Evangélikus Élet, 1996 (61. évfolyam, 1-52. szám)

1996-08-18 / 33. szám

Evangélikus Élet 1996. augusztus 18.------NAPRÓL NAPRA — Az Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. lPt 5,5. VASÁRNAP Bárcsak rám hallgatna népem! Zsolt 81,14 (Mk 1,17-18; Lk 18,9-14; Ef 2,4-10; Zsolt 140). A prófé­ták örök sorsa ez. Amikor kimondják az igazat, nem hall­gatnak rájuk. Mennyire fájt ez nekik és fáj nekünk is, de nem is csoda, hiszen ez még Istennek is szomorúságot okoz. Miért nem hallgat az ember Istenre? Mert nem hi­szek benne -, mondják sokan. De miért nem fogadják meg az embertől jövő jóravaló tanítást sem? Azért, mert a bún kedvesebb. Mi azonban hallgassunk Isten szavára! HÉTFŐ ítéletet tart az Úr a nemzetek fölött, megfenyíti a sok népet. Kardjaikból kapákat kovácsolnak, lándzsáik­ból, metszőkéseket. Ézs 2,4 (lKor 14,33; Mt 23,1-12; Mk 8,14-21). A béke, a békesség az emberiség egyik legősibb vágya. Sajnos a többi nagy óhajjal, - mint a szabadsággal vagy a jóléttel együtt — megvalósulatlan maradt. A beke nem politikai ügy, ezért is nem tudják a politikusok létre­hozni. Igazi béke csak Istentől van, tehát őt kell kérnünk, hogy teremtsen békét közöttünk. Jézus Krisztus követei­ként erről sohasem szabad, megfeledkeznünk: Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Mt 5,9. KEDD Amit ő mondott meglett, és amit parancsolt előál­lott. Zsolt 33,9 (Jn 11,43-44; lSám 17,38-51; Mk 8,22-26). Isten mindenhatóságának egyik legnyilvánvalóbb jele, hogy amit mond, valósággá lesz. Ez különbözteti meg őt még a leghatalmasabb uralkodótól is, mert az sohasem le­het biztos akaratának teljesülésében. Ez még inkább el kell, hogy gondolkoztasson bennünket Isten velünk való tervével kapcsolatosan. Ha hiszünk ebben, akkor nem él­hetünk úgy, mintha nem lenne ítélet, feltámadás és örök élet. Az emberek a titok megismeréséért, amely talán csak múló előnyt jelent életükben, nagy áldozatra képesek. Ez a „titok” viszont bárki számára megismerhető Isten szavá­ból. SZERDA Egyetlen pásztort rendelek föléjük, hogy legel- I tesse őket. Ez 34,23 (Jn 10,11; Lk 7,1-10; Mk 8,27-33). Ér- I dekes módon még senkinek sem jutott eszébe, hogy egy I juhnyáj élére két pásztort állítson. Fölösleges is lenne, hi­szen a két pásztornak mindig egymás mellett kellene men­nie, különben kétfelé szakadna a nyáj. így van ez az embe­reknél is. Az egy személyi vezetés rendszerint többre képes mint a testületi. Lettek volna piramisok, ha a döntést bi­zottságok elé viszik? Az üdvösséget is az egy pásztor a Jé­zus Krisztus szerzi meg nekünk. Feladatunk csak egy van: hűségesen kövessük őt, bármerre is visz minket életünk so­rán. CSÜTÖRTÖK A hősök íja összetörik, de az elesettek erőt öveznek fel. lSám 2,4 (2Tim 2,1; ApCsel 12,18—25; Mk 8,34-9,1). A nagyravágyás mindig megbosszulja magát. Az igazi nagy erő ahhoz szükséges, hogy valaki el tudja fo­gadni a vereséget: Isten mindig azok mellett van, akik a jó ügyért harcolnak. Lehet, hogy időnként elbuknak, de ők, vagy az ügyük végül is diadalra jut. Sokszor mi is elfelejt­jük, hogy attól kétjünk erőt a talpraálláshoz, akinek mód­jában is van segíteni. Gondoljunk a tanítványokra, akiket a teljes reménytelenség után a feltámadott Krisztus megjele­nésével erősített meg. PÉNTEK íme én angyalt küldök előtted, hogy megőriz­zék az úton és bevigyen arra a helyre, amelyet kijelöltem. 2Móz 23,20 (2Kor 5,7; Lk 22,24-30; Mk 9,2-13). Az angya­lok jelenléte mindig Isten közelségét is jelzi. Istent nem láthatjuk, de ha ő akarja, akkor angyalait igen. Régen egy uralkodótól az egyil{ legnagyobb kegynek számított, ha a kiválasztott személynek megengedte, hogy egy pillantást vessen a kincseskamrájába. Az angyalok megpillantása is Isten kegyelmét és szeretetét jelenti, aki így adja tudtunk­ra, hogy jó úton járunk, de legalább is terve van velünk. SZOMBAT Láttad, hogy úgy vitt téged Istened, az Úr, ahogyan fiát viszi az ember. 5Móz 1,31 (2 Thessz 3,3; Ez 17,22-24; Mk 9,14-29). A Szentírás arra tanít minket, hogy Atyánk arcvonásai mögött Isten arcát lássuk. Úgy tisztel­jük szüleinket, ahogyan az Istennek kijár és úgy szeressük Istent, mint szüleinket. Jézus a tékozló fiú példázatában mutatja meg nekünk Isten szeretetének és gondoskodásá­nak nagyságát. Tőle nem kell félnünk, hogy kezébe vesz minket, sőt inkább megnyugvással tölthet el annak tudata, hogy hatalmában vagyunk. „Minden gondotokat ‘reá ves­sétek, mert neki gondja van reátok.” lPt 5,7. Koháry Ferenc A VASÁRNAP IGEJE UGYE, MEGBOCSÁTUNK? Mt 16,12.14-15 y Jézus kérdez: miért bántod? Mt 26,6-13 Nem sokkal nagypéntek előtt egy asszony igen drága illatos ke­netét öntött Jézus fejére, és a ta­nítványok nagyon bosszankodtak a pazarlás láttán. Talán el is várták volna Jézustól, hogy maga tilta­kozzék emiatt. János evangéli­umából tudjuk, hogy az asszony a betániai Mária volt, a leghango­sabb ellenző pedig Júdás. Jézus azonban ezt kérdezi: miért bántjá­tok ezt az asszonyt? Senki sem felel erre a kérdésre, de Jézus nem is vár választ, mert kérdése valójá­ban ezt fejezi ki: nem kellene bán­tanotok, ok nélkül bántjátok. Más helyzetben, de Jézus ne­künk is fölteszi a kérdést: miért bántjátok? Miért bántod a házas- társadat, a gyerekedet, a testvére­det, a szüléidét, a szomszédodat, a hittestvéredet, az embertársadat? Hasznos lenne mégis választ ke­resnünk erre a kérdésre. Talán nem is tudatosan bántunk valakit. Alighanem a tanítványok sem gondolták, hogy szavukkal Máriát bántják. Ugye előfordult már, hogy meglepődtünk, amikor tudomásunkra jutott, hogy valakit akaratlanul is megsértettünk? De ez nem mentség! Az ilyen bántás mögött is meggondolatlanság, ta­pintatlanság és szeretetlenség van. Más esetben lehet, hogy nagyon jól meg tudjuk indokolni, miért bántottunk valakit. A tanítványok bosszankodása is teljesen jogosnak látszott, sőt magánál Jézusnál is kegyesebbnek tűnhettek, amikor azt mondták, hogy a drága kenet árából a szegényeket lehetett vol­na támogatni. Tálán észre sem vesszük, hogy azért bántunk máso­kat, mert egész gondolkodásunk a pénz körül forog. Ütköznek az anyagi érdekek, ez az igazság, csak mesteri módon vagyunk képesek ezt akár jósággá kozmetikázni. De közrejátszik sokszor az irigység is. Alighanem a tanítványok is irigykedtek a „kedvenc” Máriára. Ahogyan más alkalommal irigy­kedtek tízen Jakabra és Jánosra, és emiatt bántották egymást. (Mt 20,20-24). Vagy ahogyan Mózesre irigykedtek testvérei, Miiján és Áron, és ezért kerestek ürügyet, hogy szapulhassák őt. (4Móz 12,1- 2) Tálán nem is jut el a tudatunkig, hogy az ösztönös irigység hajt, amikor másokat bántunk. Azt is megfigyelhetjük Jézus megkenetésének történetében, hogy a tanítványok nem egy tekin­télyes, erős férfit bántanak, hanem egy gyönge, védtelen nőt. A gyerek sem a harapós kutyát kínozza, ha­nem a békát vagy a legyet. Simei sem a trónön ülő, hanem a földön­futóvá lett Dávidot bántotta. (2 Sám 16,5-8) De jól tudjuk, milyen csúnya bántani a gyöngébbet. És mégis megtettük? Miért bántod? - kérdezi Jézus. Nem magyarázkodásra vár, ha­nem arra, hogy nézzünk magunk­ba, lássuk meg bűneinket - a ma­gunkét, nem másokét - és tart­sunk bűnbánatot. Jézus kérdése így is hangozhatnék: miért bántasz engem? Hiszen a tanítványok ön­kéntelenül is Jézust bántották, amikor fogalmuk sem volt arról, hogy az a drága kenet Jézus teme­tésére szól. Éppen olyanokért ké­szült ő a halálra, akiktől nem telik más, csak mások hántása. Olyano­kért, mint amilyenek mi vagyunk. Menjünk őhozzá bocsánatért, és ne szégyelljünk bocsánatot kérni azoktól, akiket megbántottunk. Ma még lehet. Marschalkó Gyula „AKAROM, TISZTULJ MEG!” címmel 1996. július 7-14 között es­ténként Zimányi József református lelkész igehirdetésével evangélizá- ciós hetet tartottunk BÉREN, az evangélikus templomban. Köszönet és hála Istennek, hogy egy héten át hallhattuk az Ő igéjét. „HA KERESITEK AZ URAT, MEGTALÁLJÁTOK.” (2Krón 15,2) Nemcsak Bérről, hanem a környékbeli evangélikus falvakból, és a baptista gyülekezetekből is jöttek az érdeklődők, akiket meg­érintett a hívogató szó, akik az Urat keresték. Estéről estére lélegzetvisszafojt­va figyeltük az evangélizátor ige­hirdetését, bizonyságtételét. BIBLIÁT A KÉZBE, JÉZUST A SZÍVBE! - hangzott a szószékről figyelmeztető mon­dat. Beszélt a sokat szenvedett élet- útján tapasztalt történetekről, po­koli mélységekről, csodálatos mó­don történt szabadulásáról. „DE ÉN MINDENKOR VELED VA­GYOK, TE FOGOD AZ ÉN JOBB KEZEMET.” (Zsolt 73,23) Isten megmutattta sok-sok ve­szélyben a vigyázó szeretetét, védelmező akaratát, végtelen ke­gyelmét. ,,Annak a szemében vagyok a leg­értékesebb, aki 6 órán át nagy tusá­ban harcolt értem és ott maradt a szegeken hűségesen. így szerzett meg magának engem. ” - vallotta közöt­tünk. Ezekkel a szavakkal vigasz­talt, bátorított és erősített a hitben. Sokan úgy gondoljuk, hogy az a kár, baj, veszteség, ami bennünket ér, az a legnagyobb, legnehezebb. Mikor azonban világos lesz, hogy a másik ember szenvedése az enyémnél is nagyobb, félelmesebb, akkor fejünket meghajtva, csak ennyit szólhatunk: Isten „...irgal­masságából tartott meg minket...” (Tit 3,5) Hatalmával képes volt úgy for­málni a történéseket, hogy Zimányi József és mások, a ke­gyetlen szibériai fogságból az Úr dicséretére ép testtel és lélekkel hazakerüljenek, és hirdessék, hogy: „Jézus Krisztus tegnap és ma, és örökké ugyanaz. ” Molnár Györgyné „TERRA SACRA” zarándokút a Szentföldre Az Ökonemikus Tanulmányi Központ ebben az évben még egy zarándokutat tervez a Szentföldre: 1996. október 22-29. között A zarándokút Jaltán kezdődik és Galileában folytatódik. Netanyai szállás után Caesareában a római vízvezeték, színház és császárszobrok, Haifán a Karmel hegyi kolostor és a Babai szen­tély, majd Akkón Jazar pasa mecsetje, a keresztesek föld alatti vára és a karaván- szeráj. Szállás egy szép kibbucban. A Tá­bor-hegy, Názáret, Kána, a Boldogmon­dások és a Kenyérszaporítás hegye után Kapernaum és Tiberiás megtekintése a Galileai-tenger partján és Yordanit, a keresztelőhely. Utazás délre: Beth-Alfa mozaikjai, Beth-Sheán római város és Jerikó megte­kintése után utazás függővasúttal Massadára, fürdés a Holt-tengerben, majd a qumráni esszénus telep megláto­gatása. Jeruzsálemben az Olajfák begye, Mi- atyánk templom, Dominus flevit, Getsemáné kert, Nemzetek temploma, Mária síija, Elárulás barlangja az álta­lunk odavitt magyar kereszttel, Bethesda tó, Via Dolorosa, Szentsír-templom, Gol­gota. Cardo, Dávid síija, Utolsó vacsora terme, Dormitio (Mária elszenderülésé- nek temploma magyar oltárral), Sirató­fal (bár-micva avatás), Szikladóm, El- Aksza mecset, a Kneszet (Parlament), Menóra, Yad Vashem, a zsidó mártírok emlékhelye, Ain Ka rém, Keresztelő Já­nos szülőhelye, Bethlehem, a születés temploma. Tehát minden ismertebb látnivalót megtekintünk. Ha a csoport mozgékony, még többet is a felsoroltnál. A 110 ezer Ft-os részvételi árban minden költség (repülőjegy, repülőtéri illeték, biztosítás, két ágyas fürdőszobás szállás, reggel svédasztal, este meleg vacsora, légkondi­cionált busszal szállítás és mindenhová a belépés) benne van. Mivel minden ki­adást dollárban kell fizetnünk, a forint időközi romlását októberben kénytelenek leszünk hozzászámolni. Jelentkezni lehet az Ökomenikus Ta­nulmányi Központban személyesen, le­vélben vagy telefonon (1114 Bp., Bocskai út 15. III3. Tel.: 166-4790), illetve dr. Ba­jusz Ferenc ny. teológiai professzor tele­fonján: 287-3086. Az Úrtól tanult imádság egyik legnehezebb kérése a mai igénk. Nem az első felére gondolok, az sokszor talán túl természetes szá­munkra. A keresztyén ember tud­ja, hogy bűnös és rászorul Isten naponkénti bocsánatára. Ismerjük Isten szeretetét és ezért bizalom­mal fordulunk Hozzá. Tálán túl könnyen is értelmezzük irgalmát annyira, hogy ez már nem is tart vissza minket az újabb vétkek elkövetésétől. Isten úgy is megbo­csát, hisz az a dolga - fogalmaznak egyesek könnyedén. így értelmez­hették ezt már Jézus kortársai is, és ezért volt szükség arra, hogy az Úr magyarázatot fűzzön ehhez a kéréshez. Az Istennel állandó imádságos kapcsolatban levő ember számára szomorú valóság, hogy élete sok­szor nem tud megfelelni az isteni normáknak és életrendnek. Min­dig adósai maradunk a Mennyei Atyának a köszönettel, egész éle­tünkkel. Vádolnak minket elsza­lasztott lehetőségeink, hűtlensége- ir',‘ Óriási ez az adósság, megfi­zethetetlen egy élet minden igye­kezetével. Ezért kellett Jézusnak meghalnia, hogy kiegyenlítse a számlát és „eltörölje a követelésé­vel minket terhelő adóslevelet, ^mely minket vádolt, ...odaszegez­ve azt a keresztfára. ” (Kol 2,14). Éppen ezért Isten felénk hangzó bocsánata a gyónásban, az igében mindig rendkívüli esemény, amely nem szabad, hogy megszokottá, természetessé váljon számunkra. Az adósság elengedése, bűneink rendezése nem kellene hogy fele­lőtlenné tegyen minket életvite­lünkben, hanem hálássá és felsza­badulttá. Aki továbbra is könnyel­műen vétkezik, az még nem gon­dolta meg igazán bűnei súlyát és azt az árat, amibe a bocsánat Is­tennek került. Aki viszont már sírt önmaga nyomorúsága és Istennek a mélységből fölemelő szeretete miatt, az tud örömmel élni az Istentől kapott naponkénti újra­kezdés lehetőségével. Az Istennel való harmonikus kapcsolatunkból következik a vágy, hogy embertársainkkal is bé­kében és szeretetben éljünk együtt. Különösképpen vonatko­zik ez a kívánság családunk, roko­naink, munkatársaink körére, akikkel bizony gyakran adódik súr­lódás, megnemértés a hétközna­pokban. Az indulat, eltérő vélemé­nyek és akaratok gyakran szülnek háborúskodást, fosztják meg a szeretettől és békességtől a családi otthonokat. Isten bocsánatából élő testvéreim! Nem kellene ennek így lenni! Ugyan nem feltétele az Atya megbocsátásának a mi békülő szándékunk felebarátaink iránt, de egyértelműen következik abból. Ha Isten nékünk megbocsátott, és ezzel nem csak ámítjuk magunkat, hanem ez valóság, akkor a szeretet uralkodik bennünk, az pedig nem tűr semmiféle rendezetlen dolgot életünkben. Ha nem tudunk megbocsátani, akkor valójában Isten bűnbocsá­natának egyetemességét, Krisztus halálának mindenkire való érvé­nyességét kérdőjelezzük meg. Igaz, hogy nekem megbocsátott az Isten, de a másiknak ne bocsásson meg! Ha így gondolkodunk és csak gyű­lik a szívünkben a harag és a gyűlö­let az embertárs iránt, valójában már nekikezdtünk az újabb adós­ság, bűn halmozásának Isten ellen. Ezért ne álltassuk magunkat, hogy mi milyen jó keresztyének vagyunk. Ha él bennünk a keserűség, a ha­rag, a megbántottság, akkor még nem lett teljessé a jézusi szeretet bennünk. Akkor még először ne­künk van szükségünk Jézus meg­tisztító szeretetére, hogy keresz­tyénnek, azaz krisztuskövetőnek nevezhessük magunkat. Ugye meg­bocsátunk? Ne hagyjuk, hogy a ha­rag eltávolítson minket és másokat . Isten szeretetétől. Ha így lesz, ak­kor a Mennyei Atya is meghallgatja imádságainkat. Gerőfi Gyuláné IMÁDKOZZUNK! Istenünk, Te jól tudod, hány ember botránkozik meg rajtunk, keresztyéné' ken, azért, mert a szerétéiről és a meg bocsátásról beszélünk, ugyanakkor pe dig haragot tartunk embertársainkkal Kérünk, bocsáss meg nékünk és segíts, hogy mi is megbocsássunk! Ámen. ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK! cím­mel evangélikus félórát közvetít a Ma­gyar Rádió a Kossuth adó hullám­hosszán augusztus 26-án, hétfőn 1330 órakor. Előtte 13.20-kor evangélikus korálismertetés lesz. Evangélikus Rádiómisszió: 18.00-tól a 41 m -es rövidhullámon, 7355 kHz augusztus 17. szombat: Lélektől lé­lekig augusztus 18. vasárnap: Jézus az élet kenyere - Gémes István áhítata Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 19. ISTENTISZTELETI REND Budapesten, 1996. augusztus 18. I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Hafenscher Károly; de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; de. 11. (úrv.) (lelkészszentelés) D. Szebik Imre; du. 7. dr. Széchey Béla; U., Modori u. 6. de. fél 10. Csizmazia Sándor; Pesthideg. kút, II., Ördögárok u. 9. de. fél 11. Rihay Szabolcs; Békásmegyer, ni., Víziorgona u. 1. de. 9. Verasztó János; Csillaghegy, IH., Má­tyás kir. u. 31. de. 10. Óbuda, ID., Dévai Bíró M. tér de. 10. Bálint László; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36-38. de. 10. Szabó István; V. Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Gáncs Aladár; de. 11 (úrv.) T. Kovácsházi Zelma; du. 6. Zász- kaiiczky Péter; VII., Városligeti fasor 17. de. 11 (úrv.) Szirmai Zoltán; du. 6. Szirmai Zoltán; VUI., Üllői út 24. de. fél 11. Kertész Géza; VHI., Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszky Ferenc; VID., Karácsony S. u. 3U3, de. 9. Kertész Géza; Vin., Vqjda P. u. 33 de fél 10. Fabiny Tintás; IX., Thaly Kálmán u. 28. de. 11. dr. Rédey Pál; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. fél 11. Fabiny Tintás; X., Kerepesi út 69. de. 8. Timásy Timás; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Szeverényi János; de. 11. (úrv.) Szeverényi János; du. 6. Bozóky Éva; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. dr. Koczor Miklós; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. Szilas Attila; Budahegyvidék, XII., Thrcsay V. u. 11. de. 9. (úrv.) Tikács József; de. 11. (úrv.) Tikács József; du. fél 7. Kőszeghy Timás; Xffl., Kassák L. u. 22. de. 10. ifi. Kendeh György; XIU., Frangepán u. 43. de. 8. ifi. Kendeh György; XIV, Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Timásy Timás; XIV, Gyarmat u. 14. de. fél 10. Timásy Timás; Pestújhely, XV, Templom tér de. 10. dr. Rafael József; Rákospalota, XV, Régi Fóti út 73. (nagytemplom) de. 10. Veperdi Zoltán; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere de. 10. dr. Kanter Ágoston; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. Blatniczky János; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. Blatniczky János; Rákoshegy, XVII., Tesse- dik tér de. 9. Péter Attila; Rákoscsaba, Xm, Péceli út 146. de. 9. Marschalkó Gyula; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. Péter Attila; Rákosliget, XVII. Gózon Gy. u. de. 11. Marschalkó Gyula; Pestszentlőrinc, XVIH., Kossuth tér 3. de. 10. Missura Tibor; Péstszentimre, XVni., Rákóczi út 8. (ref. templom) de. háromne­gyed 8. Missura Tibor; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. Széli Bulcsú; Kispest, XIX., Hungária út 37. de. 8. Széli Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. Győri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. Lehoczky Endre; Budafok, XXH., Játék u. 16. de. 11. Solymár Mónika; Budaörs, (ref. imaház) de. 9. Solymár Mónika; ISTENTISZTELETEK A BALATON PARTJÁN Alsódörgicse: de. 11; Balatonalmádi: (Bajcsy Zs. u. 25.) du. 4.; Balatonboglár: (ref. templom) de. 9; Balatonfenyves: (ref. templom) du. 6; Balatonfüred: (ref. fehér templom) du. 6; Balatonfűzfo: (ref. temp­lom) du. fél 3; Balatonlelie: (ref. imaház) de. fél 11; Balatonszárszó: déli 12 (német); Hévíz: de. 10; Keszthely: (ref. templom) de. fél 12; Kisdörgicse: de. fél 10; Mencshely: de. 11; Nemesleányfalu: du. 2; Siófok: de. fél 10 (német), de. 11 (magyar); Szentantalfa: de. 10; Zánka: de. 9 (magyar), du. 6 (német). SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 11. VASÁRNAPON a liturgikus szín: zöld. A vasárnap' délelőtti ís'tén- tisztelet oltári igéje: Róm 11,17-24; az igehirdetés alapigéje: Mt 6,12.14-15. EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELE­TET közvetít a Magyar Rádió a Kos­suth adó hullámhosszán augusztus 25- én, vasárnap de. 10.05 órakor, a répce- laki evangélikus templomból. Igét hir­det: Jánosa Attila lelkész. HAZAI ESEMENYEK ORGONAZENES AHITAT augusztus 25-én, vasárnap 18 órakor a Deák téri templomban. Orgonái: DÁVID ISTVÁN Műsor: Brahms: Korálfeldolgozások Bach: Passacaglia DIAKONIAI EVANGELIZÁCIÓS KONFERENCIA lesz augusztus 26-29. között Gyenesdiáson. Még lehet jelentkezni ifi. Kendeh György ügyvivő ügyvivő-lelkésznél 1134 Budapest, Kassák L. u. 22. tartó használatát sorsoljuk ki 1996. augusz­tus 20-án. NAPFÉNY Otthonházak 8381 Hévíz, Széchenyi u. 23. Pf. 50. Ibi.: 06-83-314-239, 06-20-243-118 Édesanyám napközbeni ellátására kere­sek idősebb asszonyt, 186-0024. BUDAPEST-CSEPEL A finn és erdélyi testvérgyülekezetek látogatása alkalmából augusztus 18-án, a délelőtti ünnepi istentiszteleten a XVII. kér. Dózsa Művelődési Ház Énekkara: Viadana, Goudimel, Saint- Saens és Liszt műveket és spirituálékat énekel. Vezényel Menyhártné Barna Zsuzsa. Az istentiszteletet közvetíti a CSEPP-TV. MEGJELENT Weöreös Imre: Az Újszövetség szín- gazdagsága c. könyve. Ára 780,- Ft KÜLMISSZIÓ Seija Kimmen finn misszionáriusnő szeptember végétől egy hónapig hazánk­ban tartózkodik. Szívesen tart diaképes beszámolót, tájékoztatást tajvani és mar- seille-i munkájukról gyülekezeti biblia­órákon, vagy iskolákban. Akik meghívnák őt ilyen szolgálatra, levélben jelezzék szándékukat az Evangélikus Külmissziói Egyesület címén: 1085 Budapest, Üllői út 24. lehetőleg szeptember 16-ig. Múlt számunkban írtunk a postai kézbesítési kimaradásokról. Azóta kaptunk egy telefonszámot, melyen a Postánál lehet reklamálni elmaradás esetén: 06-80-444-444. Ezen a számon közvetlenül lehet bejelenteni a kézbe­sítés kimaradását. Egyes számok pót­lására továbbra is rendelkezésre áll a Kiadóhivatal. HALÁLOZÁS Özv. dr. Kilczer Gyuláné Fidler Márta, volt fasori gimnáziumi tanár özvegye, 89 éves korában, július 30-án elhunyt. Temetése augusztus 22-én, csütörtökön de. fél 11 órakor lesz a Farkasréti temetőben. Apróhirdetés NAPFÉNY Otthonházainkba jelentkezé­seket fogadunk el. Idősek ápolása-gondozá- sa appartmanban, illetve 1-2 ágyas elhelye­zéssel. Befizetett összeg öröklődik. VÁRVÖLGYÖN Mátyás király u. 30. SZABADKÍGYÓSON Áchim u. 2. alatt. Támogatóink, kik Otthonházaink tevé­kenységét támogatják, ingyenes tombolaje­gyet kapnak, mely tulajdonosai között VÁR­VÖLGYÖN 20 ní-és appartman élethosszig GOMBOS LAJOS aranykoszorús harangönlö mester 2162 őrboltyán, Rákóczi út 119. Pf. 3. Telefon: 06/27/360-175 Budapesti iroda: XIII., Jász u. 60/B Telefon: 06/60-332-522. A közeljövőben magyar nyelven is megjelenik Joachim Scharfenberg: Bevezetés a lelkipásztori pszichológiába (Einführung in die Pastoralpsychologie) című könyve. A kötet könyvesbolti forgalomba csak korlátozott példányban kerül. A könyv bolti ára 1980 FL Lelkészek, hitoktatók, teológushallgatók, tanárok, ha a könyvet közvetlenül a kiadótól rendelik meg, kedvezményesen, 990 Ft-ért juthatnak hozzá a műhöz. Előjegyzését a következő címre küldheti be: ASTRA, Siófok, Pf. 117. 8601 Előjegyzését visszaigazoljuk, a könyvet megjelenés után utánvétellel postázzuk. Evangélikus Élet A Magyarországi Evangélikus Egyház hetilapja Felelős szerkesztő és kiadó: TÓTH-SZÖLLŐS MIHÁLY Szerkesztőség és kiadóhivatal 1085 Budapest, Üllői út 24. Telefon: 133-6438; 134-3567 Árusítja a Kiadóhivatal és a Magyar Posta RT. Index: 25 211 ISSN 0133-1302 Szedés: Fényszedő Központ Kft. (960010/20) Nyomás: rotációs ofszetnyomás 92002-220053. Petőfi Nyomda RT, Kecskemét Felelős vezető: SEBESVÁRI LÁSZLÓ vezérigazgató Előfizethető az Evangélikus t Kiadóhivatalban közvetlenül ’ postautalványon. Előfizetési díj belföldön- évre 910 Ft, egész évre 1f Előfizetési díj külföldön: szomszédos országokban: e évre 3800 Ft (postázással eg más országokban (nyugaton egész évre 42 USD (63 DEM légipostával: 58 USD (87 DEi Csekkszámlaszám: 11708001-20204127 Beküldött kéziratokat nem őr meg és nem adunk vissza! ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom