Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1874. szeptember 2

A magyarhoni ágost. hitv. evangelicusok négy egyház­kerülete 1874 évi September 2-ik és következő napjain tartott egyetemes egyházi közgyűlésének JEGYZÖKÖNYVE. Ezen egyetemes egyházi közgyűlés nagyméltóságú tótprónai és hlattnicai báró Prónay Gábor egyetemes egyházi és iskolai felügyelő ur ésfőt. Geduly Lajos dunáninneni egyházkerületi Superintendens ur elnöklése mellett nyittatván meg, September 2-ik 3-ik, és 4-ik napjain egye­temes felügyelő ur és főt. Karsay Sándor dunántuli egyházkerületi Superintendens ur ikerel­nöklete alatt tartatott meg. Az egyetemes kormányzat százados évfordulójának ezen egyetemes gyűlésen meg­tartatni határozott ünnepélyére a református atyafiak részéről megjelentek : a tiszántúli egyház­kerületből főt. Révész Bálint superintendens ur, mélt. Csengery Imre kerületi főjegyző ur, — Kiss Aron ur esperes, Lipcsey Lajos ur segédgondnok és Domahidy István ur ; a dunamelléki egyházkerületből : Dobos János ur ker. főjegyző, Fördös Lajos és Sipos Pál fóesperes urak és Dr. Ballagi Mór ur; a dunántuli egyházkerületből: mélt. Beöthy Zsigmond ur, ker, [főjegyző és Kiss Gábor lelkész ur. Saját egyházkerületeinkből ezen gyűlésen és ünnepélyen Jelen voltak: A dunántuli egyházkerületből : Karsay Sándor superintendens, Tóth János 1 J I Schleining Károly Tatay Sámuel Gyurász Ferencz 1 Horváth Sándor (paksi) [ Szutter Károly > Jankó Dániel l Szente Gábor Domanovszky Endre tanár, esperesek lelkészek b. Prónay Dezső ker. felügyelő Oszffy Pál Eőri Sándor Peregi Mihály Káldy Gyula Ruppreclit Lajos Radó Kálmán Fördös Vilmos Radó Zoltán; A dunáninneni egyházkerületből : Geduly Lajos superintendens, Nóvák Sámuel i r„ , Tj a Ai' C foesperesek Hodzsa András } r Baltik Frigyes esperes Hurbán József Boor Mihály Sulcz Lajos V lelkészek Minieh Dániel Bodiczky Kálmán Csecsetka Sámuel tanár, Major Pál, mosonyi esp. felügyelő Paulini Tóth Vilmos Mudrony Pál Pivko Ambrus Dulla Máté Jeszenszky János Dr. Mudrony Mihály Milecz János Dohnanyi Lajos Dér er János Mikó Péter Makoviczky Péter Benjács Daniel Valasek Gusztáv Pauliny János Boor József Jezso György r

Next

/
Oldalképek
Tartalom