Evangélikus Élet, 1996 (61. évfolyam, 1-52. szám)

1996-12-15 / 50. szám

Evangólik 17let 1996. december 15. NAPRÓL NAPRA Építsetek utat a pusztában az Úrnak! Az Úr jön ha­talommal. Ézs 40,3-10 VASÁRNAP Amikor eljött az idő teljessége, Isten el­küldte Fiát, aki asszonytól született a törvénynek alá­vetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Is­ten fiaivá legyünk. Gál 4,4—5 (Zak 2,14; Mt 11,2-10; lKor 4,1-5; Zsolt 68,25-36). Sok köztünk a kereső em­ber. Aki vágyik az Istennel való közösségre, a Vele való jó kapcsolatra. Aztán rá kell jönnie az embernek, hogy bármennyire is igyekszik megfelelni Isten parancsainak, a törvénynek, mégsem sikerül megragadni magát az Urat. Advent sohasem azt jelenti, hogy az ember meg­érkezik Istenhez, hanem Jézus Krisztus érkezik meg az emberhez, hogy létrehozza az ember által vágyott kö­zösséget. HÉTFŐ Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, tö­röld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal! Zsolt 51,3 (Lk 11,4; Mt 11,11-15; Ézs 66,5-14). Semmiféle jogunk nincs Isten bocsánatára, mégsem ok nélkül könyörgünk hozzá bűneink bocsánatáért. Jézus tanított, biztatott minket arra,, hogy így imádkozzunk: Bocsásd meg a mi bűneinket! És O meg is bocsát, ha mi is hajlandók va­gyunk megbocsátani embertársainknak. Bocsássunk meg egymásnak, hogy tiszta lappal kezdhessünk! KEDD Az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és ezt mondta: Ne félj magadhoz venni feleségedet, Mári­át! Fiút fog szülni, akit nevezz el Jézusnak, mert O sza­badítja meg népét bűneiből. Mt 1,20-21 (Ézs 45,17; Mt 3.1- 12; Ézs 66,18-24). Még nem született meg az Isten a földre, de már készül a megváltás. Az erre irányuló terv jóval régebbi eredetű. Jézus többször mondja ma­gáról: „Én vagyok az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég.” Egyedül neki van hatalma, hogy a bűneiben vergő­dő népet visszavezesse Istenhez. Ezért hajlandó, hogy vállalja az emberlétet minden nyomorúságával együtt és vállalja az emberfeletti szenvedést, a kínhalált. SZERDA Szántsatok fel új szántóföldet, mert ideje, hogy keressétek az Urat. Hós 10,12 (2Kor 5,17; Lk 3.1- 14; Lk 1,1-17). Az Úr készen áÚ a magvetésre, vele nincs baj. Velünk van a baj. A régi szántóföldet belepte a gaz és tele van sziklákkal, kövekkel. Alkalmatlan a magvetésre. Most van itt az ideje valami újat kezdeni, előkészíteni a talajt a Magvetőnek, hogy új termés, új teremtés jöhessen elő. CSÜTÖRTÖK Az Isten útja tökéletes. Zsolt 18,31 (Jel 15,3; ApCsel 13,15-25, Lk 1,18-251. Az Isten Mózes el­ső könyvéből egészen a Jelenések Könyvéig szent, töké­letes, bűntől mentes Istennek jelenti ki magát. Ő túlsá­gosan tökéletes ahhoz, hogy elviselje a mi bűnös élet­módunkat. A tökéletlen embert a tökéletes Istentől el­választó szakadékot az egész Szentírás hangsúlyozza. Jézus Krisztuson kívül semmilyen kapcsolat nem áll fenn Isten és az ember között. Sokan mondják, hogy bármilyen utat választ is az ember, mindegyik Istenhez vezet. Jézus Krisztus azonban így szólt: „En vagyok az út...” Az ember elveszett állapotban maradt volna, ha Isten az O végtelen kegyelméből nem küldte volna el Fiát e szakadék áthidalására. PÉNTEK Jézus Krisztus mondja: Ha valaki szeret en­gem, az megtartja az én igémet. Jn 14,23 (Ez 20,11; Hós 14,6-10; Lk 1,26-38). Az emberi kapcsolatokban, isme­rőseink közt mindig vannak olyan személyek, akiknek a közelsége jobbító hatással van ránk. Ilyen hatással lehet ránk egy csecsemő jelenléte. Ha a főnököm látja a mun­kámat, mennyivel jobban fogom végezni azt. Vagy ha olyan van jelen, akit szeretek, az erősen meghatározza viselkedésemet; jóvá, segítővé és ajándékozóvá tesz. Jé­zus Krisztus ádventi közelsége legyen ilyen meghatáro­zóvá a számunkra. Az ő jelenléteben zajlik az életünk, peregnek gondolataink, mozdulataink, minden mun­kánk. Cs,ak egy ilyen személyes kapcsolatban tarthatjuk meg az 0 igéit. SZOMBAT Krisztus, Jézus váltságul adta önmagát min­denkiért. lTim 2,6 (Ézs 51,11; Lk 7,29-35; Lk 1,39-56). Valaki esetleg mondhatja azt, hogy én ezt nem akarom, én ezt nem kértem. Valahol olvastam, hogy egy rabot meg akartak venni, de ő nem akarta, hogy az illető ve­gye meg. Az a bizonyos illető pedig ezt válaszolta: Nincs abban a helyzetben, hogy beleszóljon! Senki sincs abban a helyzetben, hogy ezt mondja Jézusnak: Én ezt nem kértem! Aki hatalmas összegű, megfizethetetlen adóssá­got csinált, és közvetlenül a halálos ítélet végrehajtása előtt, egyenesen a hóhér kezéből szabadítottak ki, an­nak egyetlen szava csak a hála szava lehet az értünk megfeszített Jézus Krisztus felé. Dénes Ilona n Jöjj, népek Megváltója Erősítsd bennünk a bátorságot! Erősítésre ott van szükség, ahol valami igen gyenge. Egy épület tar­tópillére, szerkezete ha meggyen­gül, és nem sietnek a megerősítésé­re, összeomlik. De ugyanígy műkö­dik ez testünknél is. Az elerőtlene- dett szervezetet könnyen kikezdi a betegség, mert nincs ellenálló képessége. S ilyenkor, ha nem kap segítséget, vitaminokat, fehérjéket, ásványi és életet tápláló anyagokat, megpecsételt adorsa. ... Igaz ez lelki életünkre is. Sokan azt gondolják, a hit lelkibeállí­tottság kérdése. Ha valaki úgy szü­letik erre a világra, hogy lelki kér­dések iránt van benne nyitottság, az hívő emberré válik. Más ember más alkattal születik, s az közöm­bös marad Isten dolgai, és az örök élet kérdései iránt. Valójában a hit nem önmagától ébred egyetlen emberben sem. Mi­ért gondoljuk, hogy annak az em­bernek, akinek az írás-olvasástól, a járástól és viselkedéstől kezdve mindent tanulnia kell, hitre „csak úgy magától" képes eljutni. Szük­ség van ismeretre, tudásra, ami természetesen még nem hit, de ahol nincs ismeret és tudás Isten­ről, értünk tett cselekedeteiről, ott hit sem ébred. Külső körülményeink, öröklött adottságaink lehetnek nagyon elté­rőek, mégis igaz, hogy minden em­ber - Istentől elszakadva ugyan, de - Isten szeretetének vonzásában születik erre a világra. Ez nem azt jelenti, hogy csak Isten szeretete hat rá, mert e világban érvényesül a gonosz, a sátán vonzása is, aki vég­legesen ki akar szakítani az Isten szeretetéből. Ezért igyekszik min­den ember szívében bizalmatlansá­got ébreszteni Isten iránt. Ezért próbál megfélemlíteni a haragvó Is­tennel. Minden erejével arra akar rávenni bennünket, hogy menekül­jünk az Isten elől. Ez a legrosszabb amit tehetünk, mert ebben a mene­külésben egyre erőtlenebbek, bá­tortalanabbak leszünk. Az értünk emberré lett Isten Fia, Jézus Krisztus legyőzte a kí­sérteit. Bennünket is győztes életre hív. Ő bátorít minket, bízzuk ma­gunkat Isten szeretetére és indul­junk el a hit útján. Éljünk mind ab­ból, ami lelkünket, hitünket erősí­ti. Vegyük az élet kenyerét, az Is­ten igéjét naponta, éljünk a bűn­bocsánat a megújulás lehetőségé­vel, hogy ne erőtlenül induljunk a hit harcába eleve csatavesztésre kárhoztatva. Haydnról, a nagy zeneszerzőről jegyezték fel, hogy gyakran volt együtt zeneszerző barátaival. Egy­szer arról beszélgettek, hogy mi­ként lehet azon segíteni, amikor a zeneszerző csüggedt, és alkotóere­je fogy. Mindenki adott valami ta­nácsot. Végül Haydn is megszó­lalt: „Otthon van egy kis házi kápol­nám. Ott szoktam imádkozni, vala­hányszor fáradtnak, bátortalannak érzem magam. Ennek még mindig megvolt a hatása. ” Jézus mellénk áll küzdelmünk­ben és emlékeztet bennünket: „né­kem adatott minden hatalom meny- nyen és földön...” Miért retteg­nénk akkor? Miért adnánk helyet szívünkben a félelemnek, az elbu­kásnak, és az elerőtlenedésnek, ha miénk lehet az Ő győzelme? Legyen azért a hit harcában imádságunk: Jöjj, népek Megváltó­ja, erősítsd bennünk a bátorságot! Bálint László A Déli Egyházkerület Közgyűlésén elhangzott imádságként: Kezdődik a nap, és ma is szavak kellenek: köszönteni és megköszönni; szavak kellenek igent vagy nemet mondani, a döntéshez is szavak kellenek. Adj nekem helyes szavakat! Szavakban és szavakkal élünk és gondolkodunk, döntünk és imádkozunk, büntetünk és szeretünk. A szavak olykor erősebbek, mélyebbek és félelmetesebbek, mint a tettek. Add nekem a Szeretet szavait! A szavak összefűzhetnek, gyógyíthatnak és vigasztalhatnak, eltaszíthatnak, megsebezhetnek és gyilkolhatnak. Taníthatnak és irányt szabhatnak. Hazudhatnak és tévútra csalhatnak. Add nekem az Igazság szavait! Kimondok valamit - és a szó fölött nincs többé hatalmam. A szó megkezdi saját életét: segít vagy tönkretesz; nem foghatom meg többé, nem fékezhetem, vissza nem vonhatom. Add nekem az Elet szavait, hogy egyetlen szót se kelljen megbánnom, ha majd lemegy a nap! Paul Roth Az Országos Egyház Gyermek Bizottságától kölcsönözhetők és megrendelhetők a következő anyagok:- Kinczler Irén: Karácsonyi anyag- Börönte Márta: Ószövetségi törté­netek- Karácsonyi képek, énekek, versek -Mácz István: Örülj velem! (meditá­ciók az örömről)- Jézus-anyag- Pál apostol-anyag- Gyunán Edit: Út a felnőttség felé- Lázár Ervin: A Hétfejű tündér- Lázár Ervin: A Négyszögletű Ke­rek erdő- Börönte Márta: Bábos anyag- Illusztrációk (kijelölt bibliai he­lyekhez)- Juttassátok el Isten szavát a gyer­mekekhez (vasárnap iskolai anyagok)- Útmutató gyermekeknek (történe- tek+feladatok+énekek, Evangélium Kiadó)- Olvasó és színező füzetek gyerme­keknek (különböző bibliai történetek­hez)- Ferenczy Erzsébet: Isten szeret en­gem című hittankönyve 100,- forintos egységáron kapható (Cím: Magyarországi Evangélikus Egyház, Csoszánszky Márta, 1085 Bu­dapest, Üllői út 24. Tel.: 117-55-67) ÁRLESZÁLLÍTÁS!! KARÁCSONYI VÁSÁR november 20-tól december 20-ig a Sajtóosztály Könyvesboltjában 50%-os * Rési ár Új ár Grünvalszky K.: Ábrázolt egyháztörténet 1120,­560,­40%-os Bálintné Kiss B^ Tóvá lesz a délibáb 148,­88,­Csepp a tengerben (Elbeszélések) 82,­49,­Dedinszky Gy.: A Biblia néprajza ' 123,­74,­Evangélikus templomok (Lev. lapok) 49,­29,­Grünvalszky K.: Énekek éneke 81,­48,­Akinek a szíve lángolt Krisztuséit 68,­41,­Görög T.: Imakönyv 86,­52,­Herald T.: Kapernaum 370,­222,­Kutas K.: Egy emberélet 65,­39,­Piper-Bodrog: Betegágyon 110,­66,­J. Ray: Jövevények és vándorok 148­88,­Scholz L.: Jót válj (versek) 83’­49,­Tbrray L.: Küldetésben 152,­92,­Terray L.: Izráel és az evangélium 102’­62,­Vajta V: A szeretet keresztyén értelmezése 138,­83,­Vajta Y: Hitből fakadó élet ni,­103,­Veőreös L: A harmadik út 71,­43,­30%-os Ch. Klein: Fény az út végén 380,­265,­Elek L: Győri Vilmos 370<­259’­Harmati B.: Vallásos költemények 264,­155,­Karner K.: Időszerű hitvallás qV­65y­Nagy Gy.: Az egyház kincse 155,­109,­Scholz L: Jézussal egy asztalnál 120,­84.­Beintker-Pálfy: Krisztus tanúja (Luther) 103’­72,­A VASARNAP IGEJE MENNYEI PIROSPONT Jel 3,7-8.10-13 Ki ne örülne annak, ha életéről, munkájáról elismeréssel szólnak. Ki ne örülne annak, ha egyház- községében akár gyülekezeti tag­ként, vezetőként, lelkészként mun­kájának elismeréseként köszönő szavakat kap. Jólesik, ha észreve­szik fáradozásunkat, egyházi épü­leteink megszépülését. Dicséretet földi dolgokért, emberektől szok­tunk kapni. Ki ne örülne annak, hogy a Jele­nések Könyvében egy egyházköz­ség, a filadelfiai kap dicséretet Jé­zustól. Értéke, különös jelentősé­ge azért van, mert a Jelenések Könyvében hét gyülekezetről ol­vashatunk, és ebből a filadelfiain kívül csak egy van, mely elismerő szavakat kap. A filadelfiai gyüleke­zet mennyei piros pontot kapott. Az elismerő szavak mögött a meg­harcolt hit áll! Mennyire örömteli, hogy ókori egyházatya véleménye összecseng Jézus szavával. Nincs külön isteni és emberi vélemény. Ahogyan Jézus itt a földön vállalta az őszinte szót, akár a Boldogmondásokra, akár a temp­lomtisztításra gondolunk - Jézus nem lett más, nem változott meg azzal, hogy ott van Isten országá­ban. Jézus megszólal, és úgy szólal meg, mint aki hatalmánál fogva a legilletékesebb arra, hogy igaz íté­letet mondjon. Jézus hatalmának jelzőjeként használja a Szent és az Igaz szavakat. Azt a Szent szót, mely a bűn nélküli tisztaságot, bűnt megítélő tisztaságot jelenti. Azt az Igaz szót, mely az igazság­hoz való hűséget, a tettek és a sza­vak azonosságát jelenti. Ennek is­meretében értéke van annak a mondatnak, mely elhangzik a filadelfiai gyülekezetről: „megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet. ” Elmondhatná-e rólunk Jézus ugyanezt? Megtartottuk-e szavát? Hitvallók voltunk-e? - mint a filadelfiai gyülekezet. A filadelfiai gyülekezet ezek is­meretében, azért is lehet szá­munkra példa, mert nem volt sok­ezres gyülekezet, hanem kicsi. Le­hetőségeiben körülhatárolt, anya­giakban szegény gyülekezet. Ilye­neket könnyű találni ma is. A filadelfiai gyülekezetben a megha­tározó a mustármagnyi hit, a meg­harcolt hit. A filadelfiai gyülekezet kicsisége ellenére élő gyülekezet volt! Jézus elismerő szavait, kezében kulcsot tartva mondja. A kulcs, a Dávid kulcsa a mennyei örömre szól. Jel a filadelfiai gyülekezet­nek: Ti is részesei lehettek Isten országának! Jézus szava nemcsak elismerő szó, hanem őszinte, bátorító szó is. A kísértések nem szűnnek meg az elismerő szóval, de figyelmez­tetnek, hogy mindig készen le­gyünk. A kísértésben való megál­lás tétje a mennyei korona - az örök élet. Jézus azt várta a filadelfiai gyülekezettől, hogy pél­da legyen, oszlop, mely Istennek szentelt, melyre fel lehet tekinte­ni. Ezt várja tőlünk is! A filadelfiai gyülekezet mennyei piros pontot kapott, melynek piros színét Jézus vérének színe adja. Ezért értékes, ezért felülmúlhatat­lan! Béres László IMÁDKOZZUNK! Jézus Krisztus! Köszönöm, hogy az élet forgatagában, az ünnepi készülő­désben találkozhatok Veled! lé vagy az én URam. Hitemet Tőled kaptam. Add, hogy hitemben megújuljak! Igazi, nyitott szívvel váljam karácsony ünne­pét és üzenetét. Ad[j békét a világnak! Áldd meg életünket és mindennapjain­kat! Amen. EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELE­TET közvetít a Magyar Rádió a Kos­suth adó hullámhosszán ádvent 4. va­sárnapján, december 22-én 10.05 óra­kor a fóti evangélikus templomból, ígér hirdet dr. Cserhátiné Szabó Iza­bella lelkész. „ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK!” címmel evangélikus félórát közvetít a Magyar Rádió a Kossuth adó hullám­hosszán december 16-án, hétfőn 1330 órakor. Előtte evangélikus korális- mertetés lesz 13.20 órakor. Evangélikus Rádiómisszió: 17.00- tól, 49 m-es rövidhullám, 6235 kHz december 14., szombat: Missziói Híradó december 15., vasárnap: „Élő víz- cseppek” - igemeditációk Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 19. ISTENTISZTELETI REND Budapesten, 1996. december 15, I., Bécsi kapu tér de. 9. (úiv.) Hafenscher Károly ifj.; de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; de. 11. (úrv.) Balicza Iván; du. 6. (kápolná­ban) dr. Széchey Béla; du. 6. (templomban) orgonazenés áhítat - Hafenscher Károly ifj.; n., Modori u. 6. de. fél 10. Csizmazia Sándor Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de. fél 11 Kőszeghy Tamás; Békásmegyer, m., Vízior gona u. 1. de. 9. Missura Tibor; Csillaghegy in., Mátyás kir. u. 31. de. 10. Bozóky Éva; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. Ve- czán Pál; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36-38, de. 10. Blázy Lajos; V, Deák tér 4. de. 9 (úrv.) Zászkaliczky Péter; de. 11. (úrv.) Pin­tér Károly; du. 6. Zászkaliczky Péter; Vn., Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.); Szirmai Zoltán; du. 6. (ifjúsági) Jeff Drake; vm, Ül lói út 24. de fél 11. Kertész Géza; VUI., Rá kóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszky Fe renc; VIII., Karácsony S. u. 31-33. de. 9 Kertész Géza; VIII., Vajda R u. 33. de. fél 10 Fabiny Tamás; IX., Thaly Kálmán u. 28. de 11. dr. Rédey Pál; Kőbánya, X., Kápolna u 14. de. fél 11. Zászkaliczky Pál; X., Kerepesi út 69. de. 8. Tamásy Tamás; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Szeverényi János; de. 11. (úrv.) Szeverényi János; du. 6. Fodor Viktor; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. Fodor Viktor; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. Balicza Iván; Budahegyvidék, ML, Ihrcsay V u. 11. de. 9. (úrv.) Ihkács József; de. 11. (úrv.) Ihkács József; du. fél 7. Kő­szeghy Ihmás; XIII., Kassák L. u. 22. de. 10. ifj. Kendeh György; XHL, Frangepán u. 43. de. 8. ifj. Kendeh György; XIV, Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Thmásy Ihmás; XIV, Gyarmat u. 14. de. fél 10. Thmásy Ihmás; Pestújhely, XV. Templom tér de. 10. dr. Rafael József; Rákospalota, XV, Juhos u. 28. (kistemplom) de. 10. Szabó István; Rákosszentmihály, XVI. , Hősök tere 11. de. 10. Börönte Márta; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. Blatniczky János; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. Blatniczky János; Rákoshegy, XVII. , Tessedik tér de. 9. Kósa László; Rá­koscsaba, XVn., Péceli út 146. de. 9. Péter Attila; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. Kósa László; Ráfyrsliget, XVn., Gázon Gy. u. de. 11. Péter Attila; Pestszent- lőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. Havasi Kálmán; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (ref. templom) de. háromnegyed 8. Ha­vasi Kálmán; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. Széli Bulcsú; du. 5. Győri János Sá­muel; Kispest, XIX., Hungária út 37. de. 8. Széli Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. Győri János Sámuel; Csepel, XM., Deák tér de. fél 11. Lehoczky Endre; Buda­fok, XXII., Játék u. 16. de. 11. Solymár Gá­bor; Budaörs, (ref. imabáz) de. 9. Endreffy Géza. ÁDVENT 3. VASARNAPJAN a litur­gikus szín: lila. A délelőtti istentiszte­let oltárt igéje: Jel 3,7-8.10-13; az ige­hirdetés alapigéje: Jn 10,30—42. EVANGÉLIKUS (ADVENTI) IS­TENTISZTELETET közvetít a DUNA TELEVÍZIÓ december 15-én, de. 10.55 órakor felvételről a Deák téri evangéli­kus templomból. Igét hirdet dr. Har­mati Béla püspök. HAZAI ESEMENYEK Meghívó Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt — pedagógusokat, egyete­mistákat, teológusokat különösképpen is - az Évangélikus Értelmiségi Mű­hely legközelebbi alkalmára, amelyet 1996. december 18-án 18.00-2030 kö­zött (új kezdési időpont!!!) tartunk a Deák téri Evangélikus Gimnázium dísztermében. Témánk: NÉPHAGYO­MÁNY ÉS A JÖVŐ MŰVELTSÉGE Az ünnepről és az ünneplésről. Elő­adó: dr. Andrásfalvy Bertalan egyete­mi tanár. Záró igehirdetéssel szolgál: dr. Hafenscher Károly lelkész. MEGJELENT! Rudolf Bultmann: Jézus Krisztus és a mitológia című könyv. Megvásárol­ható a Sajtóosztály könyvesboltjá­ban, a Huszár Gál könyvesboltban (250 Ft-os áron), ill. megrendelhető az alábbi címen: Teológiai Irodalmi Egyesület 1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3. Tel.: 363-6451/32 m.; Fax: 363-7454 Megrendelés esetén lelkészeknek, diákoknak, ill. nagyobb tételben vá­sárlóknak kedvezményt tudunk nyúj­tani. Üdüljön Sopronban, az Evangélikus Vendégház 2-4 ágyas, összkomfortos szobáiban! 1996. december 1—23-ig, és 1997. január 2-tól március 31-ig rendkívüli kedvezmény. Szállásdíj reggelivel csak bruttó 1200,- Ft/ro/nap. Szobát foglalni Kiéli Erzsébet ven- dégházvezetónél lehet. Cím: 9400 Sopron, Zerge u. 26. Tele­fon: (99) 316-214. ADVENTI ZENES AHITAT sorozat a Zuglói Evangélikus temp­lomban. (XIV., Lőcsei út 32.) decem­ber 19-én, csütörtökön este 6 órakor. Műsoron: M. Praetorius ádventi kórus- művei. Közreműködik: a Praetorius Kamarakórus, vezényel: Déri Balázs és Kéringer László. Igét hirdet: Tamásy Ta­más lelkész. ZALAEGERSZEG - PUSZTASZENTLÁSZLÓ November 27-én a két gyülekezet te­rületén szolgálatokat végzett Tóth- Szöllős Mihály, lapunk szerkesztője. Zalaegerszegen a Mentálhigiénés Egyesület rendezvénye keretében az Evangélikus Életet mutatta be az Új ember című katolikus lappal közösen. Pusztaszentlászlón esti bibliaórán szol­gált. A kft gyülekezetben „HÁROM GE­NERÁCIÓ EVANGELIZAL’ címmel evangelizációs sorozatot tartottak. De­cember 8-án Böröcz Sándor, december 15-én ifj. Kendeh György, december 22- én Sefcsik Zoltán lelkészek végzik a szolgálatot. Legyen áldás a generációk igemrdető szolgálatán. MEGJELENT! MEGJELENT! Útmutató 1997. Ára: 110,-Ft Evangélikus naptár 1997. Ára: 230,- Ft Evangélikus Falinaptár 1997. Ára 60,- Ft Kaphatók és megrendelhetők a Sajtóosztály Könyvesboltjában (VHI., Üllői út 24.) KONKOLY MŰVEK Toronyóra és harangjáték, harangvillamosítás, elektronikus vezérlőóra készítése. 5 éves teljes körű GARANCIA. 1102 Budapest, Állomás u. 14. Tel.: 260-7065; 06-30-492-915 SZOMBATHELY November 2-án, ünnepi istentiszte­let keretében Zűgn Tamás esperes szolgálatával adtak hálát a lelkészi munka folyamatosságáért, melyet Pin­tér János ny. esperes ás Gregersen Lábossá György segédlelkész együtt végeznek. GOMBOS LAJOS aranykoszorús harangöntő mester 2162 Őrbottyán, Rákóczi út 119. Pf. 3. Telefon: 06/28-360-175 Budapesti iroda: XIII., Jász u. 60/B Telefon: 330-6394 CB HALÁLOZÁS Lotz Tibomé Gábriel Mária lelkész­özvegy életének 83. évében november 24-én türelemmel viselt hosszú beteg­ség után hazatért Urához. Temetése Sopronban december 3-án volt. „Min­denre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.” Fii 4,13. A Keresztény-Zsidó Társaság de- ap - '' ' ' pót rendez a Pécsi Zsi cember 15-én, vasárnap Teológiai Na- dó Hitközségben (Fürdő u. 1.) A prófétai iratok össze­foglaló címmel. Élőadásokkal szolgál­nak a pécsi katolikus, református, evangélikus, baptista lelkészek és a zsi­dó főrabbi. Börtönszolgálat: Imádkozzunk azo­kért, akik önzetlenül, előítéleteket le­küzdve, csomagokat küldenek a bör­tönlakóknak! Az Evangélikus Naptár Névtárában szerepel egymás mellett Bakonyszent- lászló és Bakonytamási gyülekezete. A lelkészi hivatal Bakonyszentlászlón van. Levelezési cím tehát: 8431 Ba- konyszentlászló, László király u. 1. A Bikácsi Gyülekezet 16 éven át hű­séges gondnokát, Hackl Jánost, 80 éves korában hazaszólította Ura. Tfemeté- sén; november 23-án Róm 8,32 alapján szólt a vigasztalás igéje: „Aki az O tu­lajdon Fiát nem kímélte, hanem mind­nyájunkért odaadta, hogyne ajándékoz­na nekünk Vele együtt mindent?” Tóth Mihály a püspökmolnári gyüle­kezet egykori gondnoka hosszú beteg­ség után, 72 éves korában elhunyt. Hozzátartozói és a gyülekezet a feltá­madás hitében kísérte utolsó útjára au­gusztus 25-én. Apróhirdetés Másfél szobás lakás kiadó. Ibi.: 140-6912. Evangélikus Élet A Magyarországi Evangélikus Egyház hetilapja Felelős szerkesztő és kiadó: TOTH-SZÖLLŐS MIHÁLY Szerkesztőség és kiadóhivatal 1085 Budapest, Üllői út 24. Telefon: 117-5478; 117-1108 Árusítja a Kiadóhivatal és a Magyar Posta RT. Index: 25 211 ISSN 0133-1302 Szedés: Fényszedő Központ Kft. (960010/20) Nyomás: rotációs ofszetnyomás 92002-220053. Petőfi Nyomda RT, Kecskemét Felelős vezető: SEBESVÁRI LÁSZLÓ vezérigazgató Előfizethető az Evangélikus Élet Kiadóhivatalban közvetlenül vagy postautalványon. Előfizetési díj belföldön: fél évre 910 Ft, egész évre 1820 Ft Előfizetési díj külföldön: szomszédos országokban: egész évre 3800 Ft (postázással együtt), más országokban (nyugaton): egész évre 42 USD (63 DEM) légipostával: 58 USD (87 DEM) Csekkszámlaszám; 11708001-20204127 Beküldött kéziratokat nem őrzünk meg és nem adunk vissza!

Next

/
Oldalképek
Tartalom