Evangélikus Élet, 2003 (68. évfolyam, 1-52. szám)

2003-08-31 / 35. szám

Fotó: Bottá Dénes Ev angélikus 68. ÉVFOLYAM 35. SZÁM 2003. AUGUSZTUS 31. SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 11. VASÁRNAP ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS HETILAP Élet ÁRA: 135 Ft A TARTALOMBÓL Hittankönyv-beharangozó Lelkészavatás Surdon 250 éves a nyíregyházi evangélikus gyülekezet Válás-visszhang Wass Albert: Te és az Isten Táborról táborra „Tebenned bíztunk eleitől fogva” és „Erős vár a mi Iste­nünk”- hangzott a két Istent magasztaló ősi ének a millen­niumi ünnep alkalmából tartott református-evangélikus istentisztelet első perceiben. Isten az örökkévaló hajlék - így lehet a templom a közösségben megélt kereszténysé­günk helye, ahol mindannyiunkat összeköt a Benne gyöke­rező hit, mely túlmutat felekezeti, politikai, ideológiai ho­vatartozásunkon. Nemzeti ünnepünk előestéjén, a Parlamenttel átellenben lé­vő Szilágyi Dezső téri református templomban immáron ötö­dik alkalommal megrendezett ökumenikus együttlét igehirde­tői szolgálatát D. Szebilc Imre elnök-püspök végezte a Mt 19, 16-26 alapján. A Jézus társaságát kereső gazdag ifjú valamit tudott az immanens és transzcendens közötti kapcsolatról. Megvan-e bennünk az ez utáni vágy? - hangzott a kérdés. Pél­da lehet ennek a fiatalembernek az erkölcsi tartása. Államala­pításunk ünnepén arra bíztathatjuk egymást, hogy ne vesszen ki a magyar nemzetből a jó rend jó erkölcse, legyen országunk támasza példamutató életünk! Példaértékű a gazdag ifjú őszintesége is. Nem magyarázko­dik. Elfogadja Jézus szavát. Bár a fiatalemberrel később nem találkozunk a Biblia lapjain, mégsem gondolhatjuk, hogy Jézus lemondott volna róla. A példázatot Jézus azzal fejezi be, hogy ami embereknél lehetetlen, az Istennél lehetséges. A meditáció szolgálatát dr. Bölcskei Gusztáv református püspök végezte, melyben az ünnepről, mint hozzánk elérkező eseményről elmélkedett. Az ünnepek nem arra valók, hogy ké­nyelmetlen igazságokat elhallgassunk, hanem hogy emlékez­zünk és cselekedjünk - hangsúlyozta a református zsinat lelké- szi elnöke. Az evangélium szólt az istentisztelet minden résztvevőjé­hez. Az alkalmat megtisztelte imádkozó jelenlétével: Paskai László bíboros, dr. Márkus Mihály és dr Szabó István reformá­tus püspökök, valamint Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke, Lomnici Zoltán, a Legfelsőbb bíróság elnöke. Kovács Árpád, az Állami Számvevőszék elnöke, Németh János, az Alkot­mánybíróság leköszönő elnöke, illetőleg Gulyás Kálmán az egyházi ügyekért felelős címzetes államtitkár és Orbán Viktor volt miniszterelnök, a Fidesz elnöke, Ének és zene segített az Istenre figyelésben, a gondolatok elmélyítésében. A Lutheránia Énekkart Kamp Salamon, a Szentendrei Református Kórust Bokorné Forró Agnes karnagy vezényelte. Horváth-Hegyi Olivér KITÜNTETETT EVANGÉLIKUSOK Augusztus 20. alkalmából aMagyar Köztársaság Elnöke e Ma­gyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje kitüntetést adomá­nyozta D. Szebik Imrének, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspökének, a Magyar Köztársaság és az egyházak kö­zötti együttműködés fejlesztése érdekében végzett munkássága elismeréseként. " // A tudomásunk szerint egyhäziÄMB kötöző jeles személyiségek közül ugyan­csak ebben az elismerésben részesült Frenyó V. László állatorvos, a Szent Ist­ván Egyetem egyetemi tanára; Manninger Jenő, az orvostudomány doktora, az Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet nyugalmazott főigazgató főorvosa; vala­mint Schultheisz Emil, az orvostudomány kandidátusa, nyugalmazott egyete­mi tanár. A Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje a Csillaggal polgári tago­zatának kitüntetését vehette át Melis György Kossuth-díjas operaénekes, kivá­ló művész. A Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést kapta Grun- walsky Ferenc, a Színház- és Filmművészeti Egyetem operatőr-rendezője. Az államfő a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje polgári tagoza­ta kitüntetést adományozta Bozóky Éva újságírónak (interjúnk a 10. oldalon) és - többek között - de Chátel Rudolf egyetemi tanárnak, az orvostudomány dok­torának, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. sz. Belgyógyá­szati Klinikája igazgatójának. Állami ünnepünk alkalmából a Magyar Köztársaság bronz érdemkeresztje ki­tüntetést kapta munkásságáért Roszík Mihály evangélikus lelkész, az Alberti Evangélikus Általános Iskola igazgatója. Gratulálunk! RENDKÍVÜLI KÖZVETÍTÉS A MAGYAR TELEVÍZIÓBAN Szeptember 6-án, szombaton 11 órától 12.30-ig egyenes adásban közvetíti a Magyar Televízió egyes csatornáján, az mtv-n, Békéscsabáról a püspök- és fel­ügyelő-iktatást. Püspökiktatás Békéscsabán % A Déli Evangélikus Egyházkerület új elnökségének kérésére ünnepélyes beiktatásuk szeptember 6-án, szombaton 11 órakor a békéscsabai nagytemplomban lesz. A ké­rést - melyet az egyházkerület közgyűlése írásban leadatott szavazataival, meggyőző többséggel, 31:7 arányban tá­mogatott - Gáncs Péter meg­választott püspök és Szemerei Zoltán megválasztott felügye­lő a következőkkel indokolta: 1. A Déli Egyházkerület közel 80%-a vidéken él, több­ségük éppen Békés megyé­ben. 2. Hazánk legnagyobb evangélikus gyülekezete és temploma Békéscsabán talál­ható. A nagytemplom közel 4000 embert tud befogadni. A mellette lévő kistemplommal és az evangélikus gimnázium­mal együtt ideális helyszín az egész egyházkerületet meg­mozgató ünnep megrendezé­sére. 3. Az egyházkerület meg­választott püspökét parókus lelkészként a következő szombaton, szeptember 13-án 14 órakor a Deák téri templomban iktatják be. A püspöki székhely természetesen változatlanul az „ország temploma”, a Deák tér. A megválasztott elnökség azon reményének adott hangot, hogy mindkét ünnep az egyházkerület egységét, a vidék és a főváros evangélikusságának összetartozá­sát, testvéri együttműködését fogja tovább erősíteni. A békéscsabaiak jó házigazdaként már megkezdték a több ezer vendég fogadá­sának előkészítését. Célszerű lenne, ha minél több gyülekezet külön buszokkal ér­kezne Békéscsabára, de az ünnep kényelmesen elérhető a Budapest-Keleti pálya­udvarról 7.10-kor induló IC-vonattal is, amely 9.41-kor érkezik a békési megyeszékhelyre. A nagytemplomhoz való bejutást - szükség szerint - külön buszjáratokkal is segítik majd a helyi szervezők. További információ a Déli Püspöki Hivatal címén szerezhető: 1088 Budapest, Puskin u. 12. Tel./fax: 338 2302 - e-mail: south.district@lutheran.hu A püspöki- és felügyelő-iktatás helyszínének megközelíthetőségéről információk a 3. oldalon. Gazdag Zsuzsanna riportjai - Bottá Dénes felvételeivel - a 4. oldalon. Johannita lovagok avatása

Next

/
Oldalképek
Tartalom