Evangélikus Élet, 1975 (40. évfolyam, 1-52. szám)

1975-08-17 / 33. szám

Szolgálatra alkalmas Z Kor 3, 4—9 A katonai szolgálatra sorozás képével szemléltethetjük legjob­ban mai igénket. A sorozó bizottság a jelölteket leméri, meg­vizsgálja és utána kimondja a minősítést. Aki beválik, annak könyvében az „alkalmas” bejegyzés szerepel. Aki súlyos beteg­ségben vagy testi fogyatkozásban szenved, afölött kimondják az ítéletet: „alkalmatlan". Van még egy harmadik minősítés is: „fogyatkozással alkalmas". Mai igénk értelmezésénél ezen a vonalon kell elindulnunk. JÉZUS KRISZTUS AZ EVANGÉLIUM SZOLGÁLATÁRA EMBEREKET TOBOROZ. Az ő gyülekezetében egyikünk sem dicsekedhetik azzal, hogy testi felépítése, vagy szellemi kiváló­sága teszi alkalmassá az egyházban való szolgálatra. Akiket Jé­zus Krisztus beállít maga mögé a szolgálatba, azok nem büsz­kélkedhetnek se testi, se lelki alkalmasságukkal. Nagyon aláza­tosan és szerényen kell elfogadnunk Jézus döntését: ,,fogyat­kozással alkalmas”. Nem magunktól van a mi alkalmasságunk — vallhatjuk Pál apostollal összecsengően —, hanem az evan­gélium szolgálatára való alkalmasságunkat Isten kiválasztó sze- retetének, bűnbocsátó kegyelmének köszönhetjük. Kegyelem által vagyok, aki vagyok — vallja maga Pál apostol is önma­gáról, apostoli szolgálatáról. SZOLGÁLATUNK TARTALMA: AZ ÚJSZÖVETSÉG SZOL­GÁLATA. Isten két szövetséget kötött az emberiséggel. Válasz­tott népével megkötötte s törvény szövetségét, szolgája Mózes által. Jézus Krisztusban új szövetséget kötött az embervilággal. Ennek a szövetségnek belső tartalma az evangélium szolgálata. Aj Újszövetség szolgálata nem más, mint Istennek a Jézus Krisztusban megjelent embermentő szeretetének a sodrásába való beállás. Ebben a szolgálatban Isten Szentlelke a hajtó, in­dito, motorikus erő. A szeretet Lelke ébreszt hitet a szívünkben és indítja irgalmas cselekedetekre kezeinket. Nem a paragra­fusokba tömörített törvény követelő betűihez ragaszkodás, a törvényeskedés szőrszálhasogatása a jellemző Krisztus követői­re. Hiszen a törvény betűje elítél, Pál szerint: megöl. Halálos Ítéletünket olvassa fejünkre a 10 parancsolat. A törvény be­tűinek szolgálata állandó rettegésben tart minket. Betöltöttem-e igazán? Ki állhat meg Isten számonkérése előtt? AZ EVANGÉLIUM SZOLGÁLATA FELSZABADÍT A TÖR­VÉNY BETŰINEK GÚZSBA KÖTÖ HATALMA ALÓL. Szaba­don. önként. Jézus Krisztus iránti hálás szerétéiből vállalha­tunk szolidaritást, közösséget embertársainkkal. Ezzel a felsza­badult szeretettel fordulhatunk oda hittestvéreinkhez, népünk­höz és társadalmunkhoz és ezzel a felszabadult szeretettel és segítőkészséggel tekinthetünk mai világunk minden problémá­jára. Az evangélium szolgálata nem szűkíthető le csupán az egyházi körre. Széles horizontú, tág ölelésül. Belefér Isten egész teremtett világa. Erre a szolgálatra hív és tesz alkalmassá Jé­zus Krisztus. A törvénynek a szolgálata is dicsőséges volt. Mózes arcán dicsfény ragyogott. Félelmetes, lesújtó volt ennek a szolgálat­nak a dicsősége. Mennyivel inkább dicsőséges a szolgáló sze­retet fénysugarainak ragyogása Krisztus követőinek az arcán. A szeretet szolgálata nem a halál szolgálata, hanem az életé. Erre a szolgálatra készít fel és tesz alkalmassá minket csupa irgalomból és kegyelemből Jézus Krisztus. MIT MONDHAT A JÉZUS KRISZTUS SZFRETETÉT MEG­TAPASZTALÓ HIVŐ KERESZTYÉN EMBER, amikor érzi szolgálatra való alkalmatlanságát és Jézus mégis alkalmasnak ítéli? Csak annyit: Itt van szívem Uram, Neked adom, Te légy velem a szolgálatomban minden napon. Garami Lajos IMÁDKOZZUNK Urunk Istenünk! Jézus Krisztus nevében kérünk, tégy alkal­massá minket az evangélium szolgálatára alkalmatlanságunk ellenére is. Engedd, hogy Szentlelked ereje által felszabadult szívvel tudjunk szolgálni egyházunkban, népünk körében, az emberiség nagy családjában embertársaink javára és a Te di­csőségedre. Ámen. — SZŐRME és irha bundák ala- kítása, javítása, tisztítása VII., Le­nin krt. 23. udvarban. Bart Edéné szűcs kisiparos. — MŰEGYETEMISTA különbe- járatú albérletet keres, fürdőszoba használattal, szeptembertől. Nagy Lóránt, 9730 Kőszeg, Untenecker völgy 28. Istentiszteleti rend Budapesten, 1975. augusztus 17-én Deák tér de. 9. (úrv.) dr. Ha­fenscher Károly, de. 11. (úrv.) Bí­zik László, du. 6. Bizik László. Fa­sor de. 11. (úrv.) Szirmai Zoltán, Dózsa György út 7. de. fél 9. Szir­mai Zoltán. Üllői út 24. de. fél 11. Karácsony Sándor u. 31—33. de. 9. Rákóczi út 57/B. de. 10. (szlovák) Cselovszky Ferenc, de. 12. (ma­gyar). Thaly Kálmán u. 28. de. 11. dr. Rédey Pál. Kőbánya de. 10. Vajda Péter u. de. fél 12. Zugló de. 11. (úrv) Boros Károly. Rákos­falva de. 8. Gyarmat u. 14. de. fél 10. Boros Károly. Kassák Lajos út 22. de. 11. Kertész Géza. Váci út 129. de. 8. Kertész Géza. Üjpest de. 10. Kertész Géza. Pesterzsébet de. 10. Soroksár Üjtelep de. fél 9. Pestlőrinc de. 11. Matuz László. Kispest de. 10. Kispest Wekerle- telep de. 8. Pestújhely de. 10. Schreiner Vilmos. Rákospalota MÁV-telep de. 8. Schreiner Vil­mos. Rákospalota Nagytemplom de. 10. dr. Bodrog Miklós. Rákos­palota Kistemplom du. 3. dr. Bod­rog Miklós. Rákosszentmihály de. fél 11. Baráth Pál. Sashalom de. 9. Baráth Pál. Mátyásföld de. fél 11. Cinkota de. fél 11, du. fél 3. Kis- tarcsa de. 9. Rákoscsaba de. 9. Bé­kés József. Rákoshegy de. 9. Rá­kosliget de. 10. Rákoskeresztúr de. fél 11. Bécsikapu tér de. fél 9. (úrv.) Madocsai Miklós, de. fél 11. (né­met). de. 11. (úrv.) Gáncs Péter, du. 6. Madocsai Miklós. Torockó tér de. fél 9. Gáncs Péter. Óbuda de. 9. Görög Tibor, de. 10. Görög Tibor. XII., Tartsay Vilmos u. 11. de. 9. de. 11. du. fél 7 Csengődy László. Pesthidegkút de. fél 11. Csengődy László. Modori u. 6. de. 10. dr. Lehel László. Kelenföld de. 8. Bence Imre, de. 11. (úrv.) Ben- cze Imre, du. 6. Lehel László. Né­metvölgyi út 138. de. 9. Lehel László. Albertfalva de. 7. Visontai Róbert. Nagytétény de; fél 9. Ke- lenvölgy de. 9. Visontai Róbert. Budafok de. 11. Visontai Róbert. Csillaghegy de. fél 10. Csepel de. fél 11. Istentiszteletek a Balaton mellett Badacsonytomaj protestáns Ima­ház: a hónap eiső vasárnapján de. 9. Balatonakali evaneélikus tem­plom: a hónap utolsó vasárnapján du. */.2. Balatonalmádi evangélikus templom íBajcsv-Zsilinszky u. 25.1: minden vasárnap du. 4. Balaton- boglár református imaház: a hó­nap elsó vasárnapján du. fél 3. a hónap harmadik vasárnapján de. 9. Balatonfenyves református imaház: a hónap első vasárnapján de. 11. a hónap harmadik vasárnapján du. з. Balatonfüred református tem­plom: a hónap utolsó vasárnapján de. ß. Balatonfűzfó református templom (József Attila u.): a hó­nap első és harmadik vasárnapján du 6. Ba'atonkenese református templom: a hArap utotso vasár­napján du. 3. Bal-itonlelle.reformá- tus imaház: a hónap első vasár­napján du 5. a hónap harmadik vasárnapján de fél 11. Balaton­szárszó evaneélikus üdülő (Jókai и. 41.): minden vasárnap de. 10 és református templom' a hónap má­sodik és neavédik vasárnapján de. 10. Balatooszemes evaneélikus Ima- ház (Fő u. 32 >: a hónap második es neevedik v-'-árnaoián de. fél 9. Balatonszepezd: a hónap harmadik vasárnapián du. S Balatonvilágos Drenvovszky-vU!a (Zrínvl u. 36.1: júliusban és augusztusban minden vasárnap du. 3, Fonyód protestáns templom: a hónap első vasárnap­ján de. fé1 IC a hónap harmadik vasárnapján du fél 5. Gvenesdiás evangélikus szeretetot-hon (Béke u. 57.): minden vasárnap de. 10 Keszthely evangélikus templom (Deák Ferenc u. 18 ): minden va­sárnap de 1» Bftröshegy reforma­tus templom: a hónap második va­sárnapján du. 1 Rövágóftrs evan­gélikus templom: minden vasárnap de. 11. Révfülöp evangélikus tem­plom: a hónap elsrt vasárnapját ki­véve minden vasárnap de. 9. Sió­fok (Fő u. 93.): minden vasárnap de. 1). Sümeg protestáns templom (Széchenyi u.)- a hónap negyedik vasárnapján du f*! ♦. Tapolca pro­testáns templom (Darányi u 1—3.): a hónap második vasárnapján du 4. a hónap negyeik vasárnapién de. 10. Zamárdl evangélikus ima- ház (Arad! u és IV köz sarok): a hónap második és negyedik vasár­napián de fél 12 Zanks evangéli­kus imaház: a hónap első és har­madik vásárráptan de. 11. — Szentháromság után a 12. vasárnapon az oltárterítő szí­ne: zöld. A délelőtti istentisz­telet oltári igéje: Mk 7, 31— 37: az igehirdetés alapigéje: 2 Kor 3, 4—9. — EVANGÉLIKUS ISTEN- TISZTELET A RÁDIÓBAN. Augusztus 24-én, vasárnap reggel 7 órakor az evangélikus egyház félóráját közvetíti a Petófi-rádió. Igét hirdet CSIZ­MADIA SÁNDOR nyíregyházi igazgató-lelkész. — BALASSAGYARMAT. A gyülekezet július 27-én tartott közgyűlésén megválasztotta új tisztikarát. Egyhangúan a fel­ügyelői tisztségre Molnár Ist­vánt, másodfelügyelőnek Ró­zsahegyi Pált, gyülekezeti jegyzőnek Koncsek Károlyt és pénztárosnak Harmath San­dámét ajándékozta meg bizal­mával a gyülekezet és bízta rájuk az egyházért végzendő felelős szolgálatot. A presbitérium felfrissítése érdekében K. Molnár László, Antalfi Zoltán, Turcsán Már­ton és Musszer János gyüleke­zeti tagokat presbiterekké vá­lasztotta a közgyűlés. — SZÜLETÉS. Bozorády Zoltán őrimagyarósdi lelké­széknek Körmenden július 1- en András nevű negyedik gyermekük született. — HALÁLOZÁS. Kovács Gy. János, a gyóni gyüieuezet felügyelője julius 29-ér., 74 éves korában megdöbbentő hirtelenséggel elhunyt. Több mint negyven évet töltött a gyülekezet szolgálatában, előbb mint presbiter, majd gondnok, s végül — 9 év óta — mint a gyülekezet felügyelője. Hűsége, egyház- és templom- szeretete példaképül szolgált az egész gyülekezetnek. Teme­tését július 31-én Detre László esperes végezte. A sírnál Rutt- kay-Miklián Géza, a gyüleke­zet .lelkésze búcsúztatta. „Áldott az Isten és a mi Urunk, Jézus Krisztus Atyja, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre Jézus Krisz­tusnak a halálból való feltá­masztása által.” 1 Pét 1, 3. „A megrepedezett nádat nem töri el és a pislogó gyertyabe­let nem oltja ki, mígnem dia­dalra viszi az ítéletet”. (Mt 12, 20) VASÁRNAP. — „A farizeu­sok mondták az ő tanítványai­nak: Miért eszik ez a ti Mes­teretek a vámszedőkkel és a bűnösökkel együtt? Jézus pe­dig ezt hallván mondta nékik: Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek”. (Mt 9, 11—12 — 1 Móz 18. 3 — Mt 7, 31—37 — 2 Kor 3, 4—9 — Zsolt 71, 1—16). Sokféle nyomorúság, „beteg­ség” terheli egyéni és közös­ségi életünket. Ha elemezzük őket.könnyen rájövünk, hogy minden bajunknak végső oka az, hogy nem engedelmeske­dünk Istennek. Jézusnál van gyógyszer erre a betegségre! HÉTFŐ. — „Jöjjetek, hajol­junk meg, boruljunk le, es­sünk térdre az Ür előtt, a mi alkotónk előtt”! (Zsolt 95, 6 — Mt 4, 8—9 — Mk 1, 21—28 — 1 Móz 29, 1—14). A hivő ember magatartása Isten iránt az alázat, hódolat és engedelmes­ség. Ennek legfőbb indítóoka az, hogy Isten minden élő és élettelen, tehát az egész világ teremtője. Az ő akarata nél­kül ma sem születik élet erre a világra. Azonban még na­gyobb hódolattal tartozunk Istennek azért, hogy az em­bert nemcsak megteremtette, hanem napról napra újjá te­remti, mai igénk szavaival „megtisztítja a tisztátalan lel­kektől”, vagyis képessé teszi őt Isten akaratának betöltésé­re, a szolgáló szeretetre. KEDD. — „Ha nyomorúság­ban vergődöm, megelevení­tesz”. (Zsolt 138, 7 — Rm 8, 26 — 2 Kir 20, 1—7 — 1 Móz 29, 15—30). A betegség igen gyakran nevelőes.zköz Isten kezében. Amire nincs időnk az élet rohanásában, azt pó­tolhatjuk a betegszoba csend­jében. Itt látjuk meg, hogy sokszor mily értelmetlenül lótunk-futunk, mily hamis cé­lokra tesszük fel életünket. Ilyenkor megszületik szívünk­ben a fogadalom, hogy a gyó­gyulás után milyen más lesz az életünk. Sajnos ezekről a fogadalmakról legtöbbször megfeledkezünk, s a gyógyu­lás után ott folytatjuk, ahol régen abbahagytuk. Pedig Is­ten nemcsak testünket gyó­gyítja meg. egész életünket szeretné megújítani. SZERDA. — „Mi csak teg­napiak vagyunk és semmit nem tudunk, mert a mi napja­ink csak árnyék e földön” (Jób 8, 9 — Jud 21 — Ézs 38, 9 —20 Móz 32, 1—22). A betegség arra is jó alkalom, hogy egy ki­csit elgondolkozzunk azon, mi az ember életének értelme és célja. Ha csak e földi síkban gondolkodunk, akkor sok mindent nem tudunk megér­teni, mert az ember életét Is­ten nagyobb összefüggésbe helyezte bele. Ez az összefüg­gés egybefoglalja a múltat, a jelent és a jövőt. Mindez túl­mutat az egyéni élet, de még a földi lét korlátain is. CSÜTÖRTÖK. — „Bizony­ságom nékem az Isten, kinek lelkem szerint szolgálok az ő Fiának evangéliumában, hogy szüntelen emlékezem felőle­tek”. (Rm 1, 9 — Dán 1.2, 3 — Mt 9, 35—38 — 1 Móz 32, 23— 32). Isten az emberi ínséget enyhítő munkájában embere­ket használ fel. Hogy ezen a területen ne legyen „munkae­rőhiány”, az elsősorban a hivő emberek hozzáállásán múlik. Nemcsak annyiban, hogy ők vállalják-e ezt a munkatársi szerepet. PÉNTEK. — „A vakok lát­nak és a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak és a siketek hallanak, a halottak feltámadnak és a szegények­nek evangélium hirdettetik”. (Mt 11, 5 — Zsolt 74, 21 — Ap Csel 9. 31—42 — 1 Móz 33. 1 — 20). Jézus nemcsak a saját munkáját foglalja össze ebben a versben, hanem a tanítvá­nyok feladatát is. E szerint a hivő ember és az egyház fel­adata segíteni mindenütt, ahol emberi nyomorúság van. SZOMBAT. — „Mivel meg­tartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is meg- tartlak téged a megpróbálta­tások idején, amely az egész világra eljő, hogy megpróbál­ja a föld lakosait”. (Jel 3, 10 — 2 Móz 14, 14 — Ézs 35, 3—10 — 1 Móz 37. 1—11). Isten a meg­próbáltatásokban való megál­lásra igéjével neveli gyerme­keit. Aki rendszeresen él Isten igéjével, aki engedi, hogy az igén keresztül Isten napról napra erősítse, formálja életét, jellemét, az a nehéz napokban sem roppan össze, hanem szi­lárdan megáll és maga is tá­masza lesz azoknak, akiknek erősítését, megtartását Isten reá bízta. Dr. Selmeczi János EVANGÉLIKUS ELET A M agyarórszasi Evangélikus Fgvbá? Sanoosztaiyának lapja Szerkeszti. a szerkesztőbizottság A szerkesztésért felel: Mezősi György Fe'fclös ki8dó: Harkányi UüzIó Szerkesztőség ás kiadóhivatal 1088 Budapest, vili.. Puskin u 12. Telefon: 142—074 Csekkszámlaszám: 516—2t> 412— Vili. Előfizetési ár: aev évre 120.— Fi Árusítja « Magyar Posta indey 25211 <3 75.2238 Athenaeum Nyomda Budapest Rotációs magasn.vomás Felelős vezető: Soproni Béla vezérigazgató Simon István öröksége MEGISMÉTLŐDÖTT VÁCI MIHÁLY TRAGÉDIÁJA: MEGHALT SIMON IST­VÁN. E gy korúak voltak, egyformán szegény magyarok fiai, egyszerre és hasonlóan törtek előre, azonos észjárású és azonos jellegű költők voltak, ugyanazon a szinten szolgál­ták nemzetüket, tanítottak, írtak, szerkesz­tettek, országgyűlési képviselőként szerepel­tek. Jellemük is egyezett: hűség, szeretet, szolgálatkészség. Halkan jártak közöttünk, mint a lelkiismeret, amely szótlanul cselek­szik. Simon István maga volt a megtestesült lelkiismeret, fáradhatatlan, s mindig jelenle­vő. Ügy összeforrott mindnyájunkkal mes­terségünk szeretetében, nem változó hittel és munkabírással, hogy csodáltuk. Soha egy zokszó nem hagyta el ajkát. Nincs verse, amelyben panaszát hallatná. Hangoztatta, amit orvosai vigasztalásul mondtak, hogy meg fog gyógyulni. Mégis a budapesti kór­házból Sümegre vitette magát, a kedves du­nántúli városkába, ahol iskolába járt. Sümeg mellett található szülőfaluja, Bazsi. Kérte, ott temessék el, ősei közé, akiknek nevében lépett a nemzet elé. Mikor szétfutott a híre, hogy gyógyíthatatlan, hullámszerűen áradt feléje kortársainak álcázott búcsúzása. a sze­retet és megbecsülés megannyi varázsszava. Mindenkinek válaszolt. Nekem azt írta egy kitépett notesz-lapra, hogy „igyekszem fe­gyelmezetten viselni, ami rám méretett”. S még ő örült annak, hogy egészségem helyre­áll, dolgozni tudok. Mindhalálig megrendítő emberséggel végezte a „diakóniát”. Hálát ér­zett minden baráti sorért. Ügy halt meg, mint aki szalutál egy nemzetnek. MERT SIMON ISTVÁN. AKI NEGYVEN- NYOLC’ ÉVIG ÉLT CSUPÁN, úgy rémlik, kész és befejezett életművet hagyott hátra. Tizenkét verskötete jelent meg, négy kötet­nyi válogatása költészetéből, két műfordítás­kötete, egy magyar irodalomtörténete, egy tanulmány-gyűjteménye és egy útirajzait prezentáló könyve. Tolla ontotta a kerek, ép és szép mondatokat. Költővé akkor válik a nyelvtudó és formaismerő, amikor őszintén kitárulkozik. Simon István legnagyobb élmé­nye szülőföldje volt. Költészetében a szere­tett Dunántúlt örökítette meg, a balatoni partvidéket, az évszakok hajnalaival és es­téivel. A magyar paraszti létforma erkölcsi mélysége érződik verseiben, s a szőlődom­bok, várhegyek, jegenyesorok. Részleteket mond el a falusi létről, megdöbbentő vallo­másokat. Tisztán és keményen formálódik ki minden sora, sehol semmi homály, értelmet­len jelző, irtózik attól, hogy tűzzáporként vagy vízfüggönyként hódítsa olvasóit. Olvas­suk el például egyik legismertebb versét, a Leánynézőben öcsémmel címűt, amelyben elmondja, hogyan megy el Laci öccsével és anyjával szekéren ősi szokás szerint lány­nézőbe. A lány kezén a „mosogatóvíz csöpp- jei égő csillagok”. Ügy érzi, öccse ezt mond­ja a fejében, íme, nősülök, vagyis lepipálta­lak, kedves bátyám: „Forgat az öröm, mint szétáradt / folyót a szél, a tavaszi. / Ha gyor­san követném példádat, / te leszel az oka — Laci". Ez a tiszta, szép hang Petőfi hangja, őszinte mai társadalmi szemléletre Illyés Gyula bátorította. Igaz ékkövet csillogtat ott, ahol költőtársai néha bűvészkedéssel, stem- fényvesztéssel érik be. Igazolta, hogy a ma­gyar Urai hagyomány a valóság visszaadása, olyan képek és példák vetítése, amelyek föl­emelik a nemzetet, erősítik, gazdagítják. KIVÁLÓAN ISMERTE A NÉPET, ÉLE­TÉNEK MINDEN REZDÜL ÉTÉT, IGAZI HAGYOMÁNYAIT. Simon István írta az el­múlt két évtized legszebb verseit a családi körről. Arról a boldogságról, melyet a nemzet­formáló falusi ház rejteget Képtelen volt arra, hogy ezt álcázza, hátat fordított min­den retorikának, az érzelmi és értelmi har­móniát nyitotta meg nekünk. Bizonyítani szeretném ezt az állításomat. Van egy verse a kenyérről, lassan kell olvasni: A kenyeret a konyhaasztalon nézem tűnődve, most sült ki, hévül, mint a nyári, alföldi kunhalom, ha süti a nap véghetetlenül. Vetés volt, kalász majd, nemrég pedig izzadt vele a földmíves. Megy a nyár, szántják a tarlót, szelíd esőkből holnap hideg őszi lesz. De ő itt marad — ősi alakja a Miatyánkból, amelyben élt, kilépett, hogy testét önkérit megadja a hajdan őt-síró szegényekért. Ez a mindennapi kenyér megdicsőülése. Ezt a tiszta vallomást nem feledhetjük el. Azok, akik utánunk jönnek, évtizedek múltán is meggyőződhetnek róla, hogy kitűnő poéta volt, s jogos tulajdonosa a „magyar” jelző­nek. A versszületés perceiben fénylő és élénk, mint az olvadó ólom a nyomdában, aztán zárt és szigorú formába önti szavait, értelme nemes és ragyogó sorokká keményí­ti mondanivalóját. Egyetlen strófában meg­eleveníti a tájat és a paraszti munkát. S hogyan mondja, így: „kaszások nyakáról csurran a gyöngy”. Fejlődik az ország: „Pi­ros cseréptetők, tiszta szélső házak / merész kis rügyei épülő hazámnak’. Megírta Petőfi látogatását Aranynál, megáll a küszöbön, hogy csizmájáról „leverje egy ország rárakó­dott, vastag porát”. Költővé a munkás pa­rasztkezek emelték, írja. Apja munkája, aki már alig bírja, s övé, a fiáé, aki a fűrészelés­nél már az egész világot látja. A biztos he­lyet kereste, ahol lábát megvethetné egyszer s mindörökre. S megtalálta a hűségben, amellyel társadalmi osztályához kitüntetett költőként is ragaszkodott. Pesten is a tücsök sípjelét hallja. Berzsenyit idézte magának, gyerekkorát, szüleit, pajtásait, a falusi lány­hadat, emlékeiben, vagyis költői anyagában ők éltek, s éledtek fel. AZ EGYIPTOMI ASSZUÁNBAN A FECS­KÉKRE FIGYEL FEBRUÁRBAN, örök ingá­zói ők két hazának, azt csicsergik, tavasz lesz, viszatérnek magyarföldré embervigasztalásra. Feljegyezték róla, hogy nagy verse a Késői hó­zápor, a tavaszi hóról, amely hamar elolvad. „Valami jussomat kell folyton védenem / s ter­mészetesen mint jogát a hó”. Igen ám, de a ta­vaszi hó tovatűnik, nyeli a latyak, a költő azt súgatja magának, hogy kikászálódik belőle, mert az élet kötelesség. Valóban nagy vallomás ez és mélységesen őszinte. Nem félt, kiszott mindig, egyenes derékkal. PRÖZAlRONAK IS OLYAN VOLT, MINT KÖLTÉSZETÉBEN. Csodálatos gyorsan írt egy kötet esszét a magyar irodalomról, kivá­lót. Eveken át közelről láttam, hogyan szer­keszti a Kortárs című folyóiratot, értesültem írószövetségi titkári munkájáról, s tanári működéséről a Színművészeti Főiskolán, képviselői tevékenységét is szemmel kísér­hettem. Magam is éreztem segítőkészségét, példátlan baráti szeretetét. Dupla örökséget hagyott ránk, írói és emberi hűségét. Szalatnai Rezső í l

Next

/
Oldalképek
Tartalom