Esztergom és Vidéke, 2006

2006-11-09 / 45. szám

2006. november 9 . Esztergom és Vidéke gos 1, látszerész 2. A kereskedelmi és iparkamara rendelkezik a jogo­sítvánnyal, hogy előtte történik a tanulószerződés megkötése, an­nak tartalmi és formai kísérése. Ezért is a kamara honlapján (www.kemkik.hu) minden fontos adat és tudnivaló fellelhető, így többek között: tanulói juttatások, étkezési hozzájárulás, pénzbeli fi­zetség, munkaruha, egyéni felsze­relések, biztosítás, egészségügyi alkalmasság, továbbá a képzési do­kumentumok, kötelezettségek, jo­gok. A kamara megyei székházában vitanapot rendeztek a szakképzés­ről, melynek főszereplője Bihall Tamás országos alelnök, a szak­képzési kollégium vezetője volt. Ezen részt vettek a szakképző in­tézetek igazgatói is, akiket és a megjelenteket Juhász József me­gyei elnök köszöntött. Különös­képpen hangsúlyozta, hogy helyre kell állítani a gyakorlati munka becsületét, melynek kulcskérdése a kamarák együttműködése az is­kolákkal, a vállalkozókkal, a társ­szervekkel, az önkormányzatok­kal és nem utolsó sorban a szülők­kel. Juhász József megyei elnök, országos kézművesipari alelnök kamarai aranydiplomás tisztség­viselői oklevelet nyújtott át Guth Vilmos nyugalomba vonuló igaz­gatónak, aki hosszú éveken át ve­zette a Kisbéri Bánki Donát Szak­képző Iskolát (Bánki Donát Bakonybánk szülötte). Vállalkozásfej lesztési hitelprogram újabb kínálata Kétségtelenül legsikeresebb és ennél fogva legkedvezőbb hitelfor­ma a Széchenyi Kártya, de ennek rendeltetése az átmeneti pénzszű­ke áthidalása, anyagvásárlások, szállítói kifizetések. Feltétlenül gondolni kellett a vállalkozások hosszabb futamidejű, a korszerű­sítést és a beruházást segítő hitel­programra, így a kis- és a közép­vállalkozások innovációs tevé­kenységének, a környezetvédelmi és egészségügyi célú beruházások pénzügyi előlegezésére. Munka­helyteremtő hitelcélnál a nagyvál­lalatok, a közhasznú társaságok, a szövetkezetek és az önkormány­zatok is igényelhetnek hitelt. Mindennek helye a Magyar Fejlesz­tési Bank Rt., ahol ajánlatos az in­formációs vonalakon érdeklődni: 06-40-555-555 és 06-40-466-682. Pályázás a Magyar Kézműves Remek elismerő címre Hagyomány, hogy a kereskedel­mi és iparkamara évente meghir­deti a kézművesek pályázatát. A kiírás részletességgel beszerezhe­tő megyénkben az esztergomi tér­ségi és a tatabányai megyei ügyfél­szolgálatoknál. Nagyon fontos tudni, hogy a pályázat benyújtásá­nak határideje 2006. december 15. A bírálóbizottság emblémával dí­szített elismerő oklevelet ad át az arra méltó termékek gazdáinak. A beérkezett pályázatokat 30 napon belül elbírálják, és ünnepélyes kül­sőségek között 2007 januárjában vehetik magukhoz az arra érde­mesek. (x) A kereskedelmi és iparkamara is rendet akar! Bakonyvidéke. A tanácskozáson kiemelték a helyi érdekek fontos­ságát a területfejlesztésben, vala­mint a Széchenyi Kártya kezelésé­ben. Dr. Zahorán Tamás titkár el­mondása szerint megyénkben ma már jóval 2000 felett van a kártyá­val rendelkező kis- és középvállal­kozások száma (Esztergom térsé­gében van ezek több mint egyhar­mada). A takarékszövetkezetek később csatlakoztak a pénzügyi hi­tel e formájához, ám ma már min­den harmadik náluk igényel. Az ülés végén együttműködési megál­lapodást írtak alá. A tanulószerződés helyzetét elemezte a kamara A szakképzés gyakorlati része a törvénykezés szerint átkerült eu­rópai mintára a kereskedelmi és iparkamarákhoz. Legutóbb me­gyei elnökségi ülésükön foglalkoz­tak ezzel a fontos kérdéssel. Nyil­vánosságra került, hogy a kamara felügyeli 593 tanuló gyakorlati elő­rehaladását. A vállalkozásokban egyes helyeken 2-3 tanuló is ké­szül a pályára, így 221 képzőhe­lyet, gazdálkodó szervezetet is­mernek. Az is érthető, hogy ezek többsége a kft.-k és bt.-k, továbbá az egyéni vállalkozások. Érdemes áttekinteni a szakmacsoportok megosztási arányát, természete­sen csakis a jelentősebbeket sorol­hatjuk: gépészet 31 százalék, ke­reskedelem 24 százalék, vendéglá­tás és idegenforgalom 12 százalék, elektrotechnika, elektronika 10 százalék, építészet, építőipar 10 százalék, továbbá faipar, élelmi­szeripar, egyéb szolgáltatás. Szak­képesítések tekintetében az ér­deklődés: vegyipari gépésztechni­kus 66 fő, élelmiszer és vegyiáru­kereskedő 58, bolti eladó 36, fod­rász 29, szakács 24, szerszámké­szítő 25, villanyszerelő 31. A szak­képesítések iránti érdeklődés fo­nákságát égbekiáltóan jelzik a me­gyénkre vonatkozó alábbi adatok: mechanikai műszerész 1 fő, bádo­Glatz Ferenc akadémikus, Parragh László országos elnök és Juhász József megyei elnök Térségünkben, megyénkben a kereskedelmi és iparkamara a közfelada­tok mellett ellátja a teljes gazdaságra kiterjedő érdekérvényesítést is. Az esztergomi székházukban naponta jelennek meg a térség társas és egyéni vállalkozásai, ahol a külkereskedelemmel, a szakképzéssel, a tanulófog­lalkoztatással, a Széchenyi Kártya pályázatokkal és más egyéb ügyeikkel kapcsolatban intézik teendőiket. Itt működik az E-információs pont, me­lyet sokan felkeresnek. Nincs ügyfélszolgálati nap, mindenki számára egész évben nyitva áll. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara - képviselve a magyar vállalkozások jelentős hányadát ­kinyilatkozta, hogy a magyar tár­sadalom és gazdaság érdekében el­engedhetetlen a nyugalom, továb­bá a törvényes rend fenntartása. A kamara tagjai elvárják a magyar politikai életben a hitelesség hely­reállítását. A kamara köztestülete a véleménynyilvánításnak csak a törvényes kereteken belüli, de­mokratikus formáit tartja elfogad­hatónak. Felhívja a figyelmet, hogy ettől eltérő fellépések súlyos következményekkel járhatnak, mivel kockára teszik az ország nemzetközi megítélését, hitelessé­gét, a gazdaság versenyképessé­gét. Nyomatékosan kinyilvánítja a kamara, és évek óta hirdeti, hogy kiemelten fontos az államháztar­tás egyensúlyának megteremtése, emellett a nagy ellátó rendszerek (közigazgatás, oktatás, egészség­ügy, nyugdíj) reformja. Megvalósí­tásukat - mint a vállalkozók köz­testülete - minden lehetséges esz­közzel támogatja, és kinyilvánítja a következetes végrehajtás igé­nyét is. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara - mint az önálló me­gyei szervezetek szövetsége - szor­galmazza az érdemi és mindenek­előtt a szakmai alapokon álló pár­beszédet. Legyen vége a hazai poli­tikai életben a hiteltelenségnek! Leszögezik, hogy a törvényesség betartása nélkül semmi esély nincs az uniós felzárkózásra, a ki­vívott és megdolgozott uniós források lehívására, a jobb élet­minőség elérésére. Uniós pénzeszközök középtávú prognózisa A 2004-es csatlakozásunk után az uniós felhasználások a jelenlegi formában 2006. december 31-éig érvényesek. A hét régióból ötben (köztük a miénkben is) a támoga­tás legfeljebb 50 százalék lehet. Új támogatási módszer lesz 2007­2013 között. Mivel közismerten a legfejlettebb régió a miénk, ezért Közép-Dunántúlon az uniós támo­gatás 40 százalékára számítha­tunk. Hatalmas összegről van így is szó, hiszen hazánk, ha jól gaz­dálkodik, 3,8 milliárd eurót hasz­nálhat (988 milliárd forint) fel. Ez az összeg gyakorlatilag egyenlő hét részletben juthat be az ország­ba. A mostani kormány fontossági sorrendje: az agrárgazdaság és er­dőgazdaság versenyképessége, környezet- és tájvédelem, a gazda­sági élet, mindenekelőtt a vidéki ipartelepítés javítása, a kisválla­latok, a turizmus, a falufelújítás, az alapszolgáltatások elősegítése. A kamara és a takarékszövetkezetek együttműködése A kamarai vállalkozások életé­ben egyre nagyobb szerepet játsza­nak a takarékszövetkezetek. En­nek jeléül fogadta Juhász József megyei elnök, országos kamarai kézműipari alelnök a megye szö­vetkezetei vezetőit: Esztergomi, Környe és Vidéke, Bokod és Vidé­ke, Tata és Vidéke, Pannon,

Next

/
Oldalképek
Tartalom