Evangélikus Élet, 1998 (63. évfolyam, 1-52. szám)

1998-01-04 / 1. szám

2.oldal 1998. JANUÁR 4. Evangélikus Élet ÚJ NAP - ÚJ KEGYELEM VASÁRNAP Örök szövetséget kötök vele­tek. Ézs 55,3 (Róm 5,10; Zsolt 138,1-8; 1 Jn 5,11-13). Az örök szó túl megfoghatatlan, hihetetlen számunkra. Nincs akadály, semmi nem változtatja meg ezt a dön­tést, mi sem bonthatjuk fel ezt a szövetséget? Isten szövetsége, melyet minden emberrel meg­kötött, örök. Ha akarjuk ezt, ha nem. És milyen előnyünk származik ebből? (Mi emberek így gondolkodunk.) Életünk lesz, feltámadunk! Ez, talán elég előnyös szerződés?! _ HÉ TFŐ Szeretetben szolgáljatok egymás­nak. Mert az egész törvény ebben az egy igében teljesedik be: "Szeresd felebarátodat, mint ma­gadat." Gál 5,14 (5Móz 16,20; Fii 4,10-20; Jn 1,35-42). Szolgálj!: azaz nem kérdezősködni, nem kifogásokat Keresni, nem elbújni a munka, feladat elől, hanem lesni a másik gondolatát, fi­gyelni, hogy mire van szüksége, Segíteni ha bajba jut. Ezek, többek között, a szeretet és szolgálat ismertetőjegyei. Egymásnak: azaz mindenki’így tegyen! Kölcsönök szolgálatról beszél az ige, és nem kiszolgálásról; egyesek felemeléséről, mások lealacsonyításáról. Egy­formák vagyunk! Ez a szolgálat alapja. KEDD Isten, saját fülünkkel hallottuk, elbe­szélték nekünk apáink, mit vittél véghez napja-“ tokban, a régi időkben. Zsolt 44,2 (ÍJn 1,3; Zsolt 72,1-19; Ef 3,2-6) Csodás tettek, hihetet­len események sora tesz bizonyságot Istenről, és mi naponként olvashatunk ezekről a Bibliá­ban, s hallhatunk róluk az istentiszteleteken. De mi, néha, mégis kételkedünk. Hiszem ha lá­tom! Mi inkább ezt valljuk. Láthatunk, ha ki­nyitjuk a szemünket! Az óriási fegyverkezés, környezetpusztítás, atom és vegyifegyverek, a gyűlölködés és rosszakarat ellenére még élünk! Bűneink ellenére van lehetőségünk és újabb életünk. Kell ennél nagyobb bizonyíték, ennél nagyobb cselekedet?! ressiik. Építgetünk, mert a sok nyűg és baj elle­nére szeretjük ezt a földi életet. És ez nem is baj, mindaddig, amíg szem előtt tartjuk az igaz­ságot, amíg keressük az eljövendőt. A jelenünk és a távoli jövőnk összetartozik, és nem ellen­ségei egymásnak. De úgy kell építgetnünk, úgy kell élveznünk ezt az életet, hogyha kell, el tud­junk számolni vele, és ne kelljen szégyenkez­nünk miatta. CSÜTÖRTÖK Tedd meg mindazt, ami a kezed ügyébe esik, és amihez erőd van. Préd 9,10 (Róm 12,11; 4Móz 24,15-19; Jn 2,13-25) Kell-e egyáltalán a biztatás, hiszen manapság annyi a munka, a tennivaló. Mindenki rohan, hogy a sok feladatot, amit vállalt, el tutjá vé­gezni. Buzdítás nélkül is dolgozunk. De'vajon arra is van időnk és erőnk, ami a legfontosabb? Ami valóban a feladatunk? Az Isten által ránk bízott munkát, embertársaink segítőét is elvé­gezzük, vagy erre már nincs időnk?! Vigyáz­zunk, mert a sorrend fontos! f PÉNTEK Lásd meg nyonjbrúságomat és gyötrődésemet, és bocsásd meg minden vétke­met! Zsolt 25,18 (ÍJn 1,9; jfbl 1,24-27; Jn 3,1- 13) Többnyire e mondat első felét mondogat­juk, s a második feléről jhegfeledkezünk. Ké- , könyörgünk, néha vádolunk, de az okokat nem keressük. Pedig a sorrend most is fontos! Fázunk? Hát felöltözünk. Szomjasak vagyunk? Hát iszunk. Bajban vagyunk, gyötrődünk? Hát kérjük Istent, hogy bocsásson meg! És többé ne vétkezzünk! 82Ü&A Mert nincsen itt maradandó váro­sunk, hanem az eljövendőt keressük. Zsid 13,14 (IKrón 29,15, Apcsel 11,1-18; Jn 2,1-12) Gyakran halljuk ezt a biztatást, ígéretet, s mi mégis ennek a világnak az értékeit, kincseit ke­íiiBBBBK Ne félj, termőföld! Vigadj és örülj, mert az Úr nagy tetteket vitt véghez. Jóéi 2,21 (Ef 1,20-21; Zak 8,20-23; Jn 3,14-21) Isten vigasságra, örömre hív. A fejezet előző versei­ben bűnbánatra szólított fel az Úr, de most min­dent helyre akar állítani, amit megsemmisített. Az örömre nekünk is van okunk, mert mindaz, amit Isten véghez vitt, a mi "érdekeinket" szol­gálja. Az Úr ítél, de megjutalmaz, a porba sújt, de fel is emel. A szeretet vezérli és erről Jézus Krisztusban már meggyőződhettünk. Ezért éle­tünknek gyümölcsöket, termést kell(ene) hoz­nia, hogy látható legyen az öröm életünkön. Loós Zsuzsanna UJEV ÜNNEPÉNEK IGE JE JÉZUS NEVENEK ÜZENETE Lk 2,21 Sokféle terv, elhatározás, ígéret jelzi, hogy sokan szeretnének ezen a napon megváltozni, s ezzel a nappal újat kezdeni. Gyakran emleget­jük - önmagunk biztatása gyanánt, hogy az új év új embert hoz a saját személyünkbe és új utat jelent majd az elhibázott helyett. Sokan ma ezt az újat várják az igehirdetéstől is. S ha maradt némi erejük, sokan ezért kere­sik fel a templomokat is: hátha kapnak olyan újat, amire érdemes lesz odafigyelni! Újévkor éppen abban van az új, hogy újra Jé­zus nevére kerül a hangsúly! Ha körülöttünk minden elbizonytalanodott is, ha sok fontos­nak tartott dolog megváltozott, vagy átalakult, kifakult vagy értéktelenedett, Jézus neve nem változott. Jó hallani a jó hírt: ha körülöttünk minden változik is, Jézus neve nem változik! Róla szólnak az újévi evangéliumok. Őt állít­ják középpontba az igehirdetések. Jézussal in­dulni és megérkezni, ez az értékes élet! S ez az esztendőnkre is vonatkozik. Ami ugyanis az indulás és az érkezés között van, az igazán Jé­zus. A keresztény ember ugyanis Jézussal nem óév estétől indul, hanem karácsonnyal kezdődik az új. Igénkben a nyolc nap elmúltának említése világosan utal erre. Karácsony az egyik fontos és nélkülözhetetlen pillére a jézusi ügynek. Ak­kor kaptuk a jó hírt, hogy itt a Megváltó köz­tünk - ahogyan a betlehemi pásztorok tanúsí­tották. Amikor tehát karácsony felől érkezünk újévhez, tudjuk, hogy Jézus közöttünk jár, kö­zöttünk valósítja szándékát: megszabadít a bűntől, haláltól, az ördög hatalmától és szabad­dá tett a szeretette, a békességre, a szelíd em­berségre, az alkotásra. Sőt felhatalmazott, hogy ez áradjon embertől emberig a jóindulat­ban és a jóakaratban. Ennek az a forrása, hogy a betlehemi Gyer­mek nem emberektől kapta a nevét, hanem Is­ten küldötte J az angyal! / nevezte így - még születése előtt. Akiktől a nyolcadik nap elmúl­UJEV UTÁNI VASARNAP IGE JE EZ IS JÓL KEZDŐDIK... Mt 2,13-23 Menekülés, dühödt terror... „Ráhel siratja gyer­mekét..” Az év első hete igazi munkahét, most már oda az élet! - nem az ünnepi, hanem a hétköznapi. Ilyen az élet.. Mielőtt nagyon sajnálnánk magunkat, jusson eszünkbe az oltári ige figyelmeztetése: „Közületek tehát senki se szenvedjen, mint gyilkos, mint tolvaj, mint gonosztevő...” (l.Pt.4,15) A kereszten haldokló lator szavát ritkán szoktuk idézni, pedig a magunk sajnáltatása helyett néha el kellene mondani legalább magunknak: „Mi méltán szenvedünk!”, esetleg az oly sokszor emlegetett 40 év kapcsán így: „mi méltán szenvedtünk”! József szó nélkül veszi tudomásul, hogy vége az ün­nepnek. Nem mindenki borul le az Újszülött előtt. „O pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját még éjnek idején...” (Mt.3,14) A mondat tényszerűsége, szűk­szavúsága szinte fáj. Az év első vasárnapja ilyen alázat­ra inti a magabiztosakat, hencegőket: az élet ilyen. Nem véletlenek történnek, esetleg a jó és a rossz har­ca. A történet refrénje: „beteljesedjék az, amit az Úr mondott..” (Mt.3,15) Hallod-e azt, amit az Úr mond? Észreveszed-e, hogy az Úr „csodásán működik”? Mert rend van, a nagy káoszból az Isten hétköznapi rendet teremt. Nem ünnep jön, hanem az élet, s ebben az életben ott van a szenvedés, az élet súlya, de ott van az Isten is: Hatalmával, tervével. Ha a szenvedést akarod kikerülni, álmot kergetsz és egyre inkább be­legabalyodsz a keserűségbe, vagy az önsajnálatba. Ha figyelsz arra, aki Ura ennek az életnek, akkor egy­szerre csak helyére kerülnek a dolgok. A beteljesedés felé megyünk! A nagy nyugtalanság, tragédiák között ott van az Isten „vonala”, újra és új­ra feltűnik! Ezt a vonalat csak alázattal lehet észrevenni. Mit hoz ez az év - a „hétköznapok”? Menekülést is, ártat­lanok szenvedését is, de az iránytól nem tér el - és ez az isteni beteljesedés. Két önálló történetről szól ez a vasárnapi textus. Az egyiptomi menekülésről és a betlehemi gyermekgyil­kosságról. Úgy gondolhatja igehirdető és hallgató is, elég lenne talán csak az egyikről prédikálni. Pedig a kettő össze­tartozik. Krisztus szenvedését látva lesz hordozhatóvá a saját szenvedésünk, lesz hordozhatóvá az életünk, amely­ben ott van a szenvedés, a Krisztusé, a latoré és az igazaké is. El kellene felejteni a „neki könnyű” kezdetű mondatokat, amit olyan sokszor mondunk: „Neki könnyű, mert semmiből nem csinál lelkiis­mereti kérdést, neki könnyű, mert senkivel nem tö­rődik.” Neki a legnehezebb, mert szenvedése érthe­tetlen, hordozhatatlanná válik. Jézus hordozza a szenvedését értünk, mert tudja, hogy ennek a szenvedésnek célja van. Nem ka­tasztrófa történik, a gonosz elhatalmasodása és a jó kiszorulása az életből, hanem minden emberi kiter­velt gonoszság ellenére: Jézus él! Ez az élő Jézus képes megvigasztalni a „gyerme­két sirató Ráhelt”, ez a Jézus nem megszünteti a szenvedést, de a bajban megerősít, velünk van, se­gít hordozni a keresztet. Ez is jól kezdődik..? Igen, mert Jézus él, megme­nekült a Gyermek, feltámadt a „megfeszített”, és velünk van! És minden azért történik, hogy betelje­sedjék... Isten irgalmas, embert a hétköznapokban is megerősítő szeretete. Ámen. IMÁDKOZZUNK! Istenem add, hogy egyre kevesebbet szenvedjenek miattam embertársaim. Add, hogy időnként valamit megérthessek szenvedéseimből - add, hogy egyre job­ban lássam világmegváltó, megtisztító szeretetedet! Ámen. Kertész Géza ISTENTISZTELETI REND Budapesten, 1998. január 4. I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Madocsai Miklós; de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; de. 11. (úrv.) Hafenscher Károly; du. 6. dr. Zsigmondy Árpád; II., Modori u. 6. de. fél 10. Csizmazia Sándor; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de. fél 11. Rihay Szabolcs; Békásmegyer, ül., Vízior­gona u. 1. de. fél 9. Donáth László; Csillaghegy III., Má­tyás kir. u. 31. de. 10. Görög Tibor; Óbuda, ül., Dévai Bíró M. tér de. 10. Bálint Láázló, Újpest, IV., Lebstück M. u. 36-38. de. 10. Blázy Lajos, V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) (családi) T. Kovácsházi Zelma ; de. 11. (úrv.) Zászkaliczky Péter, du. 6. Gerőfi Gyuláné; VII., Városli­geti fasor 17. de.fél 10. dr. Muntag Andomé, 11. (úrv.) Szirmai Zoltán; du. 6. Nagy Zoltán; VIII., Üllői út 24. de. fél 11. Kertész Géza; VIII., Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlo­vák) Cselovszky Ferenc; VIII., Karácsony S. u. 31-33. de. 9. Kertész Géza; VIII., Vajda P. u. 33. de. fél 10. Bolla Árpád; IX., Thaly Kálmán u. 28. de. 11. dr. Rédey Pál; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. fél 11. Bolla Ár­pád; X., Kerepesi út 69. de. 8. Tamásy Tamásné; Kelen­föld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Rőzse István; de. fél 10. (családi) Joób Máté; de. 11. (úrv.) Rőzse István; du. 6. Szeverényi János; XI. Németvölgyi út 138. de. 9. Szeverényi János; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. Hafenscher Károly; Budahegyvidék, XII., Tartcsay V. u. 11. de. 9. (úrv.) Vári Krisztina; de. 11. (úrv.) Vári Krisztina; du. fél 7. Bácskai Károly; XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. ifi. Kendeh György; Xm., Frangepán u. 43. de. fél 9. ifi. Kendeh György; XTV„ Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamásné; XIV., Gyar­mat u. 14. de. fél 10. Tamásy Tamásné; Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. Sánta Anikó; Rákospalota, XV., Juhos u. 28. (Kistemplom) de. 10. (úrv.) Veperdi Zoltán; Rákosszentmihály XVI., Hősök tere 11. de. 10. dr. Kamer Ágoston; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. Blatniczky János; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. Blatniczky János; Rákosbegy, XVII., Tessedik tér. de. 9. Kósa László ; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. Péter Attila; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. (úrv.) Kósa László; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. (úrv.)Péter Attila; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. Havasi Kálmán; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (ref. templom) de. háromnegyed 8. Havasi Kálmán; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. Széli Bulcsú; Kispest, XIX., Hungária út 37. de. 8. Széli Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. Győri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. Lehoczky Endre; Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 11. Solymár Gábor; Budaörs, (ref. imaház) de. 9. Endreffy Géza; Törökbálint, (ref. templom) du. 3. Endreffy Géza; Budakeszi, de. fél 9. Bácskai Károly. ÚJÉV UTÁNI VASÁRNAPON a liturgikus szín: fehér. A délelőtti istentisztelet oltári igéje: lPt 4, 12-19; az igehirdetés alapigéje: Mt 2,13-23. HETI ÉNEKEK: 357,181. ÖRÖMHÍR címmel egyházunk műsorát közvetíti a Magyar Televízió a TV 1-en, január 4-én, vasárnap 15.30 órakor. A műsorban portrét láthatunk Réti Zoltánról. SZEGLETKŐ címmel a Duna Televízióban Mészöly Dezsővel készült beszélgetést láthatunk Január 8-án, csütörtökön 16 órai kezdettel. Január U-én, vasárnap reggel 7 órakor a műsort megismétlik. tával a templomban a nevét kapta, azok az an­gyali szónak engedelmeskedő emberek voltak. Engedelmességük révén lett nyilvánvalóvá Is­ten terve és szándéka, segítő jelenléte minden­kinek, aki Jézus nevét veszi az ajkára! Ezért nem változik Jézus nevének üzenete, mondanivalója és elkötelezése az idők távlatai­ban sem. Tudjuk, mint járta Jézus a városokat és falvakat, hogyan oldotta meg emberek ne­héz helyzeteit. Ennek alapján is reménykedhetünk abban, hogy amikor Jézus Isten segítő jelenlétét kö­zénk hozta, akkor Isten továbbra sem húzódik vissza a vasárnapok templomi áhítatához és csendjéhez, hanem irányítja az egész életünket. Engedjünk teret szívünkben, életünkben, kör­nyezetünkben és a gyülekezetünkben is az Isten munkájának. Jézussal tér be mindez hozzánk! Jó lenne mind gyakrabban belekapaszkodnunk Jézusba, mert világunknak egyre nagyobb a szüksége a jézusi indulatra, szeretetre, erkölcsi egyenességre. Jézus nevének eredete magában hordozza a Jézus-név mindennél jobban megbecsülését. Ez óvja meg Jézus embereit attól, hogy saját álmaik, megalapozatlan kívánságaik olyan na­gyok lehessenek, hogy még Jézust is eltakarják a szemük elől! Jézus neve - az Úr megszabadít, az Úr megvált - tanít meg az igazi keresztény alázatra, mely Jézusban Megváltóját tiszteli, embertársában pedig a testvért! B U É K - kívántunk ma boldog új évet. B U ÉK- kérj Istentől: békés új életet Krisz­tusban. így segítsen bennünket Jézus és kísérjen min­ket Jézus neve 1998-ban napról napra. Detre János (Aszód) ISTENTISZTELETI REND Budapesten, 1998. január 1. I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Balicza Iván; de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; de. 11. (úrv.) D. Szebik Imre ; du. 6. Hafenscher Károly; II. , Modori u. 6. de. fél 10. Csizmazia Sándor; Pesthidegkút, □., Ördögárok u. 9. de. fél 11. Csizmazia Sándor; Békás­megyer, in., Víziorgona u. 1. de. fél 9.; Csillaghegy IH„ Mátyás kir. u. 31. de. 10. Donáth László; Óbuda, Hl., Dévai Biró M. tér de. 10. Bálintné Varsányi Vilma, Új­pest, IV., Lebstück M. u. 36-38. de. 10. Blázy Lajos, V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Gerőfi Gyuláné ; de. 11. (úrv.) Zászkaliczky Péter, du. 6. Zászkaliczky Péter; Vn., Vá­rosligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) Szirmai Zoltán; du. 6. dr. Muntag Andomé; VIH., Üllői út 24. de. fél 11. Kertész Géza; VIH., Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszky Ferenc; VIII., Karácsony S. u. 31-33. de. 9. Kertész Gé­za; VHL, Vajda P. u. 33. de. fél 10. Bolla Árpád; IX., Thaly Kálmán u. 28. de. 11. dr. Rédey Pál; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. fél 11. Bolla Árpád; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Szeverényi János; de. 11. (úrv.) Szeverényi János; du. 6. Schulek Mátyás; XI. Németvöl­gyi út 138. de. 9. Schulek Mátyás; Budagyöngye, XII., Szüágyi E. fasor 24. de. 9. Kőháti Dorottya; Budahegy­vidék, XII., Tartcsay V. u. 11. de. 9. (úrv.) Bácskai Kár­oly; de. 11. (úrv.) Bácskai Károly; du. fél 7. Vári Krisztina; XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. ifi. Kendeh György; XIII. , Frangepán u. 43. de. fél 9. ifi. Kendeh György; XIV. , Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamás; Pestúj­hely, XV., Templom tér de. 10. Sánta Anikó; Rákospalo­ta, XV., Juhos u. 28. (Kistemplom) de. 10. (úrv.) Szabó István; Rákosszentmihály XVI., Hősök tere 11. de. 10. dr. Kamer Ágoston; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. Blatniczky János; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. Blatniczky János; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér. de. 9. Kósa László ; Rákoscsaba, XVH., Péceli út 146. de. 9. Péter Attila; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. (úrv.) Kósa László; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. (úrv.)Péter Attila; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. Havasi Kálmán; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (ref. templom) de. háromnegyed 8. Havasi Kálmán; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. Széli Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. Győri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. Lehoczky Endre; Budafok, XXn., Játék u. 16. de. 11. Solymár Gábor; Budaörs, (ref. imaház) de. 9. Endreffy Géza; ÚJÉV NAPJÁN, JÉZUS NÉVADÁSÁNAK ÜNNE­PÉN a liturgikus szín: fehér. A délelőtti istentisztelet ol­tári igéje: Gál 3,23-29; az igehirdetés alapigéje: Lk 2,21. AZ ÜNNEP ÉNEKEI: 182, 349. EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELETET közvetít a Magyar Rádió a Kossuth adó hullámhosszán január 1- jén, Újév napján de. 10.05 órakor a csömöri evangéli­kus templomból. Igét hirdet Solymár Péter lelkész

Next

/
Oldalképek
Tartalom