Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1871. október 4

A magyarhoni ágostai hitvallású Evangélikusok négy egyház kerülete 1871. évi october 4—7, napjain Pest sz k. városban Nagyméltóságú Tót-Prónay és Blatniczai Báró Prónay Gábor egyetemes egyházi és iskolai felügyelő, és főtiszt. Dr. Székács József bányakerületi superinten­dens urak elnöklete alatt tartott egyetemes közgyűlésének JEGYZÖKÖNYVE. Jelenlevők : A dunántúli egyházkerületből : Berzsenyi Miklós ker. felügyelő. Ostfy Pál, B. Prónay Dezső. Eöri Sándor, Marton Pál, Perlaky Dániel, Radó Dénes, Petrik Ján. isk, igazgató, Karsay Sándor superintendens, Schleining Kár., esp. Fleischer Ká^;., esp. Kolbenheyer Mór. Szarvasi Samu. J Szütter Károly | Horváth Sándor , lelkészek. Németh Károly Jankó Dániel. A tiszántúli kerületből : Zsedényi Ede, ker. felügyelő, Latinák Rudolf, esp. felügyelő, Péchy Tamás, esp. felügyelő, Nikelszky Mátyás, presbyter, Czékus István, superintendens, Hoznék Náthán, főesp. Kramarscsik Károly, főjegyző, Pál Endre, Valentiny István . , ,, , -, Zelenka Pál i le l* eszeK :­A bányai kerületből : Podmaniczky Frigyes, ker. fel, iadvánszky Antal, esp, felügyelő, feres Pál, „ . . iemény Mihály, e sP' fel u^' ïoitsy Sándor, )essewffy Otto, íubinyi Ágoston, ïunfalvy János, Dr. Székács József, superintendens, Vladár Vilmos, Sárkány Samu, esp., Stur Dániel, esp. Frint János, esp., j Simkó Gusztáv, alesp., Doleschall Sándor, esp., Elefánt Mihály, esp.,

Next

/
Oldalképek
Tartalom