Evangélikus Élet, 1999 (64. évfolyam, 1-52. szám)

1999-10-03 / 40. szám

6. oldal 1999. OKTÓBER 3. Evangélikus Élet EGYEDÜL AZ ÍRÁS... Milyen mélyre süllyedt a vallásosság Jézus idejében! A zsidó nép legfőbb taní­tói, szellemi vezetői a tanítványok kéz­mosási hiányosságaival foglalkoznak és nagy fontosságot tulajdonítanak a tiszta­sági hagyományoknak (Mk 7,1-13). A külsőségekre figyelő farizeusok ilyen külső dolgokkal akarják elszámoltatni a legszentebb embert. Ilyen állapotok vol­tak annál a népnél, mely a Sinai hegyen törvényt kapott, Istent szolgálta és az ígéret hordozója volt. Más népek nem él­tek ilyen lelki gazdagságban. De a zsidó nép Mózes könyvei és a zsoltárok ma­gasságából a kézmosás és edénymosoga­tás mélységébe zuhant. Nem csoda, hogy Jézus pásztor nélkül valóknak látta őket. Jézus Ézsaiás szavaival feddi a farizeu­sokat: „Igazat jövendölt felőletek Ézsai­ás próféta: Ez a nép csak ajkával tisztel engem, a szívük távol van tőlem. ” (Mk 7,6) Isten nem azt vizsgálja, hogy milyen mélyre hajtjuk fejünket, hogyan hajtunk térdet, hogyan mondjuk az AMEN-t. Is­ten mindnyájunkhoz így szól: adjátok nekem a szíveteket! Hiába hallatszik hangunk az éneklésben, a közös imád­ságban, hiába térdelünk le, hajtunk fejet, ha a szívünket otthon hagytuk. Isten a szívből jövő imádságot hallgatja, érti, abban gyönyörködik, arra válaszol. Figyeljük csak, hogyan igyekszik az ember saját gondolatait Isten szava fölé helyezni! „Istenparancsolatát elhagyva, az emberek rendelését tartjátok meg... " (8.v.) majd: „Isten parancsolatát félre téve...” (9.V.), végül: „Eltörölvén Isten beszédét a ti rendelésetekkel... " (13.v.). Először csak hozzátesszük gondolatain­kat Isten beszédéhez. Később ezeket az Ige szintjére emeljük, végül pedig sem­mibe véve az Isteni szót, az Ige fölé he­lyezzük az emberi rendeléseket. Vajon mit lát Jézus ma ebben a világ­ban? Nem járunk-e mi is a farizeusok út­ján, méricskélve egymás kegyességét, szokásait? Csak a teljes Szentírás lehet a hit zsinórmértéke. Határozottan válasz- szűk el egymástól az emberi bölcsessé­get és Isten szavát, mert csak az utóbbi vezet az örök élet felé! Imádkozzunk azért, hogy világosan meglássuk Isten akaratát és el tudjuk vá­lasztani emberi vélekedésektől Dicsérjük Istent azért, mert Ő igaz, szereti az igazságot és az igazak meglát­ják az ő arcát! (Az ökumenikus evangelizációs munkaközösség imakörleveléből) Fűit A budapesti Városligetben van egy sír, rajta ez a latin szó: „Fűit”, - jelentése: „volt”. Megrázó és frappáns felirat! Bizonyos igazság is van benne, hiszen akárki volt, meghalt, ma már nincs közöttünk. De mégis, legyünk óvatosak. Mert a szép felirat sokakban hamis megnyugvást kelt­het. Miért? Az ember testi halála, a test elporladása nem jelenti azt, hogy „ vége ”, hogy ő maga is megszűnt létezni. - A Biblia nem lebbenti fel a fátylat a titkokról, hi­szen „a titkok az Úréi” (5Móz 29,29). így a halál titkát sem tárja fel. De mienk a „ki­jelentés”, vagyis annyi, amit az igéből tudunk és tudnunk kell. Ott pedig világos pél­dául, hogy Lázár meghalt és az üdvösségre jutott, és a gazdag is meghalt és a kárho­zatra jutott. Tehát Jézus szavai szerint nem lett vége létezésüknek (Lukács 16,22). Jött a folytatás. Első dolog: ne vegyük át a világ földi és testi bölcsességét, vagyis ne dőljünk be an­nak, hogy „együnk, igyunk, holnap úgyis meghalunk” (lKor 15,32). A városligeti sír megható és súlyos szava, hogy „volt”, tehát sajnos, tévedés. Ezért hamis a sok, szí­vet tépő költemény, amely olyan világfájdalommal tud szólni a halálról. Elzsongítják szívünket a szép nóták, amelyek olyan gyakran emlegetik a temetőt. De tudnunk kell: a költők, filozófusok a Biblia nélkül nem láthatják jól a múlandóság kérdését. Ezért születhet meg egy ilyen mondat, amit nemrég hallottam a rádióban: „ a földi élet cél­ja a halál. ” Mindezekkel szemben kétezer éve hangzik a keresztyének nagyszerű bizonyságte­vése: „...és várom a halottak feltámadását" - a Niceai Hitvallásban. „Volt” - ennek egyik veszélye abban van, hogy megnyugtat: az élet végén „pont” van, vagyis ami eddig történt, lezárult, már nem tartozik senkire, nincs számonkérés, nincs számadás. Pedig erről a Bibliában Jézus nyomatékosan beszél. Az Egyház nem a múlandóságot hirdeti, hanem az élő reménységet. A halál azért nem lehet „pont”, mert Jézus azt mondta tanítványainak: „Én élek és ti is élni fog­tok” (János 14,19). Ez az „útrakész” keresztyének reménysége, hogy örök élet vár rá­juk. Ami után a mai világ sóvárog, az pontosan az, hogy a keresztyének ezt a remény­séget tudják belesugározni ebbe a világba. - Ma sokat beszélünk pesszimizmusról, depresszióról, céltalanságról. Ránk, keresztyénekre vár a feladat, hogy elsősorban életvitelünkkel, de szavainkkal is hirdessük az élő reménységet. Gáncs Aladár ORSZÁGOS LELKÉSZKONFERENCIÁT TARTUNK RÉVFÜLÖPÖN 1999. október 4-7. között. Jelentkezni lehet az Északi Egyházkerület Püspöki Hivatalában 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 24. Tel: 394-2335, 394-2448 Fax: 394-2440 Az útiköltséget az illetékes egyházközség téríti, az ott tartózkodást költségét Országos Egyházunk vállalja magára. Jelentkezőknek programot küldünk. Hittankönyvvásár a Sajtóosztályon (1085. Budapest Üllői út 24.) Isten kezében (I.o.) 150,­Hinni taníts,Uram (H.o.) 180,­Tudom, kinek hiszek (III.o.) 230,­Urunk szolgálatában (IV.o.) 290,­Ferenczy: Az élet könyve (V-VI.o.) 170,­Sólyom: Hazai egyháztörténelem (VH.o.) 150,­Prőhle: Az evangélium igazsága (VHI.O.) 220,­Krisztus tanúi a változó világban (12-14 év) 700,­Ószövetségi hittankönyv (VI.o.) 450,­Ószövetségi olvasókönyv (VI.o.) 620,­Tanári kézikönyv (Ószöv. hittankönyvhöz) 600,­Hitiink alapjai (Isten szava, ének, imádság, tanítás) 120,­A torony tanítása Összedőlt, leégett, felrobbant... Nem csupán századunk híranyagainak kifeje­zései ezek. Lukács evangéliumában az ókor egyik tragédiájának említésével ta­lálkozunk: „ Vagy azt gondoljátok, hogy az a tizennyolc, akire rádőlt a torony Siloámban és megölte őket, vétkesebb volt minden más embernél...?" (Lk 13,4) Egy torony összedőlt és 18 ember lelte halálát. Amikor ez történt, még nem vol­tak újságok, nem volt rádió és televízió, nem volt kommentár sem. Az ember kénytelen volt maga gondolkodni, vá­lasz-variációkkal kísérletezni. Ebből a szempontból az ókor embere magasabb szellemi fokon áll, mint sok ma élő em­ber, akik gondolkodás nélkül elfogadják hírmagyarázók fejtegetéseit. Sokak lel­kében vetett fel kérdéseket a torony ösz- szedőlése, mint ahogy a mi lelkűnkben is feltámadnak kérdések, ha egy természeti katasztrófa, néha sorozatosan is, népeket sújt. Miért ott, miért velük, miért most? A Jézus-korabeli zsidóknak rendelke­zésre állt a felelet: mert bűnösebbek vol­tak a többinél. De mihelyt ki akarták ezt mondani, eszükbe jutott, hogy gyerme­kek is elpusztultak a katasztrófában. Hát ez hogyan magyarázható? Talán szüleik bűne miatt? Atyák vétke a fiákban „har­mad- és negyedíziglen”? Ők is érezték, ez túl kegyetlen magyarázat lenne. Nemcsak ők, hanem mi is, kell, hogy tusakodjunk ezzel a kérdéssel, korunk­ban még több kérdőjelt támasztó ese­mény történik. De tudnunk kell, hogy ami Jézus idejében megoldatlan problé­ma volt és maradt, az emberi logika szá­mára ma is az. De nem a Mester számá­ra. Ő akkor is tisztán látott és ma is, ezért érdemes figyelnünk rá. Mit mondott Jé­zus Siloám tornyáról? Elsősorban azt je­lentette ki, hogy nem szabad azt állíta­nunk: azok bűnösebbek voltak, mint mi. A szerencsétlenségeket és szenvedést nem kell minden esetben egy bűnért va­ló büntetésnek tekintenünk. Éppúgy nem, mint a külső örömöket, életajándé­kokat nem szabad jutalomnak tartanunk. De nem adott Jézus egyéb magyarázatot, noha ezt, a legnépszerűbbet elutasította. Emberi felfogóképességünk nem tud minden isteni titkot megérteni. Az elmé­let síkjáról Jézus ezzel a hallgatással visszarántja az ügyet a gyakorlati síkra. Azt köti hallgatóinak lelkére, hogy min­den katasztrófa figyelmeztesse őket a megtérésre, a bűn szeretetének feladásá­ra. így lett Siloám tornya egy megtérésre felhívó prédikáció kiindulópontja. És ilyenekké kell válni minden katasztrófá­ról szóló hímek. Ne egy megoldhatatlan probléma boncolgatásához, hanem meg­téréshez vezessen! Istennél van magya­rázat, de azt most még nem érthetjük meg. Amikor a Szentírás az emberről be­szél, nem csupán a bölcső és koporsó közti időszakot tekinti alapul. Az írás ELŐ VÍZ örök életről, örök életre hívott emberről szól. Ebben a perspektívában a testi halál elszenvedése nem jelenti az Istenre ha­gyatkozás hiábavalóságát. Sőt, épp a rá- hagyatkozás nyit távlatot, ad értelmet a szenvedésnek is. Azok az emberek, akik a jeruzsálemi Siloám tornyának a romjai mellett elmen­tek, csak a világ hiábavalóságáról gondol­kodhattak. De nem sokkal ezután, Jeru­zsálem peremén valami már magasodott: egy kereszt. Annak meglátása először ha­sonló érzéseket keltett az emberek szívé­ben. De nem sokáig. Mert éppen ez a ke­reszt vált az új reménység forrásává, az élet kapujává. Isten nem akarja a bűnös halálát, hanem, hogy megtérjen és éljen. Ezért, kedves Testvérem, ne nézz sem a múlt, sem a jelen, sem talán a várható jö­vő szomorú eseményeire. Ezek nem emelnek felfelé. Nézz a keresztre és re­ménységed lesz! Pósfay György HAZAI ESEMENYEK Az Országos Evangélizáció időpont­ja megváltozott. Az új időpont: 1999. november 6-án, szombaton 10 órakor. Helyszín: Deák tér. Téma: „Jöjj, térj be, kapum tárva!” borozásra, gyermekmunka eszközellátá­sának bővítésére felhasználjon. BUDAPEST-FASOR 1999. október 10-én vasárnap de. 11 órai istentiszteletünk keretében avatja fel D. dr. Harmati Béla egyházkerületünk püspöke a most elkészült és a templom szentélyét díszítő, színes ólomüveg ablakainkat, új harangunkat és a torony csúcsára visszakerült záródíszkövet. Istentiszteletünkre és közgyűlésünkre tisztelettel és szeretettel hívjuk az érdek­lődőket. NYÍREGYHÁZA A Kertvárosi és a Nagytemplomi Gyü­lekezet közös presbiteri csendesnapján „A civil szféra, a presbiteri szolgálat je­lentősége az egyházban" címen tartott előadást megbeszéléssel dr. Frenkl Ró­bert országos felügyelő. VECSES 1999. október 7-től október 9-ig estén­ként 6 órai kezdettel evangélizáció lesz a templomban. Győri Gábor pestszentlő­rinci evangélikus lelkész hirdeti az igét „A végső idők jelei az új évezredben is Jézusra mutatnak, akinek visszatérését várjuk, aki örök életet ad" címmel Lk 21, 25-36 ige alapján. Az evangélizáció 10-én, vasárnap du. 3 órakor szeretet- vendégséggel folytatódik, Marschalkó Gyula lelkész szolgálatával. MEGHÍVÓ Sok szeretettel hívjuk és várjuk a test­véreket az Evangélikus Nők Klubja al­kalmára 1999. október 16-én 10 órai kezdettel. Országos Irodánk II. emeleti tanácstermébe (Budapest, Üllői út 24.) Az előadónk: Seija Kuronen misszio­náriusnő, aki „Evangéliumhirdetés a muszlim asszonyok közt" címmel számol be Marseille arab negyedében végzett szolgálatáról. BEZI-ENESE A lelkészi hivatal új telefont kapott. Hívószám: 96/277-003 CSABACSUD A lelkészi hivatal telefonszáma meg­változott. Az új szám: 66/219-576 HALÁLOZÁS Csermely Ilona ny. tanítónő 87. évé­ben, mint a pécsi Szeretetotthon lakója, csendesen elaludt. Évtizedeken át áldott munkatárs volt a gyermekek között. Szá­zakat hívogatott és vezetett fiataljaink között Jézushoz. Temetésén végakarata szerint Balikó Zoltán hirdette az evan­géliumot: „Aki az Úrnak szolgál, meg­becsüli azt az Atya! ” HIBAJAVÍTÁS Lapunk szeptember 19-i számában az Élő víz rovatban (6. oldal) az utolsó idé­zetben, nem „leromlott”, hanem „leom­lott templomtorony” olvasandó. A BETEG GYERMEKEKÉRT Az idén is indul akció a „Tumor Leu­kémiás Gyermekekért Alapítvány” tá­mogatására. Az 1999. november 8-ig be­érkező, legalább 2.000 forintos adomány küldője - a Láng-akció feltüntetése ese­tén - nevére dedikált könyvecskét kap ajándékba. Az akció szervezője a ma­gánszemélyektől érkező adományokat 5 %-kal kiegészíti. Az adomány 30 %-a az adóból levon­ható, ehhez közölni kell a befizető adó- azonosító jelét. Az Alapítvány közhasz­nú szervezet, számlavezetője az OTP, fo­lyószámlaszáma: 11709002-20065829. Az Alapítvány a legszerényebb hozzá­járulást is köszönettel nyugtázza. A Duna Televízió Szegletkő című mű­sora legközelebb október 3-án, vasárnap 13.50-kor jelentkezik. A műsor egyebek mellett bemutatja a Melanchthon Fülöp- ről szóló „Levelek Európának" című vándorkiállítást. Szerkesztő: Fabiny Ta­más. A „SOLI DEO GLORIA” Evangélikus Gyülekezeti Alapítvány, Kecskemét ez­úton köszöni meg támogatóinak önzetlen segítségét, mellyel lehetővé tették - hogy 1997. évi adójukból 1 % felajánlásával - 104.876 Ft-ot az Alapítvány céljai szerint idősekkel való foglalkozásra, ifjúsági tá­MESTERMU A DIGITALIS ORGONÁK KÖZÖTT JOHANNUS Mesterségünk „titkai”:- csak a valódi sípok hangjához mérhető hangminőség- egyedülálló megbízhatóság- intonálhatóság a helyszín akusztikája és a felhasználó ízlése szerint — páratlan típusválaszték- templomi kiépítettségű hangsugárzás a legkisebb modelleknél is- ellenőrizhető, felkereshető hazai referenciák- egyedi szolgáltatások, ingyenes akuszti­kai felmérés - 5 éves garancia- kedvező árak és fizetési feltételek Várjuk érdeklődőinket a holland Johannus Orgonagyár magyarországi kép­viseletén: SPEED-EX Kft. 1024 Budapest, Margit krt. 41. S, Tel./Fax: 315-1787 vagy 316-7089. Apróhirdetés Diáklánynak különbejáratú szoba Buda- gyöngyénél kiadó. Kívánság szerint német korrepetálás. Tel.: 394-5090. TORONYÓRA - KÉSZÍTÉS, - FELÚJÍTÁS! Harangjáték-, haranglengető- és vezérlő­óra- készítés. 85 év tapasztalata és világszín­vonalú elektronika. Ötéves garanciával. Óra­gyártó üzem: Konkoly József, 1102 Buda­pest, Állomás u. 14. Tel./Fax.: 260-7065, 06 (30) 9-492-915. A Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület Anyaházába (Bp. 1021. Hűvösvölgyiút 193.) szakképzett (nyugdíjas) ápolónőt keres részidős munkára lakhatási lehetősséggel. Jelentkezni lehet Madocsai Miklós címén: Budapest 1015. Ostrom utca 15. Tel.: 201- 7210. 2 család részére alkalmas nagy kertes tele­fonos családi ház (gáz- és szénfütéses) ALBERTIRSA központjában eladó. Tel.: 429-2032. (Munkanapon: de. 9-16-ig) Luther-kabát méret utáni készítését válla­lom, egyházi szabómester. Tel.: 351-4942. ELADÓ VECSÉSEN 4 lakásos közös udvarú házban egy 54m2- es, és egy 60 m2-es lakás a hozzá tartozó kert­tel. Érd.: 06-29/352-646 (este 6-9 között). Evangélikus F.lpt A Magyarországi Evangélikus Egyház hetilapja Felelős szerkesztő és kiadó: Tóth-Szöllős Mihály, E-mail: tothsz@evang.alarmix.net Szerkesztőség és kiadóhivatal: 1085 Budapest, Üllői út 24. Tel/Fax: 317-5478; 317-1108 Árusítja a Kiadóhivatal és a Magyar Posta RT. INDEX 25 211, ISSN 0133-1302 Szedés, tördelés: Evangélikus Sajtóosztály, Rezessy Szabolcs E-mail: rezessy@evang.alarmix.net Nyomás: Szikra Lapnyomda Rt., Bp. Internet: http//www.lang.hu/szikra.nyomda E-mail: szikra@lang.hu Felelős vezető: Lendvai Lászlóné vezér­igazgató Előfizethető az Evangélikus Élet Kiadóhi­vatalban közvetlenül vagy postautalványon. Előfizetési díj belföldön: egész évre 2500 Ft. Előfizetési díj külföldön: szomszédos országokba: egész évre 5000 Ft (portóval együtt), egyéb európai országokba és a tengerentúl­ra: egész évre 70 DEM vagy 48 USD, (por­tóval együtt) Légipostával: 102 DEM vagy 70 USD. Csekkszámlaszám: 11708001-20204127 Beküldött kéziratokat nem őrzünk meg és nem adunk vissza!

Next

/
Oldalképek
Tartalom