Evangélikus Élet, 1996 (61. évfolyam, 1-52. szám)

1996-10-20 / 42. szám

T Evangélikus Élet 1996. október 20. NAPRÓL NAPRA Ember, megmondta neked, mi a jó, és hogy mit kíván tő­led az Úr! Csak azt, hogy é(j törvény szerint, törekedj sze- retetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. Mik 6,8 VASÁRNAP Ilyen bizodalmunk pedig a Krisztus által van Isten iránt. 2Kor 3,4 (Mk 10,2—16, IThessz 4,1—8, Zsolt 96). Hányszor hallani, elhagyott az Isten, nem segített meg, amikor bajban voltam. Vagy akár kívülállók szájából, hogy engedheti ezt az Isten? Hogyan búhat Benne akárki is, ilyen vagy olyan szörnyűség után? íme Pál válasza: Jézus Krisztus által. Jézus által Isten mindent átható szeretetét tapasztalhatjuk meg. Azt, hogy az ember, az emberiség még saját fiánál is fontosabb volt számára. HÉTFŐ Uram, te vagy a mi Istenünk, mutasd meg, hogy ember nem tehet ellened semmit! 2Krón 14,10 (lKor 4,20, 5Móz 27,1-26, 2Kor 3,12-18). A mindenható Isten, aki el­len - mint az előbb olvashattuk - az ember nem tehet sem­mit, szó nélkül, ellenállás nélkül ment a keresztre. Jézus rettenetes halála látszólag egészen másról szól, mint amit itt olvashattunk. Az ördög és az emberi gonoszság előtti vereségről, az Isten tehetetlenségéről. Aztán húsvét napja mégis mindent megváltoztatott. Nyilvánvalóvá tette Isten végtelen hatalmát a gonosz és az emberek, a halál és a kár­hozat felett. Ászá király imádsága legyen a mi imádságunk is, amikor éltünk nagy harcait vívjuk. KEDD Örültek, mert az Isten nagy örömöt szerzett nekik. Még az asszonyok és gyermekek is örültek. Messzire elhal­latszott, hogy mennyire őrülnek Jeruzsálemben. Neh 12,43 (IPét 1,8-9, 2Móz 18,13-27, 2Kor 4,1-6). Újra otthon. Mindannyian éreztük már, mit jelent rövidebb-hosszabb távoliét után hazaérkezni. A babiloni fogságból hazatérő zsidóknak nem egyszerűen hazájuk Jeruzsálem, hanem az Isten által ígért föld, az ígéret Földje. A valódi otthon. A valódi öröm. A mi igazi otthonunk nem földi, térben körül­határolható ország, hanem a minket elhívó Isten nem lát­ható, de megtapasztalható mennyei királysága. SZERDA Nem veti el az Úr a saját népét az ő nagy nevé­ért. lSám 12, 22 (ApCsel 2,39, Mai 2,13-16, 2Kor 4,7-12). Amikor az ember elhagyja az Istent, és saját útját járja, sa­ját erejében bízik, az Isten akkor is vele van. Ilyen Úr Ő. Megígérte népének, hogy mindig vele lesz, hogy nem hagy­ja magára, és minden hűtlenségünk ellenére O hű marad ígéretéhez. CSÜTÖRTÖK Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Lk 19,10 (Jer 3,14, Énekek 8 6b-7, 2Kor 4,13-18). Ma az Emberfia nagy megütközést keltene, még keresztyén körökben is. Annak idején Zákeushoz meg a paráznákhoz ment be, halászokkal és egyszerű emberekkel barátkozott. Ma is olyanokhoz men­ne akiket az emberek, sőt a keresztyének nem fogadnak be. Ma Jézus csavargókkal és prostituáltakkal beszélgetne, őket hívogatná, cigánygyerekeket tanítana az Isten orszá­gának titkára. Csak mélységes alázattal érthetjük meg, mi­csoda ajándékot kaptunk, és azt, hogy ez az ajándék min­denkinek szól. PÉNTEK Az Úr elküldi majd angyalát előtted. lMóz 24,7 (IPét 3,22, Ef 5,25-32, 2Kor 5,1-10). Micsoda csodálatos mondat, micsoda csodálatos áldás: nem mégy egyedül, ve­led van az, akinek a nevében útnak indultál. Elfelejtettünk áldani. Régen minden útrakelőt megáldottak szülei, elöljá­rói, mi ma már sokszor az „Isten veled” mondatot is ide­gennek érezzük a szánkban. Pedig erőforrás, segítség, tá­masz, vigasz az Isten áldása. Az ÚR angyala velünk lesz ak­kor is, amikor az Ő nevében megáldunk másokat. SZOMBAT János magához hívatott tanítványai közül kettőt, és elküldte őket az Úrhoz ezzel a kérdéssel: „Tfe vagy-e az Eljövendő, vagy mást váljunk?” Lk 7,18-19 (Péld 10,28, Mt 22,23-33,2Kor 5,11-15). Még a legnagyobbak is meginognak. Az útkészítők, a próféták, az Isten emberei is. Mert a kétség természetes emberi tulajdonság - a bűn­beesés óta mindenképpen. Semmi nem segít ez ellen, sem­mi emberi, egyedül a kegyelem, az ajándékba kapott elfo­gadása az Isten által hozott újnak. A ti gondolataitok nem az én gondolataim - mondja az Úr, az Ő szándékát csak hittel lehet megragadni. Rihay Szabolcs Meditáció a piacon A VASÁRNAP IGÉJE Járom az őszi piacot és gyönyör­ködve nézem a csodálatosan gaz­dag standokat, telis-tele kívánatos, ízletes gyümölcsökkel. Azután eszembe jut egy ige, Pál apostol­nak a gálátabeliekhez írt leveléből: „A Lélek gyümölcse pedig a szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás” (Gál 5,22). Elgondolkodom. Vajon az én életemben is olyan bőséges a gyümölcsfelhozatal, mint itt a pia­con? Mennyei Gazdám is olyan gyönyörködve nézi életemet, mint én a standokat? Embertársaim, családom, feleségem, gyermekeim, gyülekezetem tagjai is kívánatos­nak, ízletesnek látják azt, amit az életem terem? Egyre erősebbé lesz bennem az érzés, hogy a por­tékám csak harmadosztályú áru: apró, fanyar gyümölcsöket tudok csak adni. Magamban imádkozni kezdek: Jézusom, Te azt mondtad tanítvá­nyaidnak, hogy Te vagy a szőlőtő, és az terem sok gyümölcsöt, aki benned marad. Újítsd meg hite­met, tisztogasd életemet, erősítsd hozzád való ragaszkodásomat, hogy sok gyümölcsöt teremjek, hogy az Atya gyönyörködhessen az életemben, a körülöttem, velem élők pedig felüdüljenek. Balicza Iván SAKKFIGURÁK Mt 6,9 Isten neve Szent, elsődleges a te­remtett világgal Szemben. De ez a szent nem önmagában akar szent lenni, hanem világunkat, szeretné átjárni. Nevének szentségét adja az ember életében, hogy változást jelentsen lelkiekben, gondolatban és tettekben. Földi életünkben ne­künk, az embernek kell megszen­telt élettel szentnek hirdetni nevét, és félve tisztelni az Istent (Ézs 29,23). Isten nevének megszentelődése, az ember megszentelt életében va­ló járása mindig kihívás. Nehéz megfelelni ennek a felelősségteljes életvitelnek. Teljes embert kíván, aki képes erre a nemes harcra, küzdelemre. Az ellenség nem ki­sebb, mint maga a Csábító, a világ és önmagam. E tények mindennap megmutatják foguk fehéijét. A bűn mélységébe rántják az embert, a kárhozat mezejére akaija juttat­ni. Ez nem reménytelen kilátást je­lent e nemes részvételben, hanem figyelmeztetést. A bűn képes a megszentségtelenítés folyamatát tudatunk felszínén tartani, így az Isten tiszteletét az emberek előtt háttérbe szorítani (3Móz 18,21-25). Az ember csak önmaga által nem képes a megszentelő életre. „Szenteld meg őket az igazsággal” (Jn 17,17), az igével, mely elvégzi bennünk a megszentelődésre való indíttatást. Kegyelemre van szük­ségünk, hogy erre az életvitelre tudjunk orientálódni. E kegyelem tanúságtevő akar lenni, hogy Is­tent féljem, és ebben meg tudjak állni a világban az emberek előtt. Isten nevének megszenteltetése lélek- és embermentő. Nem mind­egy, lelkem és életem kárt vall, vagy pedig a megújulás útján jár. A megszentelt élet meglátszik az ember életében. Tüdatos élet­forma, Istennel akar közösségben lenni és emberrel, és másokért cselekvő. Nem önmagára tekint, hanem az Atyára. Arra az Atyára, aki az embert elfogadta bűne elle­nére, és kegyelemmel ajándékozta meg Egyszülött fia által. Az ő ke­reszthalála a megszentelt élet alapja. Ez a megütközés fája ad buzdítást az Isten tiszteletére. Ezt vállalni kell, életünkkel hirdetni. Ez nem hiábavaló, mert üdvössé­günket szolgálja. Ez adja meg a megszentelt élet értelmét. Ez sza­badít fel, bontakoztat ki a szeretet- ben való cselekvésre. Ez ad örö­möt, mert a megszenteltetésben megtapasztalhatjuk azt az erőt, mely eljövendő országára megtart. A.N§akk mindig lenyűgöző játék, mert az emberi gondolkodás „kor­látlan” szárnyakat bonthat, és fan­táziáját szabadjára engedheti. A sakkfigurákat ennek tudatában ál­líthatja a táblán különböző elkép­zelések ütköztetésére. Földünk is egy nagy „sakktábla” fekete (sö­tét) és fehér (világos) kockákkal, mezőkkel. A kérdés az, hogy ezen a táblán rángatható, tologatható figura-e az ember, vagy gondolko­dó lény? Laár András mondja egyik énekében: „Bábu vagy, nem te lépsz, valaki irányít...” De ki, és mire irányít? A Csábító, a bűn pusztulásba taszító, örvénylő bu­kásra, vagy Isten igazsága által megszentelt életre? Az előbbi tu­datlanság, Jézus mondja, amikor a fához szögezték: Atyám bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek (Lk 23,24). Ez a lát­ványos, de biztos, halálba vezető út. Az utóbbi kegyelemre épülő, Isten nevét megszentelő élet. Isten nevének megszentelése egyben imádság is. Imádság nélkül nem lehet nevét tiszteim, szeretni. Igénk a legszentebb imádságunk első kérése, imádságos életre indít. Hogy merjük Istent Atyának szólí­tani, mert e megszólítás közösség­re vezet, azokéra, akik az ő gyer­mekeinek tudják magukat. Ez hi­tünket erősíti, és meggyőz abban, hogy nevének megszenteltetése közösségi (egyház, gyülekezet) fel­adat is. Az imádság segíti lerom­bolni Isten Szendéikével bennem azt, ami akadályoz ebben az élet­formában. Nem engedi, hogy fél­beszakadt (félbemaradt) legyen a megszentelt életben való járásunk, hanem teljessé akaija tenni Isten félelmében, Jézus Atyja mi Atyánk is. ■’ Halasi László IMÁDKOZZUNK! Atyánk, add, hogy teljes szívvel sze­ressünk igéd által. Ámen. ISTENTISZTELETI REND Budapesten, 1996. október 20. I„ Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Madocsai Mik­lós; de. 10. (német) Dietrich Jlggemann; de. 11. (úrv.) Balicza Iván; du. 6. dr. Széchey Béla; n., Modort u. 6. de. fél 10. Csizmazia Sándor; Pesthideglcút, n., Ördögárok u. 9. de. fél 11. Rihay Szabolcs; Békásmegyer, Hl., Víziorgona u. 1. de. 9. Missura Tibor; Csillaghegy, HL, Má­tyás kir. u. 31. de. 10. Bozóky Éva; Óbuda, IU., Dévai Bíró M. tér de. 10. Bálint László; Újpest, IV. , Lebstück M. u. 36-38. de. 10. Blázy Lajos; V, Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Geröfi Gyuláné; de. 11 (úrv.) Zászkaliczky Péter; du. 6. Zászka- liczky Péter; VB., Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) Szirmai Zoltán; du. 5. szeretetvendégség; vni., Üllői üt 24. de. fél 11. Kertész Géza; vni., Rákóczi üt 57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszky Ferenc; VM., Karácsony S. u. 31-33. de. 9. Kertész Géza; V1U., Vajda P. u. 33. de. fél 10. Fabiny Tamás; IX., Thaly Kálmán u. 28. de. 11. dr. Rédey Pál; Kőbánya, X., Kápol­na u. 14. de. fél 11. Fabiny Tkmás; X., Kerepesi út 69. de. 8. Tamásy Tkmás; Kelenföld, XL, Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Szeverényi János; de. 11. (úrv.) Szeverényi János; du. 6. Fodor Viktor; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. Fodor Viktor; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. Balicza Iván; Budahegyvidék, XII., Ihrcsay V. u. 11. de. 9. (úrv.) Ihkács József; de. 11. (úrv.) Tkkács József; du. fél 7. Kőszeghy Tk­más; Xin., Kassák L. u. 22. de. 10. Tóth- Szöllős Mihály; XHL, Frangepán u. 43. de. 8. Tóth-Szöllős Mihály; XIV, Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Tkmásy Tkmás; XIV, Gyarmat u. 14. de. fél 10. Tkmásy Tkmás; Pestújhely, XV, Tkmplom Sér de. 10. dr. Rafael József; Rákospalota, XV, Régi Fóti út 73. (nagytemplom) de. 10. Veperdi Zoltán^ Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 11. de. 10. dr. Kamer Ágoston; Cinkota, XVI., Batthyány 1. u. de. fél 11. Blatniczky János; Má­tyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. Blatniczky János; Rákoshegy, XVH., Tcssedik tér de. 9. Kósa László; Rákoscsaba, XVH., Péceli út 146. de. 9. Marschalkó Gyula; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de.Nfél 11. Kósa László; Rákosliget, XVH., Gázon Gy. u. de. 11. Marschalkó Gyula; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. Havasi Kálmán; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi útN$3. (ref. templom) de. háromnegyed 8. Havasi Kálmán; Kispest, XDL, Tkmplom tér 1. de. 10. Széli Bul­csú; Kispest, XIX., Hungária út 37. de. 8. SzélL Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. N Győri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. Lehoczky Endre; Budafok, XXH., Játék u. 16. de. 11. Solymár Gábor; Budaörs, (ref. imaház) de. 9. Endreffy Géza; Törökbálint (ref. templom) du. 3. Endreffy Géza; Október 23-án Bécsi kapu tér de. 11. Hafenscher Károly SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 20. VA­SÁRNAPON a liturgikus szín: zöld. A délelőtti istentisztelet oltári igéje: Fii 2,12, az igehirdetés alapigéje: Mt 6,9. EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELE­TET közvetít a Magyar Rádió a Kossuth adó hullámhosszán október 31-én, a Re­formáció ünnepén de. 10.05 órakor a pé­csi evangélikus templomból. Igét hirdet: Varsányi Ferenc lelkész. „ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK!” cím­mel evangélikus félórát közvetít a Ma­gyar Rádió a Kossuth adó hullám­hosszán október 21-én, hétfőn 13.30 óra­kor. Előtte evangélikus korálismertetés lesz 13.20 órakor. JÓ REGGELT ADJ, ISTENEM! cím mel evangélikus ifjúsági műsort közvetí a Magyar Televízió november 23-ig, min den szombaton reggel 8.00 órai kezdette a TV1 csatornáján. A műsorok a magyar országi reformáció kezdeteitől a XlX századig követik egybáztörténelmünket Evangélikus Rádiómisszió: 18.00-tól a 41 m -es rövidhullámon, 7355 kHz. október 19. szombat: Lélektől lélekig, október 20. vasárnap: „Elő vízcseppek”. Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 19. „Gyógyítsátok a leprásokat!” Szeptember 9-én az Alagi téri missziói központban tartotta csendesnapját a Lepramisszió 60 fős munkatársi gárdája. Képviselték az ország egész területét, a misszióban részt vevő keresztyén felekezetek mindegyikét. Nagy örömünkre szol­gált, hogy köztünk voltak a szlovákiai Komáromból érkezett testvérek, az ottani lepramisszió vezetői Dr. Dobos Károly, a leprások kö­zötti magyarországi misszió atyja és vezetője köszöntötte a jelenlévőket. Az áhítat a Kol 1,4-5 alapján szólt. Riskóné Fazekas Márta beszámolt a Nemzetközi Keresztyén Lepra­misszió júniusi közgyűléséről, melyet 32 ország 120 delegátusának részvé­telével a németországi Michelsberg- ben tartott a különben angliai köz­pontú szervezet. Az ötnapos konfe­rencia fő tanulsága - egyben üzenete is - az volt, hogy a lepramissziós szol­gálatban továbbra sem szabad meg­állni! Bár az Egészségügyi Világszer­vezet hivatalosan már csak másfél millió leprásról közöl statisztikát, a keresztyén misszióban 6 millió lep­rásról beszélünk. Miért? A főtitkári beszámolóból kitűnt: míg a WHO csak a pillanatnyilag aktív betegeket számolja, azokat, akik gyógyszeres kezelés alatt állnak; a keresztyén misszió elkötelezett a klinikailag ugyan már „tiszta”, de a betegségben szerzett csonkulása, talán vaksága stb. miatt haláláig megnyomorodot- tak iránt is. Sőt, az otthonukból el­űzött és soha vissza nem fogadott volt leprások is a misszió kicsinyei, mert hol viselnék gondjukat, ha nem a keresztyén kórházakban? - Most is évente 600 000 az új megbetegedé­sek száma! - Ezért a keresztyén lep­ramisszió számára a küldetése to­vábbra is éppoly fontos, mint koráb­ban volt. A jelen és jövő elsődleges feladata a rehabilitáció. Ez négy sí­kon kell,- hogy megvalósuljon: testi, anyagi, szociális és lelki téren. Magyarországi szolgálatunk szá­mára egyértelmű biztatást jelent mindez. Nagy a szükség és az igény a fáslikra, ugyancsak a lepedők, törül­közők, kötött takarók, babaréklik iránt! Kérik és várják a további kül­deményeket - minél többet! - Ma­gyarországról, és nagyon köszönik azokat. Ezután a komárnói központú fel­vidéki Lepramisszió bemutatkozása következett. Ahogy Magyarországon 20 éve az akkor 74 éves Dobos Ká­rolyt hívta el Isten a munkára, úgy a hasonló korú Ácsai Irma diakonissza testvért használta fel néhány éve a szlovákiai szolgálat elindítására. Az 1991-es megalakulás óta egy reme­kül megszervezett munkát végző szolgálattá lett, melyet egész Szlová­kiából, sőt még Csehországból is tá­mogatnak a keresztyének. Fambauemé Galambos Lídia el­nök beszámolt arról, hogy rendszere­sen küldenek csomagokat a nepáli Anandába, a romániai Tichilesti és öt oroszországi leprakórház számára 10-15 kg-os súlyban, egy-egy alka­lommal 25 darabból álló nagy szállít­mányban. Nagy János lelkipásztor, aki három éven át szolgált Kárpátalja gyüleke­zeteiben, legutóbbi lepramissziós út­járól adott ismertetést. Az ő szemé­lye volt az összekötő kapocs a ma­gyar Lepramisszió és Kárpátalja, va­lamint az orosz leprakórházak kö­zött. Korábban már járt az asz- trahányi és tichilesti kórházakban. Ez év júliusában az Oggyessza mel­letti Kucsurgán leprakórházát keres­te fel. Ez 1945-ben létesült egy nagy­lelkű szemészprofesszor: Filatov jó­voltából. O gyűjtötte össze nagy terü­letről a szembeteg leprásokat és spe­cializálta magát gyógykezelésükre. A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA- egy kedves honfitársunk javasla­tára - testvéri bizalommal kéri a tagegyházak gyülekezeteit és intéz­ményeit, valamint a tagszervezetek helyi közösségeit, hogy a lehető leg­szélesebb ökumenikus összefogás­ban szervezzék meg a környezetük­ben levő temetőknek, emlékhelyek­nek és emlékműveknek a megtisztí- tását-rendbetételét. E szimbolikus jelentést is hordo­zó szép és hasznos cselekedettel já­ruljunk hozzá a Millecentenáriumi megemlékezésekhez azáltal, hogy az elköltözöttekre való emlékezés jeles napjait megelőzően neves és névte­len elődeink emlékhelyének gondját viseljük. Az Élet Urának Szentlelke vezé­reljen a szolgálatunkban. az Ökumenikus Tanács Elnöksége Körömi Lászlóné raktárvezető be­számolt arról, hogy Lepramissziónk a budapesti központból az elmúlt év­ben 527 csomagot küldött 1 200 490 Ft értékben. Ezek 386 takarót, 827 lepedőt, 965 törülközőt, 6423 fáslit és 165 babaréklit tartalmaztak. A misszió pénztárosa, Balsay Barna­básáé Isten iránti hálával adott számot az anyagi helyzetről. Ez év első felében a bevétel 2776000 Ft volt, melyből csak a csomagok postázására 723 000 Ft-ot kellett kiadni! Missziónk minden évben küld 4000 dollárt valamelyik af­rikai leprakórháznak. Idén ezt a nigé­riai Ekpene Obom kapta. Bencze Imréné az utazószolgálat­ról számolt be. A múlt évben 28 re­formátus, 8 evangélikus, 9 baptista, 1 római katolikus és 5 más protestáns gyülekezetben végzett dr. Dobos Károly és kilenc utazó munkatársa szolgálatot. A csendesnapot a misszióvezető Dobos Károly hálaadó és lelkesítő szavai zárták be. Jó dolog úgy mun­kálkodni a Lepramisszióban, hogy tudhatjuk: a mi munkánk nem hiába­való az Úrban! Riskóné Fazekas Márta PÁLYÁZAT A Magyar Protestáns Közművelő­dési Egyesület pályázatot hirdet a pro­testáns középiskolák diákjai és az ön- kormányzati középiskolákba járó pro­testáns diákok számára. A pályázóknak dolgozatot kell ké­szíteniük az alábbi témakörökben: 1. Magyar protestáns iskolák a Kár­pát-medencében. 2. Kiemelkedő protestáns tanár- egyéniségek szerepe a magyar művelő­dés történetében. Az első témakörben feldolgozható egy iskola egész története, de lehetséges egyes korszakok történetével, vagy az iskolai élet egyes kimagasló területei­nek (önképzőkör, sportkör, ifjúsági egyesület stb.) feldolgozásával is pá­lyázni. Az Egyesület a pályázók között 1 db I. dfjat (35 000 Ft), 2 db D. díjat (20- 20 000 Ft) és 2 db Hl. díjat (12,5-12,5 E Ft) kíván kiosztani. Ajánlott teljedelem: 20-40 oldal kö­zött Beadási határidő: 1996. december 10. A pályázatokat a következő címre kell küldeni: Református Zsinati Levéltár c/o Magyar Protestáns Közművelődési Egyesület, 1091 Budapest IX., Kálvin tér 8.1. em. 10. Az MPKE intézőbizottsága HAZAI ESEMÉNYEK Honfoglalási emlékfelvonulás . A soproni evangélikus iskolák (Ber­zsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum), Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakkö­zépiskola és a Hunyadi János Evangé­likus Általános Iskola) 1996. október 22-én kedden 12 és 14 óra között Sop­ron belvárosában (Petőfi tér-Széche- nyi tér-Várkerület-Fő tér) emlékfelvo­nulást tartanak zászlókkal, jelmezek­kel, állatokkal stb. Az ország és a város történelmének fontos évszámai jelen­nek meg (895, 1896, 1921, 1956 és 1996). Az ünnepélyt a Fő téren tartjuk kb. 13,30-kor. Ünnepi szónokok: D. Szebik Imre püspök és dr. Gimesi Szabolcs polgármester. A Magyar Protestáns Közművelődé­si Egyesület Lélektani Szakosztálya rendezésében október 22-én, kedden du. 5 órakor dr. Kárászon István teoló­giai professzor tart előadást ,„A protes­táns fundamentalista lelkiség Magyaror­szágon” címmel az OMIKK klubban (VIII., Múzeum u. 17.). A Keresztyén Értelmiségi Kör (XII., Tarcsay V. u. 11.) október 28-án, hétfőn este 3/4 7 órakor tartja legközelebbi al­kalmát, melyen dr. Kádár Béla képvise­lő „Gazdaságunk és a jövő útjai” cím­mel tart előadást. SÁROSPATAKI PROTESTÁNS NAPOK keretében emlékünnepély lesz a református templomban október 28-án, hétfőn du. 5 órakor. Igét hirdet: Mészáros István református püspök. Előadást tart D. dr. Harmati Béla evan­gélikus püspök, a MEÖT elnöke. Pro­testáns egyházi néprajzi kiállítás is nyí­lik. Az Országos Protestáns Napok ke­retében ZENÉS KULTURÁLIS EST lesz a dunavarsányi Petőfi Művelődési Házban október 25-én, pénteken este 7 órakor. Előadásra kerül: Illés Lajos: Cantus jlungaricus című zeneműve. ESZTERGOM Egyháztörténeti konferencia lesz Esztergomban Luther halálának 450. évfordulója emlékére. Helye: a Techni­ka Háza (Imaház u. 1.). Időpontja: ok­tóber 23-24. Október 26-án, szombaton du. 2 órakor ünnepi istentisztelet keretében az esztergomi templom belsőjének szentelése lesz D. Szebik Imre püspök szolgálatával. Utána a gyülekezet könyvesboltját nyitják meg. SZÜLETÉS Gregersen Lábossá György szombat- helyi segédlelkésznek és feleségének, Póczos Agnes tanítónőnek augusztus 5- én Júlia Réka nevű első gyermekük szü­letett. A keresztelője szeptember 22-én volt Ihtabányán a nagyapa, Lábossá La­jos és az édesapja szolgálatával.,Jézus az Evangélium által világosságra hozta, az elmúlhatatlan életet” 2Tim 1,10. HALÁLOZÁS Martos Pál közgazdász, a Budapest- Kelenföldi gyülekezet presbitere nehéz szenvedés után szeptember 23-án 71 éves korában elhunyt. „Az igaznak em­lékezete áldott!” (Péld 10,7). Pesti Henrik, a Mohácshoz tartozó boijádi gyülekezet hosszú időn át hűsé­ges felügyelője 1996. szeptember 17-én 69 éves korában elhunyt. A gyülekezet nagy részvéte mellett kísérték utolsó út­jára. Koporsója mellett 2Tim 4,7-8 alap­ján hangzott a vigasztalás igéje: ,Ama A FEBE Diakonissza Egyesület szeptember 28-án avatta fel sashalmi Emmaus-otthonát, ahol jelenleg négy teo­lógus leányhallgató készül igehirdetői szolgálatára. Madocsai Miklós igehirde­tésében kiemelte, hogy Jézus otthonukban kereste fel az embereket és ma is min­den ház kapuján zörgetve bebocsátásra vár. Túrmezei Erzsébet főnökasszony Müller Pál életéről és szolgálatáról emlékezett meg, aki otthonát a Fébé Egyesü­letre hagyta, hogy abban az imádság és Istent dicsérő ének meg ne szűrnék. Zászkaliczky Pál a teológusotthon igazgatója a Fébé Egyesület gyors segítőkész­ségét megköszönve, kérte Isten áldását az Emmaus-otthonra és a benne lakók életére. A testvéri együttlét után a diakonisszatestvérek a cinkotai temetőben fel­keresték Müller Pál síiját, hálát adva életéért és az örök otthon reménységéért nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam... ” Apróhirdetés Balassagyarmaton összkomfortos, 70 m:-es családi ház (kert, melléképület, gázfűtés, tele­fon) eladó. Érd.: 35/310-198,17 után. KONKOLY MŰVEK Toronyóra és harangjáték, harangvillamo­sítás, elektronikus vezérlőóra készítése. 5 éves teljes körű GARANCIA. 1102 Budapest, Állomás u. 14. Tel.: 260-7065; 06-30-492-915 GOMBOS LAJOS aranykoszorús harangöntő mester 2162 őrbottyán, Rákóczi út 119. Pf. 3. Telefon: 06/27/360-175 Budapesti iroda: XIII., Jász u. 60/B Telefon: 06/60-332-522. Evangélikus Élet A Magyarországi Evangélikus Egyház hetilapja Felelős szericesztő és kiadó: TÓTH-SZÖLLŐS MIHÁLY Szerkesztőség és kiadóhivatal 1085 Budapest, Üllői út 24. Telefon: 117-5478; 117-1108 Árusítja a Kiadóhivatal és a Magyar Posta RT. Index: 25 211 ISSN 0133-1302 Szedés: Fényszedő Központ Kft. (960010/20) Nyomás: rotációs ofszetnyomás 92002-220053. Petőfi Nyomda RT, Kecskemét Felelős vezető: SEBESVÁRI LÁSZLÓ vezérigazgató Előfizethető az Evangélikus Élet Kiadóhivatalban közvetlenül vagy postautalványon. Előfizetési díj belföldön: fél évre 910 Ft, egész évre 1820 Ft Előfizetési díj külföldön: szomszédos országokban: egész évre 3800 Ft (postázással együtt), más országokban (nyugaton): egész évre 42 USD (63 DEM) légipostával: 58 USD (87 DEM) Csekkszámlaszám: 11708001-20204127 Beküldött kéziratokat nem őrzünk meg és nem adunk visszal

Next

/
Oldalképek
Tartalom