Evangélikus Őrálló, 1913 (9. évfolyam)

1913-07-26 / 30. szám

300 EVANGELIKUS ŐRÁLLÓ 1913 Midőn erre még a közgyűlés elhatározta, hogy iid vözli Raab Károly könnöczbanyai lelkészt szintén 50 éves papi működése most folyó jubileuma alkalmából, — előadta Händel Vilmos főesperes kimerítő évi je­lentését, melyből az évi egyház es iskolai munka hű képe tárult elő ; igy hallottuk szomorúan a nép moz­galom adataiból, hogy a hívek számában aüadás állt állt be (23'431 lelek; 116-tal kevesebb mint tavaly), egyébként minden vonalon haladas van. Az esperesi jelentés után felbontatott a zsinati képviselőkre beküldött 34 egyházközségi szavazat. Ered­mény, hogy Händl Vilmos (30), Ivánka István (27), Farbaky István (21), Krupec István (17) lettek zsi­nati képviselők. A május végén tartott papi értekezlet] jkönyvi pontok tárgyalása eredményképin a közgyűlés az egyet, evangelikus lelkészegyeí-űletet pártfogásába ajánlja, az ev. theol. fakultás kérdésében pedig a theológiák egye­sítését; a reformátió 400 éves fordulója ünneplésére a diakonissza intezet erősítésével és ev. theol. <zeminárium létesítésével évenkinti gyűjtés elrendelése kapcsán készül; a lelkészi javadalmazást 2400 kor. alapfizetés és 5X^00 K. korpotlékban (utóbbit a s. lelkészi évekre is vonat­koztatva) kívánja megállapittatni; az 1848. XX. t.-c. szellemében eszkó^lendő anyagi szükségletek összeiiá­sának megismétléséhez kimerítő utasítást kíván; Bobál S. „A vasárnapi gyermekistentisztelet" cirnü munkájá­nak 700 példány külön lenyomatban való eszközlése és terjesztéséhez hozzájárul költségTédezési segítséggel. A lelkészi fizetéseknél felmerült elégedetlenség csillapítására főesp. azon nyugtató kijelentést tette, hogy azon törv nyt, miszerint a tanítói fizetés maximu­ma nagyobb a lelkészinél, a lelkeszek igazsága érdeké­ben a közel jövőben megoldani fogják, úgyszintén megnyugtatni iparkodott főesperes azon a Szimonidesz által benyújtott indítvány alapján támadt aggodalmat, hogy t. i. az adóalapi segély az uj összeirások miatt a jövőben csak az év végén kerül kiosztás alá; az aggodalom azonban oly erős volt, hogy még, mi ritka eset sikeres szavazásban is utat tört magának. Örömmel vette tudomásus a közgyűlés a selmeci Csemez tanítóképző áldásos működésének megkezdését és Fuchsz János indítványára hozzájárul ahhoz, hogy a honti ev. egyházak évi körülbelül 100 kor. rendes adományból 50 kor. évenként, mint honti jutalom honti tanítóképzősnek kiosztassék, a fölös összeg pedig egy létesítendő alapitvány céljából tőkésitessék, Az iskola-bizottság jegyzőkönyvéből egyebek kö­zött kitűnt, hogy a honli PV. esperességben az évi vizsgák jó s jeles eredménnyel folytak le; az államilag nem engedélyezett „Skolmk" c. tankönyv Béiden ki­tiltassék, a hiányos iskolai felszerelések (Ipoiyszakáloson s egyébütt) beszerezendők; az iskolai biz. ülésen jelen volt m. kir. tanfelügyelőség kívánatára jövőre az is­kolai épületek jó, vagy rossz karban való állása is szor­gosan kitüntettossek az iskolai könyvtárak novelese pe­dig a beiratási dijakból s a Luther társasági köűyvtár­typus elfogadásával tétetett kötelezővé. A nagygeresdi egyezség revideálandó. Az állami adóalap kérése dolgában egy óráig tat tó vitát provokált Vrabel csánki lelkész, aki meggyőző érvekkel bizonyí­totta a ref. egyház helyes, célravezető eljárását s ér­veivel melyeket Szimonidesz is támogatott erős dialek­tikával. nagy figyelmet keltett. A számadásokat idején be nem küldött 7 egyháznak egyházankénti 10 kor. bírság terhe alatt 2 heti terminus engedélyeztetett. A zsinat ügyének tárgyalásánál kimondatott, hogy tárgyalási alapul a zsin. bizottság javaslata elfogadtatik, egyébként pedig a zsinat dönt úgyis a főkérdesekben, s a zsinatig is nyújthatók be javaslatok még br. Pri'may Dezső elnökhöz ahova a csalli, cserii, almási, csánki, dacsolami javaslatok is a zsolnaiakkal egyült felterjesz­tetni határoztattak. A javaslatokból néhányat az esp. gyüles helyeslessel fogadott pld. azt, hogy ez egyet, lelkészválasztási szabályrendelet mellett ugyanilyen egye­temes jellegű tanítói v. sz. rendelet is alkottathassák (85 § a 368 §-nál), a több gyermekűség adóleszállitásá­nak kedvezménye csak a szülőkkel egyháztartásban élő 20 éven aluli gyermekekre terjedjen ki. Király Ernő selmeczi ev. lie. igazgató előadása alapján az ev. tanárok pragmatikája is tárgyaltatott s némi módosítassál elfogadtatott; igy a 7 § ba beszura­tott, hogy ha a tanárnak évközben mégis hirtelen kel­lene távoznia, megtehesse azt ily rendkívüli esetben felettes hatóság hozzájárulásával s az okozott költségek megtérítése mellett; a 13 § pedig megtoldai dó azzal, hogy az egy évnél is hos3zab szabadságolás esetén a tanár viseli a szabadságolás költségét. A tanítói választ, szabályrendeletnél több módo­sulás az utolsó pillanatban esperesileg kizárt jelölt jogorvoslat keresésének megadásában állott és hogy a tanító fizetése nem a bizonytalan idejű beiktatástól s annak szertartásától, hanem a hivatalbelépéstől, a mun­kakezdéstől számittassék. Végezetül még számos kisebb-nagyobb ügy elin­tézése, kerületi gyűlési követek kiküldése s uj néhány tisztviselő választása, után a délelőtt fél 9 órától egy­huzamban d. u. fél 4-ig tartott közgyűlés sokat végezve, de fáradtan is véget ért. Kr. I. A szerkesztésén felelős: NOSZKŰ ISTVÁN laptulajdonos. Pályázatok és hirdetések. Pályázat a pesti evang. magyar egyházközség f. évi szeptemberre két segédlelkészt keres. Teendőjük a lelkész utasításai szerint a gyüleke­zeti szolgálatban segédkezni Egyik azonban heti 12 órában vallástanitással is foglalkozni fog. Fizetésük havi előleges részletekben az első évben 2000 korona, mely évenként 200 koronával 3000 K-ig

Next

/
Oldalképek
Tartalom