Esztergom és Vidéke, 2006

2006-11-02 / 44. szám

2006. november 2. Esztergom és Vidéke 5 * Ujabb adatok Mecséri János ezredesről Az 1956. évi forradalom és sza­badságharc hadtörténetének jeles kutatója, Gosztonyi Péter vélemé­nye szerint a Magyar Néphadse­reg nem vált osztálya és népe áru­lójává, együtt érzett és cselekedett a néppel, hűen jelmondatához: „A néppel - tűzön, vízen át!". A követ­keztetését alátámasztó példák egyike Mecséri János ezredesé, aki Gosztonyi szavaival - október 31-én rádión kinyilvánította, hogy az általa irányított esztergomi páncélos hadosztály csatlakozik a fegyveres felkelőkhöz, és azonosítja magát a felkelő magyar nép célki­tűzéseivel. Arról is ír Gosztonyi, hogy Mecséri ezredes páncélos ka­tonái és az ott székelő ütegek So­roksár, s általában Budapest déli határában több tucat szovjet pán­célost semmisítettek meg. Mecsé­rit és tisztjeit ezért később könyör­telenül kivégezték. A rendszerváltás utáni szakiro­dalom árnyalja a képet. Kő András és Nagy J. Lambert a parancsot mindenáron teljesítő, az ellent­mondásos parancsok között há­nyódó katonatisztet lát Mecséri János ezredesben. A további pontosítás érdekében tekintsünk bele a levéltári iratok­ba! Mecséri János ezredes Győrött született 1920-ban. Négy középis­kolai osztályt végzett lakatos volt, a győri Vagongyár csoportvezetője. A Szociáldemokrata Párt, majd az MDP tagja lett. 1948-ban önként jelentkezett katonának, hathóna­pos tiszti kiképzés után már szá­zados volt. Munkás származása és bizonyára tehetsége katapultként repítette előre az ezredparancsno­ki beosztásig. 1951-52-ben elvé­gezte a moszkvai Sztálin Akadé­miát. Hazatérve alezredesként, hadtest törzsfőnöki beosztásba he­lyezték. 1954 őszén nevezték ki a 7. esztergomi gépesített hadosztály parancsnokává. Ez elit hadosztály volt, magában foglalta a forrada­lomban főszerepet játszó 33. harc­kocsizó ezredet, a 8. piliscsabai gé­pesített ezredet, az aszódi 15. gépe­sített ezredet, amelyek utóbb fősze­repet játszottak a harcokban. Mecséri ezredes öntudatos, ke­mény katona lehetett, aki ellent­mondásra esélyt sem hagyott. Ez a kőkemény hadosztályparancsnok október 23-án délutántól égett a tettvágytól, és többnyire túlteljesí­tette a kapott parancsokat, illetve döntött saját hatáskörében soro­zatosan úgy, ahogyan azt alig néhányan tették. Mecséri ezredes maga irányí­totta Budapestre rendelt csapatai harcát. Október 26-án lövetett egyik visszatérő harckocsijára, mert azt a hírt kapta, hogy ez a páncélos az ellenforradalmárok kezére került. Ez a nap kiemelke­dően fontos volt Mecséri ezredes életében. Esztergomból helyettese, Kiss Sándor őrnagy törzsfőnök te­lefonon jelentette, hogy ott nagy tüntetés van. Mecséri ezredes pa­rancsot adott arra, hogy Kiss őr­nagy biztosítsa a hadosztálypa­rancsnokság épületét, fegyvereket nem adhat ki és fegyveres támadás esetén lőjön. Egyébként ő maga két harckocsi fedezete alatt 11 óra körül visszatért Esztergomba. Nem érkezett eléggé idejében: az esztergomi Sötétkapun át a hadosztályparancsnokság elé ér­kező, fegyvertelen civilekkel tele autóbuszra és a fedezetében érke­ző további fegyvertelen tüntetőkre tüzet nyitottak. Legalább 14 halott maradt a helyszínen. A Magyar Néphadsereg iránt némiképp elfogult szerzők a had­osztályparancsnokságon elrejtett AVH-s tiszteket hibáztatják, ezút­tal (is) alap nélkül. Kiss őrnagy va­lóban menedéket adott 15-20 AVH-snak, rendőrnek illetve elhá­rító tisztnek. Az AVH-sokat kere­ső tömeg előtt természetesen leta­gadta jelenlétüket. (Utóbb, októ­ber 28-án, az ÁVH megszüntetésé­nek bejelentésekor Mecséri ezre­des tartalékos tiszti igazolványt állíttatott ki nekik, és adott 5.000 Ft költőpénzt. Ennek értékét jelzi, hogy a hadosztályparancsnok fize­tése 3.400 Ft volt.) Az esztergomi sortűzben azonban aligha a rejtőz­ködő AVH-sok hibáztathatok. A hadosztálytörzs jelentése szerint Juhász József százados harckocsi­ja nyitott tüzet az alagútból kika­nyarodó autóbuszra A városba érkező Mecséri ezre­des maga irányította a fegyveres felkelők kiverését a Fürdő Szálló­ból és a Tanácsházáról. A hozzá­tartozóknak napokig nem tették lehetővé szeretteik holttestének megtekintését és elszállítását. Mecséri ezredes a következő napokban bevetette páncélosait a forradalom leverésére. A per folya­mán az egyébként Mecséri mellett tanúskodó egykori honvédelmi miniszter, Janza Károly volt altá­bornagy adta elő, hogy „talán ok­tóber 28-án Mecséri telefonált ne­kem és kijelentette, hogy Tatabá­nyán fellázadtak a rabok, ő szétlövi őket. Én akkor azt mondtam neki, hogy ne lője szét őket, hanem men­jen oda és minél kevesebb áldozat­tal csináljon rendet". Mecséri ezredesnek október 30-án került a kezébe a Szabad Nép október 28-ai nevezetes vezér­cikke, amely az addigi ellenforra­dalmat demokratikus mozgalom­ként minősítette, és felvetette, hogy meg kell állapítani, kik a fele­lősök a vérontásért. Mecséri ezre­dessel megfordult a világ. Taná­csot kért az esztergomi párttitkár­tól, aki Szántó Zoltán tekintélyes pártvezetőre hivatkozva azt taná­csolta, hogy a kommunistáknak az új helyzetnek megfelelően benn kell maradniuk a hatalomban. Ezért és ezen a napon jelentkezett Me­cséri ezredes Janza altábornagy honvédelmi miniszternél. Kínálta őt kávéval a miniszter, de paran­csot nem adott neki. Eközben az esztergomi Nemzeti Tanács a la­kosság követelésének engedve örökre kitiltotta a városból Mecséri János ezredest, helyettesét, Kiss Sándor őrnagyot és politikai he­lyettesét, Hurai Rudolf századost, akiket a vérengzés felelőseinek tar­tott. Mecséri ezredes még ugyan­ezen este folyamán felkereste Maiéter Pál ezredest a Kilián lak­tanyában. Hamar tisztázódott há­rom dolog: Mecséri azért csatlako­zott Maiéterhez, mert a Kilián lak­tanya parancsnoka a Nagy Imre kormányt és a szocializmust vé­delmezte, az előző napokban ő is lövetett a népre. Most megbeszél­ték, hogy ha a későbbiekben tisz­tázniuk kell szerepüket, akkor tá­mogatják egymást. E beszélgetés után, de tekintet­tel arra is, hogy az ezredes, Kiss őr­nagy és Hurai százados esztergomi lakása előtt folyamatosan tüntet­tek, Mecséri távmondatot küldött Esztergomba, amelyben bejelentet­te hadosztályának átállását a for­radalom oldalára. Október 31-én Budapestet há­rom védelmi körzetre osztották, és Mecséri ezredest nevezték ki a bu­dai „Bem" körzet parancsnokává. E minőségben tett intézkedései arra utalnak, hogy készült a szov­jet intervencióra: Budapestre ren­delte a jászberényi tüzérezredet, utasítást adott a bevezető útvona­lak elaknásítására (amit beosztot­tai nem teljesítettek). Másfelől többször hangoztatta, hogy a szov­jetekre lőni nem szabad. Novem­ber l-jén Maiéter Pál ezredes, a honvédelmi miniszter első helyet­tese kinevezte Mecséri ezredest a Parlament őrségének a parancsno­kává. Korábbi feladatainak a telje­sítését tüzérfőnöke, Szendi Dezső alezredes vette át. Ebből követke­zik az, amit a hadbíróság is rögzí­tett, hogy a Juta-dombnál két nap múlva bekövetkező harccselekmé­nyekben Mecséri János ezredes­nek már nem volt szerepe. Lehetett volna, megakadályoz­hatta volna. Mecséri ezredes új be­osztásában ugyanis azt a feladatot kapta, hogy személyesen biztosít­sa előbb a szovjet küldöttség oda­és visszautazását Tököl és az Or­szágház között, utóbb a magyar kormányküldöttség útját Tökölre. November 3-án éjjel őt is letartóz­tatták a tököli szovjet laktanyában. Itt értesült a hajnali támadásról, és ekkor egy szovjet ezredestől en­gedélyt kért, hogy telefonálhasson a parlamentbe. (A magyar kül­döttség tagjaként letartóztatott Kovács István vezérőrnagy vezér­kari főnök azt válaszolta a szovjet intervenciósok megbízásából őt megkereső régi bajtársának, Piros László altábornagy, volt belügymi­niszternek, hogy„letartóztatás­ban parancsot nem adok".) Tiszt­je, Matusik Lajos százados vette fel a telefont (ezt utóbb a hadbíró­sági tárgyaláson is tanúsította). Mecséri ezredes közölte vele, hogy a szovjet csapatokra nem szabad lőni. Utasította arra, hogy ezt azonnal közölje az alárendelt egy­ségekkel. Üzenetét megkésve to­vábbították az esztergomi harcko­csizó ezredhez (Szendi Dezső alez­redeshez), a Juta-dombnál elhelye­zett esztergomi légvédelmi tüzér­osztályhoz (Szabó Pál őrnagyhoz) pedig el sem jutott. A hadbírósági perben Mecséri János ezredes mindvégig hangsú­lyozta, hogy ő nem ellenforradal­már. Olyan magabiztosan viselke­dett, hogy dr. Mátyás Miklós had­bíró őrnagy, a tanács elnöke figyel­meztetésben részesítette, és írás­ban jelentést tett az Igazságügyi Minisztérium Katonai Főosztálya vezetőjének. Mecséri ezredes mel­lett tanúskodott (volt tisztjein kí­vül) két korábbi, és egy tényleges tábornok: Janza Károly volt altá­bornagy, honvédelmi miniszter, Hegyi László volt vezérőrnagy, Ró­ka Mihály vezérőrnagy. Utóbbi a tárgyaláson szívélyesen kezet rá­zott Mecsérivel, amiért a nevezett hadbíró őt is (és a másik két volt tábornokot is) megrovólag emlí­tette a feletteseihez írt levelében. Ezek a tanúvallomások is alá­húzzák, hogy Mecséri ezredes pél­dája - Gosztonyi Péter állításával szemben - annak bizonyítására al­kalmas, hogy a Magyar Néphadse­reg megfelelő vezetéssel teljesíteni tudta a kapott parancsot a nép ellen is. A Juta-dombon, és másnap a Határ úton helytállt tisztek - a Tökölön letartóztatott Mecséri Já­nos ezredes kivételével - vala­mennyien tovább szolgáltak a sza­badságharc leverése után, tehát aláírták a Tiszti Nyilatkozatot. Volt közöttük karhatalmista (pu­fajkás), volt, aki belépett az MSZMP-be. Sorsuk elől mégsem menekülhettek: a hadbíróság kö­nyörtelen volt. Egy hónappal Nagy Imre és társainak kivégzése után a Mecséri-per 52 vádlottjának sorsát alig három hét alatt, az 1958. július 22-étől augusztus 14-éig megtartott zárt tárgyaláson döntötte el, és indítványozta első­fokon a halálbüntetést egyharma­duk, 17 ember ellen. A főváros három védelmi körze­tének parancsnokai közül egyedül Mecséri ezredes intézkedett a vé­delem megerősítésére, és nem is csak saját, budai körzetére kiterje­dően. A hadbíróság a Juta-dombi harcban közvetlenül nem találta őt felelősnek, de közvetve igen, amennyiben az ő parancsainak teljesítése vezetett a Magyar Nép­hadsereg egyetlen alakulata által megvívott harcra. A tárgyalás végére Mecséri ez­redes elveszítette magabiztossá­gát. Bizonyára felismerte, hogy bármilyen korábbi érdemei voltak is, most az életére törnek. A má­sodfokon is megerősített halálos ítélet ellen Mecséri elítélt kegyel­mi kérvényt terjesztett be. Egy tel­jesen megtört ember beadványa ez. Alárendeltjeiről nincs szava, magát a nép fiának, a Párt hűsé­ges tagjának nevezi, akit megté­vesztett a hazug propaganda, a kormány nyilatkozata. Utolsó mondatában kijelenti: soha el nem ismeri, hogy ellenforradalmár lett volna. Mecséri János ezredes - bár no­vember 3-án Kiss őrnaggyal és Matusik századossal közösen fon­tolgatta - nem menekült Csehszlo­vákiába, mert nem akarta magára hagyni hadosztályát. Sorsközössé­get vállalt katonáival, együtt ment velük a bitófáig annak ellenére, hogy utolsó harcukhoz parancs­nokként már nem volt köze. így vált a forradalom utáni megtorlá­sok áldozatává ő, aki nem volt for­radalmár, aki harcolt a forradalom leveréséért. Ma egymás mellett nyugszanak ők heten az Új köztemető 301. parcellájában. Dr. Marossy Endre (Bécsi Napló, 2006. május-június) IV. Regionális Történelmi Konferencia „Egy nemzet nem élhet hősök, példaképek nélkül" felismerés jegyében negyedik alkalommal került sor a Regionális Történelmi Konferencia megrendezésére Párkányban, amelynek fő témája az 1956-os magyar forradalom volt. Az 56-os eseményekről kiállítást is nyílt a kultúrház előcsarnokában. Az előadók között olyan neves személyek voltak, mint Nikowitz Oszkár, a magyar külügyi tárca tanácsosa, Kovács István, Magyarország egykori krakkói konzulja, Rácz Sándor, az 1956-os for­radalmi munkásmegmozdulások egyik vezéralakja, Csapó Endre, az Ausztráliai Magyar Élet főszerkesztője, Szesztay Adám történész, Si­mon Attila, a Fórum Intézet munkatársa Somorjáról, Bukovszky Lász­ló, a szlovák Nemzeti Emlékezet Levéltárának igazgatója és Für Lajos, az Antall-kormány egykori védelmi minisztere. Rajtuk kívül még Palkovics Blanka a Párkányba tervezett Sobieski-szobor eddigi történe­téről tájékoztatta az egybegyűlteket. Nikowitz Oszkár a Sobieski evezős emléktúra több évtizedes hagyományait elevenített fel, amelynek gyökerei az esztergomi 1933-ban felavatott Sobieski em­lékműhez nyúlnak vissza. Míg a magyar, lengyel evezősök és ke­nusok kezdetben két napig, a 70-es években már 12 napon át kempingeztek, túráztak együtt. Ezzel kapcsolatban Csombor Er­zsébet, az esztergomi levéltár igazgatója annak a véleményének adott hangot, hogy a jelenleg ha­lódó vízi túra felelevenítéséhez vissza kellene térni az 1933-as versenyhez, a lengyeleken kívül meg kellene szólítani az osztrák és a szlovák evezősöket, kenuso­kat is. Kovács István előadásának té­mája a magyar szabadságharc lengyelországi visszhangja volt. Az 56-os magyar forradalom ha­tására megmozdult az egész len­gyel társadalom, több mint 16 ezer ember jelentkezett véradás­ra, hogy vérüket a harcokban megsérült magyar szabadsághar­cosoknak ajánlják fel. Hozzávető­leg 30 millió zloty gyűlt össze köz­adakozásból, emellett a lengyel kormány kb. 100 millió zloty ér­tékben szenet, tűzifát, építőanya­got, kötszert és élelmiszert kül­dött a vérző Magyarország meg­segítésére. Ez egyötöde volt a kü­lönböző országoktól kapott ösz­szes segítségnek - több volt, mint amennyi az USA-ból érkezett. A magyarok szabadságharca meg­ihlette a lengyel költőket, zene­szerzőket és filmeseket is. Rácz Sándor egykori életfogy­tiglani börtönre ítélt szólt a mun­kástanácsokkal kapcsolatban em­legetett, a kapitalizmus és szocia­lizmus közötti harmadik útról. Előadásán vezérfonalként húzó­dott végig a forradalom tisztasá­ga, a szabadság és tisztesség irán­ti szeretet. „A hazugság nem jár­ható út az igaz ember számára, előre csak a becsületes munka ve­zet" - fogalmazott a Magyarok Vi­lágszövetségének tiszteletbeli el­nöke. A történelemben először fordult elő, hogy egy maroknyi nép szembe mert szállni a hatal­mas Szovjetunióval. A pesti srá­cok Molotov-koktéljaikkal tan­kok tucatjait tették harcképte­lenné. A forradalom egy igazi cso­da volt, amelyet 43 ország költői 28 nyelven üdvözöltek és énekel­tek meg. A mai magyarországi ál­lapotok azonban - fejtette ki ­nem teszik lehetővé, hogy igazi ünnep legyen: egy egységes ma­gyar társadalom ünnepe. Csapó Endre a népelnyomó korrupt kormányt elsöpörő 56-os forradalom jelentőségére hívta fel a figyelmet. Szerinte sorsfordító jelentősége volt, amely kényszer­pályára helyezte a nagyhatalma­kat. Míg Szesztay Adám, Simon At­tila és Bukovszky László az 56-os szabadságharc határon túli, főleg szlovákiai visszhangját boncol­gatták, Für Lajos érzelmekre ha­tó előadásában arra mutatott rá, hogy a forradalom kitörése szem­pontjából az ideológia elleni láza­dás mellett a magyar lélekben szerepet játszott az első és a má­sodik világháború okozta keserű­ség, a nyolc részre szakított nem­zet keserűsége. „Jó lenne, ha a magyar szívek ugyanúgy dobog­nának, mint 56-ban" - mondta befejezésül az Antall-kormány egykori védelmi minisztere. A 85 éves Hábel György, a nemzet egyik fáradhatatlan „napszámosa" a Rákóczi Szövet­ség képviseltében üdvözölte a konferenciát. Pap Katalin a pár­kányi Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola igazgatója bejelentet­te, hogy vendégművészekkel együtt jótékonysági koncertet szerveznek a Sobieski emlékmű felállításának előmozdítására. Dániel Erzsébet zárszóként kö­szönetet mondott a támogatók­nak, a vendégeknek és az elő­adóknak. A konferencia fényét két vers, Illyés Gyula „Árpád" és Márai Sándor „Mennyből az an­gyal..." című verse emelte. Oravetz Ferenc

Next

/
Oldalképek
Tartalom