Evangélikus Élet, 1989 (54. évfolyam, 1-53. szám)

1989-04-02 / 14. szám

Evangélikus 'Élét 1989. Április I PRÄ Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjá szült minket Jézus Krisztus­nak a halálból való feltámadása által az élő remény- í ségre. - lPt 1,3 VASÁRNAP Az Úr elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosaknak - Ézs 61,1 (Lk 7,22 - Jn 20,19-29 - lPt 1,3-9 - Zsolt 20 - Mk 16,9-14/15-30/) A prófé­tai küldetést a feltámadott Úr nevében és megbízá­sából ma nekünk kell teljesítenünk. Hálás szívvel i köszönjük meg Istennek, hogy mint Krisztusban újonnan született emberek, a mai vasárnapon is az új élet követeiként terjeszthetjük a jó hírt az alázato­saknak. Adj Urunk nekünk is alázatos szívet! HÉTFŐ Kiálts és ujjongj Sión lakója, mert nagy kö­zöttetek Izrael Szentje! - Ézs 12,6 (Lk 19,37-38 - lPt 1,22-25 - Kol 1,21-23) A feltámadás ünnepe utáni hetekben egyházunk népe csendben könyörög a megígért Szentlélekért. Együtt imádkozunk kon­firmandusainkkal a Lélek erejéért, hogy amikor Iz­rael Szentje, a mi Megváltó Űrünk közénk jön, ott találjon minket is Sión lakói, Egyházának ujjongva örvendező népe között. Boldogan kiáltsuk: a mi Urunk legyőzve a halált minket is megtisztít bű­neinktől és örök életet ad. KEDD Miért csüggedsz el, lelkem, miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek! - Zsolt 42,12 (Kol 1,9-11 - Róm 13,12-14 - Kol 1,24-29) Fáradékonyak va­gyunk. Tűrőképességünk az idő múlásával egyre jobban csökken. Erős, állhatatos hitért kell könyö­rögnünk, hogy képesek legyünk egymást szeretetben elhordozni; és életünk csüggedt, lázongó időszakai­ban is erősítsen annak tudata, hogy hű az Isten, 0 hordja terhem, megváltó, őriző Pásztorom 0. SZERDA Itt vagyok, itt vagyok! - mondtam a nép­nek, amely nem hívta segítségül nevemet. - Ézs 65,1 (Lk 5,27-28 - ÍJn 2,12-17 - Kol 2,1-7) Napról napra imádkozunk, mert teremtő Urunk segítségére szorulunk. A csüggedés idején szinte csak a leküzd- hetetlennek látszó bajokat látjuk, melyek elnyelni látszanak minket, mint a háborgó víz a Jézus felé igyekvő Pétert. Vigyázzunk, hogy reménytelen ön­sajnálatunk jajszavai el ne nyomják az Úr hívó sza­vát! Akkor hívjuk igazán az Úr nevét segítségül, ha Oreá figyelünk. CS0TŐRTÖK Mily nagyok alkotásaid. Uram, igen mélyek gondolataid! - Zsolt 92,6 (Jel 14,7 - Mk 16,9-20 - Kol 2,8-15) Az egész világmindenség a teremtő Isten mindenek fölött levő nagyságáról és hatalmáról vall. Isten közelségében ébredünk csak rá porszemnyi létünk mérhetetlenül kicsiny voltára és csapongó gondolataink sekélyességére. „A min- denség víg dalra biztat: zengjetek Istennek új éneket! Csodáin ámulva ujjong szívem, én is új dallal dicsé­rem." PÉNTEK Megsegítem őket, de nem íjjal, karddal és harccal, nem lovakkal és lovasokkal segítem őket. Hős 1,7 (Róm 8,31-32 - Jel 7,9-17 - Kol 2,16-19) A mi segítségünk az Úrtól jön, aki hatalmát a kará­csony és húsvét evangéliumának minden gonosz és sötét erőt legyőző világosságában ragyogtatja föl. Nekünk is a megbocsátás fegyverét adja segítségül, hogy békében éljünk, és bírhassuk az O szeretetét, amely legyőzte a világot. SZOMBAT Ki ne félne téged, népek Királya, bizony megillet ez téged! - Jer 10,7 (ApCsel 5,29 - lMóz 32,22b-32 - Kol 2,20-23) Istenfélelemre szólít a hét utolsó napjának igéje. Istenfélelemre, amely egyetlen menedékünk a bennünk naponta feltámadó félel­mek ellen. Az Úr félelme őrizzen meg minket a reánk törő emberi félelmek között a végső napra, amikor istenfélelmünk felszabadult istendicséretté változik az Ő országában. Rezessy Miklós Sághy Jenő Napsugaras januári délelőtt. Állok a Marcal hídján és meghordozom tekintetem a folyó fölött. - Hát tényleg, ott vannak... Meglepő hír kapott lábra falunk­ban: hattyúk jelentek meg a Mar­calon. Hattyút ez idáig csak képen láttam, kijöttem hát hattyúnézőbe, hátha sikerül élőben is meglátnom a hófehérségnek, tisztaságnak elő­kelő madarait. Sikerült, félig. Azért nem egé­szen, mert a hídtól távol pillantot­tam meg őket. Mögöttük a nap su­gárzott, s szemem csak árnyékba boruló körvonalaikat tudta kivenni. Láttam kecses mozdulataikat, ívelt, hajlékony, karcsú nyakukat, de semmit a legendás hattyúfehérség­ből, pedig éppen abban szerettem volna gyönyörködni mindenekelőtt. Elhagytam a hidat, lementem a hullámtérbe, hogy hátuk mögé ke­rülve becserkésszem az öt madarat. Hiába. Amint feléjük közeledtem, szárnyra kaptak - de nem ám a vadkacsa alacsony surrogásával - és felcsaptak könnyedén a magasba s elrepültek a Rába vonala felé. Nem voltam rest. Elkerekeztem a Rába-hídra. Ott aztán hasztalan te­kingettem jobbra-balra. Egyet sem láttam a kis csapatból. Eltűntek - egyelőre. Nem tudtam belenyugodni a ku­darcba. Az idei január gazdag volt enyhe, veröfényes napokban s egy héttel későbben újra megpillantot­tam madaraimat a Marcalon. Ezút­tal óvatosabb voltam. Egész házsort kerültem meg, s a Bordács felől mö­géjük jutva, lassan, csendesen ara­szoltam le a partra. Békességes ér­kezésemet élénk figyelemmel kísér­ve - és méltányolva - helyükön ma­radtak, folytatták táplálkozásukat, kecsesen merítgetve a víz alá hosszú nyakukat. Jó ideig gyönyörködtem bennük, ám ez alkalommal sem zavartala­nul. Az öt hattyú közül csak kettő volt tiszta , fehér; hármójukon szennyes, szürke foltokat fedeztem fel. Kárvallotton morfondíroztam. Miféle korcs jószágok ezek, akik így megcsúfolják a hattyú névhez szorosan, elválaszthatatlanul hoz­zátapadó .fehér” jelzőt? Győrben akadván dolgom, bevet­tem magam a megyei könyvtárba - hattyútanulmány végett. Megfelelő szakkönyvben a népiesen szelíd hattyúnak nevezett fajtáról többek között ezt olvastam: „Az öregek tollazata fehér, a fiataloké szürkés­barna”. - Megnyugtatott ez az ol­vasat. Igazi hattyúk az általam lá­tott szennyes-foltos madarak is. Most még nem tiszta fehérek, de azok lesznek. Aztán elgondolkodtam. Mi em­berek általában félünk az öregség­Hattyúk tői. Egyetértünk a Prédikátor könyvének írójával, aki a veszede­lem napjainak, nemszeretem esz­tendőknek minősíti az öregség ide­jét (12,3). Félünk tőle. Szerencsés esetben kénytelen-kelletlen valami olyasféle, fanyar humorú kiegye­zésre jutunk vele szemben, mint azt a kanadai jégkorong egykori csilla­ga - Gordie Howe - tette négy évti­zedes sportpályafutása végén.- Sose dühöngj azon, hogy meg­öregedtél. Sok embernek még ez sem sikerült. Hát ez vajmi kevés. Mint az öregség előnyeit ecsetelő bölcs mondások garmadájának ismerete is. A félelem marad. A marcali hattyúk látványa azonban olyasmit sugall, hogy az öregség a sok rossz mellett nemcsak kétes értékű bölcsességet, szenve­délymentességet stb. hozhat magá­val, hanem teljes tisztulást, megszé- pülést, hattyúfehérséget is. Ez már valami. Mitől lesznek fehérré az öreg hattyúk? Talán attól, hogy hosszú­hosszú ideig mosakodnak a folyók, tavak kristálytiszta vizében? Nem. Ügyködésüktől, tisztálkodásuktól függetlenül, csak úgy magától kö­vetkezik be a tisztulás, a. legendás hattyúfehérség. Emberekre vonatkoztatva, ke­resztyén hitünk értelmezésében ez a „magától” szócska az ingyen ke­gyelmet jelenti... íme, a Marcal lassú folyásán úszkáló szelíd hattyúk üzenete, örömhíre az embervilághoz. Van, lehetséges tisztulás, mert van ke­gye lém, és nemcsak az öregek, ha­nem gyermekek, ifjak, felnőttek számára is. Mindenkinek, aki elfo­gadja. A kegyelem napjának sugár­zásában mindannyian felszárnyal­hatunk a megnyílt égbe - tisztán, hattyúfehéren. Fantazmagória? Nem. Csoda. Létrejöhetőségét a legnagyobb cso­da- a nagypénteki - garantálja.- Krisztus önmagát adta ériünk, hogy megváltson minket minden go­noszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé (Tit 2,14): Az Evangélikus Lelki Segély Szolgálat szeretettel hívja mindazokat az alkoholizmusból és különböző megkötözöttségekből szabadulni vágyó testvéreinket, akik szaba­dulásukhoz segítséget szeretnének kapni. Készséggel igyekszünk segítem a megtérés és új élet útjának megtalálásában. Csendeshetet tartunk április 15-től 22-ig Tápiószelén az evangélikus parókián (Rákóczi út 7.). Az együttlét ezúttal már szombaton délután kezdő­dik és a zárónap délelőttjén fejeződik be. Most is azt kérjük a gyülekezetektől, hogy a részvételi díj vállalásával legyenek a részt­vevők segítségére. Ez alkalommal is 500 Ft hozzájárulást kérünk, a költségek egy részét a beérkező adományokból kívánjuk fedezni. Kérjük a lelkészeket, hogy segítsék a résztvevőket a csendeshétre, valamint a visszautazásnál kísérettel is. Ágyhuzatot lehetőleg min­denki hozzon magával. Ezúton is köszönjük a szolgálat céljára küldött eddigi adományokat, s kérjük továbbra is testvéreink áldozatkészségét. Az érkezett adományokat időről időre lapunk­ban nyugtázzuk. Ezekből van lehetőségünk segítséget adni azok­nak, akik más forrásból nem tudják fedezni az ellátási díjat. Ado­mányokat az Evangélikus Országos Egyház csekkszámlájára vagy címére (1085 Budapest, Üllői út 24.) postautalványon a „Lelki Segély Szolgálat céljára” megjelöléssel lehet küldeni. A minden kegyelem Ura áldásának reményében kérjük testvéreink áldozat- készségét és imádságát. ISTENTISZTELETI REND Budapesten, 1989. április 2-án Deák tér de. 9. (úrv..) Pintér Károly, de. 111 (úrv.) Pintér Károly, du. 6. családi: Takács­áé Kovácsházi Zelma. Fasor de. 11. (úrv.) Muntag Andomé, du. 6. Szirmai Zoltán (or­gonaavató hangverseny: Gáncs Aladár.) Ol­lói út 24. de. fél 11. Kertész Géza. Karácsony Sándor u. 31-33. de. 9. Kertész Géza. Rákó­czi út 57/b de. 9. (szlovák) Cselovszky Fe­renc, déli 12. (magyar, úrv.) Kertész Géza. Thaly Kálmán u. 28. de. 11. (úrv.) Rédey Pál. Kőbánya de. 10. (úrv.) Fabiny Tamás. Vajda Péter u. 33. de. fél 12. (úrv.) Fabiny Tamás. Zugló de. 11. (úrv.) Szabó Lajos. Kerepesi út 69. de. 8. Szabó Lajos. Gyarmat u. 14. de. fél 10. Szabó Lajos. Kassák Lajos u. 22. de. 11. (úrv.) Reuss András. Frangepán u. 43. de. 8. Reuss András. Vád út 129. de. negyed 10. (úrv.) Reuss András. Újpest de. 10. Blázy Lajos. Pesterzsébet de. 10. Pintémé Nagy Erzsébet. Soroksár-Üjtelep de. fél 9. Pintémé Nagy Erzsébet. Pestlőrinc de. 10. Havasi Kálmán. Pestimre de. háromnegyed 8. (re­formátus templom: Rákóczi u. 83.) Havasi Kálmán. Kispest de. 10. Bonnyai Sándor. Kispest Wekerle-telep de. 8. Bonnyai Sándor. Pestújhely de. 10. Bízik László. Rákospalota Nagytemplom de. 10. Bolla Árpád. Rákos­szentmihály de. 10. Matúz László. Mátyás­föld de. 9. Szalay Tamás. Cinkota de. fél 11. Szalay Tamás. Rákoshegy de. 9. (úrv.) Kosa László. Rákoskeresztúr de. fél 11. (úrv.) Ko­sa László. Rákoscsaba de. 9. Vető Béla. Rá­kosliget de. 11. (úrv.) Vető Béla. Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Madocsai Mik­lós, de. fél 11. (német), de. 11. (úrv.) Mado­csai Miklós, du. 6. Bozóky Éva. Torockó tér de. fél 9. Szitás Attila,'Óbuda de. 10. teoló­gusnap, du. 6. zenés áhitat. Xll. Tartsay Vil­mos u. 11. de. 9. (úrv.) Takács József, de. 11. (úrv.) Takács József, du. fél 7. Kőszeghy Tamás. Pesthidegkút de. fél 11. Kőszeghy Tamás. Budakeszi de. 8. (úrv.) Kőszeghy Ta­más. Modori u. de. 10. Kelenföld de. 8. Mis- sura Tibor, de. fél 10. családi: Missura Ti­bor, de. 11. (úrv.) Bencze Imre, du. 6. Missu­ra Tibor. Németvölgyi út 138. de. 9. Bencze Imre. Budafok de. 11. (úrv.) Rőzse István. Csillaghegy de. fél 10. Donáth László. Csepel de. fél 11. (úrv.) Mezősi György. Húsvét után 1. vasárnap az oltárterí­tő színe: fehér. A délelőtti istentisztelet oltári igéje: Jn 20,19-29; az igehirdetés alapigéje: Ez 37,1-14. EVANGÉLIKUS ISTENTISZTE­LET A MAGYAR RÁDIÓBAN 1989. április 16-án, vasárnap reggel 7.05 óra­kor az evangélikus egyház félóráját köz­vetíti a Petőfi rádió. Igét hirdet: dr. Muntag Andor az Evangélikus Teoló­giai Akadémia tanára. Ä. |!l>ff \W HÍREK m 'lllllllllillllllll Miiitniiiiiinntiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit mii W Július 29. - Billy Graham a Népstadionban Bemutatjuk a Déli Egyházkerület új püspökhelyettesét A Déli Egyházkerület Presbitériu­ma 1988. november 18-án tartott ülése egyházkerületi lelkészi fő­jegyzővé, püspökhelyettessé vá­lasztotta Táborszky László békés­csabai esperest. Vanyarcon (Nógrád m.) szüle­tett 1927. szeptember 10-én. Buda­pesten érettségizett, majd teológiai tanulmányait Sopronban végezte. 1949-ben avatta lelkésszé Szabó József püspök. Tanulmányai befe­jeztével külföldi ösztöndíjban ré­szesült, de a meghívásnak az akko­ri körülmények miatt nem tehetett eleget. A Soproni Hittudományi Karon egyidejűleg felkínált de- monstrátori és lektori állást a fo­lyamatban levő külföldi ösztöndíj miatt nem foglalhatta el. Rövid segédlelkészi szolgálatát Egyhá- zasdengelegen kezdte, majd Tata­bányán folytatta. 1950-52 között vallástanító, ezt követően gyüleke­zeti lelkész volt Tatabányán. 1953—1959-ig Szákon, 1959-1972- ig Kondoroson szolgált. 1971-ben egy félévet a NDK-ban töltött ösz­töndíjasként. 1972-től Békéscsa­bán szolgál és 1980 óta a Kelet- Békési Egyházmegye esperese. 1952-ben kötött házasságot Sop­ronban Mór Margittal. Két gyer­mekük és öt unokájuk van. ajos: Az Imádkozásról (me< <ároly: IóŐszötű hitvdllás ajtler : Karónekes könyv II. József: Eiékiel könyve (kön Március 16-án sajtóértekezletet tar­tottak a Billy Graham Evangelizációs Társaság képviselői: Walter H. Smyth alelnök, dr. Haraszti Sándor, az Ameri­kai Magyar Szövetség és az Amerikai Magyar Baptista Szövetség elnöke és Tom Philips, a szervezőbizottság veze­tője, aki a látogatásig Budapesten fog tartózkodni. (Erről a Magyar Nemzet is beszámolt.) A tervek szerint Billy Graham július 29-én este 7 órai kezdet­tel a Népstadionban fog prédikálni. Azért is választották ezt az időpontot - mondotta Viczián János, a Magyar- országi Szabadegyházak Tanácsa és a Baptista Egyház elnöke, mert július 26-30. között rendezik a Budapest Sportcsarnokban az Európai Baptista Szövetség kongresszusát. - A szervezés nem lesz könnyű, hiszen például a leg­utóbbi párizsi látogatás előkészítése másfél, a londonié két évig tartott. Billy Graham eddig több mint nyolcvan or­HAZi I E . I BE' ÉNYEI Kőbánya Karlsruhei (NSZK) ifjúsági ének- és pantomimegyüttes Kegyelem címmel ad műsort az evangélikus templomban 1989. április 1-jén, szombaton du. 6 óra­kor. Érdeklődőket, különösen is fiatalokat szeretettel várnak. ZENÉS ÁHÍTAT lesz a Fasori evangélikus templomban (Gorkij fasor 17.) az orgonafelújítás befejezése alkalmából április 2-án, vasárnap du. 6 órakor. Orgonái: Gáncs Aladár. Énekel: a gyülekezet énekkara Gerhát László vezényletével. Igét hirdet: dr. Harmati Béla püspök. Mohora Február 19-én ünnepi istentisztelet keretében iktatta be a gyülekezet lelké­sze Benkó Károlyt pénztárosi, Krajcsi Pált egyházfi-harangozói, Gazdik Já­nost, Nagy Mihályt, Szvák Mihályt, Kokavecz Istvánnét, Krajcsi Pálnét és Kukéi Józsefnél presbiteri tisztségükbe. Az új szolgálattevőket Elek János pres­biter köszöntötte saját versével, A Bécsi kapu téri templomban április 9-én, vasárnap du. 6 órakor egyházze­nei áhítat lesz, amelyen Detlef Steffenhagen orgonaművész (Frankfurt am Main — NSZK) J. S. Bach-, Cesar Frank-, F. Liszt- és Kddály-műveket ad elő. Igét hirdet: Szebik Imre esperes. Mindenkit szeretettel várnak. A be­lépés díjtalan. Szügy A gyülekezet asszonyai március 3-án bekapcsolódtak a Nők Világimanapjá- ba. Az imaórán Kaposvári Ilona, Ko­vács Jánosné, Krajcsi Jánosné és Zim­mermann Lászlóné, továbbá Dikasz Gabriella, az ifjúsági bibliakör tagja vé­gezte a szolgálatot. TEOLÓGIAI AKADÉMIA A Teológiai Akadémián április 5-6. napján - az elmúlt évekhez hason­lóan nyitott napokat tartanak. Reggeli áhítat de. háromnegyed 8 órakor, az előadások de. negyed 9 órakor kezdődnek. Minden érdeklődőt, különösen kö­zépiskolás fiatalokat szeretettel várnak! Dunaföldvár Gyülekezeti istentisztelet keretében március 12-én iktatta be a gyülekezet új gondnokát, Árnyas . Gyula presbitert Káposzta Lajos esperes. FELHÍVÁS A Magyar Cserkészcsapatok Szövetségének Vezetősége felújítva a régi protestáns cserkészhagyo­mányt, megalapította a szövetsé­gen belül az Ichthys-cserkészetet, a hivő protestáns cserkészek közös­ségét. Ezúton is kérik a cserkész­munka iránt érdeklődő protestáns lelkészeket és hívő egyháztagokat, mindenekelőtt az fjúságot, hogy csatlakozzanak a Magyar Cser­készcsapatok Szövetségéhez és benne az Ichthys-cserkészek közös­ségéhez. Várjuk a cserkészcsapa­tokból a jelentkezőket. Címünk változatlanul: MCSCSSZ, Buda­pest, Belgrád rkp. 24. Pf.: 6. roly, Miklián Lajos, dr. Molnár László, Mencsók György, Schroder Istvánné, dr. Szandtner Béla, Takács Mihály. Iklad A böjti időszakban a gyülekezetben Detre János, Baranyai Tamás, Sándor Frigyes, Szvák Mihály és Záborszky Csabáné vendégigehirdetéssel szolgált. ' MEGHÍVÓ A Meszlen-Acsádi Evangélikus Gyülekezet (Vas megye) szeretettel hív és vár minden érdeklődőt az acsádi új imaház felszentelésére április 9-én, vasárnap 11 órakor. A felszentelés ünnepi- szolgálatát dr. Nagy Gyula püspök végzi. Az ünnepségen részt vesz és igét hirdet dr. Martin Kruse nyugat-berlini püspök, a nyugatnémet Evangéli­kus Egyház (EKD) tanácsának el­nöke, a nyugatnémet egyházi kül­döttség vezetője. Uram, szeretem a Te házadat, a Te dicsőséged lakóhelyét! - Zsolt 26,8 Házasság . Herdliczka Éva várpalota-ösküi se­gédlelkész, és dr. Zsednai József székes? fehérvári presbiter március 31-én a vár­palotai ev. templomban házasságot kö­töttek. Mi azért szeretünk, mert O előbb sze­retett minket. (IJn 4,19) Halálozás Bajnóczi János a csesztvei gyülekezet volt gondnoka súlyos betegség után február 27-én hazatért mennyei Atyjá­hoz. Március 1-jén nagy részvét mellett kísérték utolsó útjára. Temetésén Zá­borszky Csaba lelkész hirdette a feltá­madás igéjét. Isten kegyelmével jártunk a világban... (2Kor 1,12) A Budavári Evangélikus Egyházközség főállású egyházfit keres. Érdeklődni lehet: 1014 Budapest, Táncsics M. u. 28. (tel.: 569- 736) hétfőtől péntekig de. 9-13 óra között. Kegyeletteljes sírgondozást vállalok. Tel.: 344-117. Toronyórák átalakítása, kvarc vezérlésű negyed és egész óraütések elektronikus kivál­tása, toronyzene, harangjáték megépítése, kívánság szerint. Harangvillamosítás, táv­kapcsolás, harangautomaták. Hosszú élet­tartam, reális árak, 5 év garancia. Felszerelés bárhol az országban. Orbán József, 5500 Gyomaendrőd, Bocskai utca 31. Telefon: 67/31-840. Erdélyi menekültek részére érkezett segély: Amerikai Magyar Evangélikus Kon­ferencia gyűjtéséből 25 843 Ft; Toron­tói Magyar Ágostai Hitvallású Evan­gélikus Égy ház gyűjtéséből 45 764 Ft; Torontói Magyar Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház részéről az ado­mányozók: Babos Sándor, Bakó László, dr. Jeney László, Krasznai Ká­Evangélikus Élet A Magyarországi Evangélikus Egyház hetilapja Felelős szerkesztő és kiadó: TÓTH-SZÖLLŐS MIHÄLY Szerkesztőség és kiadóhivatal 1088 Budapest Vili., Puskin uM2. Telefon: 382-360 Árusítja a Kiadóhivatal és a Magyar Posta Index: 25 211 ISSN 0133-1302 Szedés: Nyomdaipari Fényszedő Özem (897037/20) Nyomás: rotációs ofszetnyomás 88.20054 PETŐFI Nyomda, Kecskemét Felelős vezető: BIRKAS BÉLA vezérigazgató Előfizethető az Evangélikus Élet Kiadóhivatalában közvetlenül vagy postautalványon. Templomi terjesztés az Evangélikus Elet Kiadóhivatala útján. Előfizetési dij: fél évre 220 Ft, egy évre 440 Ft. Csekkszámlaszám: 516-20412 Beküldött kéziratokat nem őrzünk meg és nem adunk vissza! Í szágban hirdetett igét. Fontosnak tart­ja, hogy ne csak a fejlett nyugati, ha­nem a szocialista és a fejlődd országok­ba is ellátogasson. Európa keleti felén - Albániát nem számítva - még csak Bulgáriában nem járt, de érvényes meghívása van oda is. Bár a Szovjet­unióban már tett látogatást, de a moszkvai Lenin stadionban a tervek szerint ezután fog még prédikálni. Ha­raszti Sándor nyomatékosan hangsú­lyozta: a világszerte ismert igehirdető nem egyházfő, nem a baptista egyház­nak kíván tagokat gyűjteni, igehirdeté­sével azt akarja szolgálni, hogy a hitben megújult, felébredt emberek saját egy­házukban munkálkodjanak. A 80-100 ezres istentiszteleti alka­lomra a belépőket a magyarországi egyházak közreműködésével fogják szétosztani. Erről és további részletek­ről később adnak tájékoztatást. (szp) Templomok és egyházi épületek felújítását és javítását vállalom. Pusztavári Attila épí­tész-kőműves kisiparos: Budapest II., Keleti Károly u. 43. Telefon: 352-128.

Next

/
Oldalképek
Tartalom