Evangélikus Élet, 1959 (24. évfolyam, 1-52. szám)

1959-11-29 / 48. szám

A Bibliában az élő Isten szólít meg HÍREK Nagy zűrzavar van a vallá­sos emberek Biblia-olvasása körül. Nemcsak abban a vo­natkozásban, hogy az egyes bibliai helyeket a különböző vallásfelekezetek másképpen magyarázzák, hanem abban is, hogy ihogyan kell olvasni a Bibliát. Evangélikus népünk számára a Biblia, azaz a ben­ne megszólaló Ige az egyetlen zsinórmérték. A Bibliát azzal a hittel vesszük a kezünkbe, hogy ab­ban az élű Isten szólít meg és jelenti ki magát. Hisszük amit maga az Ür mond: ez az én beszédem. Tudjuk, hogy az emberek írták és látjuk, hogy az emberi nyomorúság­nak ezer és ezer nyoma is megvan benne. De az emberi mögött ott van az élő és ha­talmas Isten.. Az ő szava, az ő kinyilatkoztatása. Hivatása pedig abban áll, hogy meg­mondja: ki az Isten, ki az ember, mi az ember, nru lesz belőle és mi lehet belőle. Ezért örök: „az ég és föld el­múlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múl­nak”. Mivel örök és mivel Isten beszéde, lehet életünk fundamentuma. A Bibliát azzal a hittel vesszük a kezünkbe, hoigy ab­ban az élő Isten személyesen szólít meg. Nagyon fontos tudni ezt. Sokkal kényelme­sebb és nyugodtabb a Bibliát úgy olvasni vagy üzenetét úgy hallgatni, hogy az min­idig másoknak szól. És szeret­jük is így hallgatni, sőt azt szeretnénk, hogy mindig így szóljon. így persze nyugod­tan hallgatjuk, sőt kis kár­örömmel is, amikor másokat megítél és leleplez. Csak én maradjak ki! Pedig fordítva van! Azt akarja megmutatni, hogyha van bűn körülöttem, akkor ennek én is oka va­gyok, mert én is bűnöket hordozok. Isten azt akarja, hogy elsősorban magamat erezzem felelősnek. A Bibliát azzal a hittel vesszük a kezünkbe, hogy an­nak egésze szól hozzánk. Min­den üzenete döntő és hoz­nám szól. Nem lehet válogatni az üzenetekben súlyos vesze­delmek és eltévelyedések nél­kül. Nemcsak a fülemnek kedves szó hangzik felém, ha­nem a teljes írás. Nem lehet például csak a jövőt keresni, mert a jelenből menekülni akarok. Istennek a jelenre nézve is megvan a maga mondanivalója és ha ezt nem hallom, akkor éppen a jelen­ben veszítem el a jövendőmet ás. Nézzük csak például a szekták és a rajongók viszo­nyát a Bibliához. Őket csak a vég, az ítélet az utolsó idők dolgai érdeklik és nem tud­nak mit kezdeni a Biblia egy jó csomó könyvével, vagy egé­szen hamisan értelmezik azo­kat. . i Nem lehet csak a törvényt hallani evangélium nélkül, mert ebből menthetetlenül fa­rizeusi kegyesség lesz — és nem lehet evangéliumot hall­gatni törvény nélkül, mert rajongó, bűntudat és bűnbá­nati nélkül élő hamis kerese- tyénséig lesz belőle. Az egész Biblia szól hozzánk! A Bibliát azzal a hittel vesszük a kezünkbe, hogy ab­ban az Isten az élet minden dolgára ad útmutatást. Nem mindig könnyű ebben a vi­lágban bölcsen élni. Nem min­dig könnyű megtalálni a he­lyes utat, mert a sokféle em­beri akarásban úgy össze tud kuszálódni, az élet, hogy nem látszik sokszor a kiút. Nem könnyű azt tenni és úgy élni, ahogy helyes és jó. De aki nyitott szemmel és alázatosan tudja az Isten szavát meghal­lani az pontos felvilágosítást kap arra nézve, hogyan kell élnie. Egyházunknak ma egyik legnagyobb erőfeszítése éppen az, hogy mindenki szá­mára megszólaltassa ezt az életben is eligazító isteni szót és nekünk egyik legfontosabb kötelességünk, hogy ezt alá­zatosan meghalljuk és enge­delmeskedjünk neki. Mindezekből következik, hogy csak úgy vehetjük ál­dásra kezünkbe á Bibliát, ha meg van bennünk az aláza­tos engedelmességre való készség. Amit az Isten mond, azt igaznak és jónak fogadom él és készségesem, engedel­meskedem annak. Az Ige nem napi hír, nem érdekes törté­neti dokumentum, vagy ehhez hasonló, hanem az élő Isten életet teremtő szava, tltat kell számára nyitni szívünk­höz, engedelmeskedni kell neki, másképpen semmi ér­telme nincsen. Azt kívánja Isten, hogy tegyük és életünk könyvévé a Bib­liát. Tegyük mindennapi ke­nyérré és az élet vizévé. Ol­vassuk és hallgassuk, hogy általa ránk világítson a Krisz­tus keresztje. Olvassuk és hallgassuk, hogy tudjunk él­ni most és itt helyesen és jól és tudjunk majd Istennél Kökény Elek ••••••••••••••••••••••••••••••••••a*« lelkünk ! örökké! „A világ sok feszültsége is arra vezethető vissza, hogy kevéssé ismerjük egymást“ Lapunk más helyén közöltük a Teológiai Akadémián rendezett teológiai konferencia első előadásának gondolat- menetét. Az előadáson jelen volt egyházunk vendége, dr. H. Krüger egyházfőtanácsos is. Az előadást követő élénk eszme­cserében H. Krüger volt az első hozzászóló. Felszólalásában többek között az alábbiakat mondotta; „Engedjék meg, hogy szív­ből jövő kos zone lemnek és hálámnak adjak kifejezést, amiért az önök magyarorszá­gi egyházának vendege lehe­tek. Örömömnek és hálámnak kettős oka 'van. Az első: em­beri. személyes ok: évek óta vannak jobarátaim és ismerő­seim itt és az ember mindig örül. amikor régi barátokkal és ismerősökkel újra találko­zik. A második ok: tárgyi: azt énekeljük a világkeresztyén- ség találkozóin: „Nincs Krisz­tusban Keleft. Nyugat”. Az ilyen ének azonban csak ha­szontalan szóbeszéd, ha nem gyakoroljuk. Nagyon jó volt, hogy az 1954-es evanstoni vi­lágkonferencia a népekhez és különösen a nyugati és keleti egyházakhoz azt a felhívást intézte: kölcsönösen ismerjék és látogassák meg egymást. Nagyon helyesen állapították meg: az ilyen látogatások je­lentősen hozzájárulnak ahhoz, hogy egymást jobban megis­merjük. félreértéseket elosz­lassunk és egymás egyházi életét is kölcsönösen jobban megismerjük. A világ feszült­sége is arra vezethető vissza, hogy kevéssé ismerjük egy­mást. Engedjék meg — mon­dotta a továbbiakban —, hogy én is úgy tekinthessem láto­gatásomat. mint szerény hoz­zájárulás e célok eléréséhez.” Ezután rátért az előadásra. Kijelentette, hogy az a sok név: svéd, német, svájci teo­lógusok nevei, melyek az elő­adásban szerepeltek, világossá tették előtte, hogy milyen szo­ros kapcsolatban vagyunk egymással és milyen erős a kapcsolatunk a teológiai mun­kában. Majd így folytatta: „De ehhez még egy igen lé­nyeges dolog is hozzájárul, amit mint egyszerű keresztyén ember szeretnék az előbbiek­hez hozzátenni. Önöknél, ke­let-európai egyházi emberek­nél ez a téma (Az egyház témája. Szerk.) semmi esetre sem pusztáin elvont, elméleti, akadémikus téma, ami nálunk nagy veszedelmet jelent. Ne­künk Nyugaton szükségünk van arra — és ezt kérem fo­gadják el tőlem —, hogy önökkel kavcsolatot tartsunk azért, hogy tanuljunk önöktől. Ennek az a magyarázata, hogy az egyház küldetése és feladata témáját, amelyről mi elméletileg beszélünk, önök­nek át kell kell vinniük a gyakorlatba és átalakuló, vál­tozó viszonyok között kell azt magvalósítainiok. Amíg mi a régi. megszokott népegyházi, vagy az északi államokra gon­dolva, államegyházi fonnák között élünk, addig önöknek egészen új egyházi életformá­kat kell találniok, hogy ezt a küldetést végezhessék. Erről a témáról nem is szabad, valójá­ban nem is lehet csak teologi- zálva, elméleti módon beszélni, hanem csakis egzisztenciálisan, tehát úgy. hogy a magunk vi­szonyai, népünk, korunk és az adott helyzet határozzák meg állásfoglalásunkat. Ezért ami­kor mi Kelet-Európába, önök­höz utazunk, ezt nem mint egyszerű látogatók és vendé­gek tesszük, hanem mint ke­resztyén testvérek is, akik közösen akarunk ebben a kér­désben önökkel küzdeni és döntésre jutni.” ... „A mi egyházunkban, a német evan­gélikus egyházon belül meg­vannak azok a különféle ál­láspontok, melyek szóba ke­rültek az előadáson. Az egyik oldalon ott van az az inkább sztatikus (nyugalmi) felfogás mely a hangsúlyt az egyházi hivatalnak és a szentségnek a kontinuitására (folyamatos­ságára) teszi. A másik oldalon áll az az inkább eseménysze­rű vagy pontszerű felfogás az egyház létéről, mely a hang­súlyt az eseményre, a törté­nésre helyezi, tj. Krisztus cse­lekvésére a kegyelmi eszkö­zökben : igehirdetésben és szentségekben.” í .. „A mai előadásnak azért örültem, mert az megvilágította na­gyon jól előttem, hogy ezt az — erős kifejezéssel — szta­tikus egyházfogalmat mindig ki kell egészíteni a másik szempontnak, annak a kriti­kai szempontnak, hogy az egyház cselekvését Isten igé­jének kritikája alá kell állíta­nunk. A másik oldal látása az egyház eseményszerű létéről szükséges ahhoz, hogy helye­sen lássunk.” ... „Afelé a né­zet felé hajlok, hogy a két ál­láspont. amiről az előbb be­széltünk, nem „vagy-vagy”, hanem „is-is” -— fejezte be felszólalását dr. H. Krüger. ••••••«••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e« KÜLFÖLDI EGYHÁZI HÍREK GENF A Lutheránus Világszövetség dr. Lund-Quist főtitkár mellé helyettes főtitkárul Kurt Schmidt-Clausen németországi lelkészt nevezte ki dr. F. C. Fry elnök. —. Az új főtitkár- helyettes 1920-ban született Hannoverben. 1953 óta a hannoveri egyházkerület teo­lógiai előadója volt, 1955-től pedig gyülekezeti lelkész. TESTVÉRI BESZÉLGETÉS A szovjet orthodox egyházi küldöttség németországi útjá­nak legjelentősebb állomása egy háromnapos teológiai kon­ferencia volt Arnoldshainban. A megbeszéléseken kitűnt, hogy az evangélikus és az orthodox egyház sok kérdés­ben közelebb áll egymáshoz, mint gondolták volna. Sok, az elmúlt 400 év alatt felgyűlt félreértést sikerült tisztázni. Uspenski, leningrádi professzor kijelentette, hogy az Ortho- doxiának Luther jobb megér­tésére kell törekednie. A küldöttség ezután több napot töltött a Hessen-Nassaui egyházkerületben, melynek el­nöke Niemöller Márton, aki 1952-ben a Szovjetunióban tett látogatásával megnyitotta A testvéri találkozások sorát — Az arnoldshaini megbeszé­lés egy olyan közeledés kez­dete, amelyet a két egyház teológusainak folytatni kelL A küldöttség részt vett az újjáépített wormsi reformá- ciós-emléktemplom felszente- lési ünnepségein is. Megte­kintett több teológiai főisko­lát, fakultást és más egyházi intézményeket is meglátoga­tott. Különösen mély benyo­mást tettek a betheli és kai- serswerthi szeretetintézmé- nyek. SZÁZÉVES A JAPÁN PROTESTANTIZMUS A japán protestantizmus százéves fennállását ünnepel­te ezekben a napokban. A To­kióban tartott ünnepségen részt vett az Egyházak Világ­tanácsának főtitkára, Visser’t Hooft is. „Az egyházban nyil­vánvalóvá kell lenni, hogy Krisztus csakugyan lebontja a népek, fajok, felekezetek közötti választófalakat. Ké­szeknek kell lennünk az egy­mással való közösségre” — mondotta többek között beszé­dében a főtitkár. Az ünnepi istentiszteleten a világkeresz- tyénség számos képviselője is megjelent — Advent első vasárnapja, az olíártsrítő színe: lila. A vasárnap oltári igéje; Lk I, 67—79; szószéki igéje. 1 Tim 1,15. — A Fejér-komáromi evan­gélikus egyházmegye lelk-szi munkaközössége november 26-án Tatabányán ülést tar­tott. Az értekezlet tárgysoro­zatán szerepelt többek között Pálfy Mihály előadása: A megigazulás és munkaetika összefüggése, Hódy Pál: A ke­resztyén ember felelőssége a társadalmi, kulturális és tudo­mányos haladásért című elő­adások. A szolgálatra való jó felkészülést tűzte céljául négy előadás: 1. Ádventi igehirde­tés-sorozat, 2. Ádventi gyüle­kezeti ünnepély, 3. A kará­csonyeste, 4. A gyülekezet szilveszterei Az előadások után az esperes tartott beszá­molót. Ezután a megüresedett lelk.'szi munkaközösségi tiszt­ségeket töltötték be. A beve­zető áhítatot Selmeczi János, a befejező áhítatot Bányai Sándor lelkész tartotta. Ugyanezen a napon Tatabá­nyán a megyei Hazafias Nép­front rendezésében közös pro­testáns lelkészgyűlés volt, amelyen dr. Fábián László megyei VB titkár az ötéves tervről tartott előadást. — A Pesti és Budai Egy­házmegye Lelkészi Munka- közössége f. évi november hó 26-án, csütörtökön, d. e. 10 órai kezdettel a Budavári eg;/- házközség gyülekezeti termé­ben (Bp., I. Táncsics Mihály utca 28. szám) ülést tartott. Az értekezlet tárgysorozata: 1. Áhítat (Benczúr László püspöki titkár). 2. „A nyugat-németországi egyházi helyzet — magyar- országi szemmel” (Várady La­jos esperes). 3. Dr. Krüger Hanfried egy­házi főtanácsos (Frankfurt M) előadása, 4. Zárószó (Koren Emil es­peres). — LELKÉSZIKTATÁS. A tiszaföldvári evangélikus egy­házközség új lelkészét, Párt- fay-Kelló Gusztávot november 22-én, vasárnap istentisztelet keretében iktatta hivatalába Uzon László espereshelyettes. — Györköny. 240 éves a gj*3rkönyi gyülekezet. A je­lentős évfordulóról november I5-én ünnepi istentiszteleten emlékeztek meg. Ez alkalom­ból megjelent a gyülekezet­ben az egyházkerület püs­pöke, Káldy Zoltán is, és az ünnepi istentiszteleten prédi­kált. A délutáni istentisztelet keretében a Lutheránia Kis Énekkara szolgált. — Ácsa. A szentháromság ünnepe utáni 23. vasárnapon vette használatba újonnan gyártott temetői kútját az acsai gyülekezet. — Rákoscsaba. November 22-én a gyülekezetei megláto­gatta Káldy Zoltán püspök és igehirdetéssel szolgált. Dél­után a gyülekezetben szere- tetvendégséget tartottak. — Családi hír. Kardos József Rudapest-józsefvárosi lelkész 1959. október 20-án kötött házasságot Bseiden Terézzel. — Nevelőszülőt és örökbe­fogadó szülőket keresünk egy 12 éves kisfiú és egy 9 éves kisleány részére. Jelentkezni lehet Sztehlo Gábor lelkész­nél, Budapest, II-a., Báthory L. u. 8. AZ ÉLET KENYERE címen megjelent az evangélikus tanítás az ÜRVACSORÄRÖL Összeállította: GROÓ GYULA Kapható a Sajtóosztályon Budapest, VIII., Üllői út 24. I. em.. ÁRA 5 FORINT EVANGÉLIKUS ELET A Magyarországi Evangélikus Egyetemes Egyház Sajtóosztályának lapja Szerkeszti a szerkesztőbizottság Főszerkesztő: D. dr. Vető Lajos Felelős szerkesztő és kiadó: Gádor András Szerkesztőség és kiadóhivatal* Budapest. VIII., Üllői út 24. Telefon; 142—074 Előfizetési ára egy évre 60,— Ft, fél évre 30,— Ft Csekkszámla: 20412.—Vin. Árusítja a Magyar Posta 10 000 példánybao nyomatott 682181£ — Zrínyi Nyomda, Budapest MEGTARTÁSUNKRA JÖTT „Igaz beszéd ez és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy megtartsa a bű­nösöket, akik közül első va­gyok én.” I. Tim. 1. 15. Ilyen megbélyegzést: bűnö­sök között első, aligha vállal valaki is szívesen. Hiszen az ember még akkor is, amikor bűnét, hibáját, mulasztását tényszerűen tárják eléje, — igyekszik mentegetni magát. Hát még az ellen, hogy tilta-1 kozik, hogy a bűnösök sorába első helyre ültessék. Pál apostol önmagát nevezi így. — Pedig az általános erköl- csiség tekintetében aligha volt bűnösebb, mint kortársai általában. Bizonyára ő is el­mondhatta volna ugyanazt, amit a bűnkérdésben oly so­kan mondanak el mentege­tőzve: nem loptam, nem ha­zudtam, nem csaltam. Pál apostol azonban a bűnt másfelől és ezért másképpen látta. Krisztus felől. Krisztus eljövetele, élete, szenvedése, halála és feltámadása felől. Ahogy ezeknek az események­nek értelme a damaszkuszi találkozástól kezdve a Szent­lélek által, megvilágosodott előtte, — úgy látta mindig erőteljesebben a bűn tényle­gességét, erejét és egyetemes­ségét. Az Istenhez való viszo­nyában mindenki bűnösnek, híjával találtatik. Ezért kel­lett Isten Fiának testet ölte­nie, magát keresztre adnia, s a feltámadás dicsősége előtt halált és poklok mélyét meg­járnia. Ebben az összefüggés­ben a bűn sokkal határozot­tabban rajzolódik ki s az ember arca is, mint Teremtő Urával szembefordult, iránta bizalmatlan és néki engedet­len gyermeké. Minél job­ban megismerjük Isten szere- tetének mélységét és magas­ságát, azaz, hogy Krisztus mit vett magára helyettünk, an­nál sötétebb és nagyobb lesz szemünkben a bűnünk és igazibb a bűnbánatunk. De Pál ennél többet is megértett Krisztus eljövetelé- I bői, áldozatából és feltámadás sából. Krisztus azért jött el és vállalta magára bűneinket és a halálból is azért keltette életre az Atya, hogy meg­tartsa a bűnösöket. Ne ma­radjon az ember bűnei köte­lékében, ne vétkezzen Isten, ember és önmaga ellen to­vább, ne gyűjtse fejére az ítélet eleven szenét, halált és kárhozatot. Legyen szabad a jó cselekvésre Isten dicsősé­gére, önmagának és ember­társainak boldogítására.^ Le­gyen a tisztának, a szépnek, az igaznak, a békességesnek hordozója és megvalósítója a világban és reményteljes örö­köse az Isten által elkészített örökéletnek. — Isten mindent megtett ezért Krisztusban, Előle hát nem kell futni bű­neinkkel, nem kell takargat­ni, vagy mentegetni azokat, sőt inkább eléje tárni, hogy megtartó munkája valósággá válhasson a mi számunkra is, — Ezért vallotta Pál apostol a bűnösök, de a megtartottak között is elsőnek önmagát. Az ember azt mondhatja igaznak, amit annak maga is valóságnak tapasztalt meg. Azt kínálhatja másnak is el­fogadásra, aminek jóságát a maga számára megtapasztal­ta. — Ezért állítja igaznak a Krisztus evangéliumát Pál és ezért kínálja fel mások szá­mára is elfogadásra. Krisztus eljövetele a mi számunkra is ezért öröm, s hírül adása azért kedves szolgálat, mert célja mindenek megtartása. Ezért hirdetjük boldogan, hogy eljött és el fog jönni újra. örömünk e második el­jövetelkor lesz teljessé. Ak­kor ugyanis nyilvánvaló lesz, hogy mindaz, amit tett és tesz érettünk, nemcsak arra jó, hogy segítsen földi életünk­ben bűneinkkel vívott har­cainkban, hogy felszabadítson jót tenni, irgalmat gyakorol­ni, tisztaságért és igazságért küzdeni, békét munkálni, — hanem elkészítette számunk­ra a bűntelen örökéletet is, a bűnből és következményei­ből való teljes gyógyulást, teljes szabadulást. Mezősi György ISTENTISZTELETI Budapesten, 1959. november 29-én Deák tér de. 9 (úrv.) Hafepscher Károly, de. 11 dr. Hanfried Krü­ger, este 6 Egyházzenei áhítat. Fasor de. fél 10 Koren Emil, de. 11 (úrv.) ifj. Blázy Lajos, du. 5 Ádventi est: Koren Emil. Dózsa Gy. út 7.: fél 10 ifj. Blázy Lajos. Üllői út 24: de. fél 10 Grün- valszky Károly, de. 11 Grünvál- szky Károly. Rákóczi út 57-b: de. 10 (szlovák) de. háromnegyed 12 Kardos József. Karácsony Sándor u. 31: de. 10 Kardos József. Thaly Kálmán u. 28: de. 11 Rédey Pál, tíu. 6 Szeretetvendégség: Rédey Pál. Külső üllői út: du. 5 Dre- nyovszky János. Kőbánya: de. 10 Takács József. Utász u. 7: de. 9 Veöreös Imre. Vajda Péter u. 33: de. fél 12 Veöreös Imre. Zugló: de. 11 (úrv.) Boros Károly. Gyar­mat u. 14: de. fél 10 Körner Ágoston. Rákosfalva: de. fél 12 Karner Ágoston. Fóti út: de. ll (úrv.) Nagy István. Váci út 12,9: de. 8 Nagy István. Üioest: de. 10 (úrv.) Sülé Károly. Pesterzsébet: de. 10. Rákospalota MÁV-telep: de. 8 Kökény Elek. Nagytemplom de. 10 (úrv.) Kökény Elek. Kis- templom: du. 3 Bolla Árpád. Pest­újhely: de. 10 Kürtösy Kálmán^ Rákosszentmihály de. fél 11. Bécsikapu tér: de. 9 (úrv.) Méh docsai Miklós, de. 11 (úrv.) Schrei­ner Vilmos, du, 5 Szeretetvendég­ség: Zoltai Gyula, este 7 Mado- csai Miklós. Torockó tér: de. fél 9 Schreiner Vilmos. Óbuda: de.: 9 Vámos József, de. 10 Fülöp De­zső, du. 5 Vámos József. XII., Tarcsay Vilmos u. 11: de. 9 Zoltai Gyula, de. fél 11 Zoltai Gyula, este fél 7 Schreiner Vil­mos. Pesthidegkút: de. fél 11 Ruttkay Elemér. Budakeszi: de. 9 Károlyi Erzsébet. Kelenföld: de. 9 (úrv.) Kendeh György, de. 11 (úrv.) Kendeh György, du. 6 (úrv.) dr. Rezes.sy Zoltán. Németvölgyi út 138: (úrv.) dr. Rezessy Zoltán. Kelenvölgy: de. 9 dr. Benes Mik­lós. Budafok: de. 11 dr. Benes Miklós. Nagytétény: du. 3 dr. Be­nes Miklós. Albertfalva: reggel 7 dr, Benes Miklós. Csillaghegy; de. fél 10. Csepel de. 11, du. 6. NAPRÓL-NAPRA HÉTFŐ: — DÁNIEL 6, 23/b. — Hitünk szerint Isten óvja, védelmezi az egész világot és benne minden embert. Gondja van reánk s őrzi testünket, lelkünket. KEDD: — 1. MÓZES 17, 1. — örök isteni kívánság, pa­rancs: annak, aki az ö útain akar járni, tökéletesnek kell lennie minden cselekedetében, mint ahogyan Ö tökéletes minden tettében. SZERDA: - JEREMIÁS 12, 3. - Isten előtt a mi éle­tünk olyan, mint egy nyitott könyv. Ö ismeri annak minden vonását, minden betűjét. Kérjük az Ö segítségét, hogy sohse valljunk Előtte szégyent. CSÜTÖRTÖK: - ZSOLT. 118, 28. - Méltó az Ür, hogy mindenért Neki adjunk hálát, s hogy kegyelméért magasz­taljuk az ö nevét. Méltó dolog ez, hiszen mindenünk az ö ajándéka, és az ő kegyelme éltet bennünket napról napra. PÉNTEK: — ZSOLT. 20, 2. — Mit kívánhatunk szebbet, jobbat, hasznosabbat felebarátunknak, sajátmagunknak, mint azt, hogy hallgassa meg Isten mindnyájunk igaz hitből fa­kadó imádságát. SZOMBAT: - ZAKARIÁS 14, 7. - Lesz egy nap - nem tudjuk, hogy mikor -, amelyen a mi Urunk Jézus Krisztus újra visszatér övéihez, hogy mindazokat, akik hittek benne örök élettel ajándékozza meg. v.

Next

/
Oldalképek
Tartalom