Esztergom és Vidéke, 2006

2006-11-02 / 44. szám

4 Esztergom és Vidéke 2006. november 2. Tárlatról tárlatra Ünnep a Céh Galériában (sms) Október 27-én nyílt meg Radócz Balázs bemutatkozó kiállí­tása a Bajor Ágost Művelődési Házban, aki a fiatalokkal bővülő művészkör legújabb tagja. Az ör­vendetes eseményt ünnepivé avat­ta az is, hogy az Esztergomi Művé­szek Céhe piciny galériája régen adott már helyet önálló kiállítás­nak. Radócz Balázs fotográfiáit a megnyitón Barcsai Tibor ajánlotta a közönség figyelmébe. A képek az intézmény nyitvatartási idejében tekinthetők meg. Bajor Ágost-emlékkiállítás (-ffy) A Bajor Ágost grafikáiból és festményeiből nyílt emlékkiállí­tás még november 3-áig látható a Kortárs Galériában! A kamaratár­latra a neves esztergomi festő nap­lóinak október 20-ái bemutatása adott alkalmat. A galéria hétköznap 14-19, szombaton 10-13 óráig tart nyitva. „Színes álmok" A Sugár Galériában (Babits is­kola) „Színes álmok" című üveg­festmény kiállítás november 14-éig tekinthető meg. Kortárs művészek M.S. Mester nyomában A Keresztény Múzeum, Régi Képtár földszinti kiállítótermei­ben: Kortárs művészek M.S. Mes­ter nyomában. A tárlaton húsz kortárs művész (festők, szobrá­szok, textilművészek) munkái te­kinthető meg a múzeum rendes nyitva tartási idejében. Az állandó kiállításra váltott jegy az időszaki kiállításra is érvényes. Bazilika - 150 év A Bazilika felszentelésének 150. évfordulója alkalmából nyílt kiállítás a Keresztény Múzeum, Új Képtárban (Szent Ádalbert Kép­zési, Lelkiségi és Konferencia Köz­pont - Régi Szeminárium, Szent István tér 9, II. em., bejárat a Bazi­lika felől). Nyitva tartás: hétfő ki­vételével naponta október 1. - ja­nuár 1. között 11-15 óra között. Apácamunkák... A Főszékesegyházi Kincstár időszakos kiállítótermében „Apá­camunkák (17-20. század) - válo­gatás a Keresztény Múzeum nép­rajzi vallásos gyűjteményéből" nyílt tárlat, mely - hétfő kivételé­vel - 9-16 óra között várja látoga­tóit. Sorsfordító napok... A Vízügyi Múzeum nyílt tárlat­tal „Sorsfordító napok - a víz­ügyek és Esztergom a forradalom sodrásában" Esztergom és a vá­rosban működő közgyűjtemények - Balassa Bálint Múzeum, Komá­rom-Esztergom Megyei Levéltár, Duna Múzeum - emlékeznek az ötven évvel ezelőtt történtekre. „Magyar képtár" A Belvárosi Templomban Baj­csy Lajos atya „Magyar képtár" cí­mű kiállítása látható. Esztergomi Művészek Céhe A Bajor Ágost Művelődési Ház­ban CÉH Galériájában az Eszter­gomi Művészek Céhe kiállítása te­kinthető meg naponta 14-18 óra között. Ötvenhatos könyvespolc Moira - Moirák - A Magyar Nemzet október 21-ei száma cikket közölt az ünneppel kapcsolatos irodalmi és zenei elismerésekről. A Németh László Álapítvány tavaly írt ki pályázatot „Irodalommal és zenével 1956 emlékezetéért" címmel. Lapunk egykori (újra)alapító szerkesztője, Sebő József országos harmadik győztes lett Moirák cí­mű dokumentumdrámájával. Moira című dokumentumregényét, melynek alcíme: Brusznyai Árpád élete és kora - a Kairosz Kiadó adta ki 2002-ben. A kötet címválasztása a klasszika-filológus tanár Brusznyai Árpád egyik antik tanulmányához kötődik, melyben „vissza-visszatér a moira, az emberi élet eseményeit irányító hatalom, a végzet fogalma. (...) A mítoszok költői nyelvén a Moirák olyan részt osztó istennők, akik a halandók véges napjait fonallá sodorják, fon­ják, majd azt adott pillanatban könyörtelenül elvágják... Nekik még Zeusz, az istenpk ura is kénytelen engedelmeskedni". Brusznyai Árpád élete is ilyen könyörtelen véget ért. Kahler Frigyes a könyv előszavában Sebő Józsefet avatott kalauz­nak nevezi, aki tényekre épülő, tudományos alaposságú írást ad olva­sói kezébe. Mi pedig - a régi munkatársak és barátok - érdeklődéssel várjuk a hangjátékot, és a sikerhez szívből gratulálunk! * Amikor a Csendes Pisták hősökké váltak - Ez év áprilisában a Lónyay Utcai Református Gimnázium hirdetésben közölte: szemta­núkat keresnek. „Adj nevet a hősöknek " címmel 56-os dokumentum­kötetet szeretne megjelentetni az iskola. „Ezért keressük az 56-os ese­mények egykori résztvevőit, szemtanúit, akiket akkor bebörtönöztek, és akik még eddig nem hozták nyilvánosságra személyes visszaemlékezé­süket, akkori élettörténetüket, (...) erkölcsi értéket, esetleg keresztyén példát képviselő önvallomásukat. Ha valaki betegség vagy egyéb kö­rülmény miatt szívesebben mondaná magnóra élettörténetét, diákja­ink örc)mmel felkeresik lakóhelyén." ... És akik eddig hallgattak, nehezen, de most megnyílnak. Ripor­tok, élettörténetek, mások hőstettei, az események pontos leírása, visszaemlékezések, naplók és versek 170 oldalas kötetre gyűltek össze és jelentek meg. Á cím azonban változott: „Az elfeledett hősök tanúsága" első fejezet annak a vidéki tizenéves gimnazistának állít emléket, aki egymaga és önszántából állt városa forradalmi esemé­nyeinek élére. E sorok írója néhai Csikász István ötvenhatos verseit küldte el a szerkesztőségnek. Saját, 1954-56. évi ELTÉ-s diákkori életszakaszát, a történelmi események kifejlődését - mint szemtanú - „Ötvenhatos hétköznapok" című novellájában mutatja be a kötet olvasóinak. Heti körkép Maróti Esték, októberben - Október 17-én a pilismaróti könyv­tárban találkoztunk és beszélgettünk M. Kiss Sándor budapesti tör­ténésszel. A téma - az 1956-os forradalom - szakterülete. Ez tette le­hetővé, hogy oly sok évi hallgatás után mostanra feltárt és közzétehe­tő adatokról, tényekről és apróbb titkokról értesülhettünk. Ilyenek például: a Sztálin halála utáni nemzetközi érlelődési folyamat, a környező szocialista országok vezetőinek viselkedése és hangadásai, az egyes nemzeti munkásosztályok változásai, szervezkedései, a sem­legesség és a segítségnyújtás kérdései, az orosz kormány- és pártveze­tők álláspontjai, Nagy Imre, Andropov nagykövet és Kádár János sze­mélyes szerepe az események folyamatában. Az est érzelmi hangula­tát növelte Pálmai József előadóművészete, amely erdélyi énekből, moldvai székely dalból és Buda Ferenc (Balassi-karddal jutalmazott) költő verséből állt. Az október havi program a 30-án, este 6 órakor nyíló kiállítással zárul a Dobozy Mihály Művelődési Házban. * „Színes álmok" kiállítása - Három fiatalasszony „Színes ál­mok" című üvegfestmény kiállítása nyílt október 20-án a Babits isko­la Sugár Galériájában. Közös témák, színek, motívumok kötik össze a három művészt, egyediségüket pedig életútjuk és az egyes képek bi­zonyítják. Királyné Michel Szilvia gyerekkora óta csodálattal adózott a régi korok festőinek, a templomok színes ablaküvegeinek. 2003-ban az üvegre készült festmény indította el az alkotás útján és önmaga fej­lesztette ki saját magának az ún. kontúrnélküli és többrétegű festést. Kedvenc témái a virágok (Napraforgók, Kála, Kankalin, Magnólia, tájkép-háttéren - Hibiszkusz és Orchidea), a lepkék (Lepkék és íri­szek, Lepke az ágon, Lepke). Figurális képei előkelő és szép nőalakok (Elegáns zenészhölgyek, Gésák, Nefretete, Afrikai pillangó). Kocsis Zsuzsanna civil foglalkozása kozmetikus. Gyermekkora óta sajátos művészeti szemlélete, korán kialakult érzésvilága és többféle, az íráshoz, rajzhoz-festéshez kötődő útkeresése vezette el felnőtt ko­rára az üvegtechnikához. Királyné Michel Szilvia irányította őt az internetes fórumra, amely tisztább, kifejezőbb képek megalkotására sarkallta. Képeinek témaköre változatos: „Sötét szépség" című képe a virágoknak és leveleknek szokatlan ábrázolása és színezése, a „Nautilus" fantáziadús csigaformátum, „Lángvirág"-ja ragyogó szín­skála, szép női portréi a „Hó-pehely" és a „Fiesta", a mai ifjúság mo­dern ábrázolása a „Takarító nő", a „Retro" és a „Beach". Sárai Orsolya civilben három gyermek édesanyja. Nagymamája porcelánfestő, édesapja keramikus volt. Az üvegfestés műhelytitkai­val kisfia tanítónője ismertette meg. Az üvegtől való félelme viszont a plexihez vezette. A PLEXI-Kft. szakembereivel megismerkedve együtt forradalmasították az üvegfestés hagyományos területét. Ma már plexi-alapú, kontúrozott festenivalókat gyártanak - kicsik és idősek örömére. Sárai Orsolya kreatív foglalkozásokat, reklámstúdi­ót és a Minimanó üzletét vezeti. Az ő képein is látunk lepkéket (Lep­ketánc, Fekete pillangók, Nagy lepke), mesebeli állat-figurákat (Uni­kornis, Szárnyaló), tájképeket (Pirkadat és Naplemente), női szépsé­geket (Arcok, Szeretet, Álmodozás, Tünde) merészen színes variáci­ókban. Chalupáné Ecsedi Ágnes tanár megnyitójában méltatta a kiállító művészek gazdag motívum- és színvilágát, s megköszönte, hogy váro­sunk művészetkedvelő közönségét Rácalmásról, Bajáról és Budapest­ről hozott szépséges alkotásaikkal megajándékozták. A kiállítás november 14-éig tart nyitva. Horváth Gáborné dr. Pálos Konferencia Piliscsabán „Ha valaki kíváncsi Magyarország állapotára, nézze meg a pálos ko­lostorokat. Ha a pálos rendet hanyatlani, vagy veszélyben látja, tudja meg, hogy az ország végveszélybe került." /Pázmány Péter/ A VII. Nemzetközi Pálos Konferencia megrendezésére került sor idén ok­tóber 16-a és 18-a között a piliscsabai Campuson. Mint az elmúlt években, idén is a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi karának épületegyüttese adott otthont a soron következő rendi konferenciának. Erdő Péter esztergom-budapesti érsek fővédnöksége alatt október 16-án délelőtt tizenegy órakor Szelestei Nagy László dékán nyitotta meg a szimpóziumot. A főelőadást Kubinyi Andrástól, a pálos rend történetéről hallgathatták meg az érdeklődők az Auditórium Maximumban, majd az egyes szekciók beszámolóit már a Stephaneumban követhették nyomon a vendégek. A változatos rendtörténeti, településtörténeti beszédek mellett a pálos rend, mint az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend tárgyi emlékeire, ha­gyatékára, szerepére is részletesen kitértek az előadók. Ehhez nyújtott se­gítséget a nyitónap estéjén színpadra állított Bakhus című pálos iskoladrá­ma is. A fergeteges vígjáték, mely 1765-ből, Sátoraljaújhelyről származik, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Boldog Özséb Színtársulatának előadá­sában került a konferencia programjába. A lelkes rendező-diák, Godena Al­bert mellett hatalmas energiával vetette bele magát a játékba és a koordiná­lásba Medgyesy-Schmikli Norbert tanár, aki egyben Apolló szerepét is elvál­lalta. A tanár úr egyébiránt kivette részét a konferencia megszervezéséből is, mint ahogyan az előző esztendők rendi tanácskozásainak megtartását is sokban köszönheti neki a Kar. A szöveghűen feldolgozott darab két felvoná­sa - mintegy záró előadásként - felhőtlenül elszórakoztatta a teltházas Stephaneum közönségét, s a tizennyolcadik századi viccek remekül megáll­ták a helyüket a korabeli díszlettel egyetemben. Bánhidy Anita Éva Az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár története a 11. századtól 1820-ig * A Bibliotéka negyedszázaddal ezelőtt elhunyt tudós igazgatójának, dr. Kovách Zoltánnak most kiadott könyvét mutatták be október 25-én a Szent Adalbert Központban dr. Erdő Péter bíboros jelenlét­ében. A kötetet az MTA Könyvtára Kézirattárának vezetője, dr. Körmendy Kinga és dr. Vízkelety András egyetemi tanár mutatták be. A kötet magánkiadásban jelent meg, így nem árusítható. Mégis jó lenne, hogy legalább Esztergomban mód nyílna a terjesztésére. Dr. Kovách Zoltánnak (1930­1981), a Bibliotéka egykori veze­tőjének rövid életpályája nem adott lehetőséget arra, hogy a Főszékesegyházi Könyvtárról megszerzett ismereteit tanul­mányokban közreadja, és pálya­összegzésként egy kötetben az utókorra hagyja. Teológiai dok­torként azért szerzett felsőfokú könyvtárosi diplomát, hogy szakemberként a Főszékesegy­házi Könyvtár állományának szakmailag is felkészült gondo­zója lehessen. Szakdolgozata 1964-ben készült, de saját példá­nyát könyvtárosi munkája során folyamatosan bővítette. Dr. Kovách Zoltán halálának 25. évfordulójára Szepesi Zsu­zsa, az MTA Zenetudományi In­tézet könyvtárának vezetője a szakdolgozatot a cédulajegyze­tekkel kiegészítette és az 1981 óta megjelent, a kódexekre vo­natkozó cikkekből válogatott bibliográfia összeállításával köz­readta a kéziratos egyetemi dip­lomamunkát. Ez a közreadás sem jöhetett volna létre egy nagyvonalú segítség nélkül. Dr. Seebergi Sasváry Zoltán szemé­lyi kötődéssel - Szepesi Zsuzsa férjeként -, a Bibliotéka és Kovách Zoltán munkája iránti őszinte érdeklődéssel és elköte­lezettséggel vállalta a kézirat ki­adásra való előkészítését, és a kiadás anyagi feltételeinek biz­tosításában való részvételt is. Kovách Zoltán kéziratának közreadásával Esztergom váro­sa és az Esztergomi Főegyház­megye gyarapodott egyik felbe­csülhetetlen kulturális értéké­nek nemcsak szakszerű ismerte­tésével, hanem kódexei, ős­nyomtatványai számos példá­nyának az azonosításukhoz el­engedhetetlen példányleírásá­val is. A kódexekről összeállí­tott annotált jegyzék egyben katalógusa is a könyvtár leg­értékesebb állományrészé­nek. A 91 oldalas gondosan szerkesztett, tipográfusi ízléssel és érzékkel összeállított kiad­ványban Mudrák Attila - aki szintén önzetlenül járult hozzá képei közléséhez - 12 gyönyörű felvétellel igazolja Kovách Zol­tán és a közreadók indokolt ra­gaszkodását az esztergomi Bib­liotéka állományához. Szepesi Zsuzsa a kötettel szü­lővárosát, Esztergomot meg­ajándékozta. Esztergom polgá­rai városuk egyik büszkeségét, idegenforgalmi látványosságát tényszerűen is megismerhetik, és hitelesen ajánlhatják az ér­deklődőknek megtekintésre. Dr. Erdő Péter bíboros a kö­zépkori kánonjog kutatójaként jól ismeri a könyvtár anyagát, felbecsülhetetlen értékeit és raktári gondjait. Elődjéhez, a Bibliotékát építtető-, és gyarapí­tó Scitovszky János bíboros-prí­máshoz hasonlóan tisztában van a szükségleteivel, és jelentő­ségével. A 19. század végi tudós könyvtáros elődök stílusában fo­galmazva: bírjuk ígéretét, hogy Esztergom tudományos köz­ponttá való kiépítésében a Fő­székesegyházi Könyvtár is meg­kapja az ehhez szükséges lehető­ségeket, hiszen az Ecclesia Metropolitana Strigoniensis ­az Esztergomi Főegyház -a kö­zépkori oklevél fogalmazása sze­rint, országunk egyházainak fe­je, anyja és tanítója. Az eredeti latin mondatot a 150 éve fel­szentelt Bazilika oromzatán minden Esztergomot megláto­gató olvashatja. Megköszönöm Eminenciás Bíboros úrnak Szepesi Zsuzsa közreadó, és a magam nevében, hogy az ünnepélyes könyvbemu­tatón alkalmat kaptunk arra, hogy élőszóban is megemlékez­hetünk a Főszékesegyházi Könyvtár tudós igazgatójáról, dr. Kovách Zoltánról. Megismé­telve a 25 évvel ezelőtt elhang­zott könyörgésünket: Adj Uram örök nyugodalmat neki! Az örök világosság fényeskedjék neki! Dr. Körmendy Kinga *A válogatott bibliográfiát összeállította és közreadta Szepesi Zsuzsanna. Kiadó dr. Seebergi Sasváry Zoltán. Eszter­gom-Budapest, 2006. (Dr. Kovách Zoltán életútjáról lapunk egyik következő számában Szepesi Zsuzsanna emlékezik majd - szerk.).

Next

/
Oldalképek
Tartalom