Esztergom és Vidéke, 2006

2006-11-09 / 45. szám

9 Esztergom és Vidéke 2006. s ze ptember 14. Kávésok és kávéházak Ma már nagy ritkaságnak számít Esztergomban, ha egy üzlet, szórakozó­hely megéri a száz évet, vagy éppen ennél is nagyobb kort. Ezért különö­sen örvendetes, hogy, a most felújításra kerülő Központi, vagy Belvárosi kávéház az idén ünnepeli 110. éves születésnapját. Európában a kávé és a kávéhá­zak elterjedése még a középkorra nyúlnak vissza. A kávéivás szoká­sa a 15. század során az egész kele­ten elteijedt, s az 1500-as években már működtek kávéházak Kons­tantinápolyban. Az 1600-as évek elején megnyílt az első velencei ká­véház, majd London és Párizs kö­vette. Az elegáns tágas kávéházak­ban, kávét, teát, csokoládét és üdítőket szolgáltak fel. Magyarországon Pesten és Bu­dán 1579-től török kávéfőzők ké­szítették a „fekete levest". Az első pesti kávéfőző a rác Blasius volt. 1727-ben Starkh János nyitott ká­véházat a Régi posta utcában. A kávénak és a kávéházaknak nagy szerep jutott a török időkben. Bizonyára nem volt ez másképpen Esztergom esetében sem, hiszen a török uralom, majd az itt maradt rác lakosság is hódolt a kávézás szenvedélyének. Esztergomban a kávékimérések vendéglőkhöz és fogadókhoz kap­csolódtak. Ilyen volt a mai Kos­suth Lajos utca 38. számú ház he­lyén működő Fehér Bárány foga­dó, ahol 1788-tól Gerstner József már kávéval is várta az ideérkező vendégeket. Jelentős kávékimérési hely volt 1803-tól a mai Kossuth Lajos 15-ben, ami vendéglő volt, majd az úgynevezett Vajand szálloda mű­ködött itt. Szállodáink közül volt kávés a Fekete Sasban és a Magyar Király Szállodában is. Az első kávéháznak mondható hely a Széchenyi tér 12-ben nyílt 1823-ban az úgynevezett Frey ház­ban. A tulajdonos Schwarcz József. A kávéház 1833-ig működött. Úgy tűnik, a legszínvonalasabb kávézó, amely már tényleg kávé­házként működött, a Keller Bene­dek vendéglőjéből átalakított he­lyiség volt a mai Lőrinc utca 2. szám alatt. Ezt 1838-ban Szinger Péter nyitotta, s a 19. századi Esz­tergom társas életének központja lett. Az 1842-től működő Fürdőszál­lóban szintén volt kávéházi rész is. 1865. január 10-én Schleifer Má­tyás vette bérbe és nyitotta meg. Új tekeasztalokkal, külföldi és bel­földi hírlapokkal látta el a kávéhá­zat és a vendéglőt. 1899. április 30-án megnyílt a Korona Szálloda és Kávéház (ma: Lőrinc utca 10. ). Pazar étterem, kuglizóval, aranyozott kávéház halványzöld kárpitozással, sötét­barna faburkolattal. A kávéház előtt kis utcai kert volt, teljesen ki­nyitható, Kis-Duna partjára néző ajtókkal. 1896-tól a Központi Kávéház lett Esztergom város polgárainak újabb szórakozási és kulturálódási színtere. A Szenttamás község te­rületén lévő épület tulajdonosairól 1830-tól vannak biztos adataink. Ekkor Spanraft János kereskedőé volt, majd a család különböző tag­jai bírták. A családnak elsősorban - közel kétszáz éven keresztül - a szabad királyi városban volt ke­reskedése a mai Arany János utca 2. szám alatt. A Kis Piaci (ma Rá­kóczi tér) ház 1859-től Walfisch Simon Lázár és felesége Tauber Fáni tulajdonába ment át, majd azt gyerekeik örökölték. 1889-ig volt a három Walfisch gyermeké, amikor új tulajdonos je­lentkezett Lindtner János szemé­lyében. O sokoldalú vállalkozó volt, jelentős földbirtokkal is ren­delkezett. Ennek műveléséből sze­rezte vagyonának alapját. Tagja volt az esztergomi és párkányi pénzintézeteknek. A Propeller Társulat és Kovácspatak igazgató­ja, a Borászati Egylet igazgatósági tagja is volt. Korai, 1909-ben bekö­vetkezett halála vetett véget tevé­keny életének. Legmaradandóbb alkotása a máig álló Központi Ká­véház létrehozása volt. 1896. márciusában Lindtner János kérvényezi, hogy kispiaci házában kávéházat nyithasson. Miután az engedélyt megkapta, a kávéház létrehozásában segítette őt bérlője, majd tulajdonosa, Kaufmann Ferenc kávés, aki kül­földön és itthon szerzett tapaszta­latait hasznosította, amikor „Pa­zar fényűzéssel és fővárosi legelő­kelőbb kávéházak mintájára" be­rendezte a Központi Kávéházat ­amit Centrálként is emlegettek eb­ben az időben -, amelyet 1896. jú­OOOCXX1 központi ^áAT-élxáz . ixxxxxxa Nagyérdemű közönség • Alázatos tisztelettel köztudomásra hozom, hogy a n. é. kö­zönség igényeinek megfelelőleg, pazar fényűzéssel és fővárosi legelőkelőbb kávéházak mintájára berendezett Központi Kávéházamat f. hó 28-án vasárnap, délután I órakor JÓNÁS PÁL zenekara közreműködésével ünnepélyesen megnyitom. Támaszkodva az e téren számos éven át ugy az ország, mint a külföld leghíresebb üzleteiben szerzett szakértelmemre és miután semmi anyagi áldozatot sem kiméivé, a legköltségesebb kiadástól sem riadtam vissza, kérem a n. érdemli közönség tömeges, szives pártfogását és maradok alázatos tisztelettel li ll FJl A V\ FERENC, : ' ' -V kávóháztulajdonos. COCOCI ^özpoxiti ^á-^éixáz. ixxxxxx> nius 28-án nyitottak meg. Gyak­ran tartottak itt hangversenyeket is, így 1897 februárjában Frances­co Luongo nápolyi énektanár lé­pett fel. Kaufmann 1901 áprilisában szecessziós stílusban átalakította a kávéházat, s a következő évben a ház előtt teraszt nyitott, ahol „ki­tűnő hűsítő italokkal, finom fagy­lalttal" várta a szórakozni vágyó­kat. Még ugyanebben az évben, október 8-án Neubeuer Mihály volt a kávés, majd 1909-től Neu­bauer János tulajdonába került, aki 1913-ban ismét újjáalakította a kávéházat. A következő kávéházas Alberti József lett. Húsz évesen, 1910-ben Budapestről került Esztergomba, a Korona Kávéházba főpincérnek. 1919-ig működött itt, ekkor bérbe vette a Három Szerecsen szállodát és éttermet. 1927-ben lett a Köz­ponti Kávéház új tulajdonosa. A Rákóczi tér 7-es számú épületének háromnegyede 1939-ig Lindtner Ellának és férjének, dr. Brenner Antalnak a tulajdonában maradt. Ebben az évben a ház árverésre került, a legtöbbet ígérő Schwach Sándor vette meg 38 ezer pengő­ért. A szocialista korban a kávé­házat is államosították. Ma ismét örömmel látjuk, hogy rövidesen újra életre kel városunk vendéglátásának egyik történelmi "darabja" - eredeti nevével. Pifkó Péter Esztergomi arcok: Kovách Zoltán , a Bib liotéka egykori igaz gatója m\ Kovách Zoltán Budapesten szü­letett 1930. február 16-án. Közép­iskolai tanulmányait a gödöllői premontreieknél, majd Budán vé­gezte az egykori Werbőczi Gimná­ziumban. 1948-tól a Központi Sze­minárium növendéke volt. 1953 júniusában szentelték pappá. 1954-ben teológiai doktorátust szerzett. A liturgika, kivált a liturgiatör­ténet iránti érdeklődése ekkor vált tudományos munkásságának ré­szévé. Ebben meghatározó szere­pe volt a jeles liturgiatörténész Radó Polikárp bencés szerzetes­nek, akiben mesterét és tudós ba­rátját tisztelhette. Lelkipásztori szolgálatát 1954­ben Szomoron kezdte, 1959-től Esztergomban folytatta a Szent Anna plébánián, a „Kerek temp­lom"-ban, majd rövid ideig An­navölgyben volt lelkész. 1962-ben nevezték ki az esztergomi Foga­dalmi Kápolna igazgatójává. 1979­ig volt a kápolna híveinek lelki­pásztora. Papi hivatásával párhuzamo­san, tudományos érdeklődésének megfelelően folytatta elődei, a 19. századi tudós egyházi könyvtáros­ok, levéltárosok munkásságát. Ennek ösztönzést adott az is, hogy 1961-ben kinevezték az ak­kor közel 950 éves Főszékesegyhá­zi Könyvtár igazgatójává. Fontosnak tartotta, hogy új fel­adatához is megszerezze a megfe­lelő szakmai ismereteket. Beirat­kozott az Eötvös Lóránd Tudo­mányegyetem Bölcsészettudomá­nyi Karának könyvtárszakára, ahol 1964-ben kapott könyvtárosi diplomát. Szakdolgozata témájá­nak a rábízott gyűjtemény, a Fő­székesegyházi Könyvtár állo­mánytörténetét választotta. 1820­ig, az érsekség török elöli menekü­lésétől Esztergomba való visszaté­résének időpontjáig foglalta össze a magyar királyság egyházi köz­pontja könyvtárának történetét. A középkori könyvtár történetét az addigi szakirodalom alapján is­mertette. A könyvtár 16-18. száza­di, Nagyszombatban létrejött állo­mányának leírásába azonban már saját kutatásainak eredményeit is belefoglalta. Ezt az állományfeltáró könyv­tárosi tevékenységét szakította meg három évre: 1968~tól 1970-ig lehetőséget kapott, hogy Rómá­ban, a Pápai Magyar Intézet ösz­töndíjasaként a híres bencés Szent Anzelm egyetem liturgikai intéze­tében (Pontificio Ateneo S. An­selmo - Pontificio Istituto Liturgi­co) folytasson magasabb szintű ta­nulmányokat. A kiváló ered­ménnyel elsajátított ismereteit ké­sőbb az Országos Liturgikus Ta­nács tagjaként a II. Vatikáni zsinat liturgikus reformjának hazai meg­valósítása terén igyekezett hasz­nosítani. Gondozta egyebek között a zsoltárfordításokat, valamint a magyar nyelvű Breviárium szö­veg-összeállítását. Rómából hazatérve, a fent már említetteken kívül, számos új fel­adat várta. Az 1969-ben alapított Országos Katolikus Gyűjteményi Központban megbízták a magyar­országi katolikus egyházi könyv­tárak szakmai felügyeletével. Fel­ismerve az akkor még úttörő mun­kának számító érdekképviselet fontosságát, Széchényi Könyvtár­beli kollégáival vállalta az ország egyházi gyűjteményeinek látoga­tását, segítette a gyűjtemények szakmai munkájának sokoldalú kibontakozását. Megnyerő egyéni­ségének hatalmas szerepe volt ab­ban, hogy az állami és az egyházi intézmények között kollegiális együttműködés alakulhatott ki. Mindeközben lankadatlanul munkálkodott szeretett Biblioté­kájában, ahogy az esztergomiak emlegetik ma is a könyvtárat. Ki­nevezésekor haladéktalanul meg­kezdte e felbecsülhetetlen nemzeti kincs feltárását. De gondoskodott a gyűjtemény bemutatásáról is. Mucsi Andrással, a Keresztény Múzeum művészettörténészével közösen két kiállítást rendezett. Az 1968-as Gutenberg emlékkiál­lításon ősnyomtatványokat, 1973­ban, a Keresztény Múzeumban Vi­téz Jánosra és korára vonatkozó dokumentumokat állítottak ki. Még ugyanebben az évben „Köny­vek és oklevelek Esztergomból" címmel Mucsi Andrásnéval rende­zett egy újabb kiállítást, ezúttal is­mét a Főszékesegyházi Könyvtár­ban. Szinte éjjel-nappal dolgozott, lelkiismeretes „őre" volt gyűjte­ményének. A megbízatásokkal járó hivatali elfoglaltságokkal, a lelkipásztor­kodással együtt, egy személyben látta el a nagy könyvtár működte­téséből adódó feladatokat. Ennek nem kis hányadát tette ki a folya­matos kutatómunkát igénylő in­formációadás. Mint tudományos munkásságot folytató könyvtáros­nak, ez a munka állt szívéhez leg­közelebb. Szíve fizikailag azonban nem tudta követni az állandó túlterhe­lést. Szívbetegsége első jelei már Rómában jelentkeztek, mégsem kímélte magát. Ajtaja mindenki előtt nyitva állt. A rá annyira jel­lemző önzetlenséggel és szeretet­tel segítette a hozzá bekopogtató hazai és külföldi kutatókat, iskolai versenyekre készülő kisdiákokat, a lassan felnőtté váló, pályájuk kezdetén lévő egykori hittanos ta­nítványait. Széles körű tudását készséggel osztotta meg a hozzá betérőkkel. Számtalan terve és elképzelése volt a gyűjtemény minél alaposabb feltárására, megismertetésére. A Főszékesegyházi Könyvtár legré­gibb kéziratos anyagáról az alap­vető tájékozódáshoz jegyzéket ké­szített, ami a mai napig a könyvtár egyetlen segédlete ehhez az állo­mányrészhez. Az Országos Széchényi Könyv­tár 1979-ben indította el a „Ma­gyarországi egyházi könyvtárak kéziratkatalógusai" című soroza­tát. E sorozat keretében ő kezdte el a Bibliotéka kéziratos állomá­nyának feltárását. A munkának csak a megkezdésére kapott lehe­tőséget, a befejezésre már nem. Ál­lomány-feltárási, könyvtárfejlesz­tési tervei még mindig megvalósí­tásra és megvalósítóra várnak. Az 1964-re elkészült könyvtár­történeti szakdolgozata csak szű­kebb szakmai körben válhatott is­mertté. Ezt az összefoglalást az ál­lományfeltárás kiindulópontjának szánta. Tervei közt szerepelt az anyag kibővítése, átdolgozása, to­vábbá az 1820 utáni évek történe­tének feldolgozása is. Elete végéig, 1981-ig gyűjtötte az újabb irodal­mat és információkat, melyeket fo­lyamatosan bejegyzett saját, gép­iratban maradt példányába. Az át­dolgozás, valamint a könyvtár 19-20. századi sorsának megírása azonban már nem adatott meg ne­ki. A Bibliotéka története ugyan torzó maradt, de a 16-18. századi káptalani és érseki könyvtárnak máig ez az egyetlen állománytör­téneti forrása. A közreadás elsőd­leges indoka ez. E kiadás előkészítése során a dolgozat eredeti szerkezetén nem változtattunk. Az 1964 és 1981 kö­zött készített jegyzeteket, kiegé­szítéseket a szerző bejegyzett szándékának és jelölésének megfe­lelően helyeztük el a szövegben. Az 1981-ig megjelent szakirodal­mat is ennek értelmében építettük be az „Irodalomjegyzék"-be. A „Válogatott bibliográfiá"-ban a teljesség igénye nélkül azokat a publikációkat tüntettük fel, ame­lyek nagyrészt 1981 után készül­tek és a Bibliotéka gyűjteményé­nek bármely részével kapcsolato­sak vagy bármely dokumentumá­ra közvetve vagy közvetlenül vo­natkoznak. A felsorolt művek többsége láthatatlanul és a publi­kálás hiányában sajnos hivatko­zatlanul viseli Kovách Zoltánnak, a könyvtár egykori vezetőjének „keze-nyomát". A második oka ez a kézirat közreadásának. Szelleme, számos jó tanácsa, széles körű tudása az őt felkereső kutatók műveiben testesült meg. Ezt fogalmazta meg Kókay György a Magyar Könyvszemlében írt nekrológjában: „Kovách Zoltán váratlan halála miatt keletkezett veszteségeink sorába felvehetjük azokat a munkákat is, amelyekkel élete további évtizedeiben még gya­rapíthatta volna tudományágun­kat". A hiteles tájékoztatás követel­ménye miatt sajnálattal kell meg­jegyeznünk, hogy a Főszékesegy­házi Könyvtár jelenlegi állomá­nyában nem található meg min­den tétel, ami Kovách Zoltán mun­kájában szerepel. Az 1980-as évek derekán „szakértők dolgoztak" a könyvtárban. Ennek során nagy értékű kéziratok, ősnyomtatvány­ok, RMK- és Fugger-kötetek, met­szetek, valamint térképek tűntek el. így az „Annotált jegyzék"-ben feltüntetett MSS III. 180. és MSS III. 172. jelzetű kéziratok sem ta­lálhatók már meg a gyűjtemény­ben. Kovách Zoltán korai és váratlan halála pótolhatatlan szellemi, szakmai és állománybeli vesztesé­get jelentett a Főszékesegyházi Könyvtárnak. Az igazi „könyvtár­őr" emléke előtt tisztelegve, e veszteség némi ellensúlyozására adjuk közre halálának 25. évében tanítványi és kutatói hálával kéz­iratát. Szepesi Zsuzsanna

Next

/
Oldalképek
Tartalom