Evangélikus Élet, 1985 (50. évfolyam, 1-52. szám)

1985-12-08 / 49. szám

Evangélikus Elet 1985. december a. Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik meg­váltásotok ideje. Lk 21, 28. VASÁRNAP - A varázslók megcsalnak látomásaik­kal, haszontalan álmokat beszélnek el, és amivel vigasztalnak, mit sem ér, Zak 10,2-(Kol 2, ^-Lk 21, 25-33 - lSám 2, 1-lCf.) Ma is találkozunk néha olyan emberekkel, akik jóslással foglalkoznak. Egy régi mese mondja el, hogy egy embernek megjósol­ták, hogy melyik nap éri el a vég. Azért, hogy ezt a napot túlélje, bezárkózott a szobájába. Az asztalnál ült és a csillár a fejére esett. A jóslat bekövetkezett. Éppen a jóslat okozta a vesztét. Mi ne a vesztünket hozó jóslatokhoz meneküljünk, Jézus Krisztushoz menjünk, akiért ma is bűnbocsánatot kapunk. HÉTFŐ - Emeljük fel szívünket és kezünket Istenhez, aki a mennyekben van. J.Sir. 3,41. (ApCsel 8,21-22 -Ézs26,1-12-Zak5,1-11.) Nincs aki meghallgatna, halljuk és mondjuk sokszor e keserű mondatot. Ma­gunkban hordozzuk bánatunkat, bűneinket. Pedig van, aki meghallgat.,Az Úr figyel imádkozó szavunk­ra. Érdemes előtte kiönteni szivünket Siralmainkat is elmondhatjuk, nem hiába való, az Úr meghallgat. KEDD - Elámultak a zsidó származású hívők, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szentlélek ajándéka. Hallották ugyanis, amint nyelveken szóltak és ma­gasztalták az Istent. ApCsel 10,45-46 - (Zak 12,10 - Ézs 63, 15-19; 64, 1-3 - Zak. 6, 1-8) Istent nem sajátíthatjuk ki a magunk részére. Az Ótestamen­tum idejében sem lehetett bezárni a zsidó nép keretei közé. Talán furcsa, de ma sem lehet a templomba- járók életébe bezárni Istent. Sokszor megszégyenülve tapasztaljuk, hogy „gyülekezettől távol került” em­berek élete hogyan tanúskodik Krisztus szeretetéről. SZERDA - Elizeus így felelt szolgájának: Ne félj, mert többen vannak velünk, mint ővelük! 2Kir 6,16 (Mt 26, 53 — Mk 13, 5—13 — Zak 6, 9—12.) A magány nagyon szívszorongató, fájdalmas érzés. A megold­hatatlannak látszó feladatok felőrlik idegrendsze­rünket. Ne félj! Az Úr veled van Jézus Krisztusban, akié minden hatalom mennyen és földön. Olyan testvéreket adhat mellénk, akikről nem is gondoltuk. CSÜTÖRTÖK - Ti viszonzásul az Úrtól fogjátok megkapni az örökséget: az Úr Krisztusnak szolgál­jatok tehát. - Kol 3, 24. - (Ez 36, 11. - Hagg 2, 1. 3-9 - Zak 7,1-14.) Sok hűséges munka, úgy gondol­juk hiába való. A családban édesanyák milyen sok­szor kifakadnak, nincs értelme a munkájuknak. Pál apostol arra biztat, hogy a hivő életnek, a hitből jövő hűséges munkának mindig van értelme, s van jutalma az Úrnál. Ha emberek nem is értékelik, az Úr nem felejtkezik el. PÉNTEK - Simeon áldotta az Istent, és ezt mondta: Meglátták szemeim üdvösségedet, amelyet elkészí­tettél minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak. Lk 2, 28. 30-32, - (Zsolt 98, 3 Mt 24, 1-4 - Zak 8, 1-17.) Mit látunk meg egy adventi istentiszteleten, egy Jézus Krisztus­ról szóló igehirdetésben, egy karácsonyi teli temp­lomban? Mit mondunk utána? Ilyenkor ők is eljön­nek? Simeon Jézus Krisztusban az üdvösséget látta és dicsőítette az Istent, öreg napjait az üdvösség fényében élte. Egyetlen szomorúsága az lehetett Si­meonnak, hogy ez a fény nem ifjúságától vezette. SZOMBAT -* Megismertetted velem az élet útját. Zsolt 16, 11. (Mk 16, 15-16, Ézs 35, 3-10, - Zak 9, 9-12.) Akik a zsoltárossal együtt megtalálták az igazság útját, ne csak maguk járjanak rajta, hanem hívják gyermekeiket, unokáikat, munkatársaikat er­re az útra, amelyet Isten Jézus Krisztusban adott. Amely a bűnbocsánaton keresztül az örök életbe vezet. Szabóné Piri Zsuzsámra _____________________________________J ISTE NTISZTELETI REND Budapesten, 1985. december 8-án, advent 2. vasárnapján Deák tér de. 9. (úrv.) Pintér Károly, de. 11. (úrv.) Hafenscher Károly, du. 6. szeretetven- dégség (előadó: Szabó Lajos és Szabó Lajos- né). Fasor de. 11. (úrv.) Szirmai Zoltán, du. 6. Gáncs Aladár. Dózsa György út 7. de. fél 9. Muntag Andomé. Üllői út 24. de. fél 11. Kertész Géza. Karácsony Sándor u. 31-33. de. 9. (úrv.) Kertész Géza. Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszky Ferenc, déli 12. (magyar) Kertész Géza. Thaly Kálmán u. 28. de. 11. Rédey Pál. Kőbánya de. 10. Vajda Péter u. 33. de. fél 12. Zugló de. 11. (úrv.) Muntag Andor. Kerepesi út 69. de. 8. Mun­tag Andor. Gyarmat n. 14. de. fél 10. Muntag Andor. Kassák Lajos u. 22. de. 11. Zoltai Gyula. Vád út 129. de. negyed 10. Reuss András. Frangepán u. 43. de. 8. Reuss And­rás. Újpest de. 10. Blázy Lajos. Pesterzsébet de. 10. Pintémé Nagy Erzsébet. Soroksár- Üjtelep de. fél 9. Pintémé Nagy Erzsébet. Pestlőrinc de. 10. Havasi Kálmán. Kispest de. 10. Bonnyai Sándor, du. fél 7. Bonnyai Sándor. Kispest Wekerle-telep de. 8. Bonnyai Sándor. Pestújhely de. 10. Schreiner Vilmos. Rákospalota Kistemplom de. 10. Bolla Ár­pád. Rákosszentmihály de. fél 11. Sashalom de. 9. Mátyásföld de. 9. Szalay Tamás. Ciii- kota de. fél 11. Szalay Tamás. Kistarcsa de. 9. Solymár Péter. Rákosbegy de. 9. Ferenczy Zoltán. Rákoscsaba de. 9. Kosa László. Rá­kosliget de. 11. Kósa László'. Rákoskeresztúr de. fél 11. Ferenczy Zoltán. Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Szebik Imre, de. fél 11. (német), de. 11. (úrv.) Szebik Imre, du. 6. Herzog Csaba. Torockó tér de. fél 9. Óbu­da de. 10. Görög Tibor. XII. Tartsay Vilmos gj 11. de. 9. Kőszeghy Tamás, de. 11. Kö- szeghy Tamás, du. fél 7. Takács József. Mo- ■ dóri u. de. fél 10. Pesthidegkút de. fél 11. Takács József. Budakeszi de. 8. Takács Jó­zsef. Kelenföld de. 8. (úrv.) Bencze Imre, de. 11. (úrv.) Bencze Imre, du. 6. (ifjúsági) Mis- sura Tibor. Németvölgyi út 138. de. 9. Missu- ra Tibor. Kelenvölgy de. 9. Rőzse István. Budafok de. 11. Rőzse István. Budaörs du. 3. Rőzse István. Törökbálint du. fél 5. Rőzse István. Csillaghegy de. fél 10. Bénkő Béla. Csepel de. fél 11. Mátis István. Szathmáryné Vizy Zsuzsa Három vallás egy családban (BEFEJEZŐ RÉSZ) Milyen gyönyörű hittel készül­tünk a konfirmációra. Buzgón jár­tunk az előkészítőre és tizenkét éves szivünkben, tiszta érzésekkel vár­tuk, hogy megújítsuk a hitünket és először vegyünk részt az Úrvacso­rán. Bőrrel kötött imakönyvet és egy arany karkötőt kaptam kereszt­anyámtól. Sántha Károly imaköny­vében ilyen címeket találtam: Bűn­bánati ének. Ima az ifjúkor hajna­lán. Szeretet. Boldogság. Szenvedő imája. Volt egy másik imakönyvem is, amit 1930-ban kaptam az iskolában jó tanulásomért (akkor már nem zárdába jártam). Ma már szinte muzeális értéke van, 1892-ben je­lent meg. Imák és elmélkedések protestáns gyermek-serdülő lányok és ifjú höl­gyek számára, volt a címe. Irta: Barkóczy Dömök Antónia leányiskolái igazgatónő. Ebben ilyen imák voltak: „Növendék lány esti imája a tan­év folyamán”, „Ima súlyos beteg­ségben”, . „Boldog menyasszony imája” és még sok-sok más ima és vallásos költemény is Tompa Mi- hálytól, Szász Károlytól. Hány fiatal lány veszi elő ma az imakönyvét és imádkozik? Lehet, hogy van, de én nem ismerek ilyet. Akkor az természetes volt, hogy naponta elolvastam egy-egy imát. Nem mondta, nem kényszerí- tett rá senki, belső kényszer volt. Ugyanakkor a bátyáim buzgó kongreganisták voltak. A kongre­gáció lekötötte a kamaszfiúk idejét. Nem volt jó, hogy ott is csak szépet és jót tanulhattak? Már az első ál­dozáson túl voltak és készültek a bérmálkozásra. A legjobb barátnőm, egy vasúti kalauz lánya katolikus volt és sok­szor kért, amikor együtt mentünk iskolába, hogy térdeljek le vele az út mellett álló kereszt alá, ahová min­dig sok virágot tettek a hívők Krisz­tus lábához. Az ö édesanyjától hal­lottam egyszer, hogy én eretnek va­gyok, amit nem értettem, de nem is törődtem vele, nálunk otthon ilyes­mit sohasem hallottam. Aztán ott voltak a nőegyleti sze- retetvendégségek! A hosszú terített asztalok mellett demokratikus egy­ségben ültek az anyák, apák, nagy­szülők osztálykülönbség nélkül s a gyerekeik egy színpadon előadták a János vitézt, az Iglói diákokat s még ki tudja hány műkedvelő szín­darabot. Az asztalon forró tea, házi sütemények, meleg hangulat! Mi szerencsések voltunk, mert hol a protestáns egyletekbe mehet­tünk anyánkkal, hol a katolikusok­hoz apánkkal. Mindegyik este em­lékeket ébresztőén szép volt, tiszta volt és békességes. Mikor tudtam meg, hogy Pista 31 I || AJKA-CSÉKUT A gyülekezet most nyáron, közel 200 ezer Ft-ért, külsőleg renoválta tta templomát, Kápll László gondnok vezetésével és szolgálatával. Az elmúlt évben Pozsgai Sándorné igen értékes hímzett teritögarnitúrát készített és ajándékozott a gyülekezetnek. bátyám pap lesz, nem tudom. Hét évvel idősebb volt, tehát kicsi vol­tam aránylag, amikor síró anyám­tól elbúcsúzott, apámnak is csak könnyes szemére emlékszem és el­vitte a vonat Zircre, ciszter szerze­tesnek. Miért lett pap, most sem tudom. Természetes hivatástudattal ment.. Talán a hittanára nevelésé­nek eredményeképpen, de tántorit- hatatlanul. így lett katolikus pap, egy vallásos evangélikus anyának a fia. Soha nem volt egyikünk számá­ra sem probléma a család kettős hite. Sohasem akart áttéríteni, pe­dig később hittudományi doktor és kanonok lett. Ebben az időben már sok család­ban a vallási problémák (ez tart a mai napig) a vegyes házasságköté­seknél kezdődtek. A katolikus egy­ház behozta a kötelező reverzálist, ami köztudottan legtöbbször a pro­testáns fél megalkuvásával végző­dött, azaz a gyermekeik katoliku­sok lettek. Hány fiatal szívében okozott gyógyíthatatlan sebet, okozott könnyes éjszakákat, mit is tegye­nek, hogyan oldják meg azt a prob­lémát, hogy melyik templomba menjenek esküdni. Sok házasság nem jött létre, sok anya nem tudta katolikus gyermekeit vallásosan ne­velni, sokszor az apának okozott mély fájdalmat, hogy fiai nem kö­vethették őseik hitét. így később bekövetkezett az a szokás, hogy sok alkalommal csak polgári esküvőt tartottak. Az én időmben ez még nagyon ritka volt. A harmadik vallás a családunkba a férjemmel jött. Apja nagyon sokat tett a református egyházért. Er­délyben a presbiterség nemcsak val­lásos, hanem hazafias kötelesség is volt. Fiát a kolozsvári Farkas utcai református gimnáziumban taníttat­ta, aki ott ugyanolyan mély erköl­csös, vallásos nevelést kapott, mint én Balassagyarmaton. Milyen egy forma volt akkor még a szokás, a hit, az élet a két országban! így egyesült a három keresztyén vallás egy családban, Jézus nevé­ben. Nem emlékszem egyszer sem hitvitára, még arra sem, hogy a má­sik vallásos meggyőződésében ké­telkedtünk volna. Szere tét ben, Krisztus szeretetében neveljek fel mindnyájunkat s ez életünknek, er kölcsi felfogásunknak olyan tartást adott, amit nem lehetett elvenni: megsemmisíteni, bármi rossz is jött sorsunkban. Családunkban, már a huszadik század első felében megvalósult a régen megálmodott ökumené. Advent 2. vasárnapján az oltárterítő színe: lila. A délelőtti istentisztelet oltá- ri igéje: Lk 21, 25-36; az igehirdetés alapigéje: Mai 3, l-7a. EVANGÉLIKUS ISTENTISZTE­LET A RÁDIÓBAN. December 8-án, vasárnap reggel 7.05 órakor az evangéli­kus egyház félóráját közvetíti a Petőfi rádió. Igét hirdet dr. Káldy Zoltán, a Déli Egyházkerület püspöke, Budapest. Csorba Béla harminchárom"'esztendeje tartó kántori szolgálata röviden így jel­lemezhető: Megváltójának átadott élet az apostagi gyülekezet szolgá­latában. Egész kántori tevékenysé­I ■A#*' ge hitének gyümölcse. Apostagon született 1923. április 12-én. A kántorképző tanfolyamot 1952- ben végezte el Foton. Mezőgazda- sági munkaterületről indult el és bár csak később tudott bekapcso­lódni a tanfolyam munkájába, mégis az egyik legtehetségesebb ta­nulónak bizonyult. Azóta megsza­kítás nélkül, hűséges kántora gyü­lekezetének. Első feleségének korai halála után özvegyen maradt, majd második házassága és mun­kaköre két faluval odébb - Szalk- szentmártonba kötötte. Gyüleke zetéhez való viszonya azonban tö­retlen maradt, sőt még nagyobb áldozatokat hozott egyházáért Minden alkalommal - csúszós uta­kon is - saját költségén jött át autóján elvégezni a kántori szolgá­latot. A szórványokba is ő vitte el a lelkészt és ott is végezte a kántori szolgálatot. Úgy végzi szolgálatát mint akinek ideje, autója, egész személye Istené. Szeretete kiterjed a gyülekezőt betegeire is, akiknek magnószalagra felvett igehirdeté seket vitt el és velük evangéliumi énekeket is énekelt. Ura és gyüle kezete iránti szeretete nem áll meg az egyházi zenénél. Az egész gyüle kezet minden dolgát szívén viseli sokat tesz megújulásáért. A lelkész legközvetlenebb munkatársa az evangelizációk, vendégszolgálatok szervezésében. Feleségével együtt mindig a legnehezebb terhet vállal ják magukra. Hitük gyümölcse mindez, Uruk szolgálatában. HÍREK w Űi&t w , iuIiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih A brit egyházakat politikai elkötelezettségük hathatósabb gyakorlására hívja fel David Sheppard püspök David Sheppard püspök: A megtérésre hívás nem az egyet­len feladata az egyháznak. David Sheppard liverpooli angli­kán püspök felhívta a brit egyháza­kat, hogy politikai befolyási lehető­ségüket sokkal jobban használják ki. Az angliai és walesi katolikus lelkészek konferenciáján, amely Birminghamben ülésezett, mint vendégelőadó hangsúlyozta a püs­pök: az egyházak Nagy-Britannia politikai életében sokkal nagyobb szerepet játszhatnának, mint amennyire azt korunk nagy szociá­lis kérdéseivel kapcsolatban teszik. Sheppard püspök kétségbe von­ta, hogy az egyház egyetlen felada­ta az lenne, hogy az egyes embert megtérésre hívja. Sokkal inkább hidakat kell építenie, segítve az össztársadalmi kérdések megoldá­sához az utat megtalálni. Isten nem olyannak teremtette a világot, mint amilyennek azt mi ma látjuk, ezért meg kellene kísérelnünk azt megváltoztatni. [epd 1985. 171/7. (ni)] Herb David új megbízatása A közelmúltban az 52 éves Herb Dávidét nevezték ki az Amerikai Lutheránus Egyház (Minneapolis) kommunikációs és missziós osztá­lyának igazgatójává. David a bu­dapesti LVSZ-nagygyűlés napilap­ja, a Napról Napra főszerkesztője volt. (lwi-szp) Evangélikus ösztöndíjas Leningrádban az NSZK-ból A Bajor Evangélikus Egyház egyik teológiai hallgatója az első, aki lehetőséget kapott, hogy egy évig a leningrádi teológiai akadé­mián folytasson tanulmányokat. Az Orosz Ortodox Egyház és a Németországi Evangélikus Egyház (EKD) közötti megállapodást ösz­töndíjasok cseréjéről 1984-ben ír­ták alá. Erhard Lerch lelkész, a Lutheránus Világszövetség Német Nemzeti Bizottságának ösztöndíj­felelőse elmondotta, hogy az NSZK-beli teológiai hallgatók el­sősorban észak-, de egyre inkább közép- és dél-amerikai ösztöndíjak iránt érdeklődnek. Az NSZK-ban az LVSZ Nemzeti Bizottság és a Diakóniai Szervezet (Diakoni- sches Werk) támogatásával jelen­leg 60 külföldi teológus és egyház­zenész folytat tanulmányokat. A legtöbben, 13-an Dél-Koreából jöttek. fíwi-szp) Előadások Burgenlandban Dr. Fabiny Tibor teológiai ta­nár december 4-én és 5-én a bur­genlandi tartományi levéltár és a szuperintendencia meghívására előadásokat tartott Kismartonban (Eisenstadt) a magyarországi egy­házaknak a második világháború utáni történetéről. lm Születés Pintér Mihály nagyvelegi lelkészék­nek 1985. okt. 21-én Móron Balázs ne­vű harmadik gyermekük született. Házasságkötés ^ „ Szabó László esztergomi lelkész és Sárkány Erika főiskolai hallgató 1985. november 23-án Lucfalván házasságot kötöttek. Székesfehérvár Egész hetes evangelizáció volt a gyü­lekezetben a reformáció ünnepét meg­előző héten. Október 24-26. között Csepregi Béla ny. sárszentlőrinci lelkész hirdette az igét. Igehirdetése mellett ismertette az evangelizációnak előbb külföldi, majd magyarországi történetét. Hálásan em­lékezett meg róla, hogy Isten mennyi áldást adott ezen a szolgálaton át ha­zánkban és az egész földkerekségen. Vasárnap, 27-én teológusnap volt. (Erről lapunk hasábjain már hírt ad­tunk.) Október 28-30-ig Scholz László ny. hatvani lelkész evangelizált. Központi gondolata a gyümölcstermés volt. Krisztus nélkül gyümölcstelen, sőt mérges, rossz gyümölcsöt termő az éle­tünk. Jó termést csak akkor hozhat, ha Ő beolt önmagába, az igazi szőlőtőbe. (János 15.) Harmadik napon a Galé­riai levél 5. része alapján a Lélek gyü­mölcseiről beszélt. Közben megemlé­kezett egy gyümölcstermő életről: Gáncs Aladárról, akire halálának 50. évfordulóján emlékezünk. 1916-tól 1925-ig székesfehérvári lelkész volt, s szolgálatának áldott nyoma még 60 év után is látható a gyülekezetben. Szombathely A szombathelyi evangélikus temp­lomban október 26-án egyházzenei es- , tét tartottak. Énekelt a kőszegi Zeneis­kola Kamarakórusa. Vezényelt: Maitz József igazgató. A Hazafias Népfront Vas megyei Küldöttértekezlete novembei1 16-án ülésezett. Az ülésen felszólalt Lehel Fe­renc ny. evang. lelkész is, aki 31 év óta tagja a HNF Megyei Bizottságának, illetve az Elnökségnek. Felszólalásá­ban a nemzeti egység elméleti és gya­korlati kérdéseivel foglalkozott. Az értekezlet Lehel Ferencet ismét beválasztotta a megyei elnökségbe és szép emléklappal tüntette ki. Nyíregyháza 1985. október 27-én a Nagytemp­lomban az esti istentisztelet keretében a Bodenwerderi (NSZK) Szimfonikus Zenekar és Kórus Hándel-művekkel szolgált a gyülekezetben. Az együttes á Szabolcsi Szimfonikus Zenekar vendé­geként tartózkodott a megyében. Köz­reműködésüket ezúton is hálásan kö­szönjük. Evangélikus Élet A Magyarországi Evangélikus Egyház hetilapja Felelős szerkesztő és kiadó: LEHEL LÁSZLÓ Szerkeszti a szerkesztőbizottság Szerkesztőség és kiadóhivatal 1088 Budapest Vili., Puskin u. 12. Telefon: 142-074 Árusítja a Kiadóhivatal és a Magyar Posta Index: 25 211 ISSN 0133-1302 Szedés: Nyomdaipari Fényszedő Üzem’ (857346/09) Nyomás: rotációs ofszetnyomás 85.51224 PETŐFI Nyomda, Kecskemét Felelős vezető: ABLAKA ISTVÁN igazgató Előfizethető az Evangélikus Élet Kiadóhivatalában, továbbá bármely hlrlapkézbesftö postahivatalnál, a htrlapkézbesltöknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Hlrlapelófizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR Budapest V., József nádor tér 1. 1900) közvetlenül, vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Templomi terjesztés az Evangélikus Elet Kiadóhivatala útján. Előfizetési díj: fél évre 140,- Ft, egy évre 280,- Ft. Csekkszámlaszám: 516-20412 Beküldött kéziratokat nem örzünk meg és nem adunk visszal MEGJELENT! Kutas Kálmán Egy emberélet verseskötet Kapható! Ára: 106,—Ft Megrendelhető, megvásárolható a Sajtóosztályon. MEGJELENT! Gyökerek és távlatok dr. Tóth Károly református püspök könyve (előadások, igehirdetések, cikkek) Kiadta a Keresztyén Békekonferencia Budapest, 1985 Kapható a Protestáns Könyvesboltban (Ráday utca 1.) Ára: 95,— Ft A budapest-fasori gyülekezet ének- és zenekara részleteket ad elő Esterházy Pál: Harmonia caelestis című művéből december 8-án, vasárnap de. li­kőr a zuglói (Bp. XIV., Lőcsei út 32.), december 14-én szombaton este "6-köf a’ rákospalotai ' (KV., Régi fóti út), december 15-én va­sárnap este 6-kor a fasori (VII., Gorkij fasor) templomban. A fa­sori előadáson Gáncs Aladár Bach-, Buxtehude-, Gárdonyi- és Pachelbel-műveket orgonái. Mindenkit szeretettel várunk

Next

/
Oldalképek
Tartalom