Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1904. november 9

225 % V VC'Ä 'à A magyarországi ágostai hitv. ev. egyház 1904. évi november 9., 10., 11., 12. és folytatólag deczember 7. és 8-ik napján Budapesten megtartott egyetemes közgyűlésének rr •• JEGYZÖKÖNYVE. E gyűlés báró Prónay Dezső egyetemes egyházi és iskolai felügyelőnek és a hiva­talára nézve legidősb püspöknek, dr. Baltik Frigyesnek elnöksége alatt tartatott meg. Jelen voltak : A) Hivataluknál fogva, mint az egyházegyetem tisztviselői: br. Prónay Dezső, egyetemes egyházi és | dr. Baltik Frigyes, mint hivatalára nézve iskolai felügyelő ; j legidősb püspök ; dr. Masznyik Endre, theologiai akadémiai igazgató és egyetemes törvényszéki biró. Az egyetemes törvényszék birái: Dr. Láng Lajos, Kubinyi Aladár, Laszkáry Pál, Rohonyi Gyula, Hevesy Bertalan, Góbi Imre, Fischer Miklós; dr. Zsiginondy Jenő, világi egyet, főjegyző ; dr. Győry István, „ „ aljegyző; dr. Lehoczky Antal, „ „ „ Kund Samu, Terray Gyula, Stettner Gyula, Veres József, Bancsó Antal; Poszvék Sándor, egyházi egyet, főjegyző ; Händel Vilmos, „ „ alj egyző ; Glauf Pál, Sztehlo Kornél, egyetemes ügyész ; Bendl Henrik „ pénztáros. B) Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi képviselők: Gyurátz Ferencz, a dunántúli kerület püspöke 5 Zelenka Pál, a tiszai egyházkerület püspöke i Laszkáry Gyula, a dunáninneni kerület fel­ügyelője; ( Szentiványi Árpád, a tiszai ker. felügyelője; Zsilinszky Mihály, a bányai „ „ Ihász Lajos, a dunántúli „ „ Szlávik Mátyás, theologiai dékán; dr. Mikler Károly, jogakadémiai dékán. C) Egyházkerületi kiküldöttek: I. A dunántúli egyházkerületből: a) Megbízó-levéllel: dr. Ajkay Béla, Barcza Géza, dr. Berzsenyi Jenő, dr. Mesterházy Gedeon, Bélák Ist­ván, dr. Purgly Sándor, dr. Fischer Sán­dor, Szeniczey Géza; Gecsányi Gusztáv és Budacker Károly, tanárok. Szalay Ferencz, Horváth Sámuel, Czuppon Sándor, Bognár Endre, Löw Fülöp, Né­meth Pál, Varga Gyula, Brunner János;

Next

/
Oldalképek
Tartalom