Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1939. november 10

míNTúLi lűmm. SZÁM YSY&I HIVATAL | Érkezeit : ; W­Ii / / Küldte: hivatal Tárgy; A MAGYARORSZÁGI EY . u vi flmmjmiriio NGÉLIKUS EGYHAZEGYETEM 0. NAPJÁN, BUDAPESTEN TARTOTT ÉVI RENDES KÖZGYULESENEK JEGYZÖKÖNYVE A közgyűlésen D. Báró Badvánszky Albert egyetemes egyházi és iskolai felügyelő és D. Kapi Béla, mint hivatalára nézve legidősebb püspök elnökölt. A közgyűlésen jelen voltak : A) Hivataluknál fogva, I. mint az egyházegyetem tisztviselői: Báró Feilitzsch Berthold, a gyámintézet világi elnöke, Becht Albert, az egyetemes számvevőszék világi elnöke, Dr. Szelényi Aladár egyetemes világi főjegyző, Dr. Konkoly Elemér egyetemes világi tb. főjegyző, Dr. Báró Badvánszky Antal egyetemes világi al­jegyző, Dr. Básó Lajos egyetemes ügyész, Dr. Scholtz Oszkár nyugdíjintézeti ügyvivő, D. Kapi Brla püspök, mint az egyetemes tanügyi bizottság elnöke, Dr. Deák János, a hittudományi kar dékánja, Ziermann Lajos, a gyámintézet egyházi elnöke, MihalovicsSamu, az egyetemes számvevőszék egyházi elnöke, Zongor Béla egyetemes egyházi főjegyző, Pass László egyetemes egyházi aljegyző, Magyar Géza egyetemes egyházi aljegyző, Kuthy Dezső egyetemes főtitkár ; II. mint az egyetemes törvényszék bírái: Dr. Bertha Benő, Dr. Konkoly Elemér, Laszkáry Gyula, Dr. Mészáros Gyula, Dr. Streicher Andor, Dr. Szelényi Aladár, Dr. Tomcsányi Vilmos Pál, Duszik Lajos, Kardos Gyula, Kovács Andor, Miha­lovics Samu, Németh Károly, Sárkány Béla, Ziermann Lajos ; III. mint az egyetemes presbitérium választott tagjai Dr. Bruckner Győző, Arató István, Somogyi Béla, Dr. Mikler Károly, Laszkáry Gyula, Dr. Ostffy Lajos, Dr. Zsedényi Béla, D. Dr. Prőhle Károly, Bartos Pál, Duszik Lajos, Kardos Gyula, Ziermann Lajos. B) Hivataluknál fogva, min Dr. Mesterházy Ernő, a dunántúli egyházkerület felügyelője, Dr. Pesthy Pál, a bányai egyházkerület felügyelője, Dr. Sztranyavszky Sándor, a dunáninneni egyház­kerület felügyelője, Lichtenstein László, a tiszai egyházkerület felügyelője, Dr. Bruckner Győző egyházkerületi képviselők : D. Kapi Béla, a dunántúli egyházkerület püspöke, D. D. Baffay Sándor, a bányai egyházkerület püspöke, D. Kovács Sándor, a dunáninneni egyházkerület püspöke, Túróczy Zoltán, a tiszai egyházkerület püspöke, jogakadémiai dékán. C) Tisztségüknél fogva : Dr. Domanovszky Sándor, az országos tanáregye- D. D. Baffay Sándor, mint az országos lelkészegye­sület elnöke, sülét elnöke, Somogyi Béla, az országos tanítóegyesület elnöke, Dr. Deák János, az egyházegyetem által fenntartott theológus nevelőintézet igazgatója.

Next

/
Oldalképek
Tartalom