadszor a kérdést barátom, most ép­pen tőlem várva a helyes választ. Kézenfekvő javaslatomon - hogy ha vala­honnan, akkor a Bibliából igazán hiteles fele­leteket kaphatnak erkölcsi, lelkiismereti kérdé­seikre - nem lepődött meg. Sőt nem is utasítot­ta el a lehetőséget. Viszont elmesélte, hogy bár a közösségben vannak néhányan, akik tagjai voltak valamelyik egyháznak, mikor oda kerül­tek - és ma is bevett szokás körükben például az étkezés előtti asztali áldás -, de valójában nem egy keresztény közösségről van szó. Pedig próbálkoztak már azzá válni, csakhogy a Bib­lia - bármennyire tisztelik is - megértéséhez is­meretek kellenek, amelyekkel ők nem rendel­keznek így semmit nem tudtak kezdeni a ti­zenkét törzs területfoglalásának leírásával, de nem érintette meg őket a csodálatos halszapo­rítás története sem. Egyszer volt már valaki, aki vállalkozott ar­ra, hogy legalább időnként eljárjon hozzájuk, és meséljen nekik az élő Istenről, de számukra nem volt hiteles, hiszen nem ismerte, nem értet­te az ő életüket, így nem tudta megtalálni velük a közös hangot. Saját kezdeményezéseik is rendre kudarcot vallottak s a nagy kihívás elle­nére sem akartak valamiféle új kommuna, szekta megalapításába fogni. Tanult emberek lévén tudják, érzik hogy nem ez a helyes út. Ténylegesen nem is az a problémájuk hogy nem tartoznak valamely bejegyzett vallási kö­zösséghez. A zsigereikben érzik hogy kell még lennie a földön, a vízen és a magon kívül „vala­kinek”, aki gondoskodik róluk, aki vigyázz rá­juk Aki lehetővé teszi, hogy az iszonyúan sok és kemény munkával megművelt növény étel­ként az asztalukra kerülhessen. Barátom saját szertatása például, hogy vetés előtt letérdel a földje szélén, és hangosan imádkozik így pró­bálja megtalálni, megszólítani Istenét. Hinnének ők csak sok más - az előző rend­szerben született felnőtthöz hasonlóan - nem tudják hogyan kell hinni. Hogyan kell hívővé, kereszténnyé válni? Hogyan kell megszólítani az Urat, s mi van akkor, ha válaszol? Ok is ugyanazt az Urat keresik, ők is ugyanazokkal a problémákkal találják szem­ben magukat, mint bármelyikünk Csak ők naponta, talán óránként szembesülnek a Te­remtő nagyságával és mindenhatóságával, de nem lelik a hozzá vezető kicsiny ösvényt, amelyre nekünk rámutat lelkész, gyülekezet, liturgia, imádság és Szentírás. Érzik a Meg­váltó jelenlétét, de nem tudják, hogyan szólít­sák meg, hogyan forduljanak oda hozzá. Ná­luk nem működik a kommunikáció - még annyira sem, mint az úgynevezett „gyakorló keresztényeknél". Ok élő hitet, megtalált Istent szeretnének, nem pedig istentelenül élni! Ok, az élő falu la­kói, akik talán sokkal jobban érzik az élet, a napi munka roppant felelősségét, a választás súlyát, hiszen lényegesen több verejtékkel tud­ják előteremteni mindazt, amire szükségük van. Amiért viszont igazi, kimondhatatlanul nagy, de kimondatlan hálát éreznek. Nem úgy, mint mi, elpuhult városlakók, akiknek sokszor már eszünkbe sem jut hálát adni azért a kénye­lemért, amelyben élhetünk. ■ Gyarmati Gábor A meleg pulóverek és a vastag télikabá­tok elrejtik nemkívánatos idomainkat. Ám a tél után jön a tavasz, majd a hosszú, forró nyár és a fürdőruhasze- zon. Ilyentájt közszemlére kerül az em­ber fiának-lányának a teste - akár akarja, akár nem. Van, aki el tudja fogadni ma­gát olyannak, amilyen. Van, aki diétával és sporttal küzd a felesleges kilók ellen, így próbálva előnyösebb külsőre szert tenni. És akad olyan is, aki az egysze­rűbb, ám annál költségesebb megoldást választja: plasztikai műtéttel válik von­zóbbá. A sebészek a betegség vagy baleset következtében keletkezett elváltozáso­kat alapos szakmai felkészültséget igény­lő korrekciós műtétekkel igyekeznek ke­vésbé feltűnővé tenni, illetve ha lehetsé­ges, teljesen eltüntetni. A szépséget szol­gáló műtétek azonban egészen más ka­tegóriába tartoznak; van, akinek való­ban szüksége van rá, de van olyan is, aki­nek tulajdonképpen nincsen, mert „ele­ve” szép, és az operációval csupán még szebb szeretne lenni. Tudván, hogy az ok és az indok min­denkinél más és más, az egyik bulvárlap felhívása furcsa érzéseket kelt bennem. „Nem szereti a testét? Átoperáltatná, de nincs rá pénze?” A folytatás: az említett sajtótermék természetesen segít, hogy az önmagával elégedetlen úr vagy hölgy szép és boldog legyen. Tagadhatatlan, hogy az előnyös külső sokat jelent az önbecsülés és a pozitív én­kép kialakulása szempontjából. Anélkül hogy a mozgás, az egészséges életmód vagy az öltözködés elhanyagolására buz­dítanánk bárkit is, nézzük a Szentírás né­hány, a női test szépségére vonatkoztat­ható passzusát!,Minden test csak fű, és min­den szépsége, mint a mezei virágé." (Ézs 40,6c) „Csalóka a báj, múlandó a szépség, de az Urat félő asszony dicséretre méltó." (Péld 31,30) A külcsín tehát nem minden. A bel­becsre, vagyis a belső értékekre is nagy hangsúlyt kell (kellene) fektetnünk. Van­nak olyan jó tulajdonságok, ha tetszik, erények, melyek egyeseknek születésük­től fogva vagy neveltetésük következté­ben eleve adottak: jóság, kedvesség, fi­gyelmesség - és így tovább. A hit kérdése természetesen nem ilyen egyszerű. Bár Isten születésünktől fogva szeret és gyermekeként fogad el minket, nekünk magunknak szüksé­günk van ennek felismerésére, a megté­résre, majd a belső, hitbeli gazdagodás­hoz és fejlődéshez a naponkénti biblia- olvasásra és rendszeres imaéletre. Telje­sítményorientált világunkban - a min­dennapok rohanásában - azonban ép­pen a befelé és felfelé figyelés marad el. Ezért ezúton szeretném meghirdetni önmagam és minden érintett hölgy szá­mára a Legyünk „belül is" szépek! mozgal­mat, hogy ezáltal lehessünk „igazi”, azaz kívül-belül szép nők. ■ GaZsu Kedves Gyerekek! ► Józsefről szóló sorozatunk utolsó előtti részéhez érkeztünk. Az egyes részek után található fel­adatok helyes megfejtéseit még most is beküldhetitek. Jutalmul összegyűjthetitek a szereplők pa­pírfiguráit, melyekhez egy-egy rá­adás ruha is jár. Postacímünk: Evangélikus Élet szerkesztősége, 1085 Budapest, Üllői út 24. A borí­tékra írjátok rá: Gyermekvár. 8. Amikor a kilenc testvér hazaért, elme­sélték az édesapjuknak mindazt, ami ve­lük történt. Apjuk sírva fakadt:- Elveszitek tőlem a gyermekeimet! József nincs meg, Simeon idegen földön, börtönben van, és még Benjámint is el­viszitek? Ha bármi baj éri őt, tudjátok meg: belehalok a bánatba! Amikor kiürítették a zsákokat, mind­egyikben megtalálták a pénzes zacskó­kat. Jákobbal együtt nagyon megijedtek. Telt-múlt az idő, és elfogyott a vásá­rolt gabona. így újra elindultak Egyiptom földjére. Nemcsak Benjámint vitték ma­gukkal, hanem apjuk parancsára ajándé­kokat is és kétszer annyi pénzt, mint a gabona ára. Ugyanis vissza akarták adni az előzőleg kapott gabona értékét is. Amikor Egyiptom földjére értek, Jó­zsef azonnal hívatta őket. A testvérek nagyon megijedtek, mert azt hitték, hogy büntetés vár rájuk. Ám ehelyett ki­engedték Simeont a börtönből, majd mindannyiukat lakomával kínálta Egyip­tom felügyelője. A testvérek nagyon csodálkoztak ezen. Akkor József kikér­dezte őket Jákobról. Megkönnyebbülve hallotta, hogy még él, és jól van. Amikor meglátta Benjámint, kisietetta teremből, hogy titokban kisírja magát. Nagyon megrendült, hogy újra ott áll előtte rég nem látott öccse. Majd visszament közé­jük, de még mindig nem mondta meg nekik, hogy ő kicsoda. A lakoma végén megparancsolta háza felügyelőjének, hogy töltsék meg a zsá­kokat gabonával, és ismét tegyék beléjük a pénzes zacskókat is.- Ezüstserlegemet pedig rejtsd a legki­sebbik zsákjába a pénzes erszénnyel együtt! A testvérek reggel elindultak hazafelé, most sem tudva semmit a zsákokban la­GYERMEKVAR puló titkokról. Még nem jártak messze a várostól, amikor József utánuk küldette az egyik emberét.- Szaladj utánuk, és kérdezd meg tő­lük: miért fizettetek rosszal a jóért? Mi­ért loptátok el uram ezüstserlegét, amelyből inni szokott? Amikor a férfi utolérte őket, a testvé­rek ijedten tiltakozni kezdtek.- Miért mond az én uram ilyeneket? Távol álljon tőlünk az ilyesmi! Hiszen azt a pénzt is visszahoztuk, amelyet a zsákjainkban találtunk! Hogy loptunk volna akkor urad házából ezüstöt?! Aki­nél megtalálod, az haljon meg, mi pedig mindannyian a rabszolgáid leszünk. A felügyelő beleegyezett, bár azt mondta, hogy csak az lesz a rabszolgája, akinél megtalálják a serleget. A többiek szabadok maradnak. Ekkor elkezdték kinyitogatni a zsákokat. Benjáminé ma­radt utoljára. Ott lapult a serleg! A test­vérek kétségbeesésükben megszaggat­ták ruháikat, majd fölrakták zsákjaikat a szamarakra, és visszamentek a városba. József elé vitték őket, ahol Júda a földre borulva elkezdett könyörögni Benjámin életéért. Kössétek össze a pontokat egytől ötvenötig! Mit ábrázol a rajz? HETI ÚTRAVALÓ Akinek sokat adtak attól sokat kívánnak és akire sokat bíztak, attól többet kémek számon. (Lk 12,48b) Szentháromság ünnepe után a 9. héten az Útmutató reggeli s heti igéi Isten gyer­mekeinek, az ő elhívott szolgáinak a fe­lelősségéről szólnak. Ők Krisztussal közösségben élve, hűségesen és engedelmesen teljesítik Uruk akaratát e világban - tudva, hogy „Isten az, aki megsegít engem, az Úr az, aki megváltja lelkemet" (Zsolt 54,6; LK). A talentumokról - egy talentum: harmincöt ki­logramm ezüstpénz - szóló példázat üzenetét a következő ige fényében vizsgáljuk meg: „És ha a másén nem voltatok hűek ki adja oda nektek azt, ami a tietek?" (Lk 16,12) Isten minden gyermeke kapott a képességei szerint valamennyi s valamilyen talentumot. Ha az Urat féljük és szeretjük mindennél jobban, akkor örömmel szolgálunk, hogy „befektetése" maradéktalanul megtérüljön bennünk és általunk. Ekkor is csak azt tesszük, ami a kötelességünk, ezért az örök élet: jutalom, Isten ingyen kegyelmi aján­déka! „Jól van, jó és hű szolgám, a kévésén hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünne­pi lakomájára!” (Mt 25,21.23) Pál Krisztusért kárnak ítélt mindent, mert felismerte: csak a belé vetett hite által igazulhat meg Isten előtt. És azért nyerhette meg Krisztust, mert már előzőleg, a damaszkuszi úton megragadta őt Jézus. Ezek után hogyan hasznosít­ja talentumait? „...ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé..." (Fii 3,14) Salamon engedelmes szívet kért; bölcs és értelmes szívet kapott az Úrtól. Ezt a talentumot jól hasznosította, „mert látták hogy isteni bölcsesség van benne, és így szolgáltat igazságot" (iKir 3,28). Ezékiel próféta is hűségesen betöltötte Istentől nyert őrállói hi­vatását, figyelmeztetve bűnöst és igazat az Úr igéjével. Ha ez utóbbi „nem vétkezik ak­kor életben marad, mert engedett a figyelmeztetésnek és te is megmented a lelkedet" (Ez 3,21). Az Isten eredeti szándéka szerinti házasság és a házasság nélküli élet egyaránt az ő ke­gyelmi ajándéka (lásd iKor 7,7), nem emberi „teljesítmény”. De „nem mindenki képes el­fogadni ezt a beszédet, csak az, akinek megadatott" (Mt 19,11)! Csak a Szentlélekkel betelje­sedve, az ő irányítása alatt, az alkalmas időt jól kihasználva tudunk az Úr akarata sze­rint, bölcsen szolgálni talentumainkkal. Az igazi ünneplésnek soha nem lesz vége: „.. .adjatok hálát az Istennek az Atyának mindenkor mindenért, a mi Urunk Jézus Krisztus nevé­ben. ” (Ef 5,20) Pilátus többet kapott a világi hatalomból, de Jézus felvilágosította: „Sem­mi hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked... ” (Jn 19,11) A császár ba­rátja végül engedett a zsidó vezetők zsarolásának. Isten gyermekeként mi jól is- mer(het)jük Urunk akaratát. Hű és okos sáfárként végezzük-e a ránk bízott „sok” szolgálatot? „Boldog az a szolga, akit, amikor megérkezik az úr, ilyen munkában talál!" (Lk 12,43) „Mert nem ember, hanem Isten a mi gazdánk!” (Luther) Ó, „segíts, hadd végez­zem / Minden dolgom serényen, / Készséges szolgaként...” (EÉ 436,5) ■ Garai András

Next

/
Oldalképek
Tartalom