Evangélikus Őrálló, 1913 (9. évfolyam)

1913-07-26 / 30. szám

1913 EVANGELIKUS ŐRÁLLÓ 295 emelkedik. Lakáspénz évi 400 korona, illetőleg bútoro­zott szoba, takarítással és 50 korona fűtési átalánnyal. A felmondásra kölcsönösen három hónap köttetik ki. Jelentkezők a deák téri lelkészi hivatalban (IV., Deák tér 4. II. e.) részletes felvilágosítást kapnak. 3—2 Az elriókséy. Pályázat. A békési ág. hitv. ev. egyházmegye alulirt elnöksege pályázatot hirdet a szarvasi egyház egyik (uj templom melletti) lelkészi állomására. A szol­gálat nyelve magyar és tót. A dijlevél a következő : „Szabad lakás kerttel; a ház illő rendben tar­tása a gyülekezet kötelessége; 2. 4400 K. azaz uégy­ezernégyszáz K. készpénz, negyedévenkint előrefizetve, segédtartás kötelezettségével, segédlelkészi fizetés ci­mén a 4400 K-ból 500 K. elkülönittetik; 3. 4 azaz négy kocsi széna a községtől, pénzértékben kocsiját 20 K ba számítva, a város közpénztárából minden év szeptember 1. napján utólagosan ; 4. 4 azaz négy hold tehénjáras ; 5. stóla : keresztelés s avatástól 50 fill, hirdetés és esketéstől rendes időben 80 f., rendkívüli időben 2, azaz két K., egyszerű temetéstől 26 f., ha­lotti beszéddel 2 K 36 f., anyakönyvi kiadványért 2 K. (családi értesítő 4 K ) 2. Jelen hivány élvezője köteles a békési ág. hitv. ev. egyházmegye segélyegyletébe ta­gul belépni. A megválasztott lelkész az egyháztanács által hozandó intézkedésnek a paplakra, a munkakörre, és a stóla jövedelemre vonatkozólag aláveti magát." A pályázati iratok az alulirt espereshez Oroshá­zára küldendők f. évi aug. 14 ig, következő okiratokkal fölszerelve : 1. Bizonyítvány arról, hogy a folyamodó magyar honpolgár; 2. Az illetékes esperestől működési bizonyítvány, amely azt is tanúsítja, hogy a folyamodó a magyar nyelvet szóban és írásban birja; 3. A mű­ködési helyére illetékes esperestől bizonyítvány arról, hogy a folyamodó ellen az EA. 359. §-a ertelmében sem vizsgálat, sem azt követő törvénykezési eljárás nincsen folyamatban ; 4. Ugyanattól a folyamodó mi­nősítési táblázata, amely feltünteti azt is, hogy a fo­lyamodó három éven belül volt-e egyházilag, vagy fegyelmileg büntetve ; 5 Működési helyére illetékes bi­zonyítvány arról, hogy a folyamodó az EA 324. §-ában fnglalt valamely egyházi vétségért jogérvényesen egy­házi és iskolai hivatal viselésére képtelennek nem nyilváníttatott. A folyamodó nem rendes lelkészek ezenkívül kötelesek Írásbeli jelentkezésükhöz csatolui a választhatóságukat igazoló okiratokat is, nevezetesen lelkészi oklevelüket, születési bizonyítványukat, és szol­gálati idejükről szóló bizonyítványukat. Orosházán, 1913. jul. 21. Szarvas, 1913. jul. 21 Veres József Havi ár Dani alesperes. 2—1 egyházmegyei felügyelő Hirdetések felvétetnek STELCZER KAROLY műasztalos, oltár­épitő és templombe­rendezési vállalata I = I i, SCossuSh Lajos-utca 24. sz. § 5 Telefon 578. Telefon 588. I RÖVID IDEIÉ TARTÓ ÁRLESZÁLLÍTÁS. ZSILINSZKY MIHÁLY: Magyarhoni protestáns egyháztörténet. Diszes kö­tésben, számos keppel. 17 K. helyett csak 12 K. Kapható : Kókai Lajos protestáns irányú könyv­kereskedésben, Budapest, IV., Károly-u. 1. a kiadóhivatalban. Legrégebbi I harangotiföde alapitva 1793. évben baktai EGRV FERENC. Kisgejőcz (Ungmegye ) Budapest, VI., Lehel-utca 8. a

Next

/
Oldalképek
Tartalom