Evangélikus Élet, 1983 (48. évfolyam, 1-52. szám)

1983-10-30 / 44. szám

A reformáció ^ünnepének igéje Isten ajándéka a boldogság Mt. 5, 1—10 MINDEN EMBER VÁGYA A BOLDOGSÁG MEGTALÁLÁSA. A boldogságon pedig legtöbbször kedvező lelki állapotot, megfelelő hangulati telítettséget értünk, aminek az alapja az anyagi bizton­ság, jó vagyoni, munka- és életkörülmények. Ezek megvalósítására törekszünk, s azt hisszük, hogy ez az igazi boldogság. Amikor aztán problémák jelentkeznek a pénz, a munkahely vagy a családi élet területén, felborul a boldogság egyensúlya. Jézus szava szerint a boldogság több mint hangulat. Boldog az, aki Isten kegyelmi ajándékában részesül. Az Isten ajándéka tud igazán boldoggá tenni. Az Isten előtt üres kézzel állók, akik tudják, hogy 'Istenre szorulnak, és akik Istenhez kiáltanak, azok nyerik el az Isten országa ajándékait. Reformátorunk utolsó szavaival is erről tett bizonyságot: Koldusok vagyunk. Mégis az ő élete és munkája a legnagyobb bizonyság arra, .hogy Isten kegyelme által lehet meg­gazdagodni, megvígasztalódni és megelégedni. A magát ^oldussze- génynek ismerő, önmagával elégedetlen, a halál hatalma által kö­rülfogott, a bűn erejét önmagán tapasztaló, az igazságot éhező és szomjazó ember, aki arra vágyik, hogy Isten előtt igazzá legyen, tapasztalja meg ma is Isten kegyelmének gazdagságát. AZ ISTEN KEGYELMÉT FELTÁRÓ IGÉK A JÖVÖBE UTAL­NAK. A jelen nehéz élethelyzeteiben vergődő ember számára Isten szava a jövőben ígér megoldást. A végső megoldás ugyanis az, hogy Isten megvalósítja az ő országát, s eltöröl minden könnyet. Akkor le­szünk a mennyek országának boldog polgárai, örökösei az új földnek, akkor szabadulunk meg végleg a halál hatalmától, s lesz részünk az igazak örömében. Ezek az igék tehát az eljövendő örök élet felől való reménységünket táplálják bennünk mindenekelőtt. Jó tudnunk, és jó abban reménykednünk, hogy ami most hiányzik az életünkből, az tel­jessé odaát, Isten örökkévaló országában lesz. Ez a reménység már itt a földi életben is adható erő ahhoz, hogy boldogan, az üdvösség bi­zonyosságában járjuk utunkat. JÉZUS IGÉJÉBEN MÁR MOST MEGSZÓLAL AZ ÚJ ÉLETRE HÍVÓ SZÓ. Ez is kétségtelen tény, ha Jézus szavainak szándékát a jelenvaló világ vonatkozásában észrevesszük. Nem csupán az örök élet boldogságát ígéri, hanem egyúttal el is hív egy új élet meg­valósítására. Amikor Jézus a nyomorúságaiból és bűneiből Istenhez kiáltó embernek adja az Isten országa ajándékát, ugyanakkor meg­újulásra is hív. Aki Isten kegyelmét megtapasztalta, annak magá­nak is irgalmat gyakorló, békét munkáló, tiszta szívű emberré kell formálódnia. Nem elég Isten irgalmát elfogadni, az irgalmat gya­korolni is kell. De azt is mondhatjuk, hogy a tiszta szív után vá­gyódó, s az ezért Istenhez kiáltó ember látja meg Istent. Meglátja Istent, majd az ő országában, de már most is szeretetteljes szavában, s követi őt a megbocsátó, irgalmas szeretet útján. ISTEN SZAVA TEHHÁT AJÁNDÉK, ÍGÉRET ÉS ELKÖTELEZÉS IS EGYBEN. Egyikről sem szabad elfeledkeznünk nekünk, a refor­máció népének, éppen reformátorunk születésének 500. évforduló­ján. A reformáció legnagyobb felismerése éppen ez volt, hogy in­gyen, kegyelemből, hit által Isten ajándékaképpen nyerjük el az örök élet boldogságát, s egyúttal így nyerünk elhívást és erőt meg­újult életben járásra. Ha megfeledkeznénk arról, hogy Isten igéje bejelenti igényét ..teljes,.gié^vjnifre, csupán mennybe néző örök ra­jongók lennénk, s hűtlenek lennénk a reformáció örökségéhez. Az igéhez, a reformációhoz hűségesen figyeljünk az ajándékozó Isten ígéreteire és elkötelezésére! Vető Béla Imádkozzunk! Mennyei Atyánk! Köszönjük a reformációt, amely napvilágra hozta az ingyenvaló kegyelem boldogító üzenetét. Köszönjük refor­mátorunk életét és szolgálatát. Add, hogy az ő szavai, útmutatásai nyomán is egyre világosabb legyen számunkra igéd szava. Újítsd meg szívünket, hogy ne csak az eljövendő örök élet boldogságát ke­ressük, hanem a jelen feladatait is jól lássuk én hűségesen teljesít­sük. Ámen. Olvasónk írja: Évenkénti hálaadás Minden év október második va­sárnapján ünnepük a templom felavatásának évfordulóját, az egykori püspöki székhelyen, Sám- sonházán — az idén immár száz­tizenegyedik alkalommal. A temp­lom szentelésének ünnepe az alig négyszáz lelket számláló kisköz­ségben a legnagyobb ünnepek kö­zé tartozik. Az ünnepi előkészü­leteket hetekkel korábban kezdik meg takarítással, karbantartással, mind otthon, mind a templomban és környékén. Évtizedes gyakorlat, hogy a külföldre és az ország távoli vi­dékekre szakadt egykori falubeli szülöttek, ezen az októberi má­sodik vasárnapon eljönnek meg­látogatni rokonaikat, ismerősei­ket, gyermekkori barátaikat. Ki nem tér Vissza szívesen szülő­földjének és gyermekkorának színhelyére, és ilyenkor nemcsak a község, hanem a templomba menők száma is megduplázódik. Régebben több lelkész vendég is érkezett a faluba, akiket egykor a templom falai között avattak lelkésszé, és akik még az élők között vannak, bizonyára némi nosztalgiával gondolnak ezekre az időszakokra. A bő egy évszázadnyi idő alatt, a kis egyházi közösség lakóinak az örömteli esztendők mellett bi­zony voltak szomorú időszakai, is. Két világháború. Az elsőből csaknem félszázan soha nem jöt­tek vissza családjuk körébe. A falucskában szinte nem is volt olyan család, aki ne vesztette volna el közvetlen hozzátartozó­ját, szülőt, testvért, gyermeket. Emléküket a falu közepén, a templomba vezető út mellett emlékszobor őrzi, és környe­zete mindig gondozott. A máso­dik világháború is követelt emberi életeket a kis faluból. A templom körül — pár méteren belül — csaknem féltucatnyi bom­batölcsér éktelenkedett, de a templomot nem érte bombatalá­lat. Azonban a templom mégis pótolhatatlan kárt szenvedett, mind erkölcsiekben, mind anya­giakban, mivel a templom három harangja közül a középsőt lesze­relték és elvitték a németek, a kis egyházközösség minden tilta­kozása ellenére. A templom egykori főfelügye­lője élete végéig Kossuth Lajos volt. Bár hosszú száműzetése mi­att ő maga nem járt a faluba, de az egyházhoz küldött levelei­ben közölte, hogy hazatérése után meglátogatja az általa felügyelői tisztséget betöltő templomot. Saj­nos, erre a külföldön történő el­halálozása miatt nem kerülhetett sor. A mostani, október második vasárnapi ünnep nem jubileumi és nem kötődik nevesebb évfor­dulóhoz. de tisztelet mindazok­nak, akik folyamatosan gondos­kodtak arról, hogy a templom teljesen felújítva, mind kívül mind belül, várja híveit. Kukely Mihály Istentiszteleti rend Budapesten, 1983. október 30-án Deák tér de 9. (úrv) Hafenscher Károly, de. 11 (úrv) Pintér Károly, du. 6. Takácsné Kovácsházi Zelma. Fasor de 11. (úrv) Szirmai Zoltán, du. 6. Gáncs Aladár. Dózsa György út 7. de. fél 9. Muntag Andorné Üllői út 24. de. fél 11 Ruttkay Le­vente. Karácsony Sándor út. 31—33. de. 9. Ruttkay Levente. Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszky Fe­renc, de. 12. (magyar) Ruttkay Le­vente. Thaly Kálmán u 28. de. 11. Rédey Pál. Kőbánya de. 10. Vajda Péter u. 33. de. fél 12. Zugló de. 11. (úrv). Rákosfalva de. 8. Gyarmat u. 14. de. fél 10. Kassák Lajos út 22. de. 11 Váci út 129. de. negyed 10. Frangepán u. de. 8. Újpest de. 10. Blázy Laios. Pesterzsébet de. 10. Virágh Gyula. Soroksár Cjtellep de. fél 9. Virágh Gyula. Pestlőrinc de. 10. Matúz László. Kispest de. 10. Bonnyai Sándor Kispest Wekerle telep de. 8. Bonnyai Sándor. Pest­újhely de. 10. Schreiner Vilmos. Rá­kospalota Máv telep de. 8. Schreiner Vilmos. RákosDalota Nagytemplom de. 10 Bolla Árpád. Rákosszentmi­hály de. fél 11. Karner Ágoston. Sashalom de. 9. Karner Ágoston. Mátyásföld de. 9. Cinkota de. fél 11. Szalay Tamás. du. 8. Kistarrsa de. 9. Rákoscsaba de. 9. Kosa Lász­ló. du. 6. (református templom). Rá­koshegy de. 9. Ferenczy Zoltán,, du. 6. Rákosliget de. 11. Kosa Pál, du 6. Rákoskeresztúr de. fél 11 Kosa László. Bécsikapu tér de. 9. (úrv) Mado­csai Miklós, dg. fél 11. (németi, de. 11. (úrv) Koren Emil. du. 6. Mado­csai Miklós Torockó tér de. fél 9. Koren Emil. Öbuda de. 10. Görög Tibor. XII Tartsay Vilmos u. 11. de 9. de. n du. fél 7. Pesthidegkút de. fél 11. Modori u. 6. de. 10. Kelen­föld de 8. Missura Tibor. de. 11. (úrv) Missur$ Tibor. du. 6. Bencze Imre Németvölgyi út 138. de 9. (úrv) Bencze Imre Nagytétény de. fél 9. Rözse István KeJeuvölgv de. 9. Budafok de. 11. Rozsé István. Csillaghegy de. fél 10. Benkg Béla. Csepel de. fél 11. Mezősi György. Budapesten, 1983. október 31-én, reformáció ünnepén Deák tér du. 6. Országos Luther- ünnepség. Fasor de 11. (úrv) Szir­mai Zoltán Üllői út 24 de fél 11. dór u. 31—33 de. 9 Ruttkay Levente Rákóczi út 57/b. de. fél 12. Rottkav Levente Kőbánya de. 10. Zugló de. 11. (úrv). Kásák Lajos út 22. de. 11. Újpest de. 10. Blázy Lajos. Pester­zsébet de. 10. Viráeh Gyula. Pest­lőrinc de. 10. Matúz László. Kis­pest de. 10. Bonnyai Sándor. Rákospalota MAV-telen de. 8. Schrei­ner Vilmos, Rákospalota Kistemplom de. 10. Bolla Árpád. Cinkota de. fél 11. Szalay Tamás. Becsikapu tér de. 11. (úrv) M-a- docsai Miklós, du. 6. (úrv) Koren Emil. Óbuda de. 10. (úrv.) Görög Tibor. XII. Tartsay Vilmos u. 11. de. 11. Pesthidegkút de. fél 11. IYIo- dori ii. 6. de. 10. Kelenföld de. lt. Bencze Imre. Kelenvölgy de. 9. Bu­dafok de. 11. Rozsé István. * Külön is felhívjuk Híveink szíves figyelmét a két délutáni alkalomra: A Liither-szobor leleplezése délután 3 órakor lesz a Lőcsei út 32. szám alatt a Teológiai Akadémia kertjében. Az Országos Luther-ünnepély dél­után 6 órakor lesz a Deák-téri templomban. SÍRKÖVEK, columbáriumlapok és emléktábálk betűinek átfestését, aranyozását vállalom (vidéken is) Telefon: .345-422 (délelőtt 8—10-ig, vagy délután 5—7-ig). EGYHÁZZENEI ÁHÍTAT lesz november 6-án, vasárnap Site 6 órakor a keszthelyi templomban (Deák Ferenc ut­ca 20.) Műsor: J. S. Bach és Mendelssohn művei Orgonái: Thiering Etelka Igét hirdet: [FJ. HAFENSCHER KÁROLY evangélikus elet A Magyarországi Evangélikus Egyház ^ajtóosztálvának lapla Szerkeszti: a szerkesztő bizottság A szerkesztésért felel: Mezősi György Felelős kiadó: Harkányi László Szerkesztőség és kiadóhivatal: 1088 Budapest Vili.. Puskin u. 12. Telefon: 142-074 Csekkszámlaszám: 516—20 412—VITT Előfizetési ár: esv évre 240 — Ft Arusftla a Megvár Posta Index: 25 211 ISSN 0133—1302 dl 83.2399 Athenaeum Nyomda Budapest Rotációs masasnvomáa Felelrts ve?etfl: Szlávik András vezérigazgató „De nálad van a bocsánat, ezért félnek téged” (Zsolt 130, 4). VASÁRNAP. — „Dicsőítsétek szent nevét, szívből örüljenek, akik keresik az Urat!” (Zsolt 105, 3 — Róm 8, 28 — Mt 18. 21—35 — Zsolt 16) Isten népének történetét írja le az a zsoltár, amelynek egyik bevezető mondata a fenti idézet, s így mi is érezhetjük, hogy csak dicséretet zenghet szívünk és szánk a történelem Urának meg­tartó és reményt nyújtó kegyel­mét érezve. Őt keresve, láthatjuk meg, hog a jövőnk is kezében van. ezért teljes és szívből jövő lehet az örömünk. „Öröm van ná­lad, még ha búbánat ér is min­ket Jézusunk. Benned és véled mienk az élet. nagy Megváltónk, hű Urunk.” (364. ének 1.). HÉTFŐ. — „Mivel tehát meg­igazítunk hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által.” (Róm 5, 1 — Zsolt 84, 13 — Mt 5, 2—10 — Jób 11,1— 5.13—20). Amíg a cselekedeteink­ben bízunk, addig nyugtalanság uralkodik szívünkben, mert soha­sem lehet elég, amit tenni tudunk. De Krisztusban megtanulhatjuk, hogy Isten előtt csakis a hit, a bizalom a döntő, s így oldódik fel, Jézus érdeméért, a feloldhatatlan ellentét a bűnös ember és az igaz Isten között. „Békesség földön az embernek! Kit az igaz szeretet a Jézushoz elvezet, békesség, bé­kesség embernek!” (168. ének 2.). KEDD. — Gondolt ránk meg­aláztatásai nkban, mert örökké tart szeretete” (Zsolt 136, 23 — Róm 8, 24 — 1 Kor 5, 9—13 — Jób 12.1 —3. 13—25). Isten szeretete nem hullámzó érzelem, nem változó, ingadozó hőfokú, hanem örök, ál­landóan sugárzó, meleg szeretet. Nemcsak a jó napok, s a gondta­lan percek tanúskodnak Isten sze- retetéről, hanem bajban, szorított helyzetben, a keserű pillanatok­ban is tudhatunk e felemelő megmentő, irgalmas szeretetről.” Csak tebenned vígad. lelkem. Ha' ér engem bú. gyötrelem, nem fé­lek. Mert tenálad megtalálom, én Megváltóm, amit várok, remélek” (376. ének 4.). SZERDA. — „Legyetek éberek, és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek: a lélek ugyan kész, de a test erőtlen” (Mt 26, 41—1 Móz 39, 9—1 Sám 26. 5—25 — Jób 14, 1—12). A tanítványok könnyen el­aludtak, amíg Jézus imádkozott, ezért szólította fel őket a Mester éberségre. De ez a buzdítás éb­— Szentháromság ünnepe után a 22. vasárnapon az oltárterítö színe: zöld. A délelőtti istentisz­telet oltári igéje: Mt 18, 23—"5; az igehirdetés alapigéje: Fii 1, 3— 11. — Reformáció ünnepén az ol­tárterítő színe: piros. A délelőtti istentisztelet oltári igéje: Rm 10, 4— 11: az igehirdetés alapigéje: Mt 5, 1—10. — KISKUNHALAS. Október 9-én, sajtóvasárnap volt a gyü­lekezetben. Az igehirdetés szol­gálatát Szabó István dunaegy- házi lelkész, egyházmegyei saj­tóelőadó végezte. Az istentiszte­let után szólt a sajtóosztály munkájáról és bemutatta a ki­adványokat. A gyülekezet ezer forint értékben vásárolt könyve­ket. — SALGÓTARJÁN. A nem­rég felújított csúszkaládás or­gonán október 9-én Gáncs Ala­dár orgonaestet adott. A gyüle­kezet egyházzene iránti szerétét bizonyította a szépen megtelt resztheti fel a mi szunnyadó hi­tünket, kialudni képes reménysé­günket és szeretetünket. Erőtlen testünkön kell úrrá lennünk, hogy Jézus mellett kitarthassunk. „Ezerszer is kér a lelkem: Nézz rám, Uram, szánj meg engem, óvj meg-minden csügged és tői, ments meg bűntől, szenvedéstől, ó, Jé­zusom! (380. ének 2,). CSÜTÖRTÖK. — „Egyenesek az Űr útjai, az igazak járnak rajtuk, a vétkezsek elbuknak rajtuk” (Hós 14, 10 — Róm 6, 22 — 1 Jn 3, 19— 24 — Jób 19, 21—29). A próféta üzenete, mondanivalója befejezé­sül mutat rá Isten egyenes útjaira. Az egyenes úton jár az, aki meg­hallotta a megtérésre hívó szót. s bűnbánattal elindult Isten felé. Az egyenes út végén az üdvösség a cél, de csak az Úr által megjelölt úton érhetünk e célba. Más utak keresése bukáshoz vezet.” Atyám, hogy meg ne rettenjek, bátran menjek minden testnek útjára, te­remts tiszta szívet bennem. Néked élnem legyen lelkem hő vágya!” (518. ének 4.). PÉNTEK. — „Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is” (Mt 6,9.10—5 Móz 4,39 — Mk 11, 24—25 — Jób 28, 1 —9). Mindennap imádkozzuk eze­ket a szavakat, de az életünkben, családunkban, környezetünkben mégis mindig a Saját akaratunkat akarjuk érvényre juttatni. Ne a magunkéhoz, hanem Isten akara­tának megvalósulásásához ra­gaszkodjunk, hogy Isten hatalma és szeretete általunk is nyilván­valóvá váljék.” Te szent akaratod legyen e földön, miként mennyek­ben ! Ha szenvedünk, türelmet adj jó, s balsorsban velünk maradj! Irtsd ki a rossz indulatot, mely megszegi akaratod!” (72. ének 4.). SZOMBAT. — „Ne bízzatok az előkelőkben, egy emberben sem, mert nem tud megtartani” (Zsolt 146, 3 — Róm 15, 30—2 Pt 3,13— 18 — Jób. 28. 20—28). Nem em­berek közötti bizalmatlanságra szólít fgl a zsoltáros, arra egyre inkább szükség van. Azt viszont nem szabad elfelednünk, hogy csak az Istenre alapozott élet, az Istenben bízó lélek tartatik meg, mert egyedül Neki van hatalma ahhoz, hogy örök élettel ajándé­kozzon meg. „Bízom benned, szent Úristen, kérlek, egész életemben, ne nézzed én bűneimet, kárhozat­ban én telkemet ne vigyed!” (437. ének 1.). ifj. Bence Imre templom. Az orgonaest kereté­ben Balicza Iván salgótarjáni lelkész hirdette az igét. — HIBAIGAZÍTÁS. Az októ­ber 16-i szám 4. oldalán közölt „A csodálatos orgona” című cikk befejező bekezdése helyesen így hangzik: „Az emberek felemel­ték a holttestet és amikor fel­ismerték, hogy kicsoda, kinyi­tották a koporsót, és hitvese mellé helyezték. Mikor a ko­porsót újra lezárták, az orgona még egyszer, egészen halkan ját­szani kezdett.” — A BUDAI SZERETETOTTHO­NOK KÖZPONTJA — Budapest. II. Báthori László u. 8. — azonnali belépésre munkatársakat keres. Kor­szerűen felszerelt mosodába szak­képzett. vagy kisegítő munkaerőket. Jelentkezhetnek nők és férfiak. Esetles képzési lehetőség. — Varro­dai dolgozókat keresünk. Varrónők, vagy segédmunkások ielentkpzh ét­nek. — Keresünk irodai munkaerő­ket is, általános adminisztrációs munkakörben és bérelszámolásban, valamint SZTK ügyintézésben jártas munkatársakat. Jelentkezést várunk a fenti címen, vagy a 365-705 tele­fonszámon. LUTHER-HÁZ, WITTENBERG KONFERENCIA A HAIXASSÉRÜLTEK LELKIGONDOZÄSÄRÖL évenként esedékes 'konferenciá­ját. Ezen egyházunk képviseleté­ben Baranyai Tamás domonyi lelkész vett részt. A Hallasserultek LeiRigonaoza- sának Nemzetközi Szövetsége szeptember 23—29. között Becs­ben tartotta soron következő, két­ágostonrendi szerzetes. Nemrég újabb kiállítást rendeztek a re­formáció' történetének ebben a legnagyobb múzeumában, száz­éves fennállása alkalmából. A múzeum 1883. szeptember 13-án nyitotta meg kapuit, (epd) A wittenbergi Luther-házat, Luther születésének 500. évfordu­lója alkalmából, felújították, és a közelmúltban ismét megnyitot­ták a közönség számára. Luther ebben az épületben közel négy évtizeden át lakott, először, mint

Next

/
Oldalképek
Tartalom