Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1873. november 5

A magyarhoni ágostai hitvallású evangélikusok négy egyházkerülete, 1873. évi novemberhó 5. és 6-dik napjain, nagyméltóságú Tótprónai és Blattuicai báró Prónay Gábor egyetemes egyházi és iskolai Felügyelő ur, és fötúzt. Grduly Lajos dunáninneni egyházkerületi superintendens ur ikerelnöklete alatt Budapesten tartott egyetemes egyházi közgyűlésének JEGYZŐKÖNYVE. Jelenlevők : A dunántúli egyházkerületből; Karsay Sándor superintendens, Kolbenhayer Mór Jankó Dániel Mendelényi Sámuel Petrik János Jakab Király József Pál lelkészek igazgató tanárok b. Prónay Dezső esp. felügyelő Ostffy Pál Bognár Géza Eőry Sándor A dunáftinneni egyházkerületből : Geduly Lajos superintendens, Krizsán Károly esperes Csecsetka Sámuel igazgató tanár Major Pál mosonyi esp. felügyelő Jeszenszky József Királyföldi Endre Matuska Péter A bányai egyházkerületből : Szeberényi Gusztáv superintendens Sárkány János ] Kramár Béla Lang Mihály Sárkány Sámuel Székács József Hrencsik Károly Wladár János Bachát Dániel Tatay István Haberern Jonath. Batizíalvy István esperesek lelkészek tanárok Czékus István superintendens, Sztehló János I c,, ^ Urbán Adolf \ foe sP eresek Zelenka Pál i , „ . , Batizíalvy < lelk&ze k Radvánszky Antal esp. felügyelő br. Podmanitzky Frigyes br. Podmanitzky László Fabini Teofil Ivánka Imre Szontágh Pál Eördögh Frigyes Hornyánszky Viktor Sembery István Kemény János Hunfalvy Pál Tomasek Pál A tiszai egyházkerületből: Zsedényi Ede ker. felügyelő Bánó József collég, felügyelő Fest Imre Markó János Nikelszky Mátyás és több egyházi és világi urak, továbbá Győry Elek ezen gyűlés világi és Haan Lajos ezen gyűlés egyházig főjegyzői.

Next

/
Oldalképek
Tartalom