Evangélikus Élet, 1992 (57. évfolyam, 1-52. szám)

1992-10-25 / 43. szám

Evangélikus Élet 1992. október 25. r NAPRÓL NAPRA * Gyógyíts meg, Uram, akkor meggyógyulok, szabadíts meg, akkor megszabadulok. Jer 17,14 VASÁRNAP Jézus mondja: Ne félj, te kicsiny nyáj, mert úgy tetszett a ti Atyátoknak, hogy nektek adja az országot! Lk 12,32. (2Kir 19,30 Mk 2,1-12 Ef 4,22-32 Zsolt 119, 161-168.) Ahogyan egykor Kánaán földjét elnyerte Isten népe, mert Isten azt megígérte, úgy nyeri el Krisztus egyhá­za, kicsinysége ellenére, Isten Országát. Egykor nem mind érkeztek meg az ígéret Földjére. A többség elveszett az úton, mert engedtek a gonosz csábításnak és sokan na­gyobbaknak látták a veszedelmeket, mint Isten irgalmas, szabadító hatalmát, ezért féltek és elcsüggedtek. Utunkon ma is leselkedik a gonosz csábítás és a csüggesztő fenyege­tés, de a cél elérését Megváltónk golgotái keresztjével és övéit bátorító ígéreteivel biztosította. Isten Országa eléré­sét csak egy akadályozhatja: a gyáva meghátrálás, vagyis a hitetlenség. Ezért: Ne félj, csak higgy! HÉTFŐ Fái írja: Mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy a Krisztusban is mindnyájan életre kelnek. IKor 15,22. (Zsolt 142,6 Fii 2, 12-13 2Kor 6,11-7,1.) E földön kétféle életvitel lehetséges: az első ember, az Ádám szerinti, vagy a Krisztus szerinti. Nem mindegy melyik életvitelt valósítjuk meg. Akik az Ádám szerinti utat választják, akik nem Istennek, hanem az őt és útmu­tatásait megtagadó gonosznak hisznek, azok a pusztulást választják. Akik Krisztuséi és Krisztus mellett végig kitar­tanak es így Krisztusban maradnak, azok Vele együtt örök életre támadnak fel. KEDD Pál íija: Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legye­tek férfiak, legyetek erősek! Minden dolgotok szeretetben menjen végbe! IKor 16,13-14. (Dán 11,32 Kol 3,5—11 2Kor 7,2-16.) Nem elegendő az üdvösséghez az, ha valaki elindul a hit útján. Ezen az úton végig meg kell maradni! De hol vegyük ehhez az erőt, a bátorságot és a szeretetet? Krisztustól! De ott, ahol Ő adja: az Ur Jézus Krisztus gyülekezetében. Ha irgalmas szeretetét naponta elfogadva végezzük feladatainkat, embertársainkat szolgálva, akkor minden dolgunk az Ő szeretetében megy végbe. SZERDA Jób állhatatosságáról hallottatok, és láttátok, hogyan intézte a sorsát az Úr; mert igen irgalmas és könyö­rületes az Űr. Jak 5,11. (Zsolt 118,5 Mik 7,18-20 2Kor 8,1-5.) A nyomorúságban sokszor az Isten elhagyására csá­bít az ördög, így akaija vesztünket okozni. Jób, amikor gyermekeit a halál, feleségét a részvétlenség kerítette hatal­mába, akkor kodussá és fájdalmak között vergődő beteggé lett, amikor nyomorúságában barátjainak vallásos, de lel­ketlen beszédei inkább csüggesztőek, mint vigasztalóak vol­tak, Jób mégis kitartott Isten mellett, mert tudta, hogy Isten is végig kitart mellettünk szeretetével. Jób ezt mondta: Tu­dom, az én Megváltóm él. És amikor a szive tele volt megold­hatatlan kérdésekkel, akkor ezeket vitte Isten elé, de az imád­kozást nem hagyta el. Hálát is adhatott Isten szabadításáért. CSÜTÖRTÖK Jézus mondja: És akkor meglátják az Em­berfiát eljönni a felhőkön nagy hatalommal és dicsőséggel Mk 13,26. (Ézs. 63,19.4Móz 12,1-15.2Kor 8,6-15.) Jézus, akit megtagadtak és megfeszítettek, de akit az Atya jobbjá­ra emelt és akinek az ítéletet is átadta, igénkben maga jelenti be a világ végén bekövetkező eljövetelét. Minden addig élt hívő és hitetlen tanúja lesz ennek, mert az embe­rek ezt mind „meglátják”. Eltérés a meglátáskor abban lesz, hogy az Émberfia eljövetele az őt megtagadóknak örök halait, az Őt szeretőknek örök életet hoz. Vajon mit hoz nékem a jövőnek ez a legbizonyosabb eseménye? PÉNTEPC j A nép Jézusnak ezt kiáltotta: Hozsánna! Áldott, I akijön azúrnak nevében! Mk. 11,9. (Jer 31,7. Jak 5,13-18 S 2Kor 8,16-24.) Egykor a hozsannát kiáltó nép és ma is az E „Isten majd megsegít” szavakat mondogató átlagember jj legtöbbször nem azt a segítséget váija Istentől, amiért I Jézus jött és jön hozzánk. Mi csupán életünk nehézségeitől I akarunk megszabadulni, gyakran úgy, hogy a nehézsége- I két okozó bűnöktől nem kívánunk megválni. A Megváltó I azonban azért jött, hogy a gyökérbajtól, a bűntől szabadit- I va szabadítson meg minket. Imádkozzunk tehát: Úr Jézus I Krisztus, ki elveszed a világ bűnét, vedd el bűnünket és add I nekünk igazságodat, hogy életünk legyen! SZOMBAT A REFORMÁCIÓ ÜNNEPE Pál apostol ír- I ja: Áron vétettetek meg: ne legyetek emberek rabszolgái. I IKor 7,23. (IKor 3,11; Zof. 3,7; Mt 5, 2-12; Róm 3, I 21—28; 2Kor 9,1-5.) Ezen az ünnepen nem az önmagukat I is porszem, halandó, bűnösöknek lató reformátorokat ma- I gasztaljuk, hanem az Úr Jézus Krisztust, aki evangéliuma I hirdettetésével ma is életforrása Egyházának. Jézus Krísz- I tus vére hullásával váltott meg és tett magáévá bennünket. I Ő megszabadít ma is attól, hogy tévelygő embejpk szolgái I legyünk, de segít, erőt és világosságot ad, hogy buzgón I szolgáljunk minden embertársunk érdekében, amint tették I ezt a reformátorok 475 évvel ezelőtt és tették ezt még I régebben a nyomorék koldust is talpra állító apostolok. I Mikor megkérdezték tőlük, hogy kinek a nevében gyógyí- I tottak, bátran megváltották: Jézus nevében! „Nem is ada- I tott az embereknek áz ég alatt más név, amely által üdvö- I zülhetnénk.” (ApCsel 4,12.) Nagybocskai Vilmos I ^ _______—y „N e azért az eledelért fáradoz­zatok, amely elvész, hanem azért, amely megmarad az örök életre” (János 6,27). Jézus élesre állítja a képet... Mi is, ha tévét nézünk, ha filmet készí­tünk, szeretjük élesre állítani: le­gyen kontraszt, legyen éles a kép. De Isten dolgaiban; a lelkünk, a bű» a megtérés dolgában —sokszor olyan kellemes a homály,» köd,' a ködösítés. Ne legyen éles a kép, hogy ne lássuk: hol kezdődik ha­zugság, önzés, szívtelenség, zúgo­lódás, anyagiasság, engedetlen­ség. .. A Biblia viszont élesre állítja a képet. Igénkben Jézus leleplezi, hogy csak a kenyérért keresi Őt a soka­ság. Hányszor „keressük” Istent, de csupán azért, mert baj, beteg­ség, krízis van életünkben. Segítsen ki a kórházból -, aztán... igen, az­tán hadd éljek újra egészségben és úgy mint eddig. Vallásos szokásaink mögött sokszor valami múlandó érdek hú­zódik meg. Jézus leleplezi, hogy a múlandó dolgok bűvkörében élünk: pénz, kenyér, állás, egész­ség, siker, dicsőség. De ezek csa­lárd dolgok, ezek elvesznek, cser­ben hagynak. Magunk körül mégis azt látjuk, hogy mindenki ezek kö­rül forog, ezekért rohan időt, fá­radságot nem kímélve. Pénztől, anyagiaktól várunk mindent. Bő- völködni akarunk, hogy ne legyen gondunk a holnap miatt. Gyűj­tünk, hogy biztosítsuk magunkat. Elsősorban nem a< mindennapi ke­nyér ' izgat —y ■ hanem ' a'«holnap gondja. Jézus azonban más irányt akar adni. Azt akarja, hogy az örök élet eledelét keressük. Ezt sokan nem veszik komolyán. Jézus valami maradandót kínál. Az átlagos val­lásossággal ellentétben a Biblia szerint Jézus nem elsősorban a mú­landó életet akarja megszépíteni. Ő olyasmit akar adni, amit szem nem látott, fül nem hallott... Jézus és a samáriai asszony beszélgetése tárja fel azt a nagy többletet, amit Ő kínál. János 4,10: „Ha ismernéd az Isten ajándékát, .. .te kértél volna tőle és Ő adott volna neked élő vizet”. Jézus az élő vízről és az örök élet ígéretéről beszél. Mi mindig a mulandókkal va­gyunk tele: valami nem sikerült... Valaki megsértett... Valaki meg­előzött. .. Mások egészségesek, én beteg vagyok... Anyagi gondjaim vannak, minden fillért be kell osz­tanom. .. Valljuk meg, tele van a szívünk: ritkábban dicsekvéssel, többször panasszal, keserűséggel. Jézus örök életet kínál. Mi az örök'élet? Élő kapcsolat'istennel. Megbékélés Istennel' 'Jézus-áltál. Az örök élet már itt kezdődik, ha valaki megismeri Jézust és a ha­lál után folytatódik, ahol megszű­nik a baj, fájdalom, sóhaj. Aki Jé­zusban hisz, örök élete van már itt. Lelkileg csak akkor élsz, ha újra kapcsolatod van Istennel, addig az a neved, hogy élsz, de halott vagy (Jel. 3,1). Igénk szerint az örök életért le­het munkálkodni. Lehet keresni az örök élet eledelét. A testi kenyeret is arcunk verejtékével keressük, de az örök élet kenyerét is, vagyis az Igét naponta kell keresni, arcunk verejtékével (munka, fáradság, ál­dozat árán!). Keresed-e így az eledelt, amely megmarad? Gáncs Aladár „Uram, szeretem házadat, ahol laksz, dicsőséged lakóhelyét”. (Zsolt 26,8) Nagycserkeszen, az Iskola utcá-. ban, egy félig elhordott homok­domb tetején áll egy sima, egyszerű fakereszt. Mögötte egy építkezé­seknél használatos villanyóraszek­rény árválkodik. A keresztre vo­natkozó tökéletes, kétrétegű szim­bolika. Mintha kettős üzenet lenne a helyiek számára. Ide kell kötőd­nöd, mert itt akar hozzád szólni az Isten. Itt kell felvenned a kereszted és nem máshol. Itt a küldetésed helye vár, máshol a meghátrálásod helye van. Az üzenetközvetítő kereszt és óraszekrény mellett egy épülőfél­ben lévő kis templom áll. Áll a munka, áll az élet a kereszt körül. Felhevült emberek pár évvel ez­előtt nagy templomot követeltek nagy hanggal. „De torony is le­gyen ám rajta!” - A hang még mindig visszhangzik, de az ember nem látszik. Nem látni embert a nagycserkeszi kereszt tövében. Nem látni az embert a küldetése helyén. Milyen nagy az ige igazsága! „Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradnak az építők.,, (Zsolt 127,1). Egy templom és egy gyülekezet épülése az Úr dicsőségét szolgálja. Az ellenpontok a kontraszt szélső határáig elválhatnak egymástól. Mégis, amikor odajutunk, hogy az ember és az emberi erőlködés csődöt mond, akkor, és ponto­san akkor meg kell látnunk azt, hogy hatalmasan cselekszik az Úr. Hatalmasan cselekszik, mert az emberi kudarcok ellenére, a sok célt tévesztett beszéd ellenére még­is épül a gyülekezet és épül a temp­lom. Ad az Úr munkásokat ä nagycserkeszi kereszt alá, hogy építsék az ő házát. Nagycserkesz; ahol még semmi sincs, de a hitnek már minden le­hetséges. Imádkozzunk azért, hogy tiszta hallásunk legyen a felülről való be­szédre, és ne tévesszenek meg min­ket a zűrzavart keltő beszédek,- látó szemekért, amelyek ott­honuknak tekintik az Úr épülő há­zát is, és családjuknak a beléje gyűjtött gyülekezetét. Kérjünk szeretetet a szívekbe és szabadítást az afiyagiak nyomorí­tó félelmétől,- munkásokat, akik minőségi munkát végeznek,- megnyílt sziveket, amelyeken keresztül a bezárt pénztárcák is megnyílnak, hogy az Úr dicsőségé­re testeink templomai lelki szent házzá épüljenek a külső falakkal együtt. Boncsérné Pecsenya Anna MOLNÁR GYULA Virágóra Fogaskerék illik a mutatókhoz, míg kegyetlenül körbejár acélfogakkal hirdeti, hogy az idő lejár, lejár. Hirdeti, hogy nincsen megállás, az élet acélrendje vár. Hirdeti, hogy nincsen megállás, míg el nem hangzik: vége már. Megyek a fehérvári utcán, a virágóra rám nevet, alatta lent, a földbe’ bent járnak a fogaskerekek, de itt fent nyílnak a virágok, megsimogat az őszi nap, zöld levelek és piros szirmok nyíló életről vallanak. Milyen más a kegyetlen mutató is, hogyha virágba öltözött. Száll az illat, lejár az óra, de az élet mégis örök. Székesfehérvár, 1967. október A VASÁRNAP IGÉJE MINDENT AZ EMBERÉRT! Máté 12,9-14 ISTENTISZTELETI REND Budapesten, 1992. október 25. I. Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Szilas Attila, de. 10. német istentisztelet; Gémes Pál de. 11. (úrv.) Szebik Imre; du. 6. Bozóky Éva, II. Torockó tér de. fél 9. Madocsai Miklós, II. Monori u. 6. de. fél 10. Csizmazia Sándor, Emlékezem... Vasárnap volt, este. Környékbeli gyülekezetből, szolgálatból tartottam hazafelé. Milyen jó lesz otthon megpihenni... Óriási dugó.... emberek kiabálnak... baleset! Rohanunk! Míg jön a mentő, amit tudunk, segí­tünk. Van halott. De vannak élők. Vízért futunk, segítünk... Senkinek eszébe sem jut már, hogy vasárnap van, hogy sietünk. Embereken kell segíteni, ha tudunk! Akkor szombat volt. Az Isten által ren­delt szent nap. Nem volt szabad dolgozni. Istennek kellett áldozni a napot. Temp­lomba kellett menni. A zsinagógában az adott helyszínen Jézus is ott volt. Nagy a tömeg: köztük az írástudók és farizeusok, nem éppen Jézus kenyerestársai. Figyelik őt. Egy száradt kezű ember: egyik karja végig béna volt. Régi, gyógyíthatatlan nyomorúság, nem járt életveszéllyel, és a farizeusi előírások értelmében tilos volt a gyógykezelése szombatnapon. A gyógyítás olyan munka, mint a kő­művesnek a falazás, a mosónőnek a mosás a takarítónak a takarítás. És a törvény olyan súlyos volt, hogy csak életveszede­lem esetén lehetett megszegni. Ez az ember viszont nem volt életveszedelemben. Ráért volna Jézus holnap is meggyógyítani... De Jézus küldetése egészen más: jót tenni, ir- galmasnak lenni: minden időben és alka­lomkor. Még az ünnepnapon is. A mennyei Atya szüntelenül munkálko­dik értünk és az ö teremtett világáért. Nem tart szünetet. Az ő „rendelője” nem tart szünetet, nincs hivatalosan előírt fo­gadóórája, és soha nem kell senkinek csa­lódottan távoznia, mert kitették a „zárva” táblát... Jézus eszerint cselekedett, és az ő példája számunkra is kötelező. A vasárnap megszentelése olyan feladat, amit messze­menően teljesítenünk kell, de sohasem a szeretet rovására. A zsidók abban követtek el hibát, hogy a törvényt betű szerint tar­tották meg: „semmi dolgot ne tégy azon -, s valóban nem csináltak szombatnapon semmit, még az irgalmas szeretet gyakor­lását is felfüggesztették. Nekünk vasárnap nem szabad olyan jel­legű munkát végeznünk, amilyent hétköz­napokon végzünk: szabaddá leéli tennünk magunkat Éten igéjének hallgatására, a gyülekezeti életre. De vasárnap is segíteni leéli a betegeinken, szenvedő, segítségre " Az EvangéliküS Lelkisegély Szolgálat iszákosmentd esendeshetet hirdet, Pilis- csabán 1992. november 23-án 9 órától 27-ig 14-óráig. (2081 Piliscsaba, Szé­chenyi u. 8-12. Béthel) A részvétel a szabadulni vágyóknak ingyenes, egyébként 1400 Ft. Adományokat a misszió céljaira a Lelkisegély Szolgálat javára elfogadunk. Tisztálkodási esz­közöket, és ha lehet Bibliát, a jelentke­zők hozzanak magukkal. Az egész or­szág területéről, de különösen is a nyu­gati országrészből várunk szabadulás­ra vágyókat. Jelentkezés a fenti címen az otthon­vezetőnél. MEGHÍVÓ a Keresztyén-Zsidó Társaság 1992. ok­tóberi rendezvényeire: október 26. hét­fő du. 18.00 h. Budapest, VII. Garay u. 48.1. em. Magyar Zsidó Kulturális Egyesület Klubja: Dr. Tóthpál József Etika és kultúra. Albert Schweitzer nézeteinek időszerűsége. Előadás. Október 28. szerda du. 18.00 h Bu­dapest, V. Deák tér 4.1. em. Deák téri Evangélikus Templom nagyterme: Fü- löp János Csak ember voltam. Bmlék- est. Közreműködik: Havas Judit előa­dóművész, zongorán kísér: Jávori Fe­renc. Minden érdeklődőt szeretettel vá­runk! Az Alberti Evangélikus „Káldy Zol­tán” Szeretetotthon fennállásának 50. évfordulóján 1992. október 25-én, va­sárnap du. 3 órakor hálaadó istentisz­teletet tartanak az alberti templomban. Igét hirdet Szebik Imre püspök. Isten- tisztelet után díszközgyűlés lesz. Min­den érdeklődőt szeretettel várnak. KECSKEMÉT November 1-jén de. 10 órakor há­laadó istentisztelet lesz a templom­ban a gyülekezet fennállásának 200., a templom építésének 130. év­fordulója alkalmából. Igét hirdet dr. Harmati Béla püspök. A Kelenföldi Gyülekezet Énekkara november 1-jén a Bocskai úti templom­ban de. 11 órakor kezdődő istentiszte­let keretében előadja Bach: Actus Tra- gicus BWV. 106. c. művét. Meghalt Johan Hoff Johan Hoff, a stockholmi Oscar templom volt lelkésze, 92 éves korában szeptember 26-án elhunyt. Neve nálunk csak az idősebb nemzedék előtt ismere­tes, pedig kevés olyan külföldi lelkész van, aki olyan sokat tett a svéd-magyar egyházi kapcsolatok kiépítése terén, mint ő. Először 1920-ban járt Magyarorszá­gon egy vasárnapi iskolai konferencia szoruló embertársainkon. Ezzel sohasem vétünk Isten törvénye ellen, sőt inkább az Atya szüntelen tartó munkájában veszünk részt. Az irgalmasság mindig kötelező. Hét­köznapokon és ünnepnapokon egyaránt. A segítéssel járó munka soha nem szentség- teleníti meg a vasárnapot. Jézus mindent az emberért tett. Nem az volt számára a kérdés, hogy szabad-e szombaton jót tenni, egy embert megmenteni, hanem azt mondta: ... „nyújts ki a kezed”! De itt még többről van szó. Jézus gondolkodásának, szívének közepén az ember áll. A megmentésre, gyógyulásra váró ember. Az ő egész élete szolgálatát ebben lehet összefoglalni: min­dent az emberért. Ezért jött a földre. Ezért tanította az Isten szeretetét. Az emberért vállalta a legnagyobbat is: a szenvedést. Jézus nem megy el a segítségre szoruló ember mellett úgy, amint mi elrohanunk azok mellett, akik talán éppen ránk vár­nak. Nekünk is mindent meg kell tennünk embertársainkért. Szabad tehát jót tenni szombaton? - kérdezi Jézus az őt provoká- lóktól. És itt a döntő hangsúly nem a „szombaton” van, hanem azon, hogy az irgalomtól, a jó cselekvésétől még az „ün­nep” sem ment fel senkit. Nincs Istennek olyan törvénye, mely ez alól bárkit is fel­mentene. A döntő Jézus szavában: jót ten­ni!!! Amennyiben nem teszem, elmegyek felebarátom mellett, a gonoszt cselekszem. Vagy - vagy. Nincs középút. A jóval szem­beni közöny maga a gonoszság. Bajt látni és nem segíteni - bűn az! A mi utunk is csak egy lehet: mindent az emberért - aho­gyan Urunk tette. Az igazi keresztyén élet abban lesz nyil­vánvalóvá, hogy hitem cselekedeteivel mindenkor ünneppé igyekezem tenni, az emberek, elsősorban a rászorulók életét. Solymár Péter IMÁDKOZZUNK! Urunk! Te egymásra bíztál bennünket. Ma­gad adtad a példát arra, hogyan kell odaha­jolni minden ránk váróhoz, szenvedőhöz. Te válogatás nélkül mindenkit elérsz, aki hív és gyógyulásra vár. Bocsásd meg, hogy oly sok­szor csak magunkkal törődünk, s adj hitet, hogy ezután mindenkinek tiszta szívvel szol­gáljunk. Ámen. Pesthidegkút, II. Báthory n. 7. de. fél 11. Csizmazia Sándor, Csillaghegy, III. Mátyás klr. út 31. de. 10. Donáth László, Óbuda, III. Dévai Bird M. tér. de. 10. Görög Tibor, Új­pest, IV, Leibstück Mária o. 36-38. de. 10. Blázy Lajos, V. Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Brebovszky Éva,de. II. (úrv.) Harmati Béla, du. 6. Pintér Károly, VII. Gorkij fasor 17. de. 11. (úrv) Szirmai Zoltán, du. 6. (ifj.) Fodor Viktor, VIII. Üllői út 24. de. fél 11. Kertész Géza, VIII. Karácsony Sándor n. 31-33. de. 9. Kertész Géza, VIII. Rákóczi út 57/b. de. 9. szlovák istentisztelet: Cselovszky Ferenc, déli 12. magyar istentisztelet: Kertész Géza. VUI. Vajda Péter n. 33. de. fél 10. Wiszki- denszky András, IX. Thaly Kálmán n. 28. de. 11. Rédey Pál, Kőbánya X. Kápolna n. 14. de. fél 11. Wiszkidenszky András, X. Kerepesi út 69. de. 8. Kelenföld XI. Bocskay u. 10. de. 8. (úrv.) Ferenczy Erzsébet; de. 11. (úrv.) Fe- renczy Erzsébet; du. 6. Missura Tibor, XI. Németvölgyi út 138. de. 9. Missura Tibor, Budahegyvidék, XII. Tartsay Vilmos n. 11. de. 9. (úrv.) Széchey Béla de. 11. (úrv.) Szé- cbey Béla; du. fél 7. Urban Eszter, XIII. Kásák Lajos n. 22. de. 10. ifj. Kendeh György, XIII. Frangepán u. 43. de. 8. ifj. Kendeh György, XIV. Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Szabóné Mátrai Marianna (TV felvé­tel), XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. Pestúj­hely, XV. Templom tér de. 10. Bízik László, Újpalota XV. Hártyán köz du. 5. ökumeni­kus istentisztelet, Rákospalota, Nagytemp­lom, XV. Régifóti út 73. de. 10. Bolla Árpád, Rákosszentmihály, XVI. Hősök tere de. 10. Kamer Ágoston, Cinkotg XVI. Batthyány I. u. de. fél 11. Szalay Tamás. Mátyásföld, XVI. Prod ám u. 24. de. 9. Szalay Tamás, Rákos­hegy, xvn. Tessedik tér de. 9. Vámos József, Rákoscsaba XVII. Péceli út 146. de. 9. Detre János, Rákoskeresztúr, XVII. Pesti út 111. de. fél 11. Vámos József, Rákosliget, XVII. Gózon Gy. u. de. 11. Detre János, Pestszent- lőrinc XVIII. Kossuth tér 4. de. 10. Havasi Kálmán, Pestszentimre, XVIII. Rákóczi út (Református templom) de. háromnegyed 8. Havasi Kálmán, Kispest, XIX: Templom tér 1. de. 10. Széli Bulcsú, XIX. Kispest, Hungá­ria út. 37. de. 8. Széli Bulcsú, Pestszenterzsé- bet XX. Ady Endre n. 89. de. 10. Győri János Sámuel,'Csepel, XXI. Katona J. u. de. fél 11. Mezősi György, Budafok, XXII. Játék u. 16. de. 11. Rőzse István, Budaörs, Ref. imaház de. 9. Rőzse István. SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI 19. VASÁRNAPON az oltár­terítő színe: zöld. A délelőtti istentiszte­let oltári igéje: ApCsel 20,32-35; az igehirdetés alapigéje; Mt 12,9-14. ESEMENYEK ■ ’ November 8-án tartjuk a fcgközeleb1 bi, "hitoktátótóvábbképzö alkalmunkat Kelenföldén 14 órás kezdettel. Előtte 10 órakor a Szépművészeti Múzeum­ban találkozunk, ahol vezetéssel meg­tekintjük az egyiptomi kiállítást, Mó­zes története - és más neves festménye­ket a hitoktatás illusztrálására. Keresztyén felelősség Európáért cím­mel Sajtóosztályunkon kaphatók a bu­dapesti Európai Protestáns Nagygyű­lés iratai. A várpalotai egyházközség új orgo­nát épített templomában Isten dicséré­sére, városunk zenei életének gazdagí­tására, melynek szentelését Szebik Im­re, az Északi Evangélikus Egyházkerü­let püspöke végzi az október 24-én szombaton 10 órakor kezdődő ünnepi istentiszteleten. DEÁK TÉRI ORGONAZENÉS ÁHÍTAT Október 25-én, vasárnap 18 órakor VARGA LÁSZLÓ orgonái. Műsorán Bach- és Buxtehude-művek. SZÜLETÉS Kovács László tolnanémadi lelkész­nek és feleségének Halmost Györgyinek augusztus 20-án DÁNIEL nevű gyer­mekük született. Keresztelője október 11-én volt a kisgyermek nagyapjának, Kovács Pálnak szolgálatával. Isten áldja meg a gyermeket és családját! HALÁLOZÁS Vértesi Jolán aranydiplomás nyugal­mazott gimnáziumi tanár 1992. októ­ber 5-én elhunyt. Temetése a pécsi köz­ponti temetőben volt. Az elhunytban Vértesi Zoltán volt magyarbolyi lelkész leányát gyászolja. Mogyorósy Géza ny. postatisztvise­lő, budapesti lakos, 75 éves korában hosszú szenvedés után elhunyt. Teme­tése október 5-én volt Szirmai Zoltán fasori lelkész szolgálatával. „Aki hallja kapcsán és ettől kezdve egyházunk és a magyar ügy igazi szószólójává vált, aki meleg szívével, nyitottságával sok bará­tot szerzett. Szoros testvéri kapcsolatot tartott fenn D. Ordass Lajos püspökkel, akit többször meg is látogatott. A svédországi magyar ösztöndíjasokat különös szeretettel karolta fel és atyailag támogatta őket. Október 13-i temetésén dr. Vajta Vilmos pro­fesszor az elhunyt magyarországi ba­rátait is képviselte. beszédeimet és megcselekszi, hasonlí­tom a bölcs emberhez, aki kősziklára építette házát.” KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Édesapánk, Nyírö József ny. lelkész elhunyta alkalmából hálás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak, akik együttérzésükkel gyászunkban osztoztak. Nyíró József gyermekei. Ethos, evangéliumi folyóirat Barátszág-szerelem-házaság-gyermekne- velés—lelki problémák - lelki gyógyulás- a teremtés csodái - bibliai magyarázatok - ri­portok - élettörténetek. Megjelenik negyed­évenként. Ára 48,- Ft. Előfizetési dij egy évre: 180,- Ft. Megrendelhető az Ethos Alapít­ványnál. 1119 Budapest, Mohai köz 4.1. 4. 85. születésnapi ajándéknak antik ezüst dísztárgyat vagy régi festményt korrekt áron vásárolnék. Tel.: 1131-172, 1410-021 CSAK DÉLELŐTT; 1569-924 ESTE. 20. Házassági évfordulóra különleges régi ékszert vagy antik bútort korrekt áron ven­nék. Tel.: 1131-172, 1410-021 CSAK DÉL­ELŐTT; 1569-924 ESTE. Diplomata lakás berendezéséhez keresünk antik bútort, festményt, szőnyeget, ezüst-, fém- üveg dísztárgyat, porcelán figurát, dí­szes rég órát készpénzért. Tel.: 1410-021 NAPKÖZBEN; 1569-924 ESTE. 1 millió Ft körűi készpénzért vagy magas havi életjáradékért, nem beköltözhető ingat­lant keresek. Zugló, Buda, Lipótváros előny­ben. Tel.: 1410-021 NAPKÖZBEN. Evangélikus Élet A Magyarországi Evangélikus Egyház hetilapja Felelős szerkesztő és kiadó: TÓTH-SZÖLLÖS MIHÁLY Szerkesztőség és kiadóhivatal Postafiók 500. BUDAPEST 1447. Telelőn: 138-2360 Árusítja a Kiadóhivatal és a Magyar Posta Index: 25 211 ISSN 0133-1302 Szedés: Fényszedö Központ Kft. (920076/20) Nyomás: rotációs ofszetnyomás 92002-220053. PETŐFI Nyomda RT, Kecskemét Felelős vezető: SEBESVARI LÁSZLÓ vezérigazgató Előfizethető az Evangélikus Élet Kiadóhivatalában közvetlenül vagy postautalványon. Templomi terjesztés az Evangélikus Elet Kiadóhivatala útján. Előfizetési díj: fél évre 300 Ft, egy évre 600 Ft Csekkszámlaszám: 516-20412 Beküldött kéziratokat nem őrzünk meg és nem adunk vissza! BBbbhhhhhJbSI AMI ELVÉSZ - ÉS AMI MEGMARAD HAZAI ESEMENYEK

Next

/
Oldalképek
Tartalom