Evangélikus Élet, 1995 (60. évfolyam, 1-53. szám)

1995-04-09 / 15. szám

Evangélikus Élei 1995. április 9. NAPRÓL NAPRA Ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen benne. Jn 3,14-15 VASÁRNAP Az ég szétfoszlik, mint a füst, és a föld szétmállik, mint a ruha, lakói pedig elhullanak, mint a legyek. De az én szabadításom örökre megmarad. Ézs 51,6 (Mt 24,35; Jn 12,12-19; Fü 2,5-11; Zsolt 69, 30-37). Nem félelemkeltés ez az ige. Tam'tás és figyelmeztetés. Aki a világ első napját elindította, az utolsó napot is meghatározza. Kik menekülhetnek meg? Azok, akik nap mint nap Isten kezére bízzák magukat. Testvérem, megtetted ezt te is? I&tfQ Elküldött az Úr, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak. Ézs 61,1 (Gál 5,1; Mk 14,3-9; Mt 26,69-75). Nemcsak vasrács mögött vannak fog­lyok. Ital, drog, pénz, szennyes szív és száj, mennyi fogoly van. És a kishitűek? Az Úr reánk bízza, hogy nevében hirdessük a szabadítás örömhírét, az evan­géliumot. KSBB Uram, szeretem házadat, ahol laksz, dicsősé­gé lakóhelyét. Zsolt 26,8 (Zsid 10,24-25; Jn 12,27-33; Mt 27,1-14). Milyen jó együtt vallani ezt mondatot, a zsoltáríróval. Szívet melegítő, hogy van templom, gyülekezet, ahol otthon érezhetem magam. Ahol együtt vagyunk, mint egy család az Úrral és övéivel. S nemcsak nagy ünnepen, hanem létről hétre, napról napra. SZERDA Tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztul­jatok. Ez 36,25 (Ef 5,25-27; Mk 15,1-15; Mt 27,15-30). A vízzel való meghintés kultikus mozdu­lat. A megtisztítás, a bűnből való szabadítás jelképe. Jézus a keresztvíz által valóságosan is megszabadí­tott és népe közösségébe plántált bennünket. Az ige által naponta tisztítja szívünket. NAGYCSOTÖRTÖK Emlékezetessé tette csodáit, ke­gyelmes és irgalmas az Úr. Zsolt 111,4 (lKir 19,11-12; Mt 13,31-32; 2Móz 24,3-11; lKor 11,23-32; Mt 27,41-44). A kívülállónak szegényes­nek tűnhet az a vacsora, ahol nem volt más, csak kenyér és bor. Az utolsó vacsora azonban az Úr csodája, mert a kenyérben és a borban a legtöbbet adta, önmagát. Kegyelmét és irgalmát, bűntörlő sze- retetét. S ezt cselekszi ma is, minden úrvacsora alkal­mával. Amikor Jézus hív asztalához, mit válaszolsz? NAGYPÉNTEK Megalázta magát és engedelmeske­dett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten. Fii 2,8-9 (Jn 3,16; Zsolt 140,13; Ézs 52,13-53,12; 2Kor 5,14/b-21). Alázat, engedelmesség a kereszthalálig. Ha Jézus nem vállal­ta volna mindezt, ma nem lenne Nagypéntek. S nem lenne semmi abból, amit ez a nap jelent, mindnyá­junknak. Az Úr meghalt értünk, miattunk, helyet­tünk, hogy az Atyát kiengesztelje. Krisztusom, éle­temmel, énekemmel én is magasztallak. NAGYSZOMBAT Az Ő kezében van minden élőnek léte. Jób 12,10 (Róm 8,31-32; Dán 3,1-28; Mt 27,57-66). A testi, lelki szenvedés poklát megjárt ótes- tamentumi kegyes Jób vallomása ez a mondat. Öröm­teli vallomás ez. A megfeszített Jézus alászállt a pok­lokra, hogy a Sátán rabságából kimentse Isten népét. Ez igazán örömteli vallomás. A naponkénti hit-harc­ban ezt se feledjük. S amikor mondjuk az Apostoli Hitvallást, ne csak a szánk mondja, de a szívünk is, a hitünk is. Húsvéthoz ez az út vezet. Szabó István A VASÁRNAP IGE HATALOM ÉS HATALOM Zsid 2,5-9 Veled kész vagyok... Lukács 22,31-34 Nagy mesterek vagyunk az ige visszautasításában. Az a válasz, amelyet itt Péter ad Jézus szavaira, csak az egyik módja a sokféle el­utasításnak. Itt Jézus figyelmezte­tése hangzik Péter felé. Vajon ma­gára veszi-e ezt a figyelmeztetést? Bizonyos mértékig úgy tűnik, hogy igen, mert válaszol rá. Megérti és tudja, miről van szó: rostálás, íté­let, szétválasztás kezdődik. A Sá­tán kikért titeket, hogy megrostál­jon, mint a búzát. Csak az a baj, hogy Péter ön­vizsgálat, magábaszállás, bűnbá­nat helyett bizonygatni kezdi, hogy ő más: ő nem fog elbukni a vizs­gán. Biztos, hogy sem börtön, sem halál nem fogja rávenni, hogy megtagadja Jézust! Ugye, ismerős ez a mondat? Mi is szeretjük elmondani, hogy „én nem vagyok olyan...” De ez a mon­dat az önismeret teljes hiányára vall. Jézus éppen az ellenkezőjét akarta elérni. Lásd meg, Péter, hogy te is olyan vagy. „Kész va­gyok” - mondod, de nem vagy kész. Jegyesek is milyen könnyen ki­mondják az oltár előtt a nagy szót: holtomig, holtodig... A modern tudomány feltálja az ember fizikai, biológiai adottsá­gait. A lélektan elemzi a lelki élet összetevőit. Bármily sok haszna van ennek, mégis tudnunk kell, hogy igazi önismeretre csak az ige vezet el. Ha hajlandók vagyunk hittel és engedelmesen meghallani a Biblia üzenetét. Ennek a lényegét Jeremiás így foglalja össze: „Csa­lárdabb a szív mindennél...” (17,9) Igen! Ott belül van a romlottság. Az ember Istennel egyenlővé akart lenni és emiatt az eredeti állapot megváltozott. Addig minden „igen jó” volt (1 Mózes 1.). Azóta viszont az ember nem találja a helyét. Isten nélkül, Istentől függetlenül próbál­ja keresni az élete célját, a békessé­get. És nem akarja bevallani, hogy ez nem megy! Aki viszont végre belátja, hogy ez nem megy, azzal tud Jézus vala­mi újat kezdeni. Ezt a csődöt senki nem kerülheti el, aki be akar jutni Isten világába. Ezzel a csőddel vi­szont elkezdődik valami: őszintén keresni tudja Istent. Mikor már elegem van a magam bölcsességé­ből. .. Ruotsalainen Pál szavai jut­nak eszembe: amíg a magam böl­csessége szerint éltem, mindent el­rontottam. Igen. Ez az ébredés kezdete. Amikor kezd kialakulni egy merőben más kép magamról. Csalódok nem a világban, az em­berekben, hanem saját magamban. Jézus erre akarja Pétert is ráve­zetni, amikor figyelmezteti, hogy el fog bukni, meg fogja Őt tagadni. De milyen jó hallani Jézus szájá­ból: de én imádkozom érted! Ő nem nézi tétlenül, részvétlenül Pé­ter vergődését és a tiedét sem... Ő imádkozik érted! Gáncs Aladár Imanap után A tavasz első hónapjának első pénteké egyre több gyülekezet szá­mára jelent pirosbetűs ünnepet. Ezen a napon, vagy annak környé­kén tartjuk ökumenikus közösség­ben lassan tíz éve a Nők Világ- imanapját. Az reménységem, hogy az előkészítő cikksorozat kapcsán még azok is hasznos in­formációkat kapnak erről évről évre, akik eddig még nem ünne­peltek velünk. Az is lassan hagyománnyá vált, hogy az ünnep után kiértékelést, országos körképet adunk az elmúlt imanapról. Ezt idén is szeretném megtenni. De ez a beszámoló ebben az esztendőben egy kicsit különböz­ni fog az eddigiektől. A magyaror­szági beszámolót szeretném na­gyobb összefüggésbe belehelyezni. Márciusi imanapunkat megelő­zően a magyarországi imanapi mozgalom felelőseként részt vet­tem a világszervezet négyévenként megrendezésre kerülő nagygyűlé­sén Melboume-ben, Ausztráliá­ban. A három hét sok-sok élmé­nye, emléke még nagyon elevenen él bennem. Ezeket szívesen meg­osztom lapunk olvasóival az elkö- vétkező hetek során. A „legek” or­szágáról szeretnék egy kis beszá­moló-sorozatot közreadni (legtá­volabbi és legkisebb kontinens, de legnagyobb ország, a legkisebb népsűrűséggel). Nem lettem három hét alatt „Ausztrália-szakértő”, nem is sze­retnék a tévedhetetlenség igényével fellépni. Csupán azokat, a benyo­JL ir másaimat, tapasztalataimat adom közre, melyekre utam során tettem szert. Közben pedig várom, hogy test­véreim ugyancsak színes beszámo­lókat küldenek az idei imanapról! Szeretettel: Keveháziné Czégényi Klára Istentől kapott erő Hadd mutassak be egy embert, aki kapott erőt Istentől a szolgálat­ra. Györkös Sándor, a magyargencsi gyülekezetünk presbitere és gondno­ka. 76 éve él ebben a gyülekezetben a község lakosainak tiszteletétől és a gyülekezet testvéri szeretetétől kö­rülvéve. Megbecsülésének oka pedig a másoknak végzett szolgálata. Hosszú évtizedeken keresztül mint tsz-brigádvezető, majd üzemegység­vezető, végül elnökhelyettes végzett szolgálatot a község lakosainak. Gyülekezetünknek pedig 45 éven át szolgált: 4 éven át dékáni, majd 41 évig gondnoki munkájával. Erről a 45 évről is mondja Isten igéje: „Ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki az Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor az Isten dicsöíttes- sék." (lPt 4,11). Mi volt életének ebben a 45 évében? Istentől kapott hite, evangélikus vallásának és gyü­lekezetének hűséges szeretete. Vezet­te és irányította gyülekezetünk éle­tét. Templomunk megújulása kívül és belül. Volt gondja mindenre. Ott volt életében és szolgálatában az őszinte egyenessége és tisztánlátása. Minden vasárnap és nagy ünnepen, valamint az ádventi és böjti hétköz­napi esti istentiszteleten ott volt és ott van most is Isten házában! Még azokban az években sem hiányzott, amikor a község egyik vezető embe­re volt. Egy alkalommal gondnoki munkája miatt, rosszindulatú felje­lentés következtében zaklatták és az akkori esperes közbenjárása is kel­lett ahhoz, hogy megszüntessék az ellene felhozott vádakat. Később so­ha senki nem éreztette vele ezt az esetet, még a község vezetőségéből sem. Életét 47 év óta kíséri evangéli­kus újságunk: korábban a „Harang­szó”, majd az „Evangélikus Élet”. Most, amikor egészségének gyen­gülése miatt leteszi azt a szolgálatot, amellyel Isten bízta meg, gyülekeze­tünk népe ezzel a néhány sorral is szeretné megköszönni neki önzetlen szolgálatát. Arra kéijük Istent, hogy továbbra is áldja meg életét erővel, egészséggel és kegyelmének sok ál­dásával. Isten dicsőíttessék azért az erőért és sok áldásért, amelyet testvérünk­nek adott a mi szerető mennyei Atyánk. Valamint azért a szolgála­tért, amelyet ő ezzel az erővel és ál­dással elvégezhetett. Szakái Árpád Hatalom és hatalom különbö­zik. Van, aki megrendezi hatalma látható jeleit, gondoskodik a lát­ványról és hatásról, figyelme ki­terjed minden apró részletre. Ilyen hatalma volt Julius Cae­sarnak, aki Kr. e. 44-ben, ami­kor az egész akkor ismert föld a lábai előtt hevert, diadalmenetet tartott Rómában. Ami pompa csak elképzelhető, mind össze­gyűjtötték számára. Négy fehér ló rázta sörényét az arany dia­dalszekér előtt, 10 elefánt védte oldalt a sorfalat, előtte 72 liktor haladt, vállukon a vesszőnyaláb­bal, és 16 sorban vonultak a lé­gionáriusok. Van, akinek hatalma van. Ez a hatalom „nem kiált, nem lár­máz”, nem kelti fel mestersége­sen és feleslegesen a figyelmet, nincs szüksége segédeszközökre, hogy megmutatkozzék. Erős és ellenállhatatlan, kényszerítő és leküzdhetetlen, fegyver és gyógy­ír, ténykérdés. Ilyen hatalma Jé­zusnak volt: egyszerűen „át­megy” a népítéletet végrehajtani készülő tömeg sorfalán, nyugod­tan szendereg a halálos veszéllyel fenyegető viharban, parancsol a lelkeknek, szeretete ellenállhatat­lanul vonz. Királyi vonulása közvetlen, nem kell gondoskod­nia a csőcselék megfékezéséről, mert csőcselék számára nincs. Arcok vannak, nevek és életek. Ismeretlenek, testvérek, örülök és szenvedők, bűnösök, akik ta­lán megmenthetők. Nem ítél, él­ni segít. Hatalom és hatalom. Hányféle lehet még? A világ tele urakkal, egy szolgája van csak: az Isten - mondja Weöres Sándor bántóan, világosan. Mert nem csak az érti félre a hatalmat, aki a csendes áruházban mobiltelefonjába or­dítva osztja ki szerencsétlen be­szélgetőtársát, hanem az is, aki meg van győződve arról, hogy ­Ili Április 9-én, virágvasárnap és április 15-én, nagyszombaton 18 órakor a Deák téri templomban J. S. BACH: JÁNOS PASSIÓ KÖZREMŰKÖDNEK: Zádori Mária - szoprán, Takács Tamara -.alt, Mohiár András - tenor, BerczeDy István - basszus, Moldvay József - basszus, Trajtler Gábor — orgona LUTERÁNIA ÉNEKKAR, MAGYAR SZIMFONIKUS ZENEKAR Vezényel: KAMP SALAMON Április 2-tól kezdődően a békásmegyeri la­kótelepen élők számára a Víziorgona u. 1. sz. alatti ökumenikus általános iskolában, min­den vasárnap 9 órától istentiszteletet tartunk. Mindenkit szeretettel várunk. PAPA Missziói Napot tartanak Pápán április 8- án, szombaton, melyre nevelőket, szülőket, hitoktatókat és lelkészeket hívnak, - „Úgy szerette Isten a világot” címmel. Kezdete 9 órakor. A Vasárnapi Iskolai Szövetség mun­katársai is jelen lesznek. Du. 3. órakor úrva­csorái istentisztelettel fejeződik be. A Fébé Diakonissza Egyesület második ki­adásban megjelentette Túrmezei Erzsébet: Csodát virágzik a jelen című verseskötetét. Megrendelhető Gubek Mária címén: 2141 Csömör, Kossuth u. 1. Ára: 350,- Ft. Kap­ható a Sajtóosztályon is. Április 9-én, virágvasárnapi istentisztele­ten iktatják be lelkészi állásába Gémes Pál István lelkészt a Stuttgart melletti Weil der Stadt (Schafhausen) templomában. Koráb­ban a Budavári Németajkú Gyülekezet lelké­sze volt. NAGYHETI EGYHÁZZENE KELENFÖLDÖN A kelenföldi gyülekezet’ zenekara a nagy­pénteki (ápr. 14.) esti passió-olvasás kereté­ben J. Haydn: Krisztus hét szava a kereszten című müvéből játszik tételeket. Másnap, a nagyszombat esti zenés áhíta­ton pedig Leonard Lechner négyszólamú motetikus passióját énekli az énekkar. Mindkét alkalomra szeretettel várjuk a passiótörténetben elmélyedni vágyó testvére­ket. BUDAPEST-RAKOSPALOTA Március 26-án, vasárnap az istentisztele­ten megemlékeztek a 20 éve szívinfarktusban elhunyt templomépítő lelkészükről, Prőhle Sándorról. Az Evangélikusok Közössége az Evangéliu­mért (EKE) csendesnapot tart április 29-én, szombaton 10 órától 16 óráig a kispesti evangélikus templomban, melyre minden ér­deklődőt szeretettel hívunk és várunk. Té­mánk: „Egyet tudok: vak voltam, és most látok” (Ján 9,25). A templom címe: Buda­pest XIX., Templom tér 1. Megközelíthető a 3. Metró Határ úti megállójától 42-es villa­mossal, vagy a Kőbánya-Kispest végállomá­sától 68-as busszal. A résztvevők teát, üdítőt kapnak. talán a sors különös kegye miatt - valahogy többet ér a többi em­bernél. A vaknál, a sántánál, a szegénynél vagy a normálisnál. Égi és földi hatalom édestest­vérek, ezért aki a földön az igazi hatalmat akarja megismerni, az égin kell tájékozódnia. Pompás uralkodók udvartartásának min­tájára formált alá-fölérendeltek sürgés-forgása helyett ott azt fogja látni, akinek „átadatott minden hatalom mennyen és föl­dön”, és azt, akit „Isten dicső­séggel és méltósággal koronázott meg”, akinek „mindent lába alá vetett”. Aki őt szeretné megis­merni, annak tekintete ezután a földre kell, hogy szálljon, élete és tanítása dunántúlnyi területé­re. Akkor fogja megérteni, hogy az igazi hatalom türelmes, jósá­gos, nem irigykedik, nem kérke­dik, nem fuvalkodik fel. Nem vi­selkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem háborodik fel, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, együtt örül az igazsággal, mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél és mindent eltűr. Az igazi hatalom a szeretet, amely egyedül képes az önzésből fakadó tobzódó hatalom lerom­bolására. Béres Tamás IMÁDKOZZUNK: Ür Jézus Krisztus! Méltó vagy arra, hogy minden térd meghajoljon előtted, mert uralkodásod szolgálat és hatalmad a szeretet. Ébreszd fel szívünkben ugyanezt az indulatot, hogy egymást őszintén szeressük és erről felismerjék, hogy tanítványaid vagyunk, és dicsőít­sék érte a te nevedet Ámen. EVANGÉLIKUS RÁDIÓMISZ- SZIÓ: 18.00-tól a 41 m-es rövidhullá­mon, 7115 kHz április 8. szombat: Missziói Híradó * április 9. vasárnap: Virágvasárnapi áhí­tat - Bencze András Levelezési cím: Evangélikus Rádiómisz- szió, 2142 Nagytarcsa, Pf. 19. Az EKE nyári csendeshetei Piliscsabán: Felnőtt és családos hét: június 19-24. és június 26.-július 1., ifjúsági hét: július 31 .-augusztus 5. Jelentkezés a BÉTEL Evan­gélikus Missziói Otthon, 2081 Piliscsaba, Széchenyi u. 8-12. címen. A Magyar Börtönpasztorádós Társaság ima­témája április 9-én, vasárnap este: Imádkoz­zunk az elbotlott gyermekekért és fiatalokéit, ismeijük fel a mi felelősségünket is értük! A Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága szeretettel vár minden érdeklődőt április 8-án (szombaton) 10 órára a Buda­pest XI., Október huszonharmadika út 5. sz. (református gyülekezeti terem a Skála Áru­házzal szemben) tartandó A világ eredete (teremtéskutatás) című elő­adásra. Előadó dr. Shiffel Csaba. HIBAIGAZÍTÁS Március 12-i számunkba a cikkíró tévedé­se folytán hiba csúszott be A Magyari Ist­vánnal foglalkozó irodalom ajánlása című cikkünkbe. Az utolsó előtti bekezdés utolsó mondatának szövege így helyes: Az Evangé­likus Országos Levéltár őriz egy Magyari Istvánhoz intézett eredeti levelet. HASZNOS AJÁNDÉK KONFIRMANDUSOKNAK IS! MEGJELENT az Ev. Rádiómisszió új ka­zettája: „NÉZZ FEL!” címmel 2x 15 perc fiataloknak, fiatalokról szöveg: Fabiny Tamás, zene: Promise együt­tes A kazettáért csak adományt fogadunk el. Megrendelhető az Ev. Rádiómisszió címén: 2142 Nagytarcsa, Pf. 19. Tel./fax: 28-370684 A Károli Gáspár Református Egyetem An­gol Intézete tanárt keres. A kinevezendő ad­junktus feladata előadni és szemináriumokat tartani az alábbi nyelvészeti területeken:- bevezetés az angol nyelvutodmányba,- leíró nyelvtan (morfológia, szintaxis),- szükség esetén tájékozottság angol fo­nológiában és didaktikában. HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓ Nagybocskai Vilmos ny. lelkész és felesége, Ulbrich Lívia március 4-én, lakóhelyükön, a nagyatádi evangélikus templomban, szűk családi és gyülekezeti körben emlékeztek meg 50 évvel ezelőtt tartott esküvőjükről. A jubiláló házaspár megáldását, az egykori esketési ige, Jer 29,19 idézésével - „Kerestek engem és megtaláltok, mert teljes szivetekből kerestek engem.” - Smidéliusz Zoltán espe­res és Sikter János lelkész végezte. HALÁLOZÁS özv. Forray Lázárné sz. Prickler Erzsébet, A Magyar Rádió nyugdíjasa és a Déli Egy­házkerület püspöki hivatalának korábbi tit­kárnője, hosszú szenvedés után 68 éves korá­ban elhunyt. Temetése április 8-án, szomba­ton du. 1 órakor lesz a csömöri temetőben. Apróhirdetés Épülettervezési, kivitelezési, csatornaépí­tési kapacitással nagy gyakorlattal áll ren­delkezésre a BAU-BOR ÉPÍTÉSI VÁL­LALKOZÁS Tel.: 153-76-59 ISTENTISZTELETI REND Budapesten, 1995. április 9. I., Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Balicza Iván; de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; de. 11. (úrv.) Balicza Iván; du. 6. Bozóky Éva; XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. Madocsai Miklós; Modori u. 6. de. fél 10. Csizmazia Sándor; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de. fél 11. Szitás Attila; Csillaghegy, DL, Mátyás kir. u. 31. de. 10. Bozóky Éva; Óbuda, ÜL, Dévai B. M. tér de. 10. Bálint László; Újpest, IV., Leibstück Mária u. 36-38. de. 10. Blázy La­jos; V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Zászkaliczky Péter; de. 11. (úrv.) dr. Hafenscher Károly; du. 6. Bach: János passió - dr. Harmati Béla; VD., Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) Lukáts Miklós; du. 6. (orgonazenés áhitat) Szirmai Zoltán; VIII., Üllői út 24. de. fél 11. Kertész Géza; Vili., Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszky Ferenc; VOL, Kará­csony S. u. 31-33. de. 9. Kertész Géza; VIU., Vajda P. u. 33. de. fél 10. Wiszkidenszky András; IX., Thaly Kálmán u. 28. de. 11. dr. Rédey Pál; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. fél 11. Wiszkidenszky András; X., Kerepesi út 69. de. 8. Solymár Mónika teol. hallgató; Kelenlöld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Csepregi András; de. 11. (úrv.) Csepregi András; du. 6. (vesperás) Csepregi András; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. Ferenczy Er­zsébet; Budahegyvidék, XII., Tarcsay V. u. 11. de. 9. (úrv.) Takács József; de. 11. (úrv.) Takács József; du. fél 7.; XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. ifj. Kendeh György; XIII., Frangepán u. 43. de. 8. ifj. Kendeh György; XTV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Solymár Mónika teol. hallgató; XTV., Gyarmat u. 14. de. fél 10. Solymár Mónika teol. hallgató; Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. Bízik László; Rákospalota, XV., Juhos u. 28. Kis- templom de. 10. Szabó István; Rákosszent­mihály, XVI., Hősök tere de. 10. dr. Karner Ágoston; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. dr. Selmeczi János; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. dr. Selmeczi János; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9. Fűke Szabolcs; Rákoscsaba, XVH., Péceli út 146. de. 9. (úrv.) Kosa László; Rákoskeresztúr, XVH., Pesti út 111. de. fél 11. Fűke Sza­bolcs ; Rákosliget, XVH., Gőzön Gyula u. de. 11. Kosa László; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. Havasi Kálmán; Pest- szentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (ref. temp­lom) de. háromnegyed 8. Havasi Kálmán; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. Széli Bulcsú; Kispest, Hungária út 37. de. 8. Széli Bulcsú; Pestszenterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. Győri János Sámuel; Csepel, XXL, Deák tér de. fél 11. Lehoczky Endre; Buda­fok, XXII., Játék u. 16. de. 11. Solymár Gá­bor; Budaörs (ref. imaház) de. 9. Solymár Gábor. EVANGÉLIKUS ISTENTISZTE­LETET közvetít a Magyar Rádió a Kossuth adó hullámhosszán Nagypénte­ken, április 14-én délelőtt 11.05 órakor a nagytarcsai evangélikus templomból. Igét hirdet: Gáncs Péter lelkész. ’95 július-augusztusában nyíló solymári Mátyás Király Nyugdíjas otthonba még sza­bad lakrészek leköthetők. Érdeklődni: Hét­főn és szerdán 9-12 óráig. Tel.: 1354-332 Fiatal, lakással rendelkező, értelmiségi há­zaspár vagyunk. Jelenleg óvodás korú gyer­mekeink majdani lakáshoz jutásáról szeret­nénk gondoskodni azzal, hogy életjáradéki szerződést kötnénk idős személlyel. MATEMATIKA KORREPETÁLÁST VÁLLALOK általános iskola felső tagoza­tos - illetve 8 osztályos gimnázium alsó tago­zatos tanulói számára. Óradíj méltányos áron, megegyezés szerint. Cím: Zimonyiné Juhász Annamária Bu­dapest VI. kér., Liszt Ferenc tér 7. II. em. 19. (belváros) Telefonszám: 1-370-006 ISKOLA ÉS ÓVODABÚTOR O iskolák, O irodák, O könyvtárak, O diákotthonok, O szoc. otthonok komplex bútorozása 1065 Budapest, Hajós u. 13/15. (az Operaház mellett) Tel./fax: 111-0636, 131-8455 Evangélikus Élet A Magyarországi Evangélikus Egyház hetilapja Felelős szerkesztő és kiadó: TÓTH-SZÖLLÖS MIHÁLY Szerkesztőség és kiadóhivatal 1085 Bubapest, Üllői út 24. Telefon: 133-6438; 134-3567 Árusítja a Kiadóhivatal és a Magyar Posta RT. Index: 25 211 ISSN 0133-1302 Szedés: Fényszedő Központ Kft. (940083/20) Nyomás: rotációs ofszetnyomás 92002-220053. PETŐFI Nyomda RT, Kecskemét Felelős vezető: SEBESVÁRI LÁSZLÓ vezérigazgató Előfizethető az Evangélikus Élet Kiadóhivatalában közvetlenül vagy postautalványon. Templomi terjesztés az Evangélikus Elet Kiadóhivatala útján. Előfizetési dij: fél évre 780 Ft, egy évre 1560 Ft. Csekkszámlaszám: 516-20412 Beküldött kéziratokat nem őrzünk meg és nem adunk Vissza! A BÖJT 6. VASARNAPJAN (VI- RÁGVASARNAP) az oltárterítő színe: lila. A délelőtti istentisztelet oltári igéje: Jn 10,17-18 (19-21); az igehirdetés alapigéje: Zsid 2,5-9. EVANGÉLIKUS ISTENTISZTE­LETET közvetít a Magyar Televízió a TV1 csatornáján április 9-én, Virágva­sárnapon délelőtt 11 órakor a celldömöl- ki evangélikus templomból. Igét hirdet: Szebik Imre püspök.

Next

/
Oldalképek
Tartalom