Evangélikus Élet, 1992 (57. évfolyam, 1-52. szám)

1992-11-15 / 46. szám

Evangélikus Élet 1992. november 15.----------NAPRÓL Mind nyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélőszé­ke elé. 2Kor 5,10. vasArnap íitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten ere­jén nyugodjék. IKor 2,5 (JSir 3,25, Mt 25,31-46, Róm 8,18—23[24—25], Zsolt 143 1-11.) Megdöbbentően hiszékenyek a különben hitetlen emberek. Elhiszik a meséket, a soha nem teljesít­hető emberi ígéreteket, a babonás állításokat, de nem hisznek Istennek, a Megváltónak. Hogyan szabadulhatunk a tévhittől és miképpen juthatunk az igaz hit bizonyosságára? Úgy, hogy hallga­tunk az Úr Jézus Krisztusra, mint azok, akiket igéjével ragadott ki a bénaságból. Ezek nem csak hallották Jézustól a „Kelj fel és játj!” mondatot, hanem meghallgatták és amikor engedelmeskedtek, megtapasztalták, hogy Krisztusban a Megváltójukat ismerték meg. HÉTFŐ Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet megcsúfolni. Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is. Gál 6,7 (2Móz 34,6-7, Lk 19,11-28, Tit 1,1-16.) Cselekedeteinkből, mint az elvetett magból a növény, kisaijad a cselekedetnek megfelelő következmény: a jó munkából jó eredmény, gonosz munkából a baj, a veszedelem. Isten tiltó parancsaival és irgalmas biztatásaival tájékoztatja az embert a teremtés első napjától fogva. Egészen közel jött és úgy szól hozzánk az Ő Fia, Jézus által, aki megmondta: csak az ő igéjét megtartva lehet kősziklára építkezni. Engedelmeskedjünk igéjének a ránkbizottak boldog jövője érdekében is. Csak így lesz boldog aratást ígérő a jelen magvetése. KEDD örüljetek, állítsátok helyre a jó rendet magatok között, fogadjátok el az intést, jussatok egyetértésre, éljetek békességben, akkor a szeretet és a békesség Istene veletek lesz. 2Kor 13,11 (5Móz 28,2-3, lMóz 19,12-19, Tit 2,1-10.) Ha valóban keresztyének va­gyunk, akkor van gyülekezetünk. Gyülekezetünk őrhely számunk­ra, hova a gyülekezet őrzése érdekében állított bennünket az Úr. Mi a feladat? Vigyázunk arra, hogy mindég Krisztus gyülekezete­ként, az ő nevében tudjunk összegyülekezni, hiszen csak így teljese­dik be az Úr ígérete, hogy Ő közöttünk lesz. A gyülekezetre vigyá- zás szent szolgálatának jutalma, hogy a gyülekezet tagjaira kiárad Isten szeretete és békéje és miénk az Úrból való öröm. SZERDA Azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. IKor 1,27 (lSám 2,4 Lk 13,[1—5]6—9, Róm 2,1-11, Tit 2,11-5) Ha megnézzük, hogy kikből áll a gyülekezet, vagyis kiket részesített Isten a hitrejutás kegyelmében, azt látjuk, hogy néhány tudóst, sőt természettudóst is. (ők élő bizonyságok arra, hogy NAPRA ------­ma gas színvonalú tudományossággal rendelkező ember is lehet hívő követője a Krisztusnak.) Többen vannak olyanok, akiket a világ semmibe vesz, de Isten kiválasztotta arra, hogy mint Krisztus embere, a többi hívekkel együtt, az egész világért imádkozzék és példa legyen arra, hogy szegényen is lehet embertársaink javára élni. Az Úr egyszerű követői létükkel hirdetek: Isten nem azért keresi az embert, mert kiválóságával kiérdemelte ezt, hanem azért mert az ember nyomorúságával rászorult az ő szeretetére. Minket is azért keres nyomorúságunkban: rászorultunk irgalmára. CSÜTÖRTÖK Mivel tehát a világ saját bölcsessége útján nem ismérte meg Istent a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által üdvözítse a híveket. IKor 1,21 (Zsolt 19,8, Lk 21,11-19, Tit 3,1-15.) Egy hitetlen embernek, ami­kor az megrótta szolgáját, hogy túlságosan sok időt fecsérel el templomozásra, a papok bolondságainak hallgatására, a szolga így válaszolt: „A templomba Jézusért megyek, ha a pap prédikál én Jézusra figyelek, aki bűneimtől megtisztított, bánatomban vigasz­talt, feladataimhoz erőt adott. Hajó munkát végezek uramnak, azt Jézusnak köszönhetem.” A csak a maga bölcsességét elismerő világ az igehirdetést bolondságnak tartja, Isten az igét igazán meghallok életén keresztül már itt a földön megmutatja, hogy evangéliuma erő, minden hivő üdvösségére. PÉNTEK Te magad légy példaképünk a jócselekedetekben, mu­tass nekik a tanításban romlatlanságot és komolyságot, beszéded legyen feddhetetlen és egészséges. Tit 2,7-41 (Hős 14, 10 Jel 2,8-11, Mk 13,1-13.) Minden hívő nem csak tagja, hanem papja is egyhá­zának. így az apostol ifjú munkatársának szóló, a jó pásztori szolgálat érdekében írott, üzenete nekünk is szól. Akkor hiteles a lelki tanító tanítása, ha élete is példázza azt, amit tanít, hogy az Úr Jézus Krisztus élő Megváltónk és Ő ma is, számunkra is, ÚT, IGAZSÁG és ÉLET. SZOMBAT Jézus mondja: Kérjetek és adatik, keressetek és talál­tok: Lk 11,9 (Zsolt 18,7, Jel 20,11-15, Mk 13,14-23.) Krisztus Urunk a kérő imádságra, és ezzel együtt a gyermeki alázat kitartó gyakorlására, buzdít minket. Szüléink sem szerették, ha — mikor megéheztünk - kérés nélkül vágtunk magunknak kenyeret. Ilyen­kor figyelmeztettek: Adok szívesen, de kérjed! Figyeljük meg, Meg­váltónk az igében nem ígéri, hogy mindenki, mindég, megkapja az Atyától azt, amit kér. Ó csak azt mondja, hogy „adatik”, vagyis Isten olyan ajándékot ad kérő gyermekének, amit ö jónak, szüksé­gesnek lát. De a Hozzá folyamodót sohasem bocsátja el üres kézzel: Aki Fiát adta értünk, kész mindent nekünk adni, Vele együtt! (Róm 8,32.) Nagybocskai Vilmos . ___________9_____ ____ '_______J * EL Ő VIZ ­A TÖVIS 2Kor 12,7-10 Valamilyen formában végigkísé­ri életünket a tövis. Minden élet­korban ott van, a gyermekkortól, az öregkorig. Az csak természetes, hogy a tö­vistől szabadulni akar az ember. A hívő ember imádságban kéri a szabadítást a gyötrő tövistől -, le­gyen az egy betegség, vagy akár egy nehéz ember vagy a gondok nyomasztó terhe. Pál is kérte a tövis elvételét, ami valószínűleg egy testi baj volt nála. De Isten nem ígérte, hogy teljesíti kérését, hanem helyette rámutatott a megmaradó tövis céljára, értel­mére. Ismerve Pál apostol lelküle- tét, tudjuk, hogy a szolgálata miatt akart erős, egészséges lenni. Hi­szen úgy érezte, hogy a tövis nélkül teljesebb, ragyogóbb lehetne a szolgálata. Az ige azonban rámu­tat arra, hogy a tövis, a teher, az erőtlenség is lehet hasznos szá­munkra. Mi ez a haszon? Először is a tövis megóv az elbizakodottságtól. Gondoltál-e már arra, hogy mi­lyen lenne a te életed is tövis nél­kül? Igen, ha tőlünk függne, mi bizony minden terhet, tövist szám­űznénk életünkből. Isten azonban Atyánk. És az atya nevel, nem ké­nyeztet. Ő tudja milyen önelégült, fölényes, hangos, szívtelen részvét- len lenne a hívő ember is, ha nem lenne ott az életében ez vagy az a kínzó tövis. A tövissel Isten emlékeztet a Bűnre !"Ván úgy, hogy az életünk­ben a szenvedés, egyenesen követ­kezménye valamilyen bűnünknek. De, ha nem is nyilvánvaló ez a kapcsolat bűn és tövis között, a tövis általában emlékeztet mind­nyájunkat, hogy elszakadtunk Is­tentől, hogy a bűn által megron­tott földi életben járunk, és ami rossz csak van itt a világban, az mind az ember engedetlensége miatt van. A tövisre azért is szükségünk van, mert Isten éppen a mi erőtlen­ségünkkel szemben tudja megmu­tatni az Ő erejét. Isten ereje sok­szor egy-egy törékeny, beteg, tö­vist hordozó gyermekében mu­tatkozott és mutatkozik meg ma is csodálatosan. Ha „erős” va­gyok, könnyen beleesek abba a hibába, hogy magamnak tulaj­donítom eredményeimet. Isten módszere mindig az volt, hogy a kisebbet, a megvetettet, az erőt­lent .választotta ki, áldotta meg és használta fel. " Pál' nem imádkozott' később' tő- vismentes életért, hanem gyönyör­ködött abban, hogy miként tudja hordozni Isten erejével napról nap­ra a terheket. Boldog megtapaszta­lását fejezi ki igénk záró mondata: „amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős.” . Lehet, hogy a te életedben is kedves Testvérem ott van, és ott is marad a tövis, de ez csak azért van hogy naponta kérd és elfogadd az erőt Istentől, annak elhordozásá- hoz. Gáncs Aladár IMAVEZÉRFONAL Imádkozzunk szelíd lélekért... Botrányok között élünk! Nem azért, mert most szabadság van vagy nincs szabadság; diktatúra van, vagy mindenki azt tesz amit akar, hanem azért, mert élünk és az élet konfliktusok, leleplezések, botrá­nyok sorozata. Ez így volt, van az egyházunkban is. Pál apostol írja: „Testvérem, ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben...” (Gál 6,1). A keresztyén életet nem a konf­liktusmentesség jellemzi, hanem a konfliktusok krisztusi feloldása, és a konfliktusok hordozása. Szelíd lélekkel. A „lelki” emberre ez jellemző az apostol szerint. Ezen a héten imád­kozzunk ilyen lélekért. A hit ereje nem az elkülönülésben, hanem a hordozásban mutatkozik meg. Mennyi bűnt tudunk hordozni, mennyi bűnt tudunk szelídséggel kiigazítani? Meggyőződésem, hogy Gál 6,2-t alapvetően félreértjük. Pedig itt nincs másról szó, mint arról a tényről, hogy bűnök között élünk. Gyülekezeten belül és konfliktu­sok között. Ennek egyetlen hívő feloldása a „szelíd lélekkel” való kiigazítás. Mennyivel más lenne a gyüleke­zet élete, ha a lelki emberek tényleg „lelkiek” lennének és nem harsány „erkölcs-csőszök”. Milyen más lenne az életünk, ha hitünk erejét nem azon mérnénk le: hány em­bert lepleztünk le, hanem azon: hány embert igazítottunk helyre szelíden, csendben. Nem véletlenül mondja Jézus: „Boldogok a szelídek” (Mt 5,5). Gondolkodtál-e egyszer is azon, miért szólsz? Menteni, vagy lelep­lezni akarsz? A jót akarod, vagy a rosszat megmutatni? Látványos a tettenérés, a leleplezés, mindig lesz rá érdeklődő, sőt még a sajtóban is lesz rá hely. De nem lesz helyük a földön. Mert Jézus szerint ők, a szelídek öröklik a földet... Ezért imádkozzunk a héten ilyen szelíd lélekért. De lehet, hogy elég lenne hitért imádkozni. Mert Pál apostol szerint a lelki ember - ha valóban lelki - szelíd... Imádkozzunk azért, hogy legyen erőnk hordozni másokat, mások bűnét. Ne felejtsük: van, aki hor­dozza terhűnket, bűneinket, van, aki mindig szelíden szólt. Biztosan ismerjük. Jézus, aki hordoz min­ket, szelíden napról napra, évről évre igazítja lábunkat a helyes útra. Adjunk hálát ezért az isteni sze­líd szeretetért. És kérjük Öt, adja meg nekünk ezt a szelíd lelket, hogy gyülekezetünket hordozhas­suk, hogy egyházunk így legyen valóban az egymás terhét hordo­zók és nem az egymást kiközösítők és lenézők közösségévé. Ámen. Kertész Géza Miért vagyok keresztyén? (Elmondja: Elias Mubanga, Zambiából) A nevem Elias Mubanga. 1967-ben születtem egy észak-zambiai faluban. Szüleim rendszere­sen jártak templomba, és kezdettől fogva ma­gukkal vittek engem is. Hosszú imádságokra lapítottak, amelyeket hamarosan kívülről tud­tam. Mivel azokat már fejből tudtam mondani, gyakran egészen máshol jártak gondolataim az imádkozás alatt. Ennek ellenére érdekesek vol­tak ezek az imádkozások, mert közösen mond­tuk a templomban és úgy hangzottak, mintha énekelnénk. Lopni és imádkozni Szüleim lehetővé tették számomra, hogy el­végezhessem az általános iskola alsó, majd felső tagozatát. Ebben az időben más dolgok keltet­ték fel érdeklődésemet. Néhány osztálytársam­mal együtt lopásra „specializálódtunk”: kez­detben golyóstollat, ceruzákat, füzeteket és könyveket loptunk a többi tanulótól. Az órakö­zi szünetekben, amikor mindenki az udvaron volt, engem állítottak őrnek, hogy barátaimat megkíméljem lopás közben kellemetlen megle­petésektől. Idővel már arra vetemedtünk, hogy a tanárok dolgait is „elemeljük”. Ha azonban a betanult imádságok közös elmondására került sor, természetesen mi is részt vettünk abban. Úgy gondoltuk mindenesetre, hogy ez megvéd bennünket a leleplezéstől. Mi történik a halál után? Egyidejűleg nagyon aktívan résztvettem a különböző gyülekezeti rendezvényeken. Az a kérdés foglalkoztatott újra és újra, mi lesz velem a halál után? Sok embernek feltettem a kérdést, de senki sem tudott rajtam segíteni. Egyesek azt mondták: Egyedül Isten ismeri egész életemet. Mások pedig azt mondták: Ha meghalsz, vége mindennek. Ez a bizonytalanság halálfélelem­hez vezetett. A templombajárás sem jelentett sokat, már csak kényszerűség volt számomra. 1983-ban a bátyám magához vett. Arról akart gondoskodni, hogy megfelelő iskolai vég­zettséget szerezzek. Vele meg tudtam beszélni az engem foglalkoztató kérdéseket is, és különösen azt, vajon hol leszek a halál után. A Biblia segít­ségével megérttette velem, hogy a keresztyének „haza”, azaz a mennybe kerülnek, a többiek azonban nem. Sok minden teljesen új volt számomra. Részle­A VASÁRNAP IGÉJE FELELŐSSÉG ÉS MEGBOCSÁTÁS MÁTÉ 18,15-17 Számtalanszor tapasztaljuk éle­tünkben, hogy a másik hibája, mu­lasztása miatt jogtalan sérelem ér minket. Áldozattá válunk s a vét­kes talán nem is tud „fekete művé­ről”. Máskor pedig tudatosan az élet viharfelhőit felénk kergetik, hogy bőrig ázzunk, tönkremen­jünk. Tele vagyunk mi is és társa­dalmunk is sérelmekkel, be nem forrt sebekkel, amit újra és újra feltépnek. Vétkeztek vagy vétkez­nek ellenünk. Hogyan kell ebben a helyzetben a Krisztust követő em­bereknek viselkedniük? Mi az, amit a másikért meg kell tennünk? Miközben erre keressük Isten igéjében a választ, nem szabad ar­ról sem elfelejtkeznünk, hogy mi „áldozatok” ugyanúgy tetteinkkel állandóan áldozatok sokaságát gyarapítjuk. Egyszerre vagyunk bűnösök és áldozatok. Ebben az összefonódásban a he­lyes magatartás a FELELŐSSÉG VÁLLALÁSA, önmagunk vét­keinek beismerésén túl az, hogy megpróbáljuk felnyitni a másik ember szemét. Rá kell mutatnunk a másik ember vétkeire úgy, hogy közben a legnagyobb szeretettel közeledünk felé. Nem ítélkeznünk kell - hisz ez az Isten dolga ha­nem megmutatni vétkeinek követ­kezményét. A másik ember meg­mentése a cél és nem az ő kiközösí­tése vagy elvesztése. Isten munka­társai vagyunk ebben a mentőak­cióban. Istennek, embereknek, gyülekezetünknek szeretnénk meg­menteni az ellenünk vétkezőt. Fokozott felelősségünk van, mert minket ért a sérelem. Mi tu­dunk a másik ember bűnéről. Ezért nekünk kell megakadályoz­nunk az intés eszközével azt, hogy tovább vétkezzen életében. Ezt a keresztyén felelősséget mindenki­nek hordoznia kell a gyülekezete, családja és a társadalom életé­ben. Nem tudunk szeretettel közeled­ni az ellenünk vétkező felé, ha a személyes sértődöttség nehéz ka­bátját le nem vetjük magunkról. Az Istentől kapott szeretet átélése a bűnbocsánat örömén keresztül segít bennünket abban, hogy meg­bocsássunk az ellenünk vétkezők­nek. Csak az az ember tudja szere­tettel figyelmeztetni a másikat, aki már megbocsátott neki. MEGBOCSÁTÁST kér első­sorban tőlünk Isten. Ha így élünk megbocsátó szeretetben, akkor fe­lelősséggel tudjuk ügyünket Isten elé vinni. Az ellenünk vétkezőket imádságainkba foglaljuk és kérjük Istent, hogy vezesse őket a helyes útra. Jézus az intés fontosságáról szól. Minden azért történik, hogy különböző 'szinteken, egyre na­gyobb közösségek előtt mégjob- ban szembesüljön a vétkes bűnei­vel. A felelősség vállalását nem egymagunknak kell hordoznunk csupán, mert testvéreink és gyüle­kezetünk is segít ebben. Minden „elveszétt ember” fontos a gyüle­kezet számára. Nem szabad kita­szítani a bűnös embert a gyüleke­zetből, hisz akkor önmagunk sem lennénk a gyülekezetben. Jézus az elveszett emberért jött el erre a földre, hogy megmentse őt. Megbocsátás és felelősség. Ne­künk kell megtenni ezeket a lépése­ket az ellenünk vétkezők felé, s ta­lán ezáltal megnyerjük Istennek el­veszett gyermekeit. Tóth Attila IMÁDSÁG Mi Atyánk! Bocsásd meg a mi vétkein­ket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Kérünk adj erőt ahhoz, hogy szeretetben felelősséggel hordozni tudjuk előtted az ellenünk vét­kezőket. Ámen. ISTENTISZTELETI REND Budapesten, 1992. november 19. ül., Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Szitás Attila de. 10. német istentisztelet: Zsigmondy Ár­pád de. 11. (úrv.) Madocsai Miklós du. 6. IL, Torockó tér de. fél 9. Madocsai Miklós II.« Modori u 6. de. fél 10. Csizmazia Sándor Pesthidegkút, II., Báthory u. 7. de. fél 11. Lehoczki József teol. Csillaghegy, III., Má­tyás kir. út 31. de. 10. Donáth László Óbuda, III., Dévai Biró M. tér. de. 10. Nagy István Újpest IV., Leibstück Mária u. 36-38. de. Blázy Lajos V„ Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Zászkaliczky Péter de. 11. (úrv.) Pintér Ká­roly du. 6. Pintér Károly VII., Gorkij fasor 17. de. 11. (úrv.) Szirmai Zoltán du. 5. szere- tetvendégség Loykó Miklós VIII., Üllői út 24. de. fél 11. Kertész Géza Vili., Karácsony Sándor u. 31-33. de. 9. Kertész Géza Vili., Rákóczi út 57/b. de. 9. szlovák istentisztelet: Cselovszky Ferenc, déli 12. magyar istentisz­telet : Kertész Géza VIII., Vajda Péter u. 33. de. fél 10. Fabiny Tamás. IX., Thaly Kálmán u. 28. de. 11. Rédey Pál. Kőbánya X., Kápol­na u. 14. de. fél 11. Fabiny Tamás. X„ Kere­pesi út 69. de. 8. Szabóné Mátrai Marianna Kelenföld XI., Bocskay u. 10. de. 8. Ferenczy Erzsébet, de. 11. (úrv.) Ferenczy Erzsébet, du. 6. Csepregi András XI., Németvölgyi út 138. de. 9. Csepregi András Budahegyvidék, XH„ Tartsay Vilmos u. 11. de. 9. (úrv.) Ta­kács József de. 11. (úrv.) Takács József du. fél 7. XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. ifj. Kendeh György. XIII., Frangepán u. 43. de. 8. ifj. Kendeh György. XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Szabóné Mátrai Marianna XIV., Gyarmat u. 14. de. fél 10. Szabóné Mátrai Marianna Pestújhely, XV., Templom tér du. 10. Bízik László Újpalota XV., Hártyán köz du. 5. ökumenikus istentisztelet Rákospalo­ta, Nagytemplom, XV., Régifóti út 73. de. 10. Bolla Árpád. Rákosszentmihály XVI., Hősök tere de. 10. Kamer Ágoston Cinkota XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. Szalay Tamás. Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. Sza­lay Tamás. Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9. Detre János Rákoscsaba XVII., Péceli út 146. de. 9. Vámos József Rákoskeresztúr, XVH„ Pesti út 111. de. fél 11. Detre János Rákosliget XVII., Gózon Gy. u. de. 11. dr. Vámos József Pestszentlörinc XVIIL, Kos­suth tér 4. de. 10. Havasi Kálmán Pestszent- imre, XVIIL, Rákóczi út (Református temp­lom) de. háromnegyed 8. Havasi Kálmán Kispest, XIX., Templom tér 1. Széli Bulcsú XIX., Kispest, Hungária u. 37. de. 8 Széli Bulcsú Pestszenterzsébet XX., Ady Endre u. 89. de. 10. Győri János Sámuel Csepel XXL, Katona J. u. de. fél 11. Mezősi György Buda­fok XXII., Játék u. 16. de. 11. Missura Tibor Törökbálint Szt. István út de. 9. Rőzse Ist­SZENTHAROMSAG ÜNNEPE I UTÁN 22. VASÁRNAP az oltárterftő színe: zöld. A délelőtti istentisztelet ol-1 tán igéje: 2Kor 2,3-11; az igehirdetés] alapigéje: Mt 18,15-17. ÖRÖMHÍR címmel egyházunk mű­sorát közvetíti a TV1 november 15-én, I vasárnap 16.40-kor. A műsorban közre-1 működik Albert Greiner, párizsi püspök, | dr. Prőhle Károly, ifj. dr. Fabiny Tibor I és Karcsics Magda. Az adás Luther | Mártonra emlékezik. BÉR 1992. november 21-én, szombaton 11 órakor kezdődő istentiszteleten Klucsik Jánost diakónus lelkésszé avatja Szebik Imre püspök és beiktat­ja hivatalába Kalácska Béla esperes. A Luther Szövetség szervezésében 1992. november 16-án, este 7 órai kez­dettel a Deák téri gyülekezet termében Sulyok Elemér bencés szerzetes tart előadást „Az időszerű Luther” címen. Mindenkit szeretettel várunk. A Keresztény ökumenikus Baráti Társaság következő rendezvényeire vár ininden érdeklődőt: » November 16. 18 óra, Evangélikus Gimnázium. Dr. Csanád Béla előadása „Hiszek Szentlélekben” címmel. November 17. 18 óra, VI. kér. Felső erdősor 5. (Metodista imaterem.) Bo- ronkainé Salacz Ágnes beszámolója a grazi Keresztény-Zsidó bibliai hétről. November 18. 18 óra, Evangélikus Gimnázium. Gyökössy Endre előadása „Viseljétek el egymást szeretetben” címmel. November 21. 10 óra Közgyűlés (Evangélikus Gimnázium). Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága november 20-án, pénteken 19 órakor, IX. Haller u. 19—-21. (rk. terem) tartandó ülésén dr. Makó Éva tart előadást Az újraműködő keresz­tény kórházak, a ref. Bethesda Gyer­mekkórház megindulásáról címmel. A Keresztyén Ifjúsági Egyesület sze­nior tagjai november 21-én szombaton de. 10 órakor tartják összejövetelüket a Budapest Salétrom u. 5. sz. alatti gyülekezeti teremben. Előadással szol­gál Szondi Béla a KIÉ lapjainak volt szerkesztője és megemlékeznek az el­hunyt legöregebb magyar cserkészről, SzöÜősi Istvánról. A KIÉ szeniorokat ezúton hívjuk erre a találkozóra. ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK cím­mel egyházunk adását közvetíti a Kos­suth Rádió középhullámon 1992. novem­ber 13-án 14-14.30-ig. BUDAPEST-FASOR Október 18-án a gyülekezetben dél­előtti istentiszteleten igehirdetéssel szol­gált dr. Frenkl Róbert országos felügyelő. Délután szeretetvendégségen fórumot tartott egyházunk időszerű kérdéseiről. tesen beszélt nekem Jézus Krisztusról: miért és mi célból jött a földre, kicsoda 0 stb. Ehhez a János evangéliumából olvasott fel veneket (Jn 1,1; 3,16; 3,36.). Beszélgettünk Ádámról is, és ho­gyanjött a bűn általa a világba (lMóz 3), milyen következményei lettek ennek, s arról, hogy a bűn büntetést von maga után (Róm 6,23). Ön keresztyén-e? Végül megkérdeztem őt, hogyan lehetek én keresztyén. A Jn 1,12, a Róm 10,9 és az ApCsel 2,38 versei alapján világos lett számomra, hogy az Úr Jézusra van szükségem. Komolyan vettem ezt, és csatlakoztam Jézushoz. Ettől kezdve életem rendkívüli módon meg­változott. A Biblia segít abban, hogy rendbe tegyem életemet, így pl. rendszeresen olvassam Isten igéjét (Józs 1,8; Mt 4,4.), imádkozzak minden nap (Mt 26,37; Mk 1,35), és kövessem Jézust. Ó az Atyához vezető út (Jn 14,6). Miért vagyok keresztyén? Mert Jézus eljött értem a világba és meghalt értem. Hadd kérdez­zem meg: On már keresztyén? Talán segíthet­nek Önnek a megadott igehelyek és bizonyságté­telem, hogy megismerhesse, mennyire átformál­hatja Isten az ön életét is. Forrás: Die Völker rufen - a liebenzelli misz- szió folyóirata, 1992/5. szám. Közreadja: Göllner Pál SZIVÁRVÁNY HAVASÁN - Fara­gó Laura népdalestje rákbeteg testvé­réért 1992. november 14-én 19 órakor a Szent Imre Plébániatemplomban (XI. Villányi út 25.), versekkel közre­működik Béres Ilona és Szabó Sán­dor, valamint 1992. november 15-én 19 órakor a Gorkij fasori Reformá­tus Templomban (VII. Városligeti fa­sor 7.), melyen közreműködik Lu­kács Sándor és Papp János. gondnoka, 84 éves korában elhunyt. I Temetése október 7-én Tóth Melindái Anna lelkésznő szolgálatával volt. | „Boldogok akik az Úrban halnak meg.” Apróhirdetés HALÁLOZÁS Mély fájdalommal jelentjük, hogy drága édesanyám Bányai Sándorné az érdi gyülekezet első papnéja 1992. októ­ber 7-én, súlyos betegség után elhunyt. Temetése november 2-án volt a Farkas­réti temetőben. „Mert én tudom, hogy az én Megváltóm él és utoljára az én porom fölött megáll.” (Jób 19,25.) „Digitális Technika a korhű hangzás szol-| gálatában! JOHANNUS gyártmányú klasszikus or-l gonák Hollandiából. A nagysikerű hangver-1 senykörút után az orgonák Budapesten meg-1 tekinthetők, kipróbálhatók, megvásárol!»-1 tők. Kérjen ismertetőt, tájékoztatást a ma-l gyarországi forgalmazótól: SPEED EX BT. [ Levélcím: 1056 Budapest, Irányi u. 17. Tel./1 Fax.: 1180-768.” Dr. Placskó Lajos nyugalmazott fő­orvos, Putnok város első díszpolgára. Gyülekezetünk hűséges tagja és támo­gatója, az Evangélikus Élet olvasója életének 73. évében elhunyt. Temetése október 20-án Putnokon nagy részvét mellett Tóth Melinda Anna lelkésznő szolgálatával volt. Pál 2. levele Timó- theushoz. 4,7-8 ige alapján, „Ama ne­mes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam”. U D A P E S T A Budapest Hilton 1992-ben az anyaor­szágon kívül élő magyarok keresésére in­dul, hogy hazahívja őket Karácsonyra. Töltse On is a legszentebb családi ünne­pet itthon. A Budapest Hilton karácsonyi ajánlata: USD 95.-/nap DEM 160.-/nap/ dunai felár USD 30.-/nap DEM 50.-/ nap/. Érvényes: 1992. december 19—de­cember 28., szilveszterre is, ha a Kará­csony egyik napját is itt tölti. Idős Botkó Elemér, a Putnoki gyüle­kezet hűséges tagja, több évtized óta Evangélikus Élet A Magyarországi Evangélikus Egyház hetilapja Felelős szerkesztő és kiadó: TÓTH-SZÖLLŐS MIHÁLY Szerkesztőség és kiadóhivatal Postafiók 500. BUDAPEST 1447. Telefon: 138-2360 Árusítja a Kiadóhivatal és a Magyar Posta Index: 25 211 ISSN 0133-1302 Szedés: Fényszedő Központ Kft. (920079/20) Nyomás: rotációs ofszetnyomás 92002-220053. PETŐFI Nyomda RT, Kecskemét Felelős vezető: SEBESVARI LÁSZLÓ vezérigazgató Előfizethető az Evangélikus Elet Kiadóhivatalában közvetlenül vagy postautalványon. Templomi terjesztés az Evangélikus Elet Kiadóhivatala útján. Előfizetési díj: fél évre 300 Ft, egy évre 600 Ft. Csekkszámlaszám: 516-20412 Beküldött kéziratokat nem őrzünk meg és nem adunk vissza! HAZAI ESEMÉNYEK

Next

/
Oldalképek
Tartalom