Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1875. november 10

A magyarhoni ágost. hitv- evangélikusok négy egyházkerülete 1875. évi november hó 10. 11. és 12-ik napjain Budapesten tartott egyetemes egyházi közgyűlésének JEGYZŐKÖNYVE. Báró Prónay Gábor egyetemes felügyelő gyászos elhunyta által üresedésbe jőve' n az egyetemes egyházi és iskolai felügyelői hivatal, s hivatalbeli utóda ezen gyűlésen lévén beiktatandó : ezen egyetemes közgyűlés a hivatal szerint legidősbb kerületi felügyelő, Szent­iványi Márton Liptó megyei főispánnak, a dunáninneni egyházkerület felügyelőjének helyet­tes — és Geduly Lajos ugyanazon kerület superintendensének elnöklete alatt kezdetvén meg, november 10-én Zsedényi Ede országgyűlési képviselő, mint e gyűlésen beiktatott egyetemes egyházi és iskolai felügyelő, november 11-én részben az ő, részben Szentiványi Márton, november 12-én pedig szintén az egyetemes felügyelő elnöklete alatt tartatott meg, egy­házi részről az egész gyűlés folyama aiatt Geduly Lajos superintendens osztozván az iker­elnökségben. A közgyűlést megelőzőleg novemb. 9-én, az egyetemesen egybegyülekezett négy egyházkerület Istenben boldogult, érdemekben gazdag egyetemes felügyelőjenek, néh. báró Prónay Gábornak emlékezetét, nagy számú részvevő közönséggel együtt, gyásztisztelettel ünnepelte meg. E közgyűlésen az egyetemes felügyelő beiktatási ünnepélyére a református atya­fiak részéről megjelentek : id. b. Vay Miklós koronaőr, a tiszamelléki egyházkerület főgond­noka; Török Pál, a dunamelléki egyházkerület püspöke és Molnár Aladár orsz : gyül. képvi­selő; saját egyházkerületeinkből pedig jelen voltak: A dunántúli egyházkerületből : Karsay Sándor superintendens Schleining Károly tolna-baranya somogyi Tatay Sámuel veszprémi Csapli István kemenesaljai } esperesek id. Renner Endre vasi felső Mészáros István győri Tóth János ker. trszéki elnök, dömölki lelkész Jankó Dániel ker. pénztárnok, t.ordási lelkész Czipott Rudolf vasi közép alesp. Gyurácz Ferenc pápai Szigethy Dániel új-malomsoki Szalay Sándor nagy-szőllősi Szarvasy Sámuel Lajos, komáromi ( lelké­Schuster Károly bikácsi ( szek Horváth Sándor paksi Kolbenheyer Albert hántai Báró€?rónay Dezső ker. felügyelő Káldy Gyula vasi közép Ajkay Imre veszprémi esp. Radó Dénes kemenesaljai felügyelők Kis Sándor ker. főjegyző Peregi Mihály Győr kir. vár. felügyelő Boda Josef Márton Pál Dobrovszky János Ostffy Pál Ostffy István Bognár Géza Eőry Sándor Matkovich János Radó Kálmán Niesinger József ;

Next

/
Oldalképek
Tartalom