Evangélikus Élet, 1976 (41. évfolyam, 1-52. szám)

1976-01-04 / 1. szám

; Bjy 222 "JT Imi .’JlILilm Az alázatos Isten-szolga Ézs 42, 1—4 Kerek 700 évvel Jézus születése előtt hangzott először ez a prófécia, mégis Krisztusról szóló igének érezzük. Szinte ugyan­az a bizonyságtétel szólal meg benne, amelyikkel Isten Fiáról tanúságot tett: „Ez amaz én szerelmes Fiam, akiben én gyö­nyörködöm.” (Mt 3, 17) Nem véletlenül hallja tehát ősidőktől fogva az Egyház Üdvözítőnkre mutató próféciának. Azt mond­ja el, hogy Krisztust Isten a lehető legnagyobb feladattal bízta meg az és Ö ezt a megbízatást, mint alázatos szolga, a lehető leg­szerényebben, a legigénytelenebb eszközökkel végzi el. A MESSIÁS ISTENTŐL RENDELT FELADATA ÉS HIVA­TÁSA, hogy olyan törvényt, azaz olyan rendet teremtsen, amely minden nép számára egyformán érvényes és amelyben az Is­tentől a népek szívébe oltott vágyakozás beteljesedésre jut. Is­ten Lelke erejével támogatja szolgáját, hogy ezt a hivatását a népek között maradéktalanul elvégezhesse. A Krisztus élete mindmáig ezeknek a beteljesedéséről tanúskodik. Ö minden néphez egyforma szeretettel küldi követeit. Isten nem ismer semmiféle faji megkülönböztetést és ledönti az emberek között mesterségesen emelt válaszfalakat. Szeretettel fordul az ember felé és újjáteremti építő szolgálatra és így teszi lelki országa tagjává, amelynek az igazság és a szeretet legszembetűnőbb vo­nása. MINDEZT KRISZTUS NAGYON EGYSZERŰEN ÉS ALÁ­ZATOSAN VÉGZI. Mégsem válik munkája soha erőtlenné. Nem keletkezik rajta belső hibáról árulkodó repedés, a Lelke által gerjesztett tűz nem pislog. Az erő azonban nem híveinek az ereje. Hiszen sokszor kimondottan a leggyengébbeket választja ki: a megrepedt nádéletű embereket, a pislogó gyertyabélhez hasonlítható lelkeket és teszi őket örökkévaló országa munká­saivá. Ahogyan Pál apostol is mondja: „... tekintsétek csak a ti elhívástokat — testvéreim — nem sokan hivattak el bölcsek test szerint, nem sokan hatalmasok, nem sokan nemesek, s.” (1 Kor 1, 26 kk.) És éppen így világosodik meg előttünk az, hogy Krisztus közöttünk folyó munkáját nem az teszi lehetővé és eredményessé, hogy rendkívüli emberi erőre, tehetségre és kivá­lóságra támaszkodik, hanem végsősoron az, hogy Isten Lelke és ereje élteti. KRISZTUS MA A HÍVEKBEN. AZ EGYHÁZBAN ÉL. Amit fentebb a Krisztusról mondottunk az a hívekre és az egyházra is vonatkozik. A hivő ember és az egyház, ha jól érti küldetését, ugyancsak az Isten nagy feladatokra elhívott, de szerényen munkálkodó szolgája. MINT EGYHÁZ NEMCSAK ELFOGADNUNK, hanem végez­nünk is kell Krisztus szolgálatát. Nem hivalkodó reklámozással, hanem a szolgáló Krisztus csendes egyszerűségével, hogy Isten megáldhassa munkánkat. Nagybocskai Vilmos IMÁDKOZZUNK Köszönjük Istenünk Szolgádnak az Ür Jézus Krisztusnak szolgálatát, amellyel bennünket felkarolt és amellyel minket is szolgálatra szólított. Add Szentlelked erejét és támogatását, hogy feladatainkat a Tőle vett erővel végezhessük és úgy szol­gáljunk embertársaink között, amiképpen ö szolgál nékünk, szerényen és mégis életet gazdagító eredményességgel. Ámen. DR. MAU, LVSZ-FÖTITKÁR ÓSEHSZI.OVAKIABAN Jog és szolidaritás HUSZONHÉT ÉVVEL EZ­ELŐTT a második világhábo­rút követően, a megelőző idő­szak, a fasiszta diktatúrák szörnyű barbarizmusa tapasz­talatai alapján született meg az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata és azt elfogadta az ENSZ. Azóta a legtöbb jog­államban, így hazánkban is rendszeresen megemlékeznek erről a jelentős eseményről. Ez történt a múlt év december 10-én is a Magyar ENSZ Tár­saság, az Országos Béketanács és a Magyar Jogász Szövetség ünnepi ülésén a Hazafias Nép­front Országos Tanácsa szék­házában. VAN ÜNNEPELNI VA­LÓNK HAZÁNKBAN, hiszen szocialista társadalmi rendünk alapokmánya, az Alkotmány és az emberi jogok gyakorlását biztosító és védő valamennyi törvényünk és rendelkezésünk visszatükrözi az Egyetemes Nyilatkozatnak nemcsak a be­tűjét, hanem a szellemét is. Sőt a legszűkebb követélmé­nyeken túl a szocialista társa­dalmi rend természetéből fo- lyólag kibővítette azt gazdasá­gi, szociális és kulturális jo­gokkal, így a munkához, a szo­ciális biztonsághoz, az egész­ség megvédéséhez, a pihenés­hez. az üdüléshez, a tanulás­hoz, a művelődéshez való jo­gokkal, ahogy ez tételesen is igazolódott dr. Bihari Ottó akadémikusnak — Az emberi jogok alkotmányos biztosíté­kai — címen tartott előadásá­ból. Ami az általános állam­polgári jogok mellett bennün­ket, még közelebbről is érint, szó volt a lelkiismeret és val­lásszabadság, valamint a tisz­tességes sajtó szabadságának alkotmányos biztosítékairól és törvényes védelméről is, amelynek hátterével végzi egyházunk és lapunk is szol­gálatát. HÜSZ ESZTENDŐ ÓTA HAZÁNKNAK nemcsak arra van lehetősége, hogy ismertté tegye a népek nagy családjá­ban az Emberi Jogok Egyete­mes Nyilatkozatához való tisz­tes hozzáállását, hanem mint az ENSZ-nek a kezdeti hideg- háborús támadások ellenére teljes jogú tagja segítheti is a világszervezet törekvéseit, hogy minden ország és nép életében érvényre jusson a Nyilatkozat szándéka. AZ EMBERI JOGOK BIZ­TOSÍTÁSÁÉRT FOLYÖ KÜZ­DELEM szorosan fonódik össze a fentiek értelmében a békéért, a társadalmi haladásért folyó harccal. Komolyan vétele a szolidaritás kinyilvánítására ösztönöz azok mellett, akiknek szűkebb világában megsértik az egyéni és kollektív szabad­ságjogokat. Erről tanácskozott az Athénben megtartott Szoli­daritási Konferencia, amely elsősorban a legsúlyosabb problémát, a chilei katonai junta fasiszta típusú vissza­éléseit vizsgálta meg és ítélte el, még nagyobb összefogásra szólítva fel a világ minden jó szándékú emberét. A vissza­élések áldozatai között mi is számon tartjuk azokat, akiket hitük gyakorlása állított szem­be a katonai juntával. De a Dél-Afrikai Köztársaságban és Rhodéziában változatlanul gyakorlatban levő apartheid politika éppen úgy állásfogla­lásra és összefogásra ösztönöz, mint annak követelése, hogy érvényesüljenek a palesztin nép alapvető jogai. SEBESTYÉN NÁNDORNÉ. az Országos Béketanács főtit­kára, az ünnepi ülésen ismer­tetve az athéni konferencián elhangzottakat, tett javaslatot közös Nyilatkozat elfogadására, amely éppen az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, ha­zánk ENSZ tagsága és béke­mozgalmunk elkötelezettség" alapián veszi számba az idő­szerű ügyeket, foglal állást az adott esetekre vonatkozóan és nyilvánítja ki szolidaritásun­kat mindazokkal, akik szabad­ságukért, függetlenségükért küzdenek szerte a világon az imperialista elnyomás, kizsák­mányolás. a faii megkülönböz­tetés ellen. Kijelenti a Nyilat­kozat, hogy csatlakozunk a vi­lág progresszív erőinek, a nem­zetközi békemozgalomnak a vi­lág békéjét, biztonságát szol­gáló kezdeményezéseihez és részt vállalunk megvalósítá­sukból. GRÜNEWALD-OLTÄR CSAKNEM ROMOS ÁLLAPOTBAN Rendőrségi kísérettel szállí­tották a müncheni műemlékvé­delmi hivatal restauráló műhe­lyébe a bajorországi Linden- hardt evangélikus templomá­nak három, Matthias Grüne­wald készítette oltárképét. A csaknem romos állapotban ’e- vő festményeket kb. két évi munkával fogják restaurálni. A legsúlyosabb kárt a napsütés és a nedvesség okozta. Lindenhardt evangélikus templomának képeit csak a század eleje óta tartják számon Grünewald ifjúkori műveiként. A gyülekezet maga 300 évvel korábban véletlenül jutott a ritka festmények birtokába. Templomuk a tűz martaléka lett, és egy másik gyülekezet ajándékozta nekik régi oltá­rát, mely akkor már két évti­zed óta használaton kívül volt. (EPD) As élei napos oldalán „Ő adta testemet, telkemet.. Nemrég fejeződött be lapunk hasábjain a népszerű sorozat, mely az élet árnyékos oldalán vergődő testvéreinknek kívánt útmutatást, vigasztalást, erőt nyújtani. Mindez azonban so­rozatunk célkitűzésének csak az egyik fele volt. Utólag bevalljuk, hogy a sorozatban azokhoz is kívántunk szólni — s talán ez a célkitűzésünk nem marad meddő próbálkozás —. akik az élet napfényes ol­dalán vándorolnak. Ezeknél a testvéreinknél azt szerettük volna elérni, hogy becsüljék meg a napfényt, az örömöt és tudjanak Istennek hálát adni érte. Mert a napfény örömét és áldását rendszerint csak az tudja igazán értékelni és meg­becsülni, aki megjárta az élet borongó», árnyékos útjait is. A most kezdődő új sorozatunk­ban, amely az élet napos ol­dalára vezet ei bennünket, ép­pen ezért soha nem szabad megfeledkezni arról, amit elő­ző sorozatunkban írtunk. KÖRHÁZI BETEGLÁTO­GATÁSOK UTÁN. ahol röpke fél óra alatt is alapos bepillan­tást nyerhetünk az élet nyo­morúságainak mélységeibe, de sokszor hagyja el ajkunkat a felszabadult sóhaj: milyen jó, hogy én egészséges vagyok! Ha egyszer alkalmunk volt lát­ni egy gyermekotthont, ahol szellemi fogyatékos gyermeke­ket ápolnak, akkor a döbbenet, szomorúság és fájdalom érzése mellett mindig feltör szivünk­ből az örvendező hálaadás is: milyen jó, hogy én szellemileg ép és friss vagyok, és hogy gyermekeim is testileg-lelkileg egészségesek! Mert nagyon iga­za van az ősi közmondásnak: legdrágább kincs az egészség. A TESTI-LELKI EGÉSZ­SÉGRE mindenekelőtt azért ragadt rá ez a sokat mondó és találó jelző, mert az egészség nagyon sok pénzébe kerül az embernek. Társadalmunkban, ahol ezt a terhet csaknem tel­jes egészében a közösség, az ál­lam hordozza, nem nagyon szoktunk erre gondolni. Azon­ban csak egy pillantást kell vetnünk az egészségügyi tárca költségvetési tételeire, és azon­nal meglátjuk, hogy milyen sokba is kerül egészségünk. Hát még ha hozzá számítjuk azt is, mennyit költ az ember arra. hogy egészséges marad­ion, akkor az is világossá vá­lik, hogy az ember minden te­vékenysége valamilyen módon kapcsolatban van testi-lelki egészségével. Mindennek ellenére az is köztudomású, hogy az egész­ség pénzen meg nem vásárol­ható. Ezt elsősorban azok tudják, akik súlyos, vagy halá­los betegségben szenvednek és hiába áldoznának vagyonokat egészségük visszaszerzésére. Persze sok függ attól, milyenek az egészséges élet feltételei, mennyit áldozunk ezeknek a feltételeknek a megteremtésé­re, azonban mindenki tudja, hogy az egészség végső soron adottság, vagy amint mi hivő emberek mondjuk, ajándék: Isten drága ajándéka. Luther Márton az első hitágazat ma­gyarázatában ezt így fejezi ki,: „ő adta testemet, telkemet... és ezeket ma is fenntartja.” Erről soha nem szabad megfe­ledkeznünk. MINT ISTEN VALAMENY- NYI AJÁNDÉKA, a testi-lelki egészség is azt a célt szolgálja, hogy örvendező, boldog embe­rek legyünk. Ez a boldogság azonban csak úgy lehet igazán teljes és Isten szerint való. ha boldogságunkban nem mara­dunk meg önző módon csak magunk körül, hanem minden képességünket, teljes valónkat arra fordítjuk, hogy a körülöt­tünk élő emberek is boldogok legyenek. Csak így lesz teljessé örömünk és boldogságunk. DE HÁT MIT JELENT ez a mindennapi élet nyelvére lefor­dítva? Néhány példával sze­retnénk ezt érzékeltetni. Ami­kor frissen, vidáman ébredek és a fürdőszobában borotvál­kozás közben egy operaáriát, vagy egy népszerű dalt dúdo­lok, nem szabad megfeledkez­nem arról, hogy feleségem ta­lán nyomasztó fejfájással éb­red, és első dolga az, hogy fáj­dalomcsillapító után nyúl. Egy-két kedves szó, együttérző mosoly talán hatásosabb gyógyszer számára, mint a fáj­dalomcsillapító. Amikor örven­dezve, jó kedvvel, könnyedén végzem munkámat és a mun­ka lendülete szinte élvezettel tölti el a telkemet, nem szabad megfeledkeznem arról, hogy a mellettem dolgozó munkatárs talán egészségi, vagv telki ál­lapota miatt csak végső erő­feszítéssel tud helytállni. Egy- egy biztató szó, barátságos mosoly, vagy esetleg egy kis segítségnyújtás szóban ki nem fejezhető segítséget jelent szá­mára. Vagy ha mint diák, szin­te élvezem a matematika-órát, mert egyből világos számom­ra a levezetés gondolatmenete, vagy öszefüggése, nem szabad megfeledkeznem arról, hogy a mellettem ülő társam számára talán nem ilyen egyszerű az egész. Neki talán arra van szüksége, hogy a tízpercben egy-két homályosabb pontot én magyarázzak el. Ha ezt nem teszem, hiába vagyok matek­zseni, nem teljes az örömöm és boldogságom. LEHETNE FOLYTATNI A PÉLDÁK SORÁT. Szinte nincs az életnek olyan mozzanata, ahol ne várna valamilyen fel­adat örömöt sugárzó, egészsé­ges életemre. Csak arról nem szabad megfeledkeznem soha, hogy az egészséget, az örömöt, a napfényt azért kaptam Uramtól, hegy egy kis fényt, mosolyt teremtsek én is azok életében, akik az élet kevésbé napos oldalán vándorolnak. Dr. Selmeczi János Hegyeshalom megújította templomát HEGYESHALOM az ország nyugati kapuja. A község neve nemcsak itthon, külföldön Is ismert. Nemzetközi vasúti me­netrendekben is gyakran sze­repel. Az evangélikus tem­plom és lelkészlak előtt halad az egyes országúton az a sok kamion, autóbusz, személy- kocsi, amelyen személy- és áruforgalom áramlik az or­szágba vagy az országból. A nyugati kapuban sokan meg­állnak. Az idegenforgalomból kijut a gyülekezetnek is, lel­késznek is. A TEMPLOMRENOVÁLAS ügye elsősorban a gyülekezet­nek fontos, amely a sajátjának viseli gondját, de közegyházi figyelmet is érdemel, mert az ország küszöbén áthaladók számára ez a templom jelenti az első egyházi benyomást. A község képét is javítja a hó­fehéren álló, megújított tem­plom. A kis gyülekezet csak kétszázhúsz lélekből áll, mégis jelentős összeget adott erre a célra, nagy áldozatvállalással. A gyülekezet hálás azért a se­gélyért, amelyet az Országos Gyülekezeti Segély juttatott a gyülekezetnek, és az Orszá­gos Műemléki Felügyelőségtől kapott adományért is. Zoltán László, a gyülekezet lelkésze, már sok egyházi építkezést ve­zetett le. de ilyen simán egyik sem ment. A hívek maguktól hozták adományaikat, még kérni és biztatni sem kellett őket. D. Dr. OTTLYK ERNŐ püs­pök hirdette az igét nov. 16- án, a templomrenoválás befe­jezése és a templomavatás 125. évfordulója alkalmából. A püs­pök Isten igéjének előre tekin­tő életre szóló tanítását szó­laltatta meg. Isten az idő mú­lásában. a homályos és bizony­talankodó életfelfogással szem­léén a céltudatos, a célt jól is­merő, tervszerű életre hív eL Ha életünknek megvan a cél­ja. akkor abból világosan kö­vetkeznek a konkrét további lépések. Minden tervszerű cse­lekvést alapvetően határoz meg az a cél, amelyre irányul. Ez a cél Isten akaratának kö­vetése, a szolgáló szer etet ben. Az a mérték, amellyel Jézus minket lemér, az ő követése az embernek való szolgálat­ban. Ez érvényes az egyes em­beren való segítés terén is. és a szolgálat tágabb területein is. A szolgáló magatartás azt jelenti, hogy közösségi hozzá­állással él a Krisztusban hívő ember a munkahelyén. Szoli­daritást vállal népe és hazája feladataival. Mi itt is az em­berszeretet indítékából cse­lekszünk. mert amikor az em­bereket szolgáljuk, az élet előbbrevitelét segítjük, akkor szeretjük hazánkat. A GYÜLEKEZET csaknem minden tagja eljött a megújí­tott templomba, de jellegze­tes hegyeshalmi módon vol­tak ott külföldiek is. budapes­tiek. győriek és a szomszédos gyülekezetekből valók. A le­véli társgyülekezet tagjai pe­dig felügyelővel és presbite­rekkel az élükön jelentek meg. Weitler Rezső, a Győr-Sop- roni Egyházmegye esperese 1936—1953-ig volt a hegyes­halmi gyülekezet lelkésze. Ré­gi papjukat szeretettel vették körül a hívek. A délutáni sze- retetvendégségen ő tartotta az előadást. SZÉPEN MEGÚJÍTOTT TEMPLOM áll az ország nyu­gati kapujában, hogy Isten igéjének hallgatására hívjon és hirdesse a gyülekezet áldo­zatkészségét és egyházunk gondoskodását. O. M. A bölcsek Jézusnál Máté 2, 1—12 József Attila kedves és hu­moros verset írt a három ke­leti királynak a csecsemő Jé­zus jászolánál tett látogatásá­ról. Betlehemi királyok a vers címe. A versben először Meny­hárt király szólítja meg Jézust és elmondja, hogy gyalog jöt­tek, mert nagyon siettek üd- vözíésére. A második, Gáspár, a szegények királyát köszönti Jézusban. A harmadik, Boldi­zsár beszámol arról, hogy el­fogyott a hosszú úton az élel­mük mind, sőt elkopott és megroggyant a csizmájuk is. Végül átadják az ajándéko­kat: egy maréknyi aranyat, mirhát és egy tömjénnel teli vasfazekat. MÁTÉ EVANGÉLIUMÁBAN viszont komoly hangú történe­tet olvasunk arról, hogy három keleti csillagász Izrael újszü­lött ki'rályát keresi. Természe­tesen elsősorban az ország fő­városában és a királyi palotá­ban keresik. KérdezőskÖdósük- kel nagy izgalmat keltenek. A király, Heródes, már öreg volt, de nagyon féltékenyen őrizte királyi székét és görcsösen ra­gaszkodott királyi hatalmához. Fiaival sem akarta megosztani trónját, amit pedig a mesék jóságos, öregedő királyai meg szoktak tenni. Kis királyfi szü­letéséről pedig szó sem volt ebben a rideg királyi házban. Ha tehát mégis csillag jelezte egy új izraeli király születését, akkor az csak ellenkirály te­het, trónkövetelő, aki Heródes helyett akar uralkodni és tőle a hatalmat elragadni. így gon­dolkoztak a jeruzsálemi királyi palotában. Heródes királynak és udva­rának az ijedelmét az új király felbukkanása miatt a betlehemi édesanyák és édesapák ijedel­me és gyásza követte. Mert Heródes végül minden két éven aluli betlehemi gyermeket megöletett, hogy biztosan meg­őrizhesse trónját és ne kelljen tartania egy kis trónkövetelő felserdülésétől. Udvari tudósai és a nép várakozása szerint is Betlehemben keltett Izrael messiási királyának megszü­letnie. A három bölcs végül a ki­rály és udvara segítsége nélkül a csillag vezetésére hagyatkoz­va megtalálták Jézust és any­ját, Máriát a betlehemi istál­lóban. Leborultak Jézus előtt, elmondták üdvözlő szavaikat és átadták ajándékaikat: ara­nyat, tömjént és mirhát. ENNEK A SZÉP TÖRTÉ­NETNEK KÉT FONTOS ÜZE­NETE van számunkra. Az egyik az, hogy Jézust saját né­pe már szinte születése pilla­natától elutasította. Jézus pas­siója, szenvedésének története nem virágvasárnap után kez­dődik, amikor Kajafás főpap nyíltan törekszik arra, hogy felette a halálos ítéletet ki­mondja és a nép is „feszíted meg!”-et kiált, hanem már ek­kor, amikor még bölcsőben fekszik és Heródes máris az életére tör. A MÁSIK ÜZENETE az evangéliumi történetnek az, hogy a pogány világban vi­szont, az Izraelen kívüli né­pekben volt valami mély vá­gyódás Isten és az ő 6zabadítá- sa után. A tévelygés és a fé­lelmek sötétjéből szeretnének szabadulni és keresik a szaba­ditól aki örömmel békességgel és világossággal tölti meg szí­vüket. Több-kevesebb vágy az Is­ten küldötte Megváltó után minden ember szivében él. Sokszor nem is tudatosan, ha­nem csak sejtésben és tudat alatt. Minket nem vezet csil­lag. hogy hozzá találjunk. De vezérlő csillagunk lehet az evangélium, ahogyan számunk­ra az Újszövetségben az evan­gélisták és az apostolok fel­jegyezték. Keressük Jézust az evangé­lium csillagának fényénél. És amint megtalálták egykor a történetben szereplő bölcsek, megtaláljuk ma mi is. ROMAN ORTODOX EGYHÁZ A román ortodox egyházban restaurált templomot szentel- 1975 márciusa és júniusa kö- tek fel, valamint 54 új papot zött 7 újonnan épített és 28 állítottak szolgálatba, (epd) kozásait segítőnek és bátorító- nak nevezte. Az egyházi veze­tőkkel folytatott tárgyalásai után Mau főtitkár vidéki gyü­lekezetekbe látogatott, ahol mely benyomást gyakorolt rá a-z eleven egyházi élet. (LWI) November elején Michalko püspök meghívására ötnapos hivatalos látogatást tett Cseh­szlovákiában dr. Carl Mau, LVSZ-fótitkár és felesége. Az illetékes egyházügyi hivatal képviselőivel folytatott tanács-

Next

/
Oldalképek
Tartalom