Evangélikus Őrálló, 1907 (3. évfolyam)

1907-11-28 / 48. szám

428 EVANGELIKUS ÜRÁLLO zetben is megírta a főiskola történetét, amely azt is­merteti 1557-ben történt alapításától a mai napig. 1524. óv szemptember 30 án Sopron katholikus la­kossága elégette a piactéren Luther iratait, ám 33 évvel később már annyira megerősödött a reformátió, hogy a polgármester s néhány arisztokrata áldozat­készségétől is támogatva, megalakulhatott az első protestáns iskola. Az uj intézetnek sok küzdelme volt a reformációellenes áramlattal s ez nagyon gátolta fejlődésében. A németnyelvű liceum mellett egy ki­sebb magyar iskola is állott fönn, amely azután gim­náziummá alakult. 1681-ben a liceum, amelyet addig a város tartott fönn, az ev. egyházközség kezelésébe került s ugyanakkor a humaniórák mellett a reális tárgyak ís helyet kaptak az iskolában. Az állam egy darabig nem jó szemmel nézte a liceum virágzását, de a XVIII, évszázad vége felé uj korszak kezdődött s a kormány állami érdekekből szintén támogatni kezdte az intézetet. Azonfelül az irodalmi ós politikai renaissance is érvényesíteni kezdte éltető hatását. Ezenközben a magyarság is erőre kapott s már 1683­tól kezdve a klasszikusokat nemcsak németre, hanem magyar nyelvre is fordítgatták. Maga Röschel János württenbergi tanár is, az intézetnek általa kidolgozott tantervében nagy súlyt fektetett a magyar anyanyel­ven való oktatásra. 1853-ban uj epochája kezdődött a líceumnak, amely ezidőtöl kezdve a dunántuli egy­házkerület kezelése alá tartozik. A Bachkorszak alatt való rövid, átmeneti elnyomatás után az intézet egy­szerre uj virágzásnak indult. Payr könyvecskéje a szerző lendületes alkalmi költeményével végződik. A vasi közép egyházmegyéből. Az urai uj­falusi gyülekezetbe kebelezett Terestyénfa leányegy­ház evang. lakosai s néhány fákfai ev. lakos önkén­tes adományokból gyűjtött 1430 kor. költséggel tornyot építettek, melybe Fehér Sándor ós neje Sa­ródi Julianna egy 235 kilós harangot szereztek. A tornyot, a harangot az esperes nagyszámú közönség jelenlétében november 3-án avatta föl. — November 14-én ünnepelte a battyándi gyülekezet tanítójának, Sági Jánosnak, kinek a gyülekezet megmagyarosítása ügyében nagy érdemei vannak, hivataloskodásának 50 éves jubileumát, mely alkalommal a gyülekezet értékes emléktárgyat adott érdemes tanítójának, A püspök, az esperes, a tanítói kör, a vasmegyei ma­gyarosító s közművelődési kör szívélyesen üdvözölték az érdemes jubilánst ós a jubiláló gyülekezetet. — November 20-án az őri-magyarósdi gyülekezet köz­felkiáltással, egyhangúlag megválasztotta lelkészének Darvas Aladár, tótkereszturi káplánt. Templom avatás. Emlékezetre méltó, szép ün­nep volt Belecskán—Keszőhidegkút (Tolnavm.* ev. leányegyházában nov. 17-én. Ekkor avatta fel a góth stílben épült templomot Gyurátz Ferenc pü>pök. Jelen voltak: Horváth Sándor főesperes, Tomka Gusztáv alesperes, Perl János helybeli, Péter Ádám kalaznói, Müller Róbert alsónánai, Mühl Sándor gyönki ós Eősze Zsigmond tolnanómedi-i lelkeszek ; továbbá Szeniczey Géza egyházmegyei, Mechwarth Ernő egy­házközségi felügyelők, báró Jeszenszky Györgv fő­szolgabíró, Bíróy Béla kir. ítélőtáblai bíró ós nagy­számmal a hívek serege a közel és távol vidékről. Ugy a templomépítés keresztülvitele, mint az avatási ünnep rendezésénél elismerésre méltóan mutatkozott be Mechwarth Ernő az egyházközség fiatal felügye­lője, az ev. hitbuzgósagáról és kiváló emlékű néhai Mechwarth András fia. Fáradhatlan tevékeny­nagy áldozatkészsége s általában egyházszer tette lehetővé, hogy a belecskai hívek forró v teljesüljöu, a régi, iskolának is használt imahá lyett megfelelő templom álljon a szívek öröi Isten dicsőségére. A lélekemelő avatási ünnep főpásztor az elöljárósággal együtt megállapí hogy Belecskán ezután évenként 3—4-szer mi nyelvö istentisztelet is legyen. Isten áldása h: tozzon alá az egyház ós haza oltára kürül vé apostoli munkára. PALYAZATOK. Az ipolymagyarii ág. h. ev. egyház ujc szervezett tanítónői állásra pályázatot hirdet, lessége leend I.-II. esetleg III. osztály oktatása s hónapokban a nyári óvoda vezetése. Az állás í segélyes. Javadalom: 1000 korona, lakás ós Szabályszerűen felszerelt folyamodványok december hó 14-ig Svehla János lelkész, iskola elnök (Ipolymagyari, Nógrádm., u. p. Ipolyróna móré küldendők. Ipolymagyari, 1907. november 22. Svehla Jár ev. lelkes Pályázat. Szinovicz János breznóbányai egyháztag pítványából 40 koronával egy ág. hitv. ev. zó egyházmegyei illetőségű theologus lóvén seg zendő, felhívatnak az ezen segélyért pályázni nók, hogy születési anyakönyvi kivonatuk mei lósével az általuk látogatott theologiai intézet gatósága részéről ellenjegyzett folyamodvány folyó évi december hó 24-éig alulirt lelkészi hi\ hoz küldjék be. Breznóbányán, 1907. évi november 26-án. Svehla Gusztáv s. ág. h. ev. lelkész. Ujabb adalékok Irta. WEBER SAMU, megjelent a szepesi történelmi társulat ajánlatával; 144 lap, 19 képpel. Az összes sajtó által kedvezően fogadott mü. Kapható a szerzőnél Szepesbélán két koronára leszállított áron. Nyomatott Nyíregyházán Piringer J. utóda (Borbély Béla) könyvnyomdájában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom