Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1891. szeptember 23

! : A magyarhoni ágost. hitv. evangélikusok négy egyházkerülete 1891. évi szeptember hó 23-dik és 24-dik napján tartott egyetemes egyházi köz­gyűlésének // •• JEGYZÖKÖNYVE. E közgyűlés báró Prónay Dezső egyetemes egyházi s iskolai felügyelőnek és Karsay Sándor, a dunántúli egyházkerület püspökének társelnöklete alatt tartatott meg. SI Jelen voltak : a dunántuli egyházkerületből Karsay Sándor, püspök Stettner Gyula, vasi felsőegyházm. esperes Kund Sámuel, vasi középegyházm. esperes Laucsek Jónás, soproni felsőegyházm. esperes Mód Lénárd, kemenesalji esperes Tóth Gyula, zalai esperes Guggenberger Ján., tolna-som ogy-barany ai alesp. Gyurácz Ferencz, pápai Horváth Sándor, paksi Bognár Endre, lovász-patonai Dubovay Béla, nemes-magasi Nagy Sándor, nemes-dömölki } lelkészek Kovács Mihály, móriczhidai Szigethy Dániel, malomsoki Wagner Samu, varsáti Gáncs Jenő, székesfehérvári Bancsó Antal, theol. tanár Poszvék Sándor, lyc. igazgató Gyalog István, tanár Kapy Gyula képezd, igazgató Ebenspanger János, képezd, igazg. Radó Kálmán, ker. felügyelő Dr. Schreiner Károly, esp. felügyelő Rupprecht Tasziló, esp. felügyelő Ihász Lajos, esp. felügyelő Eöry Sándor Dr. Ajkay Béla Dr. Berzsenyi Jenő Berzsenyi Dezső Zathureczky Géza Nagy József a dunáninneni egyházkerületből: Baltik Frigyes, püspök Trsztyénszky Ferencz, pozsonyvárosi esperes Ritter Károly, pozsonymegyei esperes Schneller István, theol. akad. igazgató Dr. Masznyik Endre theol. tanár Michaelis Vilmos, lyc. igazgató Dr. Samarjay Károly Vitalis Péter Kalenda János esp. felügyelők *

Next

/
Oldalképek
Tartalom