Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1867. szeptember 24

A magyarhoni ágostai hitvallású evangélikusok négy egyházkerülete 1867-dik évi szept. 24-ik, 25-ik s 26-ik napjain sz. kir. Pest városában, nagyméltóságú tót-prónai s blatniczai báró Prónay Gábor ur egyetemes egyházi és iskolai főfelügyelő, és főtisztelendő Dr. Székács József ur bá­nyai egyházkerületi superintendens ikerelnöklete alatt tartatott egyete­mes egyházi közgyűlésének JEGYZÖKÖNYVE. Jelenlévők ; A dunántúli egyházkerületből; Radó Ignácz, kerületi felügyelő'. Ostfy Pál, Sopron m. felügyelő. Kurcz György, felügyelő. Földvári Miklós. Ihász Rudolf. Karsay Sándor, superintendens. Szedenits György, veszprémi esperes, Schleining Károly, tolnai esp. Kis János, győri esperes. Ritter István, gyönki j Badics István, sz.-lőrinczi ! lelkész. Horváth Sándor, paksi 1 Pálfy József, a soproni tanító-képezde igaz­gatója. Domanovszky Endre, soproni tanár. A dnnánlnneni egyházkerületből. Justh József, esper. felügyelő. Jeszenszky József, tanügyi tanácselnök. Zerdahelyi Incze. Tomcsányi Móricz, esper. vil. jegyző. Velits Alajos egyházi felügyelő. Kubinyi Kálmán. Csillaghy József. Bór József. Királyföldi Endre. Geduly Lajos, superintendens. Hros Tamás, nyitrai esperes, főjegyző. Szvaty Mátyás, trencsini esperes. Moczkovcsák Mátyás, bazini lelkész. Glatz Jakab, mosoni esperes. Huszár Gusztáv, felső-ozori lelkész. Csecsetka Sámuel, pozsoni tanár. Lichner Pál, pozsoni lyceumi igazgató tanár. Lehr Zsigmond, pozsonyi lyceumi tanár. A bányai egyházkerületből. Kubinyi Ferencz, Pest-budai esp. felügyelő. Kubinyi Ágoston, bácsi esper. felügyelő. Veres Pál, nógrádi esperes, felügyelő. B. Podmaniczky Ármin, pestmegyei esperes, felügyelő. Fabiny Teofil, pest városi egyh. felügyelő. Ivánka Imre. Hunfalvy Pál. Görgey István. Dr. Székács József, superintendens. Lang Mihály, pestvárosi Sztehló József, bácsi Frint János, bánáti Kossányj József, barsi Mastis Ádám, honti Haviár Dániel, békési Pékár Lajos, nógrádi Moravcsik Mihály, nógrádi esperes.

Next

/
Oldalképek
Tartalom