Evangélikus Élet, 2003 (68. évfolyam, 1-52. szám)

2003-08-31 / 35. szám

2. oldal 2003. AUGUSZTUS 31. Evangélikus Elet ELŐ VÍZ Semmit sem viszünk el... Sok mindent tudunk, de nem gondolunk rá. Sőt, kerüljük az említését is, és el akarjuk felejteni. És ez baj! Ilyen ez is, amit Pál apostol ITim 6,6-7-ben mond: „...semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele.” Tehát, ha meghalunk, semmit sem viszünk magunkkal. - Persze, nem szeretünk erre gondolni. És biztos, hogy Isten sem „riogatni” akar ezzel bennün­ket. O sem akarja, hogy mindent meg­mérgezzen bennünk ez a tudat és, hogy folyton „világfájdalmasan” járkáljunk. Ez a világ szerinti szomorúság lenne. (2Kor 7,10) Isten kegyelme, hogy elrejti előlünk a jövőt. Ez sokaknak nem tetszik, ezért szaladgálnak jósokhoz, asztrológusok­hoz. Ez Istennel szembeni bizalmatlan­ság és engedetlenség. Meg is van a bün­tetése. Egy példa a sok közül. Egy asszony, aki jó házasságban élt, elment a jósnőhöz, aki azt jósolta neki, hogy férje hűtlen lesz hozzá, és házassága tönkre megy. Elkezdte figyelni férjét, bizalmat- lankodott, egyre többet veszekedtek, míg válás lett a jó házasság vége. - A Biblia világosan mondja: „a titkok az Úréi” (5Móz 29,28). Miért nem akarjuk ezt elfogadni alázattal és hittel? Az ige ki akar józanítani minket. Ne gyűjtsünk kincseket, egyszer mindentől búcsúznunk kell. Lehet valaki a munká­jának szerelmese, és ha jön a betegség, mégis abba kell hagynia. Isten őrizni akar minket. Ne hajszold magad: új autó, lakás mit ér, ha megbetegszel? A lénye­ges dolgok Istentől és csak Istentől füg­genek. Dúsgazdag család lakott a szom­szédunkban, a fiú körül cselédek, inasok ugráltak - de sajnos tolókocsihoz volt kötve. Biztos boldogan cserélt volna ve­lem, aki szerényebb körülmények között éltem. Az anyagi dolgok vagy a dicsőség hajszolása örök elégedetlenséget okoz. Pál apostol arra int, hogy ha van élel­münk és ruházatunk, elégedjünk meg ve­le. A szerzés bűvöletében élő emberek soha nem elégülnek ki. Mindig új, más, több kell... Épp az a megkötözöttségünk, hogy gyűjtünk. Pedig itt kell hagyni min­dent. Egy-egy költözésnél derül ki, hogy mennyi a felesleges holmink. Ismeij ma­gadra, mennyire tudsz harcolni, hogy va­lamit megszerezz, mert „nélkülözhetet­lennek” tartod, pedig Jézus világosan mondja: egy a szükséges dolog! A múlandókhoz tapadunk, ezért va­kok és érzéketlenek vagyunk az örök élet iránt. Ez nem „józanság", hanem az Ördög elvakító munkája, aki félre akar vezetni, el akarja hitetni, hogy a pénz, a vagyon az egyetlen realitás. Kemény ige ez - semmit sem hoztam és semmit sem viszek magammal. De itt a nagy igazság. Ez jelzi, hogy az igazi cél, nem ez a földi élet; a maradandó kincs és öröm odafent vár. Gáncs Aladár „ Hogyan is készíthetnénk ma­gunkat cselekedetekkel a kegye­lemre, ha nincsen egyetlen jó­tettünk sem, amelyet ne a szív restsége és kedvetlensége elle­nére cselekedtünk volna? S ho­gyan lelhetné Isten kedvét az olyan cselekedetben, amely ked­vetlen és konok szívből fakadt? Hiszen a törvényt betölteni any- nvit tesz, mint cselekedeteit kedvvel és szeretettel végezni, és a törvény kényszerűsége nélkül isteni és igaz életet élni, akárha nem volna sem törvény, sem pe­dig büntetés. ” Luther Márton: Előszó Szent Pálnak a rómaiakhoz írt leveléhez (Szita Szilvia fordítása) Egyházunk honlapja az interneten: www.evangelikus.hu SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 11. VASÁRNAP Szálka és gerenda Mt 7,1-5 Máté a Hegyi beszédben idézi Jézus sza­vait, melyekkel az ítélkezéstől óv. János evangéliuma ehelyett a házasságtörő nő esetét (Jn 8,1-11) beszéli el, akit Mózes törvénye szerint megkövezésre ítéltek, és akinek vádlói megszégyenülten távoznak Jézus szavát hallva: „Aki bűntelen közüle- tek, az vessen rá először követ ” (Jn 8,7). Ott nincs szó szálkáról és gerendáról, a vádlók mégis mindnyájan megértik, hogy ők is - kivétel nélkül - elmarasztalhatok ugyanabban a bűnben, amiért az asszony életét akaiják kioltani. A különbség csak az, hogy az asszonyt - szerencsétlenségé­re - tetten érték, őket viszont - szerencsé­jükre - nem érték tetten, amikor hasonló­képpen vétkeztek. Nehéz azonosulni Jézus látásával, aki szerint minden ember minden bűnben egyformán vétkes, a különbség csak any- nyi, hogy nem mindenki érhető tetten va­lamennyi bűnben. Egyesek azért nem, mert tettük titokban marad. Mások pedig tevőlegesen nem viszik végbe, amire a szí­vükben lakó bűn indítja őket. A Hegyi be­szédben Jézus mégsem hagy kétséget: Is­ten előtt a gondolatban elkövetett bűnökért, és a tettekre nem váltott bűnös kívánságainkért is ítéletre méltók va­gyunk! „Hallottátok, hogy megmondatott: »Ne paráználkodj!« Én pedig azt mondom nektek, aki kívánsággal tekint egy férjes asszonyra, már paráznaságot követett el vele szívében!" És hasonlóképpen: aki tettleg nem ölt, de szívében ott él a gyilkos harag, azt Isten gyilkosként ítéli meg. Aki nem vette el a másét, de szívében ott él a vágy, hogy birtokolja, az Isten előtt tolvaj. Egészen biztos, hogy nincs olyan bűn, ami - függetlenül attól, hogy elkövettük-e -, ne érintette volna meg, és ne szennyezte volna be a szívünket. Nem túlzás, hogy Is­ten előtt valamennyi bűnben vétkesnek kell vallanunk magunkat. Nagyon nehéz elfogadni, de Jézus szerint emiatt kivétel nélkül valamennyien egyforma mértékben vagyunk kiszolgáltatva Isten kegyelmé­nek, amitől örök sorsunk függ. Ez az alaphelyzet teszi lehetetlenné - érvel Jézus -, hogy ember az embertársa fölött ítélkezzék. Aki maga is kegyelemre szorul, az nincs abban a helyzetben, hogy embertársát bármilyen bűne miatt elítélje. Jézus nem hagy kétséget afelől, hogy az ítélet napján kétféle mértéket fog alkal­mazni. Lesznek, akiktől vétkes adósságu­kat kéri számon, és mivel nem tudják számlájukat rendezni, örök kárhozatra íté­li őket. Ök azok, akik nem a kegyelem, ha­nem a törvény mértékével ítéltetnek meg. Akiket viszont a kegyelem mértékével ítél, azoknak nem fog vétkeikről megem­lékezni, hanem irgalmas tetteiket idézi fel, amikor enni adtak az éhezőnek, inni adtak a szomjazónak, felruházták a mezítelent, befogadták a hajléktalant, meglátogatták a beteget és a foglyot (Mt 25,31^10). Luther helyesen látja, hogy senki sincs, aki az irgalmasságnak ezeket a jótetteit mindig, minden alkalommal véghezvin- né, mint ahogy olyan elvetemült ember sincs, aki sosem tenné meg. A különbség az ítélet mértékében van! Akit Jézus az ir­galom mértékével ítél, annak életében csak azokról a helyzetekről fog megemlé­kezni, amikor megtette. Akiket a törvény mértékével ítél, azoktól azt fogja számon kérni, amikor nem tették meg. Egy elmu­lasztott lehetőség felidézése is elég, hogy kárhoztató ítéletüket indokolja: „amikor eggyel nem tettétek meg a legkisebb test­véreim közül, velem nem tettétek meg ”, Jézus a Hegyi beszédben is azt mondja, hogy az irgalom mértékével való megítél- tetésre azoknak van esélyük, akik maguk is az irgalom mértékét alkalmazzák em­bertársaikkal szemben. Akik viszont a tör­vényre hivatkozva lépten-nyomon elítélik embertársaikat, azoknak számolniuk kell azzal, hogy a törvény mértéke szerint kap­nak kárhoztató ítéletet, mert - mint mond­ja - „amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek majd". Jézus szerint végső soron mindez a lá­tásunk tisztaságán múlik. Ha a szemünk­ben gerenda van, akkor nem leszünk ké­pesek meglátni másokban az irgalomra szoruló felebarátot. Akkor csak bűneiket látjuk, miközben magunkról azt gondol­juk, hogy jogunk van ítéletet mondani fö­löttük. Ha viszont kivetjük szemünkből a gerendát, ami a magunk bűneit takarta el előlünk, akkor kitisztul a látásunk, és nyo­mában szívünk is tiszta lesz: többé nem arra indít, hogy törvényt üljünk embertár­sunk fölött, hanem hogy érdekében szól­junk, és javára cselekedjünk. Véghelyi Antal Imádkozzunk! Urunk, IstenUnk! Add nekünk a hit alázatát, hogy el ne biza­kodjunk, és magunkat igaznak gondol­va ne ítélkezzünk embertársaink fölött. Emlékeztess rá szüntelen, hogy egyedül kegyelmedben reménykedhetünk, és te kegyelmedet személyválogatás nélkül árasztod ki mindazokra, akik megvált­ják elesettségüket és téged hívnak segít­ségül. Ámen. Oratio oecumenica Szerető Mennyei Atyánk! Hálát adunk, hogy ma is hirdet- teted közöttünk életet adó igédet. Hálát adunk, hogy meg­ítélt, elveszett embereket magadhoz akarsz téríteni. Kö­szönjük, hogy az Úr Jézus elszenvedte a kereszten bűneink büntetését, s ma még őérette bocsánatot, újrakezdést akarsz nekünk adni. Add, hogy megszívleljük szavadat, és a te szereteteddel teljen meg minden tettünk, s így örömmel váijuk visszaérkezésed. Kérünk gyülekezetünkért, hogy gyógyuljunk meg az Ítélkezés és a személyválogatás bűnéből. Ne engedd, hogy többnek tartsuk magunkat, mint amennyinek kell. Kérünk az egész evangélikus egyházért s a benned hí­vők közösségéért: tisztogass mindenkit a maga helyén, és bátorítsd szolgálatában. Hívj el bizonyságtevőket, lelkésze­ket, misszionáriusokat. Köszönjük az elmúlt hetet és könyörgünk az előttünk ál­lóért, amit reménységünk szerint megláttatsz velünk. Ké­rünk, áldj meg munkánkban, jártunkban-keltünkben. Ké­rünk, legyél szeretteinkkel, közel és távol. Kérünk testi vagy lelki betegséggel sújtott testvéreinkért: te adj nekik vi­gaszt, erőt és reménységet. Használj fel bennünket ts a ve­lük való törődésben. Kérünk a halállal vívódókért: add. hogy fájdalmaik eny­hüljenek, megbánják bűneiket, és könnyű lélekkel készül­jenek el ebből a világból. Ne engedd, hogy haláltusájuk el­vegye hitüket, hanem légy ágyuk mellett irgalmas karoddal. Könyörgünk magányos, idős vagy meg nem ér­tett felebarátainkért, az otthontalanokért is: enyhítsd bána­tukat és csalódásukat, küldj hozzájuk megértő szolgákat, akik felkarolják őket, és rólad tesznek bizonyságot. Kérünk gyászoló testvéreinkért: hadd lássák meg az örökélet ígéretét, leljenek nyugalmat nálad, a te igéd adjon zaklatottságukban békességet. Kérünk a szeretetszolgálat helyeiért, minden oktatási in­tézményért: áldd meg az ott szolgálatot teljesítőket. Te ma­gad neveld ismeretre, tiszteletre és istenfélelemre a peda­gógusokat, a gyermekeket, a fiatalokat. Kérünk települé­sünkért, és minden emberért körülöttünk: mindennapjaik­ban vegyék észre jelenlétedet, és vágyódjanak a veled való közösségre. Kérünk országunkért és a magyar népért: add, hogy ha­zaszeretetünk ne fogyatkozzon meg. Ápoljuk és szeressük nyelvünket, hagyományaikat. Legyél vezetőinkkel, hogy tudjanak rólad, és így bölcsen, számadásra kész lélekkel végezzék feladatukat. Korlátozd a visszaéléseket, és mu­tass rá igazságodra. Könyörgünk az egész teremtett világért: adj megfelelő időjárást. Engedd, hogy ősszel a földművesek, a gazdák is örömmel tekintsenek fáradságuk után a termésre. Add, hogy megbecsüljünk mindent, amivel elhalmozol bennün­ket: ételt, italt, ruházatot, jó időt. Add, hogy védjük és óv­juk a természetet. Kegyelmedbe ajánlunk mindent: csele­kedj velünk jótetszésed szerint. Az Úr Jézus Krisztusért hallgass meg minket. Ámen. '.•••SJIROK 3 £ O 3 3 Ökumenikus nyaralás Rövid szabadságom alatt az országnak olyan területére vetődtem, ahol nem volt evangélikus templom. Két választási le­hetőségem volt. Vagy magamban vég­zem el a napi igeolvasáson túl az „ünnep megszentelését”, vagy pedig meglátoga­tom másfelekezetü testvéreim istentisz­teletét. Az elsőre segítséget ad az énekes­könyv, hiszen az elején megtalálható az összes istentiszteleti rend, elegendő zsoltáranyagot is kínál, s az imádságos rész meditációként, imádságba-lendítő- ként szolgál. De vajon hányán vittek ma­gukkal nyaralásra evangélikus énekes­könyvet? A jövőre nézve mindenkinek csak ajánlani tudom: bárhol járunk, bár­hova megyünk, az útipoggyászunkban a Szentírás mellett legyen ott az énekes­könyv is. Áldás forrása lehet! Idén többnyire mégis az ünnep meg­szentelésének második lehetőségét vá­lasztottam. Nyári utazásaim közepette jártam református, római katolikus, bap­tista és görög katolikus közösségekben. Igen tanulságos volt. Sokat tanultam ke­resztény testvéreimtől, megerősödtem evangélikus öntudatomban, ötleteket kaptam arra, mit és hogyan lehetne job­ban csinálni a saját házunk táján. Református istentiszteleten elgondol­kodtam: mennyire „maiak” istentisztele­teink? A szép, veretes nyelv akár tetsz­hetett is volna, engem azonban zavart. Mintha időutazáson mentem volna át, visszafelé, több száz évvel ezelőttre. Pe­dig: az örök ige minden korban aktuáli­san jelent meg. Zseniálisak voltak az ószövetségi próféták, akik mindig na­gyon időszerűen mondták el az Úr üze­netét. Nagyszerűen tudták az apostolok, hogy az evangéliumot zsidónak „zsidó­ul”, görögnek görögül, a mai embernek mai nyelven hirdessék. Istentiszteletünk nyelve nem szakadhat el korunk nyelvhasználatától. „Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek szívete­ket" - hangzik a Szent­írásban több helyen is a figyelmeztetés. „Ma’ meghallani pedig csak korszerű nyelven le­het. Sokan szeretnék, ha az egyház csupán múltat idéző múzeum lénne. Vigyázzunk erre a valós veszélyre! Református istentiszteleten ta­pasztaltam meg azt is, hogy a kántor, aki közvetlen az istentisztelet előtt kapta meg az énekszámokat, előjátéknak egy szép karácsonyi (nyár közepén!) darabot játszott. Minket, evangélikusokat is fi­gyelmeztet a jelenség: az igehordozó ze­nei szolgálatot jobban meg kell becsülni - előkészítéssel, igényes elvárásokkal... Római katolikus testvéreimet is meg­látogattam. Lenyűgözött a hívek egyhá- ziassága: nem beszélgettek, nem hangos­kodtak (nem „kaszinóztak”) az Isten házában, amikor beléptek, bekapcsolód­tak az imádságos csendbe, amíg ott vol­tak, aktivan vettek részt a szertartásban. Kevésbé ragadott meg a pap magatartá­sa. Kedves, barátságos embernek lát­szott, de ez nem elég. Készülnie is kellett volna a szentbeszédre. Nem elég saját (többnyire pongyolán megfogalmazott) mondatokkal megismételni a bibliai tör­ténet leírását. Jézus tolmá­csává kell lenni, ahol nem a tolmács a fontos, hanem a megszólaló Úr. Az ember a tiszta, nem szennyezett lelki táplálék után vágyakozik. Ha nem ezt kapja, akkor vagy máshol keresi, vagy leszokik az örök életre való táplálko­zásról, és beéri a mú­landó test etetésével... Hihetetlen nagy felelősség. Igényes igehirdetők és igehallgatók va­gyunk-e mi evangélikusok? Baptista testvéreknél is jártam. Az ol­dott, hangulatos istentisztelet egy idő után átcsapott szent rendetlenségbe, amelyben csupán a szent jelző igényel idézőjelet. Amennyire jól esett az érez­hető, fészek-meleg testvéri közösség, néhány perc után épp annyira zavart az a kaotikus helyzetbe átvezető spönte- naitás, amelyből - számomra - hiány­zott a Szent jelenlétét érző Isten-félelem. Vajon nem kísért-e minket, evangéliku­sokat is az a veszély, hogy hangulatos­nak tűnő konferálgatásokkal, a lénye- gretörő - egyébként szentírási - liturgi­kus mondatokat „fellazító” önkényes bővítésekkel olyan rendetlenséget idé­zünk elő, amely távol van a fegyelme­zett, Istenre koncentráló, nem szószátyár imádság és istentisztelet lényegétől? Görög szertartásúaknál is megfordul­tam. Ha az összetettségében bonyolult liturgia nem is mindig követhető egy protestáns ember számára, elgondolkod­tató, hogy azok az egyszerű emberek, akik resztvettek egy hétköznap esti is­tentiszteleten (nem egész kétszáz lakosú kis faluban közel negyvenen!) milyen nagyszerűen tudták, és mondták fenn­hangon a liturgikus szövegeket. Megle­het protestáns fülnek ez a liturgia kissé monotonnak hat, de tény, hogy a közel egy órás liturgia során elmondtak leg­alább 8-10 fejezetnyi, tisztán bibliai szö­veget. Megint csak arra gondoltam, mi­lyen jó lenne, ha mi evangélikusok is tudnánk fejből ennyi bibliai szakaszt. Milyen jó lenne, ha a napi reklámszloge­nek és sok minden egyéb mellett (he­lyett?) a lutheránusok fejében sok-sok bibliai mondás, netán összefüggő sza­kasz járna. Napközben, útközben, a zaj­ló életesemények közepette talán „beug­rana” egy-két igei jó tanács. Azt hittem, szabadságon vagyok. Pe­dig tudtomon kívül tanulmányi úton vet­tem részt. Az Úristen mások példáján engem tanított... Hafenscher Károly (ifj.) t

Next

/
Oldalképek
Tartalom