Evangélikus Élet, 1958 (23. évfolyam, 1-52. szám)

1958-10-05 / 40. szám

Egy gyülekezet-sok kérdés Az első korinthusi levél A Biblia könyvei az idők folya­mán megporosodtak. Olykor jó le­törölni róluk két évezred távolsá­gának rárakodott nyomát és fris­sen kézbe venni. A háttér Ha megnézzük a pár éve megje­lent ügyes kis zsebatlaszt, a Balkánt ábrázoló oldalán, Görögország déli szélén 1megtaláljuk Korinthus vá­rosát. Keskeny földszoroson fekszik, amely elválasztja egymástól az lón és az Égei-tengert. Ma már kisebb a jelentősége, de Pál apostol korá­ban Ázsiát és Európát összekötő fontos kereskedelmi gócpont volt. A gazdasági, kulturális és a pogány vallási élet kiemelkedő helyének is­merték. Kikötőiben hullámzott a világforgalom. Utcáin sokféle, mesz- sziről jött emberek változatos arca tűnt fel. A nagyváros hírhedt volt az erkölcsi romlottságról. Szólás­mondássá vált: „korinthusi módra élni" — ami züllöttséget jelentett. Pál apostol felismerte a város je­lentőségét a keresztyén egyház ter­jedése szempontjából. Ö, aki egyéb­ként gyülekezet-alapító útjai során általában csak heteket töltött egy- egy helyen, s az egész akkor ismert világra ‘kiterjedt küldetésének tu­datában lázas sietséggel ment új te­rületek felé, itt másfél évet töltött apostoli munkában, miközben nap­pal kétkezi munkásként kereste ke­nyerét. Kulcspontnak láthatta ezt a Várost, mert a benne megforduló emberek távoli országokba vihették magukkal Jézus Krisztus jóhírét s lehettek új gyülekezetek magjává. Társadalmi nézőpontból is érde­kes az általa létrehozott korinthusi keresztyén gyülekezet. Nem a gaz­dagok, az előkelők soraiból kerül­tek ki tagjai, hanem az egyszerű emberek közül. Nagy számmal vol­tak közöttük rabszolgák. Ez az ösz- szetétel az apostol számára teoló­giai igazság tükrévé lett: Isten az egyházát nem márványból, hanem 'egyszerű kövekből építi (1,26—29). Reális kép Mi sokszor idealizáljuk az első keresztyénséget. Pál apostolnak ez a levele áthúzza ezt a legendát. Alig 3 évvel később íródott, hogy távo­zott Korinthusból, s az egész levél nem más, mint a fiatal keresztyén- ség hitbeli és erkölcsi bajaival ví­vott küzdelem. Elutazása után is rajta tartotta kezét a gyülekezet ütőerén. További vnissziói-útja során küldöttek keres­ték fel beszámolóval Korinthusból, ilyenek voltak a levélben említett >,Kloé emberei" (1,11). De levelet is kapott Korinthusból, amelyben nagyon őszintén feltárták a gyüle­kezeti életben forrongó kérdéseket. 1Az élőszóban és az írásban elő­bukkant gyüle'kezeti problémákra ad választ az apostol előttünk fekvő levelében. Krisztus egyházának az első pilla­nattól kezdve mindig is ez a reális képe. Csak a hit szeme fedezheti fel, hogy ebben az annyi emberi hibával, belső bajjal megterhelt kö­zösségben mégis jelen van Jézus Krisztus bűnbocsátó, életújító ha­talmával. A lelkipásztori felelősség Egy csomó név, egyéni ügy is elő­fordul a levélben. A lelkipásztor­nak az egyes egyénékkel kell tö­rődnie, mert máskülönben általá­nosságba vész a munkája. De az a jellemző, hogy Pál apostol mégsem egyéni lelkigondozást végez. Nem egymástól elszigetelt lelki kezelés folyik, mint mondjuk egy idegorvos rendelőjében. Az apostol mindig gyülekezetben gondolkozik. Itt is állandóan az egész gyülekezetei tartja szem előtt, az egyes baját is a keresztyén közösség összefüggésé­ben nézi. Nem az egyént, hanem a gyülekezetei lelkipásztorolja, s ép­pen ezzel lesz egyéni bajok orvosá­vá is. Mert a keresztyén gyülekezet olyan keret, amelyben az egyes em­ber gyógyulása az egész közösség egészségétől függ. Sohasem elég egyéneket lelkigondozásba vennünk, hanem a gyülekezeti élet egészének problémáival !kell szembenéznünk. V. I. 1658. szeptember 3-án halt meg Cromwell Olivér, a nagy angol pu- ritónus forradalmár, hadvezér és ál­lamférfi. Haláláról világszerte meg­emlékeztek. A magyar sajtó számta­lan cikkben, tanulmányban foglal­kozott történelmi jelentőségével. A Cromwell által vezetett puritán for­radalom (1642—49) anélkül, hogy tu­datosan szándékolta volna, a későbbi polgári demokratikus, fejlődés alap­jait vetette meg nemcsak Angliá­ban, hanem egész Európában. Közel másfélszáz évvel a nagy francia for­radalom előtt Cromwell kiűzte az angol parlamentből azokat, akik a királlyal egyezkedtek s az ún. „cson­ka parlamenttel” halálra ítéltette I. Károlyt. A létrejött köztársaság „Lord Protector”-ává választották. Egyesítette Angliát, Skóciát és Íror­szágot. Elragadta a tengerek ural­mát Hollandiától. Megvetette Anglia világuralmának alapját. A királyi koronát visszautasította mert a for­radalmi múltjának megtagadását je­lentette volna. Halála után a köz­társaság megszűnt. A királyság visz- szaállított intézménye azonban nem tudta becsukni a kaput a forradalmi vívmányok továbbérvényesülése előtt. Ma is vitatott kérdés, hogy Cromwell képviseli-e a „keresztyén államférfi” eszményképét. Egyik mai mél tatója helyesen jegyzi meg róla: ytéma oyív­Pihen a rét. Az est Hosszú árnyakat fest Mindenfelé . . . Lehanyatlik a Nap,- Imát küld szív, ajak Isten elé. Egy kisleány szive Néma. Nincs szava se. Ugyan miért? Bűnszikla nyomja le! Nem, ő nem esdene Bocsánatért. Nyitnak egy kis kaput. Isten beszél. Ide hallik szava. Szelíden int karja: Jöjj, ne késsél! A leányka repül! Szíve megkönnyebbül! A terve kész: „Bocsáss meg anyukám!” „Semmi baj, Zsuzsikám.” — Ez az egész. Szunnyad a ház, de 6 Könnyekbe rejtező Dacba vonul: Senki sem szereti! Feléje gyűlölet Villáma hull! Alig csak pár betű, Mondd ki, milyen könnyű: Bocsáss meg, ó! Nem megy Akarja bár — Hadd halljam, mondd ki már! Nem jön a szó. „nagysága nem eszméiben, hanem tetteiben rejlik”. Híveinek nagy ré­szétől elhagyva, de mindvégig attól a hittől áthatva halt meg, hogy Is­ten választott eszköze. Halálos ágyán így imádkozott: „Ámbár szegény és nyomorult em­ber vagyok, kegyelmed által mégis tagja vagyok szövetségednek, én Uram és én Istenem! És azért szabad nekem könyörgésemmel eléd járul­nom, a Te népedért. Te engemet, méltatlan létemre, gyarló eszkö­zöddé tettél és én jót tehettem népeddel és szolgálhattam Né­ked. Sokan értékemen felül be­csültek, mások viszont a halálo­mat kívánták és örvendenek a jöt­tén. Öh Uram, tégy velem akármit, de őket áldd meg továbbra is. Adj né­kik szilárd ítéletet, egyetértést, köl­csönös szer etetet; folytasd közöttük szabadításodnak s a reformációnak művét és magasztald fel Krisztus ne­vét a világban. Azokat, akik túlsá­gosan bíznak eszközeidben, tanítsd meg, hogy inkább tereád támaszkod­janak. Bocsáss meg azoknak, akik szívesen tápodnak meg egy ilyen gyarló porférget, hiszen ők is a te gyermekeid! Bocsásd meg e rövid imádság gyöngeségét és adj nekem nyugalmat a Krisztus szerelméért. Ámenr B. L. A pesti ember hűséges társa és kedves kísérője a fekete kávé, vagy ahogy egyszerűen és röviden mon­dani szoktuk: „a fekete”. Ezt szok­tuk inni reggel, délben és este. Munka közben és munka után. Pi­henéskor és szórakozásban. Frissít és üdít — mondják a régi „feketések” és válóban em,beri együttélésünk, munkánk és barátsá­gunk elevenségének kellemes meg- szépítője. A napokban egyik vidéki barátom, amikor vendégszerető otthonába meghívott, mosolyogva és megér­tőn hozzátette: — lesz fekete is... bőven ... Valóban a „fekete” erős és ked­ves kísértés. Éppen erről szól az alábbi kis történet. Szerkesztőségi ülésünk van. Most készül az Evangélikus Élet. Lelkipásztorok ülnek a hosszú asztal körül és körültekintő komoly­sággal, fontoló felelősséggel és a szolgálat szeretetével készítik az újságot. A munka első része, a legutolsó szám bírálata. Ilyenkor minden mérlegre kerül. Mi az, ami jó volt és mi az, ami nem sikerült. Mi az, ami hiányzott és mi az, ami eset­leg fölösleges volt. Meghallgatják és megfontolják mindazt a véle- ménnyt, ami az olvasók részéről is elhangzott. A munka második része a jövő heti szám elkészítése. Ez a rész a legizgalmasabb. Hiszen a „friss” anyagról van szó. Arról, ami most kerül bele az újságba. A jelenlevő lelkipásztorok olvassák a beérke­zett cikkeket. Most dől el, hogy melyik alkalmas a közlésre, melyik az, ami előbbre viszi és építi az egyház életét. Most dől el, mi az, amit még meg kell írni, mert most van az ideje. Viták, vélemények röpködnek a levegőben. Ez az az idő, amikor legjobban izzik az alkotás láza. Körülbelül ez az idő az, amikor meg szokott érkezni a „fekete”. A szerkesztők kezében kinyílik a pénz­tárca, hogy mielőbb a kis tálcára kerüljön a fekete ára és így mi­előbb övék legyen a párolgó friss „fekete”. A pihentető, üdítő, de ugyanakkor elmét élesítő, megele­venítő nedű. Persze nincs szünet és nincs meg­F állás. A munka zavartalanul megy tovább. Csak a csendes szemlélő veszi észre, hogy a „fekete” után élénkebb a szó és élesebb a látás. Az elmúlt csütörtökön is így volt. Behozták a feketét és egy csomó kézben csörögni kezdtek a pénz* tárcák. A mellettem ülő lelkipásztor is kinyitotta a pénztárcáját és már a kezében volt pénz, a fekete ára. Aztán fogja, újra előveszi a pénz-* tó.rcát és visszateszi a pénzt. Sikerült meghallanom, amint han­gosan, de mégis halkan kimondta gondolatát. — Mégis inkább csokoládét ve­szek rajta a kisfiamnak! _ A többiek kortyolják a „feketét”. Ránéztem a mellettem ülő bará­tom arcára. Mosolyogva nézett maga elé, mint­ha látna valakit. Látott is. Egy szőke gyermekarc rajzolódott ki a rózsaszínű ciga­rettafüstben. Csillogó, felnéző, haza- váró szemmel... Nemsokára végétért az ülés. Ö ment el a legfrissebben, a legvida- mabban... Minden finom feketénél forróbb érzés melengette át a szívét. — Csokoládét veszek rajta a fiamnak! Friedrich Lajos Meghalt Heim professzor Augusztus 30-án Tübingenben 84 éves korában meghalt Dr. Karl Heim professzor. E hír bizonyára a magyar lelkészi karban is sokakat, volt ta­nítványait és tisztelőit, műveinek ol­vasóit, tölt el megilletődöttséggel és a kegyeletes megemlékezéssel. Heim professzor neve Németország hatá­rain túl is messze földön ismert volt. Életének fő feladatául a keresztyén hitnek a bölcselettel és a természet- tudományokkal való eszmecseréjét tartotta. Fő művének címe is erre mutat: „Az evangélikus hit és ko­runk gondolkodása”. Előbb néhány évig Münsterben, majd 1920-tól nyu- galombavonulásáig, 1939-ig Tübin­genben volt teológiai professzor. El- hunytával az egyik legnagyobb evan­gélikus hittudós távozott az élők so­rából. Aki tudná a jót cselekedni, de nem cselekszi, bűne az annak — int az Ige. Dehi- szen én nem csináltam semmit — vé­dekezem, s akárhányszor éppen az a baj, hogy nem csináltam semmit. Is­ten előre elkészítette a jócselekede- tekeí, hogy azokban járjunk — tanú­sítja a Szentírás, és mi pontosan eze­ket az alkalmakat mulasztjuk el föl­fedezni. Ha viszont Isten hittel foga­dott kegyelme cselekvő hálára sza­badít fel, nincs az a helyzet, amely­ben ne tudnánk valósággá élni, mit jelent Neki engedelmeskedni. S ez már nem bátortalan próbálkozás, ha­nem szapora lépések sorozata a hit útján: a „jó és hű szolga” magatar­tása. A három indián Nem igazi indiánokról szól ez a törté­net. akik messze Észak-Amerikában élnek, hanem három pesti fiúról, akik a múlt nyá­ron a Mátrában töltötték szünidejüket. Laci, Picur és Gábor, mint általában az egykorú fiúk, hamar összebarátkoztak. Együtt fociz­tak, röplabdáztak, kirándultak. A kisebbe­ket csak. megtűrték maguk körül. Testi-lelki jóbarátok akkor lettek, amikor egy napon átváltoztak indiánokká. Hatalmas tollakat kötöttek a fejükre, derekukra tőrt erősítet­tek. Csináltak egy lombsátrat és ott élték a maguk külön indiánéletét. Picur, a törzs­főnök Nagyvezér nevet vett fel, Laci Orosz­lánszív, Gábor Medveölő lett. Állandóan alattvalókat gyűjtöttek, ezeket azonban nem tekintették vérbeli indiánoknak. Amikor a környező erdőket bejárták, helyesebben meghódították, távcsővel a kezükben a tá­voli erdőségeket kémlelték. Az egyik hegy­oldal lábánál szép zöld tisztás látszott. Az erdőrengetegből kivált, szabadszemmel is jól látható volt, szinte világított. Persze csak messziről látszott kis tisztásnak, jókora rét, irtás lehetett a valóságban. — Nézd azt a tisztást, Nagyvezér! Micsoda klassz hely! — Oroszlánszív átadta a táv­csövet. — Meg kellene nézni közelről... — vála­szolta hosszas nézés után a másik. Medveölő kis öccsére gondolt: — Oda nem jönnének utánunk a kicsik, nincs is nagyon messze. — Az eshetőségeket meghányták- vetették, talán félórás az út, és kész volt a terv. Elmennek oda felfedezőútra. Medve­ölő igaz, felvetett még egy kissé kényes kérdést, de ezt hamar elintézték: — Megmondjuk anyukáéknak? — Ugyan, te anyámasszonykatonája! — Ha megmondjuk, akkor vége az egész kalandnak. Csak menjünk el, úgy sem tudja meg senki. Másnap reggel el is indult a három in­dián. Vidáman nyargaltak a hegyoldal lej­tőin lefelé, árkon-bokron keresztül, hahózá­suktól, indiánüvöltésüktől visszhangzott az erdő. Nem is bírták sokáig ezt az iramot. Az erdő egyre sűrűbb lett, a fák koronáitól a napot se igen látták. Már csak andalogtak. — Pihenjünk — indítványozta Oroszlán­szív. Leültek. Medveölőnek hangosan kor-* gott a gyomra. — Jó irányban megyünk, Nagyvezér? — Bízd csak rám, félóra múlva ott le­szünk. — Elindultak. Kedvük kissé alább hagyott. Oroszlánszív egy útelágazásnál jobb­ra akart menni. Medveölő balra. Végülis letértek a járt útról, hogy minél előbb ott legyenek. Már jó néhány órája keresték azt a bizonyos tisztást. — Talán mégsem kellett volna eljönni... ■— mondotta bátortalanul Medveölő. Kis idő múlva Oroszlánszív is megszólalt: — Azt hiszem eltévedtünk ... A Nagyvezér hallgatott. Egy patakhoz ér­tek. Lábnyomokat fedeztek fel a vizenyős talajon. — Valami állat lábnyomai — mondta a Nagyvezér. — Biztosan vaddisznó járt erre... — Medveölő sírni kezdett. — Hallgass!... Valami sziszegést hallok. — Oroszlánszív sápadtan figyelt. Az erdő félelmesen hallgatott. Mindegyik hallotta szívedobogását. Kiáltozni kezdtek. — Hahó! Eltévedtünk! Segítség! Válasz nem jött. Csak remegő gyermek­hangjuk visszhangzott az erdőben. Újból kiáltottak. Semmi válasz. Három sápadt gye­rek riadt tekintettel néz egymásra; Mi letz most? Sehol egy lélek... Sehol járható út... Csak dermesztő csönd. A Nagyvezér halkan, szégyenlősen mondta: ‘— Imádkozni kellene... Csináljunk egy oltárt. — A patakból köveket szedtek ösz- sze, hamar készen is lett. Medveölő talált egy szép színes követ, ezt tették a tetejére dísznek. Körültérdelték. Imádkoztak, hogy Isten vezesse haza őket. Aztán tovább keres­ték az utat. Kiáltoztak még jó ideig. Egy­szer csak válasz jött, emberi hang. — Halljátok?! — Erre gyertek! Hahó! Szívük gyorsabban kezdett verni, arcuk ■megszínesedett. Futni kezdtek a hang irá­nyába. Munkából jövő bányászok hallották meg kiáltozásaikat. Mosolyogva hallgatták az indiántollas fiúk elbeszélését, aztán meg­mutatták a hazavezető utat. A tisztást el is felejtették megkérdezni. Már csak haza vágytak. Késő délután Laci, Picur és Gábor lehaj­tott fejjel kullogott be az üdülő kapuján. Szita Istvánná A motorszerelés A motor egyet-kettőt még püffögött, az­után leállt. Vezetője mellé térdelt és javí­tani kezdte. Az útmenti házból diadalüvöl­tés: gyerünk, megállt egy motor. És a mo­tor egyik oldalán szerelő bácsi arra lesz figyelmes, hogy két 8—10 év körüli fiú figyeli a másik oldalról. — Elromlott, bácsi? — Igen, el. — Nagy komolyan nézik mind a hárman a bűnöst. A bácsi szerel. Ide-oda rakosgatja a kul­csokat, csavarokat. Egy apró, kis csavar le­csúszik a motor üléséről. A gyerekek fi­gyelik. Nem veszi fel? Nem vette észre? Ügy látszik. Hirtelen feláll a motoros és újabb kulcsot vesz elő. Mire visszafordul, a kis csavar eltűnt. Ö szerel tovább. A gye­rekek el-eltűnnek az árokban, a motor má­sik oldalán. Csend van. Egy-egy autó halad el mellettük az úton. Eltelt már két, há­rom perc, mikor megszólal a fiúcska. — Bácsi, itt van, leesett egy csavar. Jól van, kisfiam. A motoros elkészül, tovább megy. Az árokparton két kisfiú integet utána, ö visz- szatekint egy pillanatra, majd eltűnik a kanyarban. Gyerekek! Vajon mi mehetett végbe ennek a fiúnak a lelkében a- alatt a két-három perc alatt? Mit gondolhatott magában? Megtartja-e vagy sem? Odaadja? Eszre- vette-e a bácsi? És ha keresni fogja, mit csinál? Mi, emberek nem látunk bele az ő leltébe sem. De ugye belelát valaki, Aki a vesék és szívek vizsgálója és azokba is bele tud tekinteni. Talán már ti is volta­tok olyan helyzetben, hogy azt gondoltátok: senki se lát bennünket. Ne feledjétek, hogy Isten mindig és mindent lát. Tanuljátok meg azt is, hogy a Sátán min­denkit megkísért. Ezért ha ö közeledik, hogy rosszat tegyetek, lopásra, hazugságra, bűnbe vigyen, akkor mondjátok neki: nem. Ne féljetek. A Sátán elfut, mert Ö csak ott tud uro.lkodni, ahol meghajlanak előtte és befogadják a szívbe. * Az Ür Jézus amikor a pusztában volt, szembenézett a Sátánnal. Azt mondta a Sátánnak: Távozz tőlem, nem engedek ne­ked. És elkullogott tőle az megszégyenülve. Gyerekek, szégyenítsétek meg ti is a Sá­tánt. Ha rosszra akar vinni benneteket, mondjátok: nem. Meglátjátok, elfut tőletek. Fábry Istvánná

Next

/
Oldalképek
Tartalom