Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1875. november 10

Német Károly székesfehérvári Udvardy Josef csabdi Kemény Károly száki Müllner Mátyás i soproni Domanovszky Endre í tanárok lelkészek A (lttiiániiineiii egyházkerületből : Geduly Lajos superintendens Nóvák Sámuel árvái fő- j Hodzsa András turóci fő- ) esperesek Baltik Erigyes liptói al- \ Ritter Károly somorjai lelkész Schulcz Lajos brezovai „ Csecsetka Sámuel pozsonyi lyceumi igazgató Szentiványi Márton ker. felügyelő Paulini-Tóth Vilmos nyitrai j Major Pál mosonyi \ Bobrovnicky László liptói \ Makoviczky Péter Dulla Máté Osztroluezky Géza A bányai egyházkerületből: Szeberényi Gusztáv superintendens Székács József érdemült superintendens Belohorszky Gábor bács-szerémi , Kramár Béla bánsági . Sárkány János békési I Bacliát Dániel budapesti \ , T.. . n t ' i i.- esperesek Lormcsek János honti < 1 Vladár János nógrádi V Sárkány Sámuel pestmegyei Raab Károly zólyomi Győry Vilmosker, jegyző, orosházi Thebusz János zólyomi Doleschall Sándor budapesti f lelké­Schranz János budapesti ( szek Vladár Viktor sziigyi Geduly Elek Breznyik János selmeci Zsilinszky Mihály szarvasi Batizfalvy István egyet, tanügyi ( taná­biz. jegyző, budapesti ( rok. Szvoboda István egyet, levéltárnok, budapesti b. Radvánszky Antal ker. felügyelő Mártonffy Károly bács-szerémi Fabiny Teofil budapesti Veres Pál nógrádi Rudnay Jósef pestmegyei Kemény Mihály békési Szontagh Pál ker. trszéki elnök Ivánka Imre egyet, gyámintézeti Hunfalvy Pál egyet, tanügyi biz esp. felü­gyelők elnök elnök Jakobey Josef egyet, gyámint. pénztárnok Osztroluezky Géza Pulszky Ágost Sembery István. A tiszai egyházkerületből : Czékus István superintendens Sztehlo János VI. sz. k. városi Bartholomaeidesz János hegyaljai Hoznék Náthán gömöri Urbán Adolf sáros-zempléni, Zelenka Pál ker. jegyző Torkos Géza lőcsei Boross János n. károlyi Dianiska Endre batizfalvi Kramarcsik Károly ker. főjegyző rosnyói Vandrák András eperjesi Tillisch János főespe­resek lel­készek tanárok Pécliy Tamás hegyaljai Berzeviczy Egyed tátraaljai Brosz Jonát 14. sz. k. városi Szontagh Bertalan gömöri Bánó Jósef eperjesi coll. felügyelő Fest Imre tisztb. egyet, jegyző Marko János ker. pénztárnok Szontagh Pál Nikelszky Mátyás Fuhrmannn János Kubinyi Gusztáv Zsedényi Trión Pós József Prónay József Lichtenstein József b. Radvánszky Béla ifj Bánó József, esp. fel ügyel ők

Next

/
Oldalképek
Tartalom