Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1879. szeptember 11

A magyarhoni ágost. hitv. evangélikusok négy egyházkerülete 1879. évi Septem­ber 11., 12. és 13-ik napjain Budapesten tartott egyetemes egyházi közgyűlésének Zsedényi Ede gyászos elhunyta által megüresedvén az egyetemes egyházi és iskolai felügyelői hivatal; ezen közgyűlés, miután a hivatal szerint legidősb kerületi fel­ügyelő is gátolva volt a megjelenésben, a hivatali kor szerint utána következő kerületi felügyelőnek, Báró Prónay Dezső, dunántuli egyházkerületi felügyelőnek, helyettes- és Ge­duly Lajos kir. tanácsos, a dunáninneni egyházkerület superintendensének iker-elnöklete alatt kezdetett meg, azután pedig Báró Radvánszky Antal v. b. t. tanácsos, mint e gyű­lésen beiktatott egyetemes egyházi és iskolai felügyelő és Geduly Lajos superintendens ikerelnökletök alatt folytattatott s tartatott meg. E közgyűlésen a beiktatott egyetemes felügyelő üdvözlésére megjelent Zólyom megye közönségének küldöttsége, saját egyházkerületeinkből pedig JEGYZÖKÖNYVE. jelen voltak : A dunántúli egyházkerületből: Karsay Sándor, superintendens Schleining Károly, tolna-baranya-somogyi esperes Báró Prónay Dezső kerületi felügyelő Radó Dénes Prokopius Pál Purgly Sándor Károlyi Antal Radó Kálmán Mesterházy Gyula Ihász Lajos Berzsenyi Dezső Boor József. lelkészek tanárok A dunáninneni egyházkerületből : Geduly Lajos superintendens Hodzsa András turóczi J Trsztyenszky Ferencz, pozsony- > esperes Jeszenszky József kerületi pénztárnok. városi Csecsetka Sámuel ) tanárok Michaelis Vilmos j A bányai egyházkerületből : Dr. Szeberényi Gusztáv superintendens Fabiny Teofil esperességi felügyelő Veres Pál „ „ Szelényi Károly ker. jegyző Ivánka Imre gyámintézeti elnök

Next

/
Oldalképek
Tartalom