Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1892. október 5

A magyarhoni ágostai hitvallású evangélikusok négy egyházkerülete, 1892. évi október hó 5-ik és 6-ik napjain, Budapesten, tartott egyetemes köz­gyűlésének JEGYZÖKÖNYVE. Ezen közgyűlés báró Prónay Dezső egyetemes egyházi és iskolai felügyelőnek és Karsay Sándornak a dunántúli egyházkerület püspökének elnöklete alatt tartatott meg. Jelen voltak: a dunántúli egyházkerületből: lelkészek Karsay Sándor, püspök Stettner Gyula, vasi felsőegyházm. esperes Laucsek Jónás, soproni felsőegyházm. esperes Tóth Gyula, zalai esperes Gyurácz Ferencz, pápai Szarvasi Sámuel, lajos-komáromi Zábrák Dénes, soproni Horváth Sándor, paksi Varga Gyula, vönöczki Torda Lajos, szárazdi Gombócz Miklós, lyc. igazgató Gyalog István, tanár Fadgyas Pál, tanár Kapy Gyula, képezdei igazgató Ebenspanger János, képezdei igazgató Radó Kálmán, ker. felügyelő Purgly Sándor, egyházmegyei felügyelő Dr. Andorka Elek Dr. Ajkay Béla Matkovich László Hajas Gyula Varga Antal Tiringer Lajos Bélák István Bélák János; a dunáninneni egyházkerületből: Baltik Frigyes, püspök Trsztyénszky Ferencz, pozsonyvárosi esperes Rásó Mihály, pozsonymegyei esperes Kmety János, liptói esperes Schneller István, theol. akad. igazgató Dr. Masznyik Endre, theol. tanár Michaelis Vilmos, lyc. igazgató Plathy Gyula;

Next

/
Oldalképek
Tartalom