Evangélikus Élet, 1997 (62. évfolyam, 1-52. szám)

1997-08-31 / 35. szám

Evangélikus Élet 1997. augusztus 31. NAPRÓL NAPRA Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!” Zsolt 103,2 VASÁRNAP „Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Ézs 53,5 (2Kor 5,21; Zsolt 146; Zsolt 50; Lk 17,11-19; Róm 8,12-17; Zsolt 119,137-144). Nincs evilági orvos, aki saját betegsége révén meggyógyíthatná páciensét. Nincs, nem is lesz soha olyan sebészprofesszor, aki önnön sebei árán eny­híthetné műtőasztalon fekvő betege kínjait. De van egy Orvos, Aki az életét adta azért, hogy élhessünk. Halálos betegségünket: bűneinket hordozta, „hogy nekünk békességünk legyen.” Földi orvosainknak nem szoktuk elmulasztani hálánk kifejezését, ha visszaadja egészségünket. Megköszöntük-e már Jé­zusnak, hogy fájdalmainkat elviselte - helyettünk, értünk? HÉTFŐ „Nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy is­mét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki ál­tál kiáltjuk: Abbá, Atya!” Róm 8,15 (Ez 11,19; Ezs 40,15-26; Ezsd 5,1-17). Szolgaság vagy fiúság - nagy különbség! A Lélek tehet bennünket a bűn szolgáiból Isten gyermekei­vé. Az Úrnak nem „csak” üdvösségünkre van gond­ja; félelmeinktől is megszabadít. Óvó, gondviselő szeretete az emberi lét egész ívén át tart, amint az apa-fiú kapcsolat is élethossziglan fennáll. Az Atya nem személyválogató, minden gyermekét egyfor­mán félti: tékozló fiának is elébe megy. KEDD „Most azért, Uram Isten, tartsd meg örökké azt az ígéretet, amelyet szolgádnak és háza népének tettél, és tégy úgy, ahogyan ígérted!” 2Sám 7,25 (ApCsel 13,23; Gál 5,16-23; Ezsd 6,1-22). Egy biztos: ha Isten ígér valamit, azt valóra is vált­ja. Megcselekszi, amit előre bejelentett, célba juttat­ja terveit. Szava nem pusztába kiáltott szó: az isteni Ige működő és ható, teremtő és megváltó erő. Le­het, hogy nem akkor és úgy viszi véghez, ahogyan azt mi várjuk vagy elképzeljük, de megteszi - nem feledkezik meg róla; rólunk. Ez biztos. SZERDA „Magad elé állítod bűneinket, titkolt vét keinket orcád világossága elé.” Zsolt 90,8 (lKor 11,31-32; lTim 1,12-17; Ezsd 7,1-28). Szeretnénk elkerülni a szembesítést, a felelősség re vonást? Nincs mivel dicsekednünk, alig-alig akad valami kevéske büszkélednivalónk? Annál több van viszont a rovásunkon, gondosan titkolt, régóta rejte getett vétkek? Melyekről azt hittük: talán sohasem derülnek ki? Isten színe előtt lehullik a lepel, arcá nak világossága nem tűri a homályt. Mai napunk mérlege vajon melyik irályba billen? CSÜTÖRTÖK „Elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől a kert fái között.” lMóz 3,8 (Jn 3,20-21; 3Móz 9,22-10,5; Hág 1,1-15). Szomorú ez az örök emberi reflex: amint a kis­gyermek, ha „(ossz fát tesz a tűzre”, a megfontolt felnőtt is hajlamos elbújni „a kert fái közé”, hogy ne kelljen szembenéznie Istennel. Látszólagos mene­dék ez, ideig-óráig tart csupán. Az Úr azonban min­ket, mai Ádámokat, Évákat is éppen úgy keres, mint az első emberpárt, s szólít: „Hol vagy?” Nem harag- vó kertész - a szeretet Istene közelít!! PÉNTEK „Jézus Krisztus mondja: Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásaiból ingyen.” Jel 21,6 (Ézs 48,21; Mk 1,40-45; Hág 2,1-9.20-23). Sivatagi, szomjas vándor minden kincsét odaadná egy pohár friss vízért. Jézusunk élő vizet kínál - szomjazunk-e Rá? A forrás Ő maga. A samáriai asszonnyal együtt imádkozzunk ma így: Uram, add nekem azt a vizet... SZOMBAT „Ha teljesítettétek mindazt, amit paran­csoltak nektek, mondjátok ezt: Haszontalan szolgák vagyunk, azt tettük, ami kötelességünk volt.” Lk 17,10 (Jób 35,7; IKrón 29,9-21a; Neh 1,1-11). Jézus tanítványának lenni, parancsolatait megtarta- ni, szolgálatába állítani testünket, lelkünket, elmén- I két: nem keserves kötelesség, hanem áldott lehetőség. I Az Úrral élni: nem kényszer, hanem kegyelem. Jézus I a mi leghűségesebb Gazdánk. Kőháti Dorottya I Példátlan küldetés Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el te­hát, tegyetek tanítvánnyá minden népet megkeresztelvén őket az Atyá­nak, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében (Mt 28,18-19). Csodálatos parancs. Ilyet még király sem adott ki a Földön. Vol­tak ugyan hódítók, akik minden nép leigázására törtek, de azok­nak fegyvereik, hadvezéreik, tö­méntelen pénzük, sok milliós hadseregük volt, mégsem sikerült nekik. Jézus előtt tizenegy sze­rény, tanulatlan, egyszerű tanít­vány állt, akiknek se fegyverük, se pénzük nem volt valamiféle na­gyobb vállalkozáshoz. Feladatuk nem is népek legyőzése volt, ha­nem inkább meggyőzése* De ez is példátlanul nagy feladat. Olyan ország számára kellett polgárokat toborozniok, amely láthatatlan és kézzel meg nem fogható. Királyá­nak nincs trónja és hadserege. Mégis népet akar gyűjteni magá­nak, amely meghajol előtte. Szé­dítő, nagy feladat! A tizenegy ta­nítvány csak összeroppanhatott alatta. Még akkor is, ha tudjuk, Jézus nem földi hatalomra töre­kedett. Értékes Krisztus-regényben ol­vastam (Mika Waltari: Az ország titka), hogy a főszereplő - bár jól ismerte Jézust -, csak azt a hiá­nyosságot látta benne, hogy rossz emberismerő. Ugyanis országának megvalósítását nem kellett volna ilyen tanulatlan, egyszerű embe­rekre bíznia. Bírálatára ezt a vá­laszt kapta: „Majd felnőnek ezek a nagy feladatokhoz is!” S ez igaznak bizonyult. Jézus jól ismerte az embereket és jól ismerte Atyját, akié minden hatalom mennyen és földön. Azt is tudta, hogy az Atya minden hatal­mát neki adta át. Ezért merte meg­bátorítani tizenegy méltán megri­adt tanítványát a parancs átadása­kor: „Nékem adatott minden hata­lom mennyen és földön.” Majd hozzáfűzte biztatását: íme én vele­tek vagyok minden napon a világ vé­geztéig. ” Országa terjesztésében senki nem állhatja útját (Zsolt 2). A történelem is igazolja, hogy Jé­zus Isten Fia, és világrészek hódol­tak előtte, sőt hódolnak ma is. A világ térképén folyamatosan ke- vesbedik a „fekete folt”, mivel a „világ világossága” hirdettetik szé­les e világon. Csodálatos Jézus parancsa, mi­vel tartalma csodálatos. Jézus nem volt személyválogató. Szívéhez minden nép egyformán közel áll és minden népet számon tart, és üd­vösségre kíván vezetni. Csodálatos Jézus parancsa azért is, mivel nem adott tanítványai ke­zébe más fegyvert, mint az evangé­liumot és a tamtványság pecsétjét, az ige sziklazúzó pörölyét és a szí­vek jégpáncélját is megolvasztó szeretetét. Nem kell magukat hir- detniök, hanem csak Jézus Krisz­tust. Azt az örvendetes üzenetet, hogy a kereszten Isten megbékélt a bűnös emberrel, van bűnbocsá­nat, van szabadulás, van örök élet. Erre az üzenetre várnak minde­nütt, ahol csak bűnös emberek él­nek, s bűnbilincseiket már nyo­masztónak érzik és szabadulni sze­retnének. Ezért terjed ma is az evangélium és sokasodnak Krisz­tus hívei. Csepregi Béla „É nvagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához csakis énáltalam. ” Jn 14,6. Az egyik magazinban érdekes történetet olvastam. Amerikában egy sétarepülésen a pilóta szívin­farktust kapott és meghalt. Az uta­sa, aki azelőtt soha nem vezetett repülőgépet, ha nem akart lezu­hanni és meghalni, át kellett, hogy vegye a vezetést. Az irányítóto­ronnyal megvolt a rádiókapcsolat, és a repülésirányító azon keresztül magyarázta el lépésről lépésre, hogy mit kell tenni. Az izgalmas út húsz perc múlva szerencsés földe- téréssel végződött. Mi is mindnyájan azt szeret­nénk, ha életünkkel sikeresen ér­nénk a célhoz, ha nem zuhannánk Használati utasítás le, nem törnénk össze magunkat. Ehhez céltudatosan kell élni. Azt jelenti ez, hogy oda kell figyelni, és engedelmeskedni kell az irányító utasításainak. És éppen ez a kér­dés lényege. Ki, vagy mi irányít bennünket? Kinek engedjük meg, hogy beleszóljon az életünkbe? Ki­nek a szavára figyelünk? Ezen mú­lik életünk kimenetele, az, hogy célba érünk-e. Hogy végül el­mondhatjuk-e: jó volt, érdemes volt. Ha életünkben Jézus Krisztus veszi át az irányítást, ha az ő útmu­tatásaira figyelünk, ha tanácsainak engedelmeskedünk, akkor célba érünk. Arra kell vigyáznunk, hogy az életünket meghatározó szabályok megfeleljenek a valóságnak. Nem állíthatjuk fel őket a magunk ké- nye-kedve szerint. Egy műszaki eszköz használatához is figyelem­be kell venni a használati utasítás­ban foglaltakat, különben kön­nyen elromolhat, és akkor a garan­ciát sem vállalják a gyártók. Miért gondoljuk azt, hogy az ember élhet úgy is, hogy figyelmen kívül hagyja Tbremtőjének használati utasítása­it? Ezért engedjük, hogy Jézus Krisztus legyen életünk közép­pontja. Figyeljünk útmutatásra, fogadjuk meg tanácsait. Mert Ő az út, az igazság és az élet, ezért Őve­le biztosan célba érkezünk. Balicza Iván Az Evangélikus Egyház Lelki Segély Szol­gálata, az EKE és a Tiszta Forrás Alapít­vány szolgálóival, folyó év szeptember 8-án 12 órától szeptember 13-án 12 óráig MISSZIÓI HETET tart SZENVEDÉLY- és LELKIBETEGEK részére a BÉTHEL Missziói Otthonban, 2081 PILISCSABA, Széchenyi u. 8-12. Megközelíthető: Bp. Nyugati pu.-ról Esztergom felé menő vonat­tal, Bp. Erzsébet térről Esztergom felé me­nő autóbusszal. Jelentkezés: Varga Gábor gondnoknál, postán v. telefonon: 06-26-375-218. Ha lehet, hozzon magával minden részt­vevő: Bibliát, tisztálkodási eszközöket, ágyneműhuzatot, lepedőt és jegyzetfüze­tet. ÉTKEZÉSI HOZZÁJÁRULÁS: 4000,- Ft/fő (+ ha szükséges mosatási dy). Befize­tés a helyszínen rendezhető. Váijuk alkoholisták, neurotikusok, gyógyszerfüggők, kényszerképzetektől gyö­törtek stb. jelentkezését, akik lelki és testi nyomorúságuktól szabadulni vágynak Jé­zus Krisztus által. A MISSZIÓ adománnyal való támogatá­sa OTP-n keresztül az Evangélikus Orszá gos Egyház 11707024-20347257 számú csekk számláján történhet. A csekk hátuljá­ra kérjük ráírni: Lelki Segély Szolgálat (L.S.SZ.). A VASARNAP IGEJE A MEGTALÁLÁS BOLDOG ÖRÖME Ef 2,1-7 RÓLAD VAN SZÓ! - Egy ré­gi, fiataloknak szóló televíziós so­rozat címe volt ez a figyelemfel­keltő mondat. Vasárnapi igénk minket is mérlegre állít, legalább­is a mérleg egyik serpenyőjébe. Bekövetkezett dolgok, megélt döntések, célbaérkezés, a megta­lálás boldog öröme sugárzik ezek­ben a visszatekintő sorokban. Mintha túl lennénk minden küz­delmen, döntésen, mintha kívül­ről szemlélhetnénk életünket, amit különben csak nagyon rész­leteiben és kihívásaiban tudunk látni. Valljuk meg, szeretnénk eb­ben a helyzetben lenni. Jó, jót hallani magunkról, szeretjük ha értékelnek és dicsérnek minket. Valamit mindannyian elértünk, látható és láthatatlan eredménye­ink minket igazolnak. De valóban rólunk van szó? - Ilyen ideális az a? állapot, amiben vagyunk? Ennyire kívül tudunk lenni a napi kihívások, próbák, kí­sértések éá* kívánságok világán? Ha merünk reálisak lenni, akkor tekintetünket, melyben őszinte kérdéseink ismerhetők fel, ma­gunkról arra kell vetnünk, aki ezt a csodát elvégezheti bennünk. A bűn uralkodik közöttünk. Fogva tart minket, újra és újra megkö­töz. Gyengék vagyunk, akik sza­badulásra várnak. Az apostol az utat vázolja fel, amelynek van kezdete és van vége is. Hogy mi hol tartunk? Segít minket igénk, hogy a megfelelő helyre tegyük magunkat, irányba állítsuk éle­tünket, s hagyjuk, hogy Isten köz­belépjen Jézus Krisztusban. Mert „sehol és soha nem jön olyan közel hozzánk az Isten, akiről elfeledke­zünk, mint megélt gyengeségeink­ben.” A mérleg másik serpenyőjében az az Isteni kegyelem van, ami át­járja az egész életet. Múlt, jelen, jövő csak így érthető, dolgozható fel. A csodálatos „de”, hányszor átsegített, megmentett, adott új erőt, hitet, szeretetet, reményt. Ez a csodálatos erő áradt ebbe a világba és az emberiség életébe. Isten elküldte Jézus Krisztust, mint az egyedüli megváltót, aki szabadítani akar. Közel jött hoz­zánk és ezt teszi ma is, most is. Sokat hallunk arról, hogy egyes országok beleavatkoznak a másik belügyeibe. Sok ember beleavat­kozik a másik ember életébe. E negatív fogalmakkal szemben mi; lyen jó tudnunk, hogy Isten az Ő Fiában beleavatkozott a remény­telen helyzetben lévő emberiség életébe. Hogy mentsen! találko­zásokat készít, s ezekben tanítja, hogy minden kegyelmének kö­szönhető. Egy idős, tapasztalt em­bertől hallottam, mint összefogla­ló gondolatot, a következő mon­datot; MINDEN KEGYELEM AZ ÉLETBEN! - Egyre jobban érzem ennek igazságát visszate­kintéseimben és hiszem csodáját a jövő felé tekintve. Élet és halál­kérdések sorakoznak - amik csak a kegyelem fényében érthetők, fo­gadhatók el. Ez a kegyelem átváltoztató erő és hatalom, halálból életrekeltés, igénk szavai szerint. Nem a saját hasznunkra kaptuk, hanem, hogy éljünk vele. Elmondani, átadni, megmutatni - mindenkor tanítvá- nyi feladata. Újra kiadott könyvekben szok­tuk olvasni: Javított kiadás. Ez utal arra, hogy a hibákat és téve­déseket kijavították. Csak a ke­gyelemmel javított életünk méltó az öröklétre. Az, amit Ő javított ki, Ő váltott meg. RÓLA VAN SZÓ! - Azért, hogy szó lehessen rólunk akkor, amikor mi már teljesen tehetetle­nek leszünk. Kegyelemből van üdvösségetek! Ez a csodálatos Is­teni DE legyen a mi életünk tar­talma a beteljesedésig, amikor ezt majd nem „csak” hisszük, hanem megláthatjuk és átélhetjük Nála. Ámen Kis János IMÁDKOZZUNK! Uram, ott a legjobb, ahová Te vezetsz, Add kegyelmedet, hogy Kitartsak a gyengeségben. Ámen SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI 14. VASÁRNAP a liturgi­kus szín: zöld. A délelőtti isten- tisztelet oltári igéje: Jn 7,37-39; az igehirdetés alapigéje: Ef 2, 1-7. HETI ÉNEKEK: 225, 234. Evangélikus Rádiómisszió: 18.00-tól a 41 m-es rövidhullám, 7355 kHz. augusztus 30. szombat: „Én va­gyok” - Gémes István Jézus-soro­zata. augusztus 31. vasárnap: Bácskai Károly áhítata. Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 19. ISTENTISZTELETI REND Budapesten, 1997. augusztus 31. I. , Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Hafenscher Károly; de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; de. 11. (úrv.) Balicza Iván; du. 6. ; II., Mo dóri u. 6. de. fél 10. Csizmazia Sándor Festhldegkút, II., Ördögárok u. 9. de. fél 11 Csizmazia Sándor; Békásmegyer, III., Vízi orgona u. 1. de. fél 9. Bozóky Éva; Csillag­hegy, III., Mátyás kir. u. 31. de. 10. Bozóky Éva; Óbuda, 111., Dévai Bíró M. tér de. 10. (tanévnyitó) Bálint László; Újpest, IV, Lebstück M. u. 36-38. de. 10. Blázy Lajos; V, Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Bolla Árpád; de. 11. (úrv.) Pintér Károly; du. 6. Pintér Károly; VII, Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) Szir­mai Zoltán; du. 6. Muntag Andomé; VIII., Üllői út 24. de. fél 11. Kertész Géza; VID., Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszky Ferenc; VIII., Karácsony S. u. 31-33. de. 9. Kertész Géza; VIII., V^jda P. u. 33. de. fél 10. Fabiny Tintás; IX., Tbaly Kálmán u. 28. de. II. dr. Rédey Pál; Kőbánya, X„ Kápolna u. 14. de. fél 11. Fabiny Ihmás; X., Kerepesi út 69. de. 8. Tamássy Tamásné; Kelenföld, XL, Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Joób Máté; de. 11. (úrv.) Joób Máté; du. 6. Szeverényi Já­nos; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. Szeverényi János; Budagyöngye, XII., Szil­ágyi E. fasor 24. de. 9. Balicza Iván; Budahegyvidék, XII., Daresay V u. 11. de. 9. (úrv.) Bácskai Károly; de. 11. (úrv.) Bácskai Károly, du. fél 7. Urbán Eszter; XUI., Kas­sák L. u. 22. de. 10. ifj. Kendeh György; XUI, Frangepán u. 43. de. 8. ifj. Kendeh György, XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Ihmássy Tamásné; XIV, Gyarmat u. 14. de. fél 10. Thmássy Ihmásné; Pestújhely, XV, Ifemplom tér de. 10. Rafael József; Rákospa­lota, XV, Régi Fóti út 73. (Nagytemplom) de. 10. Szabó István; Rákosszentmihály, XVL, Hősök tere 11. de. 10. dr. Kamer Ágoston; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. Blatniczky János; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. Blatniczky János; Rákoshegy, XVII., Ifessedik tér de. 9. Kósa László; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. Marschalkó Gyula; Rákoskeresztúr, XVH., Pesti út 111. de. fél 11. Kósa László; Rákosliget, XVH., Gázon Gy. u. de. 11. Marschalkó Gyula; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. Havasi Kálmán; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (ref. templom) de. háromnegyed 8. Havasi Kál­mán; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. Széli Bulcsú; Kispest, XIX., Hungária út 37. de. 8. Széli Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. Győri János Sámuel; Csepel, XXL, Deák tér de. fél 11. Lehoczky Endre;. Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 11. Solymár Gábor; Budaörs, (ref. imaház) de. 9. Endreffy Géza; ISTENTISZTELETEK A BALATON PARTJÁN Alsódörgicse: de. 11.; Balatonakali: de. fél 10.; Baiatonaliga: (Club Aliga területén) du. 6.; Balatonalmádi: (Bajcsy-Zs. u. 25.) du. 4.; Balatonfüred: (ref. fehér templom) du. 6.; Balatonszárszó: déli 12. (német); Keszthely: de. 11.; Mencshely: de. 11.; Nagyvázsony: de. 9.; Siófok: de. fél 10. (német), de. 11. (ma­gyar); Szentantalfa: de. 10.; Zánka: de. 9. HAZAI ESEMENYEK PALYAZAT A Vanyarci Gyülekezet megürese­dett lelkészi állását pályázat útján kí­vánja betölteni az egyházközség. A településen zömében evangélikusok élnek. A lelkészi javadalom mégha-* ladja az országos átlagot. Bővebb fel- világosítást az Esperesi Hivatal ad. A pályázat benyújtásának határideje: szeptember 15. Nógrádi Evangélikus Egyházmegye Esperesi Hivatala, 2660 Balassagyarmat, Kossuth u. 36. Tel.: 35/301-580. DUNAÚJVÁROS A Dunaújvárosi Evangélikus Egy­házközség címe, telefonszáma és lelké­szének személye megváltozott. Az új lelkész: Horváth Ferenc. Az egyház- község címe és telefonszáma: Evan­gélikus Egyházközség 2400 Duna­újvárost Szilágyi Erzsébet út 34. Tel.: 06-/25/285-426. Az 1997/98-as tanévre az alábbi tankönyveket ajánljuk: Isten kezében I. Hinni taníts, Uram II. Tüdőm, kinek hiszek III. Urunk szolgálatában IV. Élet könyve V-VI. Hazai egyház­történelem VII. Az evangélium igazsága VIII. A könyvek kaphatók a Sajtóosztály Könyvesboltjában (1085 Bp. VIII., Üllői út 24.), illetve telefonon megrendelhetők: 117-5478, 117- 11-08. 140,­Ft 165,­Ft 220,­Ft 275,­Ft 148;­Ft 124,­Ft 126,­Ft Speciális egyházi szabóság. Vállalja Luther-ka- bát, oltárterítő előírások szerint, mérték utáni elké­szítését és javítását. Cím: Tahy László szabómester. Műhely: 1078 Budapest, Murányi u. 57.1. em. 8.Tfe- lefon: 137-0354. Lábszárfekély gyógyítása, érszűkület, diabetes, vérayom áspan aszok kezelése megbeszélt időpont­ban dr. Magéra Judith adj. Bp. XII., Krisztina krt. •2-4. n. 23. Tfcl.: 156-3073. ELADÓ Igal-gyógyfürdőn, a község központjá­ban, nyaralónak is alkalmas 64 m2-es komfortosított lakás. Irányár: 600 000,- Ft. Medvegy Dalma 7275 Igái, Szt. István u. 85/3. Apróhirdetés Pécsett kiadó diáklánynak hosszú távra albérlet. Szülők érdeklődését a 06-72-331-309-cs telefonon váija dr. Antalné. GOMBOS LAJOS aranykoszorús harangöntő mester 2162 örbottyún, Rákóczi út 119. Pf. 3. Ttlefon: 06/28-360-175 Budapesti iroda: XIII., Jász u. 60/B Telefon: 330-6394 C2D SZÜLETÉS Veres Csaba Endre medgyesegyházi segédlelkésznek és feleségének Ravai Réka Júliának, augusztus 13-án, első­szülött ÁKOS nevű fiúgyermekük szü­letett. Gyászruha és kellékbolt. Bp. V, Bárczy István u. 10. (Deák tér mögött.) Tel.: 117-1659. Elcserélném budai (nem panel) 47 m2, egy szo­bás, telefonos lakásomat budai, kettő-, kettő és fél szobás lakásra, ráfizetéssel, megegyezés szerint. Tél.: 117-5478 (9-16 óra között). Szeptemberi 50%-os könyvvásárlási akciónk! Az alábbi könyveket ajánljuk megvételre: eladási ár engedményes ár Akinek a szíve lángolt (Gáncs A.) 68,- Ft 34,- Ft Bodrog M.: Betegágyon 110,- Ft 55,-Ft Görög X: Imakönyv 86,- Ft 43,-Ft Grünvalszky K.: Énekek éneke 81,- Ft 40,-Ft Harmati B. id.: Egészségünk üdvösségünk 49,- Ft 25,-Ft Kutas K.: Egy emberélet 65,-Ft 32,-Ft Scholz L.: Fények s felhők alatt 99,- Ft 49,- Ft Scholz L.: Jót várj! 83,- Ft 41,-Ft Veöreös I.: A harmadik egyházi út 71,- Ft 35,- Ft Veöreös I.: A középpont felől 259,-Ft 129,-Ft A könyvek kaphatók a Sajtóosztály Könyvesboltjában (1085 Bp. VIII., Üllői út 24.), illetve telefonon megrendelhetők: 117-5478,117-11-08. Evangélikus Élet A Magyarországi Evangélikus Egyház hetilapja Felelős szerkesztő és kiadó: TÓTH-SZÖLLŐS MIHÁLY Szerkesztőség és kiadóhivatal 1085 Budapest, Üllői út 24. Telef on/fax: 117-5478; 117-1108 Árusítja a Kiadóhivatal és a Magyar Posta RT. Index: 25-211 ISSN 0133-1302 Szedés: Fényszedő Központ Kft. (970034/20) * Nyomás; rotációs ofszetnyomás 720 033 Petőfi Nyomda RT, Kecskemét Felelős vezető: SZABADOS TIBOR mb. vezérigazgató Előfizethető az Evangélikus Élet Kiadóhivatalban közvetlenül vagy postautalványon. Előfizetési dfj belföldön: fél évre 1040 Ft, egész évre 2080 Ft Előfizetési díj külföldön: szomszédos országokban: egész évre 4500 Ft (postázással együtt), más országokban (nyugaton): egész évre 45 USD (68 DEM) légipostával: 66 USD (99 DEM) Csekkszámlaszám: 11708001-20204127 Beküldött kéziratokat nem őrzünk , meg és nem adunk vissza!

Next

/
Oldalképek
Tartalom