Evangélikus Élet, 2000 (65. évfolyam, 1-52. szám)

2000-10-08 / 41. szám

6. oldal 2000. OKTÓBER 8. Evangélikus Élet „A szükség imádkozni tanít” Ez a közmondás, hogy „a szükség imádkozni tanít”, mint a közmondások általában, csak féligazság. Biztos, hogy a nyomorúság taníthat imádkozni. Sok esetet ismerünk, amikor ilyesmit megállapíthatunk. Saját életünkben is tapasztaljuk, miképpen indít minket imádságra nyomorúság, betegség, egzisztenciális krízis. Gyakran persze csak olyan ima ez, mint Egyiptomban a Fáraónál, aki csak addig kiáltott Istenhez, amíg bajban volt, majd - jellemző módon - azt olvassuk, hogy mikor látta a Fáraó, hogy baja könnyebbül, megkeményítette szívét. Persze sok olyan eset is van, mikor a nyo­morúság még egy ilyen fáraó-imát sem indít el, hanem azonnal bekövetkezik a meg- keményedés, és annál keményebb lesz, minél inkább nehezül a helyzet. Fiiszem, hogy így van: ha valaki fiatalon igazán megtanult imádkozni, de aztán kö­zönyössé lett és Istentől eltávolodott, jöhet életében egy „földrengés” és akkor újra visszaemlékezik korábbi áldásokra és megtér. - De ha nem volt előzőleg imádkozó élet, akkor a nyomorúság bizony csak ritkán tanít imádkozni. Egyébként Isten egyáltalán nem azzal kezdi munkáját, hogy csapásokat osztogat. Az olyan embereknél, akik az O jóságát még egyáltalán nem ismerték meg, nem csa­pásokkal kezdi munkáját, hanem jóságával. Ilyenkor az Ő jósága tanít imádkozni. Persze van olyan ember, aki a jóságot is megveti, „átnéz” rajta. A jóságnak ez a meg­vetése, szintén megkeményít. Nagyban és egészben azt mondhatjuk: kegyelem és megmagyarázhatatlan kegyelem, amikor egy ember akár nyomorúság, akár szeren­cse által felébred és imádkozni kezd. A mi nemzedékünk bizony már elég sok meglátogatást, ostorozást, félelmet élt át, de bőven tapasztaltuk Isten jóságát is. Isten jósága és szigorúsága már régen megta­níthatott volna minket imádkozni, ha ezt meg akartuk volna tanulni. Minek kell még jönnie? Milyen húrokat húzzon fel még Isten: a jóság, vagy a megpróbáltatás húrja­it, - hogy végre imádkozzunk?... (Walther Lüthi Áhítatos könyvéből fordította: Gáncs Aladár) Színből vagy szívből? Még a nyár elején keresett meg egy édesanya azzal kéréssel, hogy eskessem meg keresztelt és konfirmált fiát. Am az esküvő nem a templomban lenne, hanem a mosonmagyaróvári egyetem parkjában. Ő már minden megszervezett. Az egye­tem vezetői nem zárkóztak el a kérés elől, azt is megoldja, hogy a parkban erre az al­kalomra felállíttat egy szabadtéri oltárt. Amikor kérésére azt válaszoltam, hogy az egyház áldását kérő közös életút indulásá­ra a templom az alkalmas helyszín, va­gyis csak ott vagyok hajlandó a szolgála­tot vállalni, az édesanya megsértődött és azt mondta, hogy csalódott bennem. Azt hitte, hogy ennél liberálisabb vagyok. Nem sokkal ezután az eset után telefo­non hívott fel egy család, hogy gyerme­küket szeretnék megkereszteltetni. Meg­kérdeztem tőlük, hogy melyik vasárnap lenne számukra a legkedvezőbb, azt vá­laszolták, hogy egy csütörtöki napra gondoltak. Miért? - kérdeztem. Azért - hangzott a válasz - mert ők Ausztriába dolgoznak, és a keresztelés miatt nem akarnak szabadságot kivenni, ellenben a csütörtök a heti szabadnapjuk. Tapasztalom, hogy egyre több olyan egyházi szolgálatot kémek tőlünk, ami­kor nem szívből, hanem színből fakad az igény. Mintha ezen a téren is elindult volna egy olyan folyamat, hogy megpró­bálják egymást túllicitálni az emberek. Egyre extrémebb formákat találnak ki, olyat, ami korábban még nem volt. Sok ember számára show-müsort jelent az egyházi cselekmény. Hallani arról, hogy repülőről, vagy yachtról szóratja szét a család az elhunyt hozzátartozójának hamvait. Vagy éppen a víz alatt, búvárru­hát öltve mondják ki a fiatalok az ugyan­csak búvárruhát öltött pap előtt a boldo­gító igent. Szívből vagy színből? Az ember szívé­ért két hatalom verseng. A világ és Jé­zus. A Példabeszédek könyvében így olvas­hatjuk: „Add nekem fiam, a te szívedet és a te szemeid gyönyörködjenek az én útaimban. ” Aki Jézusnak adja a szívét, annak szíve tiszta marad. Aki viszont a világnak, azé hamarosan árucikké válto­zik. Kiss Miklós Az új hírvivőknek Üzenet az Evangélikus Hittudományi Egyetem elsőéves hallgatóinak „Amikor elindultam a pályán, azt hittem, minden lépésemet a dicsőség elérésének célja fogja irányítani, de ma már tudom: egyetlen dolgom, hogy elmondjam a szto­rit” - hangzik el ez a mondat A hírek szerelmesei című film hősnője ajkáról. Valóban! Ha nekikezdünk valami új dolognak, akkor komoly tervekkel indulunk. Lehet, hogy sikereket akarunk elérni, de lehet, hogy csupán jól szeretnénk érezni ma­gunkat egy időre. S lehet ezer meg ezer célunk, tervünk egy új út kezdetén... Kedves elsőévesek, akik a napokban kezdtétek meg teológiai tanulmányaitokat, bi­zonyára különféle érzésekkel a szívetekben érkeztetek közénk. Van, aki félénkebben lépte át a bejárati ajtó küszöbét; van, aki sokkal bátrabban, magabiztosabban tette ezt. S ezzel elindultatok egy nem mindennapi, de ugyanakkor csodálatos pályán. Vajon mi irányítja lépéseiteket? Az idézett film két elismert, neves riporter életéről szól. Olyan emberekről, akik munkájukat teljes odaadással végezték, rengeteget dolgoztak, s úgy élték életüket, hogy minden eseményben a lehetséges sztorit keresték. Nem osztották két részre nap­jaikat. Nem volt élesen elválasztott munka- és szabadidejük. Ez volt az életük! Mit mondhatok harmadéves teológusként a kezdeti tervekről? A felvételi vizsgán feltett kérdésre így feleltem: „Szolgálni akarok Istennek gyülekezeti lelkészként egy olyan kedves kis faluban, ahol én lakom.” Határozott terv volt ez, és nem is tűnt le­hetetlennek. A baj vele csak a hozzáállásommal volt. Mert nem én..., mert nem mi fogjuk megmondani Istennek, hogy mi legyen a terve velünk. Neki saját céljai van­nak tanítványai életével, és O fogja megmondani, hogy milyen szolgálatot kíván tő­lünk. Zsolt 78, 3-4-ből ez a buzdítás hangzik: „Amit hallottunk és tudunk... elbeszéljük a jövő nemzedéknek: az ÚR dicső tetteit és erejét, csodáit, amelyeket véghezvitt. " Ma már tudom, hogy nekem is az a feladatom, hogy „elmondjam a sztorit”. S kedves el­sőéves hírvivők, nektek is ez legyen mindig az első: Elbeszélni másoknak a legnagy­szerűbb eseményt, ami valaha történt. Hogy Jézus Krisztus, az Isten Fia milyen ha­talmas dolgot tett értünk, emberekért... És csak ezután jöhetnek a tervek... Hulej Enikő ORSZÁGOS EVANGÉLIZÁCIÓ KISKŐRÖS, OKTÓBER 14. SZOMBAT 10 - Nyitó áhítat: „Örülnödkellene... mert van bűnbocsánat" (Lk 15. 32) - Lupták György. 10.30 - Bevezető a csoportmunkához: Örülnöd kellene... mert van szolgálatod (Mt 20. 1-16) Győrfi Mihály. 11 - Csoportmunka: a misszió öröme - az öröm missziója. 14 - Az EKE ifjúsági csoport és a kiskőrösi ifjúság szolgálata. 15 - „Ez az öröm el ne múljék ” - a pilisi Izsóp együttes műsora. 16 - Záró áhítat: „Örüljetek, mert nevetek fel van írva a mennyben ” (Lk 10,20) ­Krámer György és Pángyánszky Agnes. Pályázati felhívás! A Nemeskoltai Evangélikus Egyházközség meghirdeti 2000. szeptember 1-jével megürese­dett leikészi állását. Javadalomként havi 40.000 Ft gyülekezeti fizetést, a hittanórák óradíját, va­lamint az összkomfortos parókia teljes rezsijét tudják nyújtani. A szolgálatok ellátására 3 éves Opel Corsa áll rendelkezésre. Alpokalja, Vasi-dombság térségében - különösen szép természe­ti környezetben - nagy történelmi múlttal, kastélyszerü épületegyüttessel és gazdálkodásra is al­kalmas nagy kerttel váiják a jelentkezőket, azzal a reménységgel, hogy újra helyben lakó lelki- pásztora lesz a gyülekezetnek. Érdeklődők Vető István esperesnél jelentkezhetnek október 31- ig. (9500 Celldömölk, Somogyi B. u. 29. 95/421-795. Hogyan tovább? Utaztam a 7-es buszon a Keleti pálya­udvar felé. Alig hagytuk el a Hungária körutat, hatalmas forgalmi dugóba keve­redtünk. Ha mentünk, akkor is csak lé­pésben lehetett haladni, de nagyon sok­szor hosszú percekig tartó pihenőre kényszerültünk. A sofőr egy idő után ki­nyitotta az ajtót, és így szólt: „Aki úgy gondolja, hogy hamarabb akar eljutni a Keletihez, az nyugodtan leszállhat.” Sok utas választotta a gyaloglást a türelmes várakozás helyett. Ugye, milyen gyakran fordul elő ilyes­mi Budapesten? Ugye, milyen gyakran alakul ki forgalmi dugó a mi életünkben is? Sokan haladnak előttünk, akiket sze­retnénk megelőzni, és sokan jönnek mö­göttünk, akiket nem akarunk magunk elé engedni. Nem szeretjük, ha hátráltatnak bennünket. A saját tempónkban akarunk haladni. Utáljuk az akadályokat. Inkább kiszállunk. Máshogy folytatjuk. Vannak helyzetek, amikor ezt valóban megtehetjük, s ezzel a bölcs döntéssel időt és energiát takarítunk meg. De van, amikor nem nyílik meg előttünk egyet­len ajtó sem, és ezért várakozásra kény­szerülünk. Életünk is egy nagy utazás. A sofőrünk pedig az Úr Jézus. Legalább is kezdetben. Mert ha nagy torlódás alakul ki, akkor ő is megkérdezi, hogy nem akarsz-e leszállni? Önálló, felnőtt emberként eldöntheted, hogyan folytatod tovább az utadat? Egye­dül rohansz a járdán, hogy minél előbb el­érd a célodat, s közben nem nézel se jobb­ra, se balra; vagy pedig nyugodtan rábí­zod magad a sofőrre, mert nem akarsz el­menekülni a nehézségek elől? Döntöttél már, Barátom? Még mindig a buszon ülsz, várva azt, hogy túljussatok a nehéz útszakaszon? Akkor válj türe­lemmel, mert kipihentebben, nyugodtab- ban és sokkal rövidebb idő alatt érkezel meg a végállomásra! Vagy kihasználtad a nyitott ajtó adta lehetőséget, és ott­hagytad a csigalassúsággal mozgó buszt utasokkal, sofőrrel együtt? Most azon­ban fáradt vagy a sok rohanástól, és in­kább visszaülnél a buszra, de még túl ELŐ VÍZ messze vagy a következő megállótól? Sajnos a 7-es busz gyorsjárat, és nem áll meg minden megállóban, ezért nem tu­dok mást tanácsolni: Lassabban sétálj to­vább, és buzdítsd magad kitartásra vagy állj meg egy kicsit pihenni! De ott van a másik busz, tudod, ame­lyiknek Jézus Krisztus a vezetője, az megáll bárhol és bármikor, hogy téged fölvegyen, csak intened kell. S ha újra felszálltál, akkor összeszedheted magad, és rendezheted az életedet. Szóval... hogyan tovább? H. E. HAZAI ESEMÉNYEK A SAJTÓOSZTÁLY KÉRÉSE: az ÚTMUTATÓ 2001 és EVANGÉLIKUS NAPTÁR 2001 című kiadványainkra előjegyzéseket október 15-ig elfogadunk. Cím: 1085 Budapest, Üllői út 24. Tel/fax.: 317-1108, 317-5478. Jó reggelt adj, Istenem! címmel evangélikus ifjúsági műsort közvetít a Magyar Televízió október 7-től szom­batonként, reggel 8 órai kezdettel az m 1 - en. Közreműködnek a pilisi fiatalok. ÖRÖMHÍR címmel egyházunk műsorát közvetíti a Magyar Telelvízió az ml-en október 8-án, vasárnap 15.42- kor. Az adást október 15-én, az m2-en 7.58-kor megismétlik. KÁNTORKÉPZŐ INTÉZET, FÓT Az idei téli kántorképző tanfolyam 2000. október 28-án, szombaton fél 11 órakor kezdődik. A tanfolyam 20 tanítá­si napból áll (mindig szombat) és április elejéig tart. Tantárgyak: harmonium- illetve orgo­najáték, egyházi ének, szolfézs-zeneel­mélet. A tanfolyam helyszíne a fóti Mandák Otthon - 2151 Főt, Berda J. u. 3. A jelentkezéseket október 20-ig vár­juk az Intézet címén vagy telefonon: 27/360-093. VECSÉS Evangélizáció lesz a templomban október 5-7 között, minden este 6 órai kezdettel Ittzés István érdi lelkész szol­gálatával. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. MEGHÍVÓ a Lakitelki Népfőiskolán 2000. október 8-án, vasárnap délután Ravasz László püspökre emlékeznek. Igét hirdet: dr. Bölcskei Gusztáv püspök, a Református Zsinat leikészi elnöke. Leleplezik Ra­vasz László püspök mellszobrát. Avató­beszédet mondanak: dr. Semjén Zsolt, az egyházi ügyekért felelős h. államtit­kár, Nagy Lenke, a Reformátusok Lapja főszerkesztője, Kucharszki Zoltán er­délyi lelkipásztor, Bíró Zoltán iroda­lomtörténész, Lezsák Sándor ország­gyűlési képviselő. BÖRTÖNSZOLGÁLAT IMATÉMÁJA Imádkozzunk a börtönlelkészekért, hogy valóban a leikészi hivatás szerint tevékenykedjenek és ne váljanak „kultu­rális és világnézeti felügyelővé”! SZÜLETÉS Kollerné Loós Zsuzsanna szentgott­hárdi lelkésznek és Koller Péternek, Adél Antónia nevű első gyermeke 2000. szeptember 17-én megszületett. „Nefélj, mert én veled vagyok, megáldalak té­ged. " (lMóz 26,24) HÁZASSÁG Szeptember 30.-án, szombaton délután 3 órakor a fasori evangélikus templom­ban Mattyasovszky-Zsolnay Zsófia és Mátis András házasságot kötöttek. Az esketésen Balikó Zoltán ny. ev. lelkész szolgált. „ Uram, ne nekünk, hanem a te nevednek szerezz dicsőséget szeretetedért és hűségedért!" 115. Zsoltár 1. Józsa Márton ny. evangélikus lel­kész életének 84. évében 2000. szep­tember 24-én elhunyt. Temetése szep­tember 30-án délután volt a siófoki evangélikus templomból. „Kegyel­med jobb az éleméi” (Zsolt 64,4). Apróhirdetés MESTERMŰ A DIGITÁLIS ORGONÁK KÖZÖTT Mesterségünk „titkai”:- csak a valódi sípok hangjához mérhető hangminőség- egyedülálló megbízhatóság — intonálhatóság a helyszín akusztikája és a felhasználó ízlése szerint - páratlan típusválaszték- templomi kiépítettségű hangsugárzás a legkisebb modelleknél is- ellenőrizhető, felkereshető hazai referenciák- egy edi szolgáltatások, ingyenes akuszti­kai felmérés — 5 éves garancia- kedvező árak és fizetési feltételek Várjuk érdeklődőinket a holland Johannus Orgonagyár magyarországi kép­viseletén: SPEED-EX Kft. 1024 Budapest, Margit krt. 41. Tel./Fax: 315-1787 vagy 316-7089. Az Evangélikus Külmissziói Egyesület 2000. október 21-én, szombaton Külmissziói napot rendez Révfülöpön. Tervezett program: 9.30 Reggeli áhítat - Ittzés János püspök 10.30 A Dunántúl missziótörténete - Keveházi László 12.30 Ebéd 13.30 Misszionáló gyülekezet - Gáncs Péter 15.30 Missziós tapasztalataink Pápua Új-Guineában - Bálint Zoltán és Bálintné Kis Beáta Minden külmisszió iránt érdeklődő testvérünket szeretettel várnak. Harang és toronyóra villamosítás, korsze­rűsítés, programórák kedvező, bevezető áron! Orbán József, Gyomaendrőd, Bocskai út 31. 5500. Tel.: 06-66/386-840. M: 06-30/254- 2845. 1945 előtti könyveket, könyvtárat vennék. Tel.: 340-8016. TORONYÓRA- KÉSZÍTÉS,- FELÚJÍTÁS! Harangjáték-, haranglengető- és vezérlő­óra- készítés. 85 év tapasztalata és világszín­vonalú elektronika. Ötéves garanciával. Óra­gyártó üzem: Konkoly József, 1102 Buda­pest, Állomás u. 14. Tel./Fax.: 260-7065, 06 (30)9-492-915. Kertes budai családi házba keresünk friss nyugdíjas házaspárt (vagy egyedülállót), aki különbejáratú 45 m2-es egy szoba-hálófülkés összkomfortos központi fűtéses (külön v.ib lanyóra) lakást kaphat a kert és a ház további jó karbantartásáért. Leikészi ajánlást is ké­rünk. Beköltözés november elején lehetséges. Telefon: 1-319-8476. Antik Enteriőr 2000 kiállításra kiemelkedő kvalitású festményeket, műtárgyakat, bútoro­kat vásárolunk készpénzért. Nemes Galéria, tel.: 302-8696. Megnyílt a PARANA Kft. fatelepe Balaton­szárszón, a Szemesi úton (M7-es, Tejüzem mellett). Építési anyagok kiváló minőségben kaphatók. Gyülekezeti építkezésekhez ked­vezmény. Nyitva: hétfőtől péntekig 8-17 órá­ig, szombaton 8-12 óráig. Telefon: 06-30-9- 529-567, 06-30-2-723-964. GOMBOS LAJOS aranykoszorús harangöntő mester 2162 Őrbottyán, Rákóczi út 119. Pf. 3. Telefon: 06/28-360-175 Budapesti iroda: XIII., Jász u. 60/B. Telefon: 330-6394 Evangélikus Élet A Magyarországi Evangélikus Egyház hetilapja Felelős szerkesztő és kiadó: Tóth-Szöllős Mihály, E-mail: tszollos@lutheran.hu Szerkesztőség és kiadóhivatal: 1085 Budapest, Üllői út 24. Tel/Fax: 317-5478; 317-1108 Árusítja a Kiadóhivatal és a Magyar Posta RT. INDEX 25 211, ISSN 0133-1302 Szedés, tördelés: Evangélikus Sajtóosztály, Rezessy Szabolcs E-mail: szabolcs.rezessy@lutheran.hu Nyomás: Szikra Lapnyomda Rt., Bp. Internet: http//www.lang.hu/szikra.nyomda E-mail: szikra@lang.hu Felelős vezető: Lendvai Lászlóné vezér­igazgató Előfizethető az Evangélikus Élet Kiadóhi­vatalban közvetlenül vagy postautalványon. Előfizetési díj belföldön: egész évre 2500 Ft. Előfizetési dij külföldön: szomszédos országokba: egész évre 10000 Ft (portóval együtt), egyéb európai országokba és a tengerentúl­ra: egész évre 95 DEM vagy 51 USD, (por­tóval együtt) Légipostával: 125 DEM vagy 75 USD. Csekkszámlaszám: 11708001-20204127 Beküldött kéziratokat nem őrzünk meg és nem adunk vissza! I t \ L

Next

/
Oldalképek
Tartalom