Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1883. október 10

A magyarhoni ágost. hitv. evangélikusok négy egyházkerülete 1883. évi oktober hó 10., 11. és 12-ik napjain báró Prónay Dezső, egyetemes egy­házi s iskolai felügyelő és Geduly Lajos kir. tanácsos, dunáninneni egy­házkerületi superintendens társelnökletök alatt, Budapesten tartott egye­temes egyházi közgyűlésének JEGYZŐKÖNYVE. Jelen voltak: a dunántúli egyházkerületből : Karsay Sándor, superintendens Ritter István, tolna-baranya-somogyi esperes Tatay Sámuel, veszprémi „ Stettner Gyula, felső-vasi „ Gyurácz Ferencz, pápai lelkész Bognár Endre, lovász-patonai „ Horváth Sándor, paksi „ Apáthi Károly, bikácsi „ Wagner Samu, varsádi „ Gáncs Jenő, székesfehérvári „ Szarvasy Sám., lajoskomáromi „ Müllner Mátyás, igazg. tanár Kapi Gyula, „ „ Poszvék Sándor tanár Marhauser Imre „ Fadgyas Pál „ Holzhammer Istv. „ Káldy Gyula, ker. felügyelő Nádosy Kálmán, esp. felügyelő Károlyi Antal „ „ Ruprecht Lajos „ „ Berzsenyi Dezső „ „ Osttfy Pál Ajkay Dániel Dr. Berzsenyi Jenő Boor József. a dunáninneni egyházkerületből: Geduly Lajos, superintendens Nóvák Sámuel, árvái esperes Trsztyenszky Ferencz, pozsonyvárosi esperes Ritter Károly, pozsonymegyei „ Steltzer Károly, nagyszombati lelkész Csecsetka Sámuel, theol. akad. igazgató Michaelis Vilmos, lyceumi igazgató Szentiványi Márton, ker. felügyelő Plathy Gyula. a bányai egyházkerületből Dr. Szeberényi Gusztáv, superintendens Belohorszky Gábor, bácsi esperes Kramár Béla, bánáti esperes Fabiny Teofil, ker. felügyelő Scultéty Ede, esp. „ Osztroluczky Géza, esp. felügyelő

Next

/
Oldalképek
Tartalom