Evangélikus Élet, 2005 (70. évfolyam, 1-52. szám)

2005-09-04 / 36. szám

4 2005- szeptember ii. KERESZTUTAK "Evangélikus Életi; mmgmmmMwmmmMfflmmmMmMmmmmmmm’mmMMmMmmmmmmMmmmMmmMimmMmmmMmmTam.:! Más úton tértek haza Néhány szó a kölni világtalálkozóról Egy hiteles ember ► Az idén huszadik alkalommal ren­dezték meg a katolikus ifjúsági vi­lágtalálkozót Kölnben, valamint Bonnban és Düsseldorfban. Az au­gusztus 15. és 21. között megrende­zett programsorozaton - becslé­sek szerint - csaknem egymillióan gyűltek össze. Ebből körülbelül négy-ötezer résztvevő magyar volt - határon belül élők és hatá­ron túliak egyaránt érkeztek. A résztvevők többségét középületekben szállásolták el. A zarándokok (nem csak a katolikusok) egy hátizsákot, kendőt, prog­ramfüzetet, a liturgiákat, imádságokat is tartalmazó énekfüzetet, várostérképet, Németország-térképet, rózsafüzért és ivó­vizes flakont kaptak. A zarándoklat végál­lomása természetesen a kölni dóm volt (képünkön). A Rhein Energie Stadionban került sor a nyitó istentiszteletre, melyen Horst Köhler, a Német Szövetségi Köztársa­ság elnöke is üdvözölte a megjelenteket. A rendezvénysorozat témája ez volt: „Wir sind gekommen um ihn anzubeten.” (Azért jöttünk, hogy hódoljunk neki.) En­nek jegyében szervezték a közösségi programokat. Délelőtt áhítatokat tartot­tak, esetenként pedig interaktív módon is be lehetett kapcsolódni az alkalmakba: a találkozó résztvevői az igehirdetés után kérdéseket tehettek fel - a mise témájától függetlenül is - az egyházi vezetőknek, többek között Joachim Meisner bíborosnak, kölni érseknek. Számos koncert, szabadidős program tette színesebbé a választékot. A „color dome” sátrai például az asszociációs ké­pességekre építettek: odabent különböző talajokon lépkedve más-más képet látha­tott a betérő: ha például faforgácsra lépett, egy csecsemőt ábrázoló kép jelent meg stb. Ezenkívül rajzolás, színház, képkiállí­tás és a média valós szerepét kidomborító néma diavetítés segíthetett kinek-kinek egyéni alkotói hajlama kiélésében. Voltak, akik bevallottan a pápa miatt jöttek. A katolikus egyházfő először hajó­ról üdvözölte a résztvevőket augusztus 18-án - sokan már nyolc órával érkezése előtt kimentek a Rajnához. Ne feledjük, a pápa szülőhazájába tért vissza. A folyó mindkét partja megtelt, és soha nem látott színes zászlóerdőtől tarkállott a végelát­hatatlan tömeg. ► Augusztus második hétvégéjén im­már hetedik alkalommal rendezték meg az unitárius világtalálkozót a Székelyudvarhely melletti Szej- kefurdőn. Bár az időjárás egész hé­ten szeszélyes volt, és a meteoroló­gusok szombatra is esőt jósoltak, Isten mégis kedélyesen tekintett le összegyűlt nyájára, és napsugara­kat küldött, hogy melegítsék hála­adó népét. Ahogy Kedei Mózes esperes elmondta, ez a találkozó azért indult útjára, hogy alkal­mat és lehetőséget adjon az unitáriusok­nak - bárhol is éljenek a világon -- arra, hogy találkozhassanak egymással, ezáltal erősítve a vallási öntudatot és az egyházi összetartozást. Az idén nemcsak a Nyu- gat-Európában vagy Észak-Amerikában élő unitáriusok hozták el egyházuk üd­vözletét, hanem Hollandiából is érkeztek vendégek, hiszen az Erdélyi Unitárius Egy­ház igen jó kapcsolatokat ápol a hollandi­ai remostráns egyházzal. Az istentisztele­tet követően egyházi énekek és népdalok csendültek fel a színpadon, majd a székely­udvarhelyi Boróka táncegyüttes ropta a különböző székelyföldi táncokat. Az Erdélyi Unitárius Egyház újabb jel­képpel gazdagodott. Míg Pécsi L Dániel jel­képtervező tavaly az énlakai gyülekezetét lepte meg egy zászlóval, az idén a homoródkeményfalviaknak adta át az egyházi lobogót. Dr. Szabó Árpád püspök hangsúlyozta, hogy ez a zászló összetartó erőt ad a hívek maroknyi csapatának, de Hasonló, felejthetetlen közösségi él­mény volt a városhoz közeli Marienfelden megszervezett virrasztás és ötnyelvű zárómise - 1,2 millió résztvevővel! A pá­pai prédikáció a keresztségben kapott is­teni ígéret iránti hűségre hívott fel. Elbo­csátásul felolvasták a néhai II. János Pál üzenetét: „»...más úton tértek vissza hazájukba.« (Mt 2,12) Az evangélium sze­rint a bölcsek, miután találkoztak Krisz­tussal, »más úton« tértek haza. Az útnak ez a megváltozása jelképezi a megtérést, amelyre mindenki meghívást kapott, aki találkozott Jézussal, azért, hogy az ő kí­vánsága szerinti igaz imádók legyenek (1. Jn 4,23-24). Amikor Krisztussal találko­zunk, és elfogadjuk evangéliumát, életünk megváltozik, és arra kapunk indíttatást, hogy tapasztalatunkat másokkal is meg­osszuk.” Majd XVI. Benedek pápa búcsúsza­vainak illusztrációjaként külön-külön fel­mutatták a lógó egyes elemeit: a csillagot, a C betűt (Christus), a vizet, a tornyokat és a keresztet. A tömegközlekedés és az étkezés Né­metországban sem volt mindig zökkenő- mentes, de a várakozás jó alkalmat nyúj­tott a beszélgetésre. A Marienfeldre indí­tott különvonatról szinte senki sem tu­dott, a menetrend szerinti járatok viszont zsúfolásig megteltek, és nem volt ritka a késés sem. Az összejövetel csodája a bé­kés ünneplés és a nyitottság volt. Hadd re­méljük, hogy sok-sok résztvevő - nem csak a katolikusok - számára a visszaút már más volt, még ha ugyanazon az úton is tértek haza, amelyen ideérkeztek. ■ Szentpétery Miklós hitben is erősíteni fogja őket, akárcsak az a lelkész is, aki szeptember elsejével kezdő­dően szolgál majd az eddig gazdátlan gyü­lekezetben. A zászlót a keményfalvi szár­mazású Bencze család adományozta az egyházközségnek az onnan elszármazott néhai Bencze Márton püspök emlékére. A Szejkefürdőn összegyűlt erdélyi és magyarországi unitáriusoknak nem kel­lett egy újabb évet várniuk arra, hogy ta­lálkozhassanak egymással. Augusztus 27- én, szombaton a pestszentlőrinci temp­lomban rendezték meg a Magyarorszá­gon élő erdélyi származású és a magyar- országi unitáriusok testvéri találkozóját. A két egyház közösen szervezte a rendez­vényt, melynek elsődlegesen az volt a cél­ja, hogy az elszármazott unitáriusok is megtalálják a magyarországi gyülekezete­ket, és bekapcsolódhassanak a hitéletbe. Az ünnepi istentiszteleten dr. Szabó Árpád erdélyi és Pázmány Csaba magyaror­szági püspök végezte a szolgálatot. A kö­zös ebéd, majd a délutáni előadások, be­szélgetések lehetőséget nyújtottak arra, hogy az eddig kallódó, egykori erdélyi gyülekezeti tagok is közösségre leljenek, és ezáltal gyökeret eresszenek. Bár a talál­kozón megjelent hívek többnyire ismer­ték egymást, mégis voltak olyanok is, akik már tíz éve Magyarországon élnek, de a közelükben nem lévén gyülekezet, elő­szörjártak unitárius templomban. Amint azt dr. Szabó Árpád megjegyezte: hogyha a találkozónak csak ennyi a hozadéka, ak­kor már érdemes volt összegyűlni, a kö­zös gyülekezetépítés, a hitéleti munka azonban a továbbiakban sem szünetel. ■ Veres Emese-Gyöngyvér Uwe Holmer evangélikus lelkész. Német­országban él, a néhai NDK Mecklenburg tartományában. Már nyugdíjas, most hetvenhat éves. Eddig még semmi különös nincs a történetben. Sok hetvenhat éves nyugdí­jas él szerte a világban, köztük bizonyá­ra jó néhány lelkész is. Uwe Holmer azonban boldog nagyapa. Tíz gyermeke és összesen negyvenhárom unokája van. Uwe Holmer nagyapa ezen a nyáron már az ötödik családi tábort szervezte gyermekei és unokái számára a meck- lenburgi Malchiner See partján. A szűk családhoz csapódó rokonokkal együtt összesen ötvenen táboroztak együtt. Reggelente Uwe nagyapa a kolosséi gyülekezetnek írott levelet magyarázta versről versre, időt hagyva az unokák kérdéseinek, megjegyzéseinek is. Mon­dandóját mozgalmas életéből származó történetekkel tette képszerűbbé. A tíz év alattiaknak külön foglalkozást szerve­zett az egyik sátorban. Ebéd után sokat fociztak; Uwe nagyapa sohasem hiány­zott a csapatból. Esténként tábortüzet ültek körül a tóparton, ahol elálmosodá- sig beszélgettek, énekeltek, történeteket meséltek. Vasárnap a falu templomában családi istentisztelettel fejezték be a gye­rekek és unokák csendeshetét. Uwe nagyapa - elmondása szerint - azt sze­retné, ha minden gyermeke és unokája Jézus Krisztushoz tartozna. A kicsiket ► Hatvan önkormányzata hosszú évek óta testvérvárosi kapcsolatot tart fenn a hollandiai Maassluis vá­rosával; ennek keretében leltek egymásra a két település lelkipász­torai is. Legutóbb a magyar lelké­szek - dr. Barcza Béla evangélikus lelkész. Csontos Ferenc katolikus plébános és e sorok írója - tehettek testvéri látogatást Hollandiában. Új típusú ökumene' A hollandok mint „egyháztanács” fo­gadtak bennünket. Ez azt jelenti, hogy évekkel ezelőtt városi szinten létrehoz­tak egy szervezetet (Raad van Kerken), amely történelmi egyházakat (többféle református és római katolikus felekeze- tet) tömörít. Újabban meghívták ebbe a tanácsba a helyi szabadegyházakat (Üdvhadsereg, Emmánuel Közösség) is. Ők megfigyelőként tanácskozási jogot kaptak a szervezet munkájában. Tanúi lehettünk annak, hogy a különböző tra­dicionális felekezetek vezetői és az egyik szabadkeresztény lelkész miként tudnak egymással testvéri kapcsolatokat kiépí­teni, valamint miként tudják gyümöl­csözően kicserélni pásztori és missziói tapasztalataikat. Az Emmánuel gyülekezetben tett lá­togatás megdöbbentett bennünket. erre az egyszerű imádságra tanítja: „Uram, itt vagyok neked. A tiéd vagyok.” Gyakran hallom a kritikát: azért nem járok templomba, mert ilyenek meg olyanok a papok, vagy mert nem szeplő­telenül romlatlanok a presbiterek, és más templomba járók erkölcséről is le­hetne beszélni. Ilyenkor mindig elszo­morodom. Először azért, mert sok eset­ben - lelkészek esetében is - jogosak a kritikus megjegyzések. Tudunk magán­életi problémákról, felbomlott házassá­gokról, alkoholfüggőségről. Az ilyen élet valóban nem vonzó, sokkal inkább taszító. Hiányzik a példamutatás. Ezt kár lenne tagadni, a mundér becsülete nem lehet egyenlő a takargatással. Ami azonban ugyancsak elszomorít, hogy a kritikák mögött sok esetben a templomba járás mellőzésének indoklá­sa húzódik meg. Az illető távol tartja magát a gyülekezettől, de azért a lelke mélyén nyugtalan a lelkiismerete, ezért indokokat keres és talál is magának. Elmegy az ember az orvosához. Az erősen túlsúlyos, egyik cigarettáról a másikra rágyújtó orvos diétát ír elő, és a dohányzásról való leszokást javasolja a páciensnek. Az iskolában rábízzuk a gyermekeinket a pedagógusra, akiben talán szikrája sincs a pedagógiai érzék­nek, esetleg szakmai ismeretei is megle­hetősen hiányosak. Mégis elmegyünk az orvoshoz, mert gyógyulni szeretnénk. Épületüket a reformátusoktól vásárol­ták meg. Nekik most sikerült az egykor megüresedett templomot új élettel megtölteniük. Főleg a társadalom pere­mére szorult emberek járnak istentisz­teleteikre. A közösségben élénk gyer­mek- és ifjúsági munka folyik, sokan megtérnek. Ok is kiveszik a részüket a szociális gondozásból, és ami még érde­kes: a felekezetek nem féltékenyek egy­más munkájára. Közös úrvacsorázás Az egyik reggel bennünket, protestán­sokat is meghívtak a római katolikus misén az eukharisztikus közösségbe. Is­merve az idevonatkozó hivatalos egy­házi rendelkezéseket, evangélikus lel­késztestvéremmel együtt inkább a he­lyünkön maradtunk. Csak később talál­tunk alkalmat arra, hogy megbeszéljük, miről is lett volna szó. Kiderült, hogy a városban évek óta tartanak katolikusok és protestánsok úgynevezett Lima-is- tentiszteleteket. A Limai dokumentum (1982) szellemében egy istentisztelet ke­retében különböző lelkipásztorok kö­zös szolgálatával úrvacsorái közösséget gyakorolnak a hívek. Nem egészen ér­tettük a dolgot; arra gondoltunk, hogy talán Róma túl messze van Maassluis- től... Azonban kiderült, hogy a püspö­kök tudnak róla; a római karolikus elöl­járó állítólag csak annyit mondott az Az iskola tanárait sem vizsgáztatjuk le, mielőtt gyermekünket beültetnénk az iskolapadba. Azért megyünk a templomba, mert nekünk van szükségünk gyógyulásra, Is­ten gyógyító szavára, a bűnbocsánat igé­jére. Ott pedig Jézus Krisztust hallgatjuk, és nem csupán az embert, aki j ól-rosszul közvetíti az üzenetet. Egyébként is: Isten Lelke képes gyarló szolgáin keresztül is emberi szíveket megérinteni. Péter há­romszor megtagadta Jézust, Tamás ké­telkedett benne, Júdás elárulta őt, Pál meg Saulként üldözte a keresztényeket - már az elsők sem voltak hibátlanok. Az ő esetük persze nem menti fel a mai rossz példát mutatókat. Az imént felso­roltak mind megtanultak bűnbocsánat­ból élni, és ezért lehettek apostolokká, a Jézusról szóló örömhír hírnökeivé. Uwe nagyapa persze nem csak nagy családja miatt lett példa Németország­ban. Ő az az evangélikus lelkész, aki 1990-ben befogadta otthonába a levitéz- lett kommunista pártfőtitkárt, Erich Honecken és feleségét, amikor „Honinak” (ahogy a németek hívták) már volt párt­társai sem adtak éjjeli menedéket. Uwe Holmer evangélikus lelkész kilenc héten át megosztotta lakását, asztalát, fürdő­szobáját, magánéletét a gyűlölt pártve­zérrel. Egy hiteles ember... „engedélykérőknek": „Jobb, ha nem kér­deznek. .. Inkább csak tegyék.” Szimpózium az egyház mai helyzetérój Látogatásunk alkalmából az egyházta­nács teológiai párbeszédet szervezett a helyi katolikus templomban. A beszél­getés témáját a következő megállapítás adta: „A mai európai egyházak úgy tesznek, mintha az ígéret földjén lenné­nek, pedig csak a pusztában vándorol­nak.” A nyitóelőadás megtartására e so­rok íróját kérték fel; számos hozzászó­lás érkezett lelkészek és gyülekezeti ta­gok részéről egyaránt. Túl sokra nem jutottunk, de az világossá vált a szá­munkra, hogy jó néhány egyház egy új­bóli isteni szabadításra vágyakozik (exodus-élmény), ismét mások pedig az ígéret földjét nem örömként, hanem inkább a „kiskirályságok” szétszak- adozottságaként élik meg. A szimpózium előtti napon történtek a londoni terrortámadások. Nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő, mindenesetre el­gondolkodtató adat, hogy Maassluisban a lakosság közel 20%-a mohamedán val- lású, s már két új mecsetből is hangzik az imámok szava. Itt az ideje, hogy meg­erősödjünk hitünkben, és imádkozzunk a Szentlélek európai látogatásáért. ■ Tatai István református lelkész Unitárius világtalálkozó ■ Lupták György Egyházi érdekességek egy holland kisvárosban Balról jobbra: Wim van der Spek nemzetközi kapcsolattartó, Csontos Ferenc római katolikus plébános, dr. Barcza Béla evangélikus lelkész, Dick van Klaveren római katolikus plébános, Tatai István református lelkész

Next

/
Oldalképek
Tartalom