Evangélikus Élet, 1992 (57. évfolyam, 1-52. szám)

1992-08-16 / 33. szám

Evangélikus Élet 1992. augusztus 16 ifts A n GYERMEKEKNEK & A A REZKIGYÓ Edóm királya néni mutatkozott engedékenynek. Nem engedte át országán a vándorló népet. Elin­dultak tehát, hogy megkerüljék a hatalmas területet. Áron elfáradt. Egyre nehezeb­ben bírta az utat. Fiatalabbak lép­tek mellé, hogy segítsék. Az öreg azonban már tudta, hogy lassan véget ér számára az út. Egy napon aztán különlegesen ünnepélyes hangulat támadt a tá­borban. Mózes Áront támogatva, elindult föl a hegyre. Nem beszél­tek sokat, de mindenki tudta, hogy most látják utoljára az öreg főpa­pot. A testvérek mögött Áron fia, Eleázár ballagott lehajtott fejjel. Áron mégegyszer visszanézett. Nem volt szomorú. A nép a hegy lábánál maradt. Csak nézték, hogy mennek fel egészen a csúcsra. A hegy tetején Áron levette papi ruháját. Mózes pedig felöltöztette Eleázárt apja ruháiba. Minden na­gyon egyszerűen és szépen zajlott. Áztán Áron meghalt. Csendesen, mint egy nagy fa. Mózes és Eleázár lejöttek a hegyről. Mózes így szólt: I Eleázár az ÚR papja! Mindenki tisztelettel nézett Áron fiára. Edóm határainál nagy csatákat kellett vívniuk. Egy napon elfo­gyott a türelmük. Ismét lázadom kezdtek. Szidták Istent és főként Mózest. Feszült volt mindenki. Aztán egy napon nagy baj történt. Egy férfi vízért ment és egy mérges- kígyó megmarta. Néhány perc alatt végzett vele a méreg. Másnap egy lóba mart bele egy kígyó. Egy reggelen aztán nagy sikoltozással ébredt minden sátor. A földön, az ágyakon, még a sátor ponyváján is mindenhol kígyók voltak. Sziszeg­tek és megmarták az embereket. Az áldozatok nem sokáig éltek. Mindenki tudta, hogy ez nem vé­letlen műve. A lázongásnak ismét meglett a gyümölcse. Tudta ezt Mózes is. Kérlelni kezdte az URat, hogy szűnjön meg a csapás. Aztán elindult. Egyik kezében egy réz pózna volt, talán egy szekér tenge­lye. Másik kezében egy nagy kala­pácsot tartott. Bizony még az üllő­ről is egy kövéren tekergőző kigyót kellett lesöpörnie. A rézdarabból egy kígyót kovácsolt. Elsőként a testét alakította ki legvégül pedig a fejét. Az öreg Mózesnek még mindig nagy ereje volt. Amikor el­készült a rézkígyó, egy lyukat fúrt rá és elindult a tábor közepe felé. Kezében még mindig ott volt a ka­lapács. Fogott egy sátorpóznát, a kígyót rászögezte és hangosan így kiáltott:- Az ÚR azt ígérte, hogy ha va­laki felnéz erre a rézkígyóra, akkor az életben marad még akkor is, ha megmarta egy mérgeskígyó! Valaki kételkedőén kiáltott a tö­megből :- Inkább ellenmérget adott vol­na az ÚR! A többiek azonban csendre in­tették. • A kígyók még napokig ott vol­tak. Utálatosan sziszegtek és gyak­ran megmartak embereket. A tra­gédia azonban elmúlt. Az, akit megmart a kígyó, csak fölnézett a rézkígyóra és a sebe néhány óra alatt nyom nélkül begyógyult. Vol­tak persze, akik még mindig meg­próbáltak elszaladni a kígyók elől. Mások inkább kivágták a harapás helyét a húsukból vagy ellenmér­geket kerestek. Ez azonban nem segített. Csak azok maradtak élet­ben, akik a rézkígyóra néztek. Hi­szen nem a kígyó számított, hanem az a hit, amivel az ÚR kígyójára tekintettek. I L 0 K N K „Kezdetben teremtette...” „A föld tele van égi dolgokkal, s minden közönséges csipkebokor lángol Istentől.” (Browning) Biztosan tudjátok, hogy a keresz- tyénség Jézus keresztjét gyakran azonosította a rézkigyóval. Jézus ezt mondja János evangéliumában: „Ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiá­nak is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne.” (Jn 3,14-15.) Igaz, hogy a bűnök belénk marnak, de aki Jézus ke­resztjére néz, az megmenekül. Emlékszem még arra az izgatott, büszkeséggel kevert örömre, amit 1968-ban kamaszként éreztem arra a hírre, hogy az Apolló 8 űrhajó, fedélzetén Frank Borman, James Lowell és William Anders űrhajó­sokkal, elhagyta a Földet, és elin­dult a Hold felé. December 24-én, Szenteste éjszakáján értek égi tár­sunk közelébe. 11 óra tájban a kö­vetkező adást vették a houstoni központ rádiói az Apolló 8-ról: „Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten Lelke lebegett a vizek felett...". S tovább, a Teremtés könyvének első 31 verse. Három kemény repülőtiszt, csúcstechnikával körülvéve, törté­nelmi esemény főszereplői; három árva a végtelen térben, megrendül­ve attól, amit látnak és átélnek, mondani kezdenek egy két és fél­ezer éves szöveget, egy vallomást. Mert a Biblia első mondatai vallo­mást rejtenek. Nem egyszerűen ta­nítást, hanem a teremtmény meg­rendült és mégis fegyelmezett val­lomását arról, hogyan kapott ar­cot a káosz, miért van jelentése a dolgoknak, és mitől van az, hogy ő, aki szól, szólhat, elmondhatja mi történt kezdetben. Az a kor, amelyben megformá­lódtak a Kezdetről valló mondatok, még tudott olvasni a világban. Nem is nagyon volt még más könyve, amit forgathatott volna, csak az, amit az Isten írt. Aztán szaporodni kezdtek a könyvek, és elöntött min­ket a szavak áradata. S mintha elve­szítettük volna érzékenységünket a füvek és a fák szavára. A világ, mihelyt időt, figyelmet szánunk rá, beszélni kezd. Olyas­mit is elmond, amiről azt gondol­nánk, hogy csupán teológiai mű­szavakkal fejezhető ki. Egy fa je­lenléte, ha jelentését átélem, épp­úgy beszél bűnről és kegyelemről, mint az evangélium. Kétéves fiam, féléves lányom szembogarában ott tükröződnek még az édenkert fái, szellőjárás idején^ amikor ott járt- kelt köztük' az Úristen, ahogyan Ádám és Éva is. Igen, minden közönséges csip­kebokor lángol Istentől. A dolgok jelentések hordozói, üzennek olva­sójuknak. Az írássá lett Ige nem tagadása a teremtő Igének és a te­remtésnek, hanem világosság a vi­lág olvasásához meggyengült sze­münknek. Az Igétől született teremtmé­nyek és a teremtménnyé született Ige üzenete lényege szerint ugyan­az. János megértette ezt, ezért kez­di evangéliumát az Ige himnuszá­val. Jánosra figyelve, soha nem szabad szembeállítani a Teremtés szavát az írás szavával. Ugyanazt mondják, csak éppen mi vagyunk azok, akiknek elsötétedett a szivük és a tekintetük, ezért véljük más­nak az írott Szót, mint az égboltra és a hegyekre rajzoltat. Értetlenül állunk a jelentéssel teli jelenségek előtt, vagy észre sem vesszük már körülöttünk Isten ujja nyomát, a dolgait, „miket állandó ittlétük mi­att oly könnyen, szüntelenül fele dünk” (Weöres Sándor).- Meg kell tanulnunk olvasni i világot- írja Pilinszky János, aztá elmeséli, ő hogyan olvassa: „Ülő- a koraőszi kertben, és olvasok A kertet, az égboltot, a fákat, s eg) öreg kutya pillantását, jelenlétét ol vasom. Esténként előbb a szürküle tét, később a csillagok betűit, az éjszaka zajait, a csönd »betűveté­sét«. Kifogyhatatlan olvasmány! Szöveg, amit a csecsemők is érte­nek, s a bölcsek se tudnak megfejte­ni. Könyv, amiben egyedül az idei lapozgat. írás, amiben egyszerre vagyok olvasmány és olvasó. A különböző kultúrák: ugyanan-l nak a könyvnek - a Könyvek Köny-| vének-, ugyanannak a »szövegnek<\ a különböző megfejtései... Lehetet len ezzel a Könyvvel versenyre kel-j ni! Lehetetlen, de nem is kell. Ami, mi írunk, valójában nem írás - csu pán jobb-rosszabb olvasása az elén!\ táruló lapoknak...” A könyvek könyvét felütve, aj bibliai teremtéstörténet a Könyvek Könyvére, a teremtett világra irá­nyítja figyelmünket. Igaz, ebben aj Könyvben mások a betűk, dq ugyanazzal a lélekkel íródtak. Kovács Inirtj IMÁDSÁG GYEREKEKNEK SAKK Apa sakkozni tanít. Már fel tudom állítani a bábukat a megfelelő helyre. Nagyjából ismerem a lépéseket is. Én mindig a fehérrel szoktam lenni, mert az kezd. -y ntiUnv. insert inroRi Az egészben az a legjobb, hogy minden bábunak megvan a maga feladata. Az egyik futó csak a fehér, a másik csak a fekete mezőkön tud futni, így soha nem ütköznek össze. Az egész mégis egy csapat. Egy a céljuk, hogy az ellenséges királynak mattot adjanak. Jó lenne, ha mi is ilyen csapat lennénk. Mi viszont gyakran a saját királyunknak akarunk mattot adni, és olyan mezőkre lépünk, ahol semmi keresnivalónk nincs. Apa egyszer hagyta, hogy én győzzek... TANÉVNYITÁS AZ EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUMOKBAN NYÍREGYHÁZI EVANGÉLIKUS KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM Augusztus 30-án, vasárnap de. 10 órakor tanévnyitó istentisztelet a templomban. Igét hirdet: Szebik Imre püspök. Ünnepi beszédet mond Andrásfalvy Bertalan művelődésügyi és oktatási miniszter. BUDAPESTI DEÁK TÉRí EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM Augusztus SO-án^ vasafnáp du íeí S^rakor a Deák téri templomban. Igét hirdet: dr. Harmati Béla püspök. BUDAPESTI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM Augusztus 31-én, hétfőn de. 9 órakor istentisztelet a fasori evangélikus templomban. Igét hirdet: Tóth-Szöllős Mihály. BONYHÁDI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM Augusztus 31-én, hétfőn du. 2 órakor istentisztelet a bonyhádi evangélikus templomban. Igét hirdet: dr. Harmati Béla püspök. SOPRONI EVANGÉLIKUS BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM (LÍCEUM) Augusztus 31-én, hétfőn du. fél 5 órakor istentisztelet a soproni evangélikus templomban. Utána tanévnyitó ünnepély a templomban. Valamennyien ismeritek Weöres Sándor Ima c. versét (Új ének 33.), amelyet Kovács Imre idéz igema­gyarázatában. Ennek a versnek számtalan párja van. • Bizonyára igaza van W. G. levélírónak, aki Kovács Nóra Húsvétkor megjelent, azóta nagyító alá tett versét is ide sorolja. És hadd álljon e rovat végén még egy ezek közül, Rónay György: Jelenlét c. költeménye. Ideillőnek érzem még W. G. levelé­nek egy részét: „Mert a virág lelkét el lehet képzelni illatnak, aminek »kilehelésével« úgy dicsőíti terem­tőjét, mint a madarak dalaikkal; a Nap ölelései - sugarával, fényével, melegével — a Teréhiíő 'élérét adó' ajándékának.” RÓNAY GYÖRGY: Jelenlét Nézz föl az égre: ott van felhők és csillagok közt. Pillants körül a földön: ott van fűben, virágban, állatok ámuló szemében, emberek arcán. Áss le a föld alá: csontokból és kövületekből szándékainak lábnyoma dereng feléd. Mindenütt láthatatlan. Mindenben látható. MEGRENDELŐLAP Belépek a DIAKONIA című Evangélikus Szemle előfizetői közé. Kérem megküldeni* az ez évi 1-2. számot is. Kérem küldeni a folyóiratot a következő, 1992/3. számtól kezdve. Az előfizetési díjat, évi 280 forintot (egy szám esetén 70 forintot) a számhoz mellékelendő csekklapon befizetem. * Kívánt rész aláhúzandó. Név: Cím: A borítékra írandó címzés: Diakonia Kiadóhivatala, 1447 Budapest, Postafiók 500 fAa­Fesztivál a templomban N agy hagyo­mánya van Miskolcon a diós­győri várban a Ka­láka Folkfesztivál- nak, és reméljük hagyományterem­tő lesz, ami július 12-én délelőtt volt a Luther-udvar­Az angliai Miró együttes koncertje a miskolci evangélikus templomban A svédországi Rotvälta együttes koncertje a miskolci evangélikus templomban ban lévő evangéli­kus templomban. A miskolci gyü­lekezet fogadta be — ahogy a meghí­vás szólt, feleke- zetre való tekintet nélkül - a fesztivál látogatóit és mu­zsikusait. Szentke­reszti Béla felügye­lő üdvözölte ma­gyarul és angolul a vendégeket, majd elsőként a svéd Rotvälta együttes játszott. Énekelt Sándor Ildikó, a csángó zenét játszó Tatros együttes tagja, Kanalas Éva, a Vajdaság­ból érkezett kitűnő kobozjátékos Fáb- ri Géza kíséretével és Miskolci Mária, a Kaláka Fesztivál versenyprog­ramjának egyik győztese. A Kaláka Luther zsoltárát, az Erős vár a mi Istenünk-et énekelte József Attila fordításában. Sárkány Tibor esperes igehirdetése után az angol Miro együttes játszott, itt is, mint a várban nagy sikerrel. A záró-ének után a templomkertben folytatódott a muzsika az alkalmi gyülekezet nagy örömére. A diósgyőri várban ez volt a 13-ik Kaláka Folkfesz- tivál, melyen az amerikai, angol, ukrán, svéd zenészek mellett felléptek a legismertebb magyar folk- és tánc­házi együttesek is, a Téka, Méta, Holló, Muzsikás, Barbaró és természetesen a névadó házigazda, a Kalá­ka. Mint a fesztivál egyik szerwezője ezúton is szeret­ném megköszönni Sárkány Tibor esperes szeretettel­jes fogadókészségét és segítségét. így együtt tudtunk örülni ennek a sokszínű, tartalmas órának. Viszontlá­tásra 93. július második hétvégén. Gryllus Dániel A Diakonia új számai A Xni. KALÁKA FOLKFESZTIVÁL a diósgyőri várban Fotók: Halmai László M iután a régi álom megvalósult, és egyházunk folyóira­ta negyedéves lett, áprilisban az első, július elején pedig ezévi második száma is megjelent. Ezúttal együtt mu­tatjuk be a kettőt. Az 1. szám már jelzi, hogy a negyedéves megjelenés aktua­litásra is alkalmat ad, Kékén András, felejthetetlen lelké­szünk húsvéti prédikációjával (A kereszt Krisztusa) indul. Gondolatmenetéhez kapcsolódik Vajta Vilmos Anders Nygren-1, a világhírű svéd teológust bemutató tanulmánya (Teológiai gondolkodás a szeretet példáján). Nygren szem­beállítja a keresztyén szeretet (agapé) és a görög filozófia szeretet (erosz) fogalmát, állítva, hogy az agapé teocentrikus, istenközpontú, míg az erosz egocentrikus. A szeretetet legin­kább éreztető János-levelekkel foglalkozik ezúttal Veöreös Imre teológiai tanulmánysorozatának (Az Újszövetség szín­gazdagsága) új fejezete is, mégpedig a legújabb kutatások tükrében. A többi témák között az irodalom vezet. Jeleníts István Pilinszky János evangéliumi esztétikáját mutatja be. Két vers mesteri elemzésével világítja meg a költő módszerét és mon­danivalóját az emberi lényről. A 80. születésnapját ünnepelt költő, Takács Gyula Berzsenyi Dánieltől, Ferdinand István Petőfi „szabadságvallásáról” (vagy inkább bálványáról) szól. A természettudományokat Kézdy Edit, a fasori gimná­zium biológiatanára képviseli rendkívül izgalmas dolgozatá­val, mely az állatvilágban megnyilvánuló agresszióról (Mint az állatok?) beszél, és megmutatja az emberi agresszió bioló­giai hátterét is az állati viselkedésben. Hangot kap a művészettörténet is: H. Kolba Judit az evangélikus gyülekezetek birtokában lévő korai barokk kelyheket mutatja be. Tájékozódunk a taizéi közösségről is, melyről a tavalyi budapesti találkozó idején sok szó esett. Ezúttal nem róluk, hanem tőlük alkotott beszámolót olvas­hatunk, melyet a szerzetesközösség tagjai a Diakonia számá­ra készítettek. Találunk az 1. számban idézeteket régi magyar prédikáto­roktól (Mányoki János válogatása); verseket Hars Ernőtől és Tarbay Edétől; gyönyörködhetünk Szák András kisplasz­tikáiban (képmelléklet Bizik László meditációjával); a Kul­turális figyelő pedig ezúttal is felhívja a figyelmet néhány megismerni érdemes könyvre (Veöreös Imre, Bozóky Éva, Bojtos Sándor, Rédey Pál recenziói). A külföldi egyházi saj­tót ezúttal Benczúr László szemlézi, különös tekintettel az egykori két Németország protestáns egyházainak az elmúlt félszázadbeli helyzetére. A Diakonia 2. számát kézbe véve talán elsőnek olvassuk e l Bízik László interjúját Mécs Imrével, (az SZDSZ parlamenti képviselőjével, az 1957-es megtorlás halálra ítélt, majd évekij l börtönben tartott áldozatával, a papköltő Mécs László unojl kaöccsével és a feltaláló-villamosmérnökkel); hasonló kíván I csisággal folytatjuk a Pilinszky költészetéről és esztétikájáról szóló Jeleníts tanulmányt, amely valóságos kulcs a költő élet I művéhez; Veöreös Imre soron következő Újszövetség-magya I rázatát a másodlagos páli levelekről (Kolossé, Efezus és «I pásztorlevelek, valamint Pál saját levele Filemonhoz) -, má sodlagosak, mert az apostol nevét, szellemét, tanítását viselikll mégis valószínű, hogy munkájának folytatóitól származnak éji a következő nemzedékhez szólnak. Nem kevésbé érdekesek a többi írások: Gadó Pálé, meljl éppen a Rio de Janeiro-i környezetvédelmi világkonferencií I napjaiban döbbent rá környezetromboló életmódunk végzejl tes hatásaira; Donáth Lászlóé, mely Franz Rosenzweigtől, a| századelő német-zsidó perszonalista filozófusáról, s a kéII vallás elválaszthatatlanságának hirdetőjéről szól. (A dolgoII zat címe eredeti Rosenzweig idézet: „Zsidó maradok”, ánjl a fejlécen sajnálatos sajtóhibával olvasható a cím: „Zsidql maradtam”); Dedinszky Gyula néprajzi ihletésű munkájaI (Vallásos elemek a békéscsabai evangélikus szlovákok hétjl köznapjaiban); Fried István irodalomtörténeti esszéje (Lelj! készek vitája a szlovák irodalmi nyelvről 1846-ban); ítenczúil Lászlóé, mely a közelmúlt egyháztörténetének egyik lényege] I metszetére világít rá (A gyermekmunka kibontakozása egy házunkban a 2. világháború után). Kedves élményeket örökít meg Koren Emil (Találkozási saim Tatay Sándorral) az íróról s a badacsonyi tájról, aholl a harangzúgás is kék, akár a nyári égbolt. Boda László A latin eposz inkulturálása címmel Vergilius! és Dante, az Aeneis és az Isteni Színjáték lélekrokonSágátjl mutatja be (az inkulturáció egyik kultúrának a másikba valói termékeny beoltását jelenti), és kettejükhöz még a IX. Szim- r fónia Beethovenjét is csatlakoztatja, az Eliziumnak az öröm- [ ódában való zenei kifejezését. A költőket ebben a számban Rába György és Sarkad)|| Sándor képviseli; a zenét ifj. Hafenscher Károly (A szekszárdi di orgona újra a régi). A Kulturális figyelő Ribár János, ZayM László és Bozóky Éva kritikáival irányítja az olvasót fontos] új szellemi alkotások felé. A folyóiratot Veöreös Imre szer] keszti, helyettes szerkesztő Bízik László. Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy egy-egy szám árai olcsóbb lett (70 Ft), hogy ne terheljük túl lapunk barátait] és megkérjük lelkészeinket, hogy fizessék elő, ha lehet több I példányban is a folyóiratot, hogy kölcsönadhassák azoknak 1 a gyülekezeti tagoknak, akik érdeklődnek iránta, de megven] I ni nem tudják. (B. É.ll I

Next

/
Oldalképek
Tartalom