Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1883. október 10

Áchim Ádám, békési esperes Bachat Dániel, budapesti „ Raab Károly, barsi „ Lang Adolf, pestmegyei „ 8vehla János, nógrádi „ Moczkovcsák János, zólyomi esperes Győry Vilmos, ker. jegyző Hrencsik Károly, honti alesperes Dolleschall Sándor, budapesti lelkész Scholtz Gusztáv „ „ Melczer Gyula, acsai „ Margocsy János, losonczi „ Török József, czeglédi „ Bakay Péter, ocsovai „ Róth Károly, ó-verbászi „ Szeberényi Andor, nagylaki „ Moravcsik Mihály, aszódi „ Csermák Kálmán, tót-komlósi „ Bujkovszky Gusztáv, lajosfalvi „ Skultéty Pál, szeghegyi „ EndreíFy János, domonyi „ Tatay István, igazg. tanár Böhm Károly „ „ Batizfalvy István „ Jezovics Károly „ B enka Gyula „ Falvay Antal, igazg. tanító Sárkány József, esp. felügyelő Beniczky Gyula „ „ Földváry Mihály „ „ Ivánka Imre, gyámintézeti elnök Szontagh Pál, ker. tszéki elnök Jakobey József, egyet, pénztárnok Hunfalvy Pál Zsilinszky Mihály Büsbach Péter Hunfalvy János b. Podmaniczky László Vaskó Endre Szedenics János Haviár Dániel dr. Nagy Lajos Belicska Benjamin Nicki Mihály f dr. Szontagh Ábrahám Fricz Hugo Péterfy Sándor dr. Zsigmondy Jenő Bexheft Á rmin Csemiczky Ede Zólyomi Samu. a tiszai egyházkerületből: Czékus István, superintendens Sztehlo János, VI. sz. k. városi esperes Zelenka Pál, ker. jegyző Ujágh Károly, merényi lelkész Hörk József, theol. tanár Ziman János, igazg. tanár Péchy Tamás, ker. felügyelő Jelenik-Almásy István, esp. felügyelő dr. Szontagh Miklós „ „ Szirmay Ödön br. Prónay Gábor Hámos László. és még számos tag; továbbá dr. Győry Elek ezen gyűlés világi, Haan Lajos egyház főjegyzői, és dr. Vetsey István világi, Schranz János egyházi jegyzői. 1. (Gy.) A gyűlés tagjai buzgó isteni tisztelet után, az ülésteremben összegyüle­kezvén, az egyetemes egyházi s iskolai felügyelő szívélyesen üdvözölte őket, s a gyűlést követ­kező beszéddel nyitotta meg: Főtisztelendő egyetemes gyűlés! Midőn a mult évi egyetemes gyűlés elhatározta, hogy Luther születésének 400-ik évfordulója magyarhoni evang. egyházunk minden egyes gvülekezetében megünnepeltessék, ez által kétségkívül azt szándékolta, hogy ezen ünnepély egyetemes jelleggel bírjon. E tekintetben az egyetemes gyűlés a legmegfelelőbben intézkedett; mert lia hazánk minden egyes evang. gyülekezetében, még a legcsekélyebb gyülekezetben is annak szerény köréhez mérve, de megfelelően meg fog tartatni az ünnepély Luther emlékére és pedig lehetőleg egy időben, ez által a nagy reformátor emlékezete mindenütt kegyelettel föleleveníttetvén, ez az egyes gyülekezeteknek és az egyetemes egyháznak egyaránt lesz ünnepévé, vagyis az egyes gyülekezetek ünnepélyei összeségökben az egyetemes egyház közös ünnepét is képe­zik. Meg fogja tehát ünnepelni hazai evang. „egyházunk Luther születésének 400-ik évfordu­lóját egyetemesen. Mivel azonban ez évben, melyre e kegyeletes ünnep esik az egyház­kerületeknek egyetemes egyházunkat képviselő küldöttei közös tanácskozásra aligha fognak még egyszer egybegyűlni, indokolva van, hogy midőn egyházunk képviselői az egyetemes gyűlésen együtt jelen vannak, megemlékezzünk ez alkalommal is a nagy reformátorról, liogy

Next

/
Oldalképek
Tartalom