Esztergom és Vidéke, 2005

2005-01-13 / 1-2. szám

2005. január 13. eszterasofl) 6s vip^fte 3 Pályázat Esztergom Város Önkormányzata pályázatot hirdet az Esztergom Város Önkormányzata tulajdonát képező 0555/24 helyrajzi számú, ter­mészetben Esztergom-Kertvárosban található, 8158 m 2 területnagysá­gú, „sporttelep" megnevezésű ingatlan hasznosítási jogának Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 581/2004.(XII.09.) szá­mú esztergomi öh. határozata alapján nyílt, borítékos pályázat útján történő megszerzésére az alábbiak szerint 1. Az hasznosítható ingatlan adatai: Cím: Esztergom-Kertváros. Helyrajzi szám: 0555/24 Ingatlan területe: 8158 m 2 Az ingatlan kizárólag sport és ahhoz szorosan kapcsolódó tevékeny­ség megvalósítására hasznosítható. A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell az ingatlan sportcélú hasznosítására vonatkozó, 10 éves időtartamra szóló részletes hasznosí­tási koncepciót. A koncepciónak elkülönítetten tartalmaznia kell a hasz­nosítás első két évére vonatkozó elképzeléseket. Esztergom Város Önkormányzata az ingatlan használatát, illetve hasznosítását a pályázat nyertese számára térítésmentesen biztosítja, a megvalósuló sportcélú hasznosítás ellenében. A nyertes pályázóval Esztergom Város Önkormányzata a pályázat el­bírálását követően hasznosítási szerződést köt. 2. A pályázónak a pályázat megnyerése esetén vállalnia kell az alábbi feltételeket: - Az ingatlanon található felépítmény egy részét jelenleg a létesít­mény gondnoka használja. Pályázó köteles a gondnoki minőségben használók lakhatását to­vábbra is biztosítani az általuk jelenleg használt ingatlanrészen. - A pályázó az ingatlant kizárólag sport és ahhoz szorosan kapcsolódó tevékenység megvalósítására hasznosíthatja. - A pályázó az ingatlan hasznosításának jogát 2 év időtartamra szerzi meg. A 2 éves időtartam leteltekor Esztergom Város Képviselő-testülete a használó addigi működésének figyelembe vételével dönt a hasznosítási jog időtartamának további 8 évvel történő meghosszabbításáról. - Az ingatlan sportcélú hasznosításra alkalmassá tételét, lehetőség szerint felújítását a pályázó köteles saját költségén elvégezni, illetve el­végeztetni. - A használó az ingatlan térítésmentes használatán túl Esztergom Város Önkormányzata részéről semmiféle támogatásra nem tarthat igényt, a sportcélú hasznosítás megvalósításával, működtetésével kap­csolatos összes költség a használót terheli. - Pályázó kötelezettsége az ingatlant ingatlanrendező-földmérővel kitűzetni, valamint az ingatlanon található közmű órákat saját nevére íratni. - Használó köteles az ingatlant mindennemű kártérítési igény nélkül visszaadni Esztergom Város Önkormányzata birtokába a határozott 2 éves időtartam leteltekor, illetve az esetleges további 8 éves használati idő lejártakor. - Használó tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha Esztergom Város Önkormányzata a használat ideje alatt az ingatlant más célra kí­vánja hasznosítani, akkor használó köteles az ingatlant az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül az Önkormányzat birtokába visszaadni. Ebben az esetben a Felek az 1959. évi IV tv. vonatkozó rendelkezései alapján elszámolnak egymással. 3. A pályázat beadásának határideje: 2005. február 1., 10.00. óra Helye: Esztergom Város Polgármesteri Hivatala (Esztergom, Széche­nyi tér 1., 114/7-es szoba) A pályázatot lezárt borítékban kell leadni, rajta olvashatóan a követ­kező megjelöléssel: „Pályázat a 0555/24 helyrajzi számú ingatlanra" A pályázatot Esztergom Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bi­zottsága bontja és bírálja el 2005. február l-jét követő ülésén. Az ingatlan hasznosításának jogát az a pályázó szerzi meg, aki összességében véve a legelőnyösebb pályázatot nyújtja be és megfelelően kidolgozott hasznosítási koncepcióval rendelkezik. A pályázattal és az ingatlannal kapcsolatos kérdésekre a Polgármes­teri Hivatal munkatársai, Kismóni János (Esztergom, Széchenyi tér 1.1. emelet 102. szoba) és Orgoványi Gábor (Esztergom, Széchenyi tér 1.1. emelet 114/7. szoba) válaszolnak ügyfélfogadási időben, illetve telefo­non, a 06-33/542-050 és a 06-33/542-052-es számon. dr. Csomor Sándor Meggyes Tamás jegyző polgármester Jelzálog a Széchenyi tér megszépülésének záloga A volt Medicor-gyár épületére jelzálog-jogot jegyeznek be a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal javára. Ez a feltétele annak, hogy Esztergom város hozzájusson a Széchenyi tér teljes felújítására ta­valy ősszel pályázaton nyert hatszázmillió forinthoz. A Széchenyi tér át­alakításának, a belváros megújításának finanszírozásáról szóló szerző­dést január 19-én ünnepélyes keretek között köti meg Esztergom és a támogató hivatal. A város arculatát, kulturális életét, idegenforgalmát alapvetően meghatározó új főtér kialakításának kétéves munkái ta­vasszal kezdődnek. Készül a város 2005. évi költségvetése A képviselők felhatalmazták a polgármestert, hogy az idei költségve­tési rendelet elfogadásáig (március) a költségvetési intézményeknek ­zavartalan működtetésükhöz - a tavalyi önkormányzati támogatás egy­havi összegének megfelelő keretelőleget biztosítson. A határozat rendel­kezik a várost megillető bevételek és a működési és felhalmozási kiadá­sok időarányos teljesítéséről is. Bankgarancia az ipari park fejlesztéséhez 120 millió forintos bankgaranciát vállal az önkormányzat, hogy a Gazdasági Minisztérium ipari parkok infrastruktúrájának fejlesztésére kiírt pályázatán elindulhasson. A pályázati pénzből a város az ipari parkban körforgalmi csomópont kiépítését és a Mátyás király út meg­hosszabbítását tervezi. Egyedülálló segítség az esztergomi új szülötteknek (Takács) Az idei első eszter­gomi újszülöttek elsőként ke­rülhetnek be a Szent Miklós Alap az Esztergomi Gyermeke­kért programba: Kapuvári Roland január l-jén, szomba­ton 20.45 perckor, Szabó Gellért Gábor január 3-án, hétfőn 11 óra 26 perckor látta meg a napvilágot az esztergo­mi Vaszary Kolos Kórházban. Roland 2900 gramm súlyú, 49 centiméter hosszú, Gellért Gábor 3700 grammos. A ba­bák és édesanyjuk jól vannak. Mint ismeretes a program idén, 2005-ben indul a város­ban. Az önkormányzat vezeté­sének célja, hogy az esztergo­mi gyermekeknek nagykorú­vá válásuk után segítsen a to­vábbtanulásban, az otthonte­remtésben, a családalapítás­ban. A 100 millió forinttal indu­ló alapba a település önkor­mányzata minden Esztergom­ban születő gyermek születé­sekor 500 ezer forintot helyez letétbe. Az induló félmillió fo­rintot a város minden évben 50-50 ezer forinttal egészíti ki. így huszonegy év múlva, az akkorra felhalmozódó hatmil­liárdos alapból, fejenként 2-2,5 millió forint segíti az esztergomi fiatalokat önálló egzisztenciájuk megteremté­sében. A „Szent Miklós Alap az Esztergomi Gyermekekért" or­szágosan egyedülálló kezde­ményezés. Nem titkolt célunk, hogy az esztergomi gyermekek támogatása és a város jövőjé­nek tudatos megalapozása mellett a programot, követen­dő példaként is állítsuk min­den magyarországi város, tele­pülés elé - mondta a kezdemé­nyezés életrehívója, Meggyes Tamás polgármester. A programba azok az esz­tergomi gyermekek kerülnek be, akiknek a szülei állandó la­kóhellyel rendelkeznek a vá­rosban. A fejenként össze­gyűlt mintegy 2-2,5 millió fo­rinthoz olyan fiatalok juthat­nak hozzá, akik középfokú végzettséget vagy szakmai ké­pesítést szereztek 21-éves ko­rukra. Az alap esélyt teremt a ro­mák felemelkedésére, minél magasabb szakmai végzettség megszerzésére ösztönzi őket, kitörési lehetőséget biztosítva számukra. 100-150 év óta működnek nyugdíjrendszerek az idősekre gondolva, eljött az ideje, hogy takarékoskodni kezdjünk a felnövekvő gyerekek javára is, hogy egyáltalán megszülethes­senek és felnövekedhessenek. A Szent Miklós Alap esetében nem szociális intézkedésről van szó, hanem Esztergom vá­rosának hosszú távú sorsáról. Saját jövőjével tudatosan fog­lalkozó, fejlődő várost aka­runk, ahol gyermekként, fel­nőttként egyaránt jó élni. Ahol érdemes gyökeret verni, ahol fészket, otthont lehet teremte­ni. Ahol az álmok valóra vál­nak" - foglalta össze a Szent Miklós Alap hitvallását Megy­gyes Tamás. Cunami Tombol a világ. Napok tárában eljött a vigalom ideje. Eszvesztő, önfeledt bu­jálkodás ételekkel, itallal, fénnyel, színnel, robajjal, szemérmek­kel. Maskarába bújuk, hogy szabad legyen őrjöngeni, megtenni tilosat, fordítani egyet a forgó világon. Fényesen és gőgösen, mint uraknál szokás. Teszi ezt és hiszi, hogy büntetlenül teheti. Fékvesztett tombolásában nem hallja, hogy odalenn a tenger legmélyén a föld reccsenve széthasad. A föld kettétört, s szip­pantott egyet a nagy vízen, hanyatt lökte, és estéből, hogy felszö­kött, mint az ár, az ünneplő, tobzódó tömeget maga alá gyűrte. Talán utoljára tette, hogy a világot megfenyegesse: „hátrakötöm a sarkadat", ha nem térsz magadhoz! A figyelmeztetés, ha nem megy másként, hát legyen megrázó katasztrófa. Bölcs volt ebben is a természet, mert a világnak minden szög­letéből odasereglett emberekből szedett vámot. Itthon a televízió előtt téblábol a döbbenet, zsibbadozik a kép­zelet, hiszen csak nézzük, nézzük... Ember! Nem az a katasztrófa, hogy a föld vaktában dúl-fúl és csapkod, vicsorít, haragját emberéletekkel méretteti, hanem az hogy a gondolkodó, az alkotó csoda, a Homo sapiens nem tud még ezek után sem emberül viselkedni, még csak mértéket sem tartani. Gödörbe görgeti sok ezernyi holtját, s azt lesi, hol, s mi­kor mulathat tovább. Képes oszló tetemek közt matatni s lökni rajta nagyot, hogy gyűrűje ujján se maradjon. Sem temetni, sem gyászolni, sem élni nem tudunk. Ez a katasztrófa, ez az igazi cunami! Bereczné Szállási Etelka A Magyar Vöröskereszt felhívása A Magyar Vöröskereszt felhívással fordul a magyar lakossághoz, az intézményekhez, vállalatokhoz és cégekhez, hogy a súlyos ember­áldozatot követelő ázsiai természeti katasztrófa sebesültjeinek se­gítséget nyújthasson. Erre a sürgős, mielőbbi megindítandó segít­ségnyújtáshoz mindazok közreműködésére, pénzbeli segélyadomá­nyára szükség van, akik átérzik a katasztrófa megdöbbentő nagysá­gát és súlyát, melynek enyhítése nem nélkülözheti a magyarok áldo­zatvállalását sem. A pénzadományokat a legszükségesebb, a nélkü­lözhetetlen életmentő és gyógyító eszközökre, gyógyszerekre, taka­róra, sátrakra fordítják, vagyis mindazon tárgyakra, amelyekre a Nemzetközi Vöröskereszt kiadott felhívásában kérte a világ Vörös­kereszt és Vörös Félhold társaságait, így köztük a Magyar Vöröske­resztet is. A Magyar Vöröskereszt a nagy távolságra való tekintettel elsősorban pénzadományt kér a magyar lakosságtól és cégektől. A nemzetközi katasztrófa-helyzetek elhárításának kialakított szabályai szerint a legnagyobb hatékonyság és gyorsaság megterem­téséhez mindig a katasztrófa sújtotta térséghez legközelebbi fejlett országban vásárolja meg a vöröskereszt a szükséges életmentő esz­közöket, gyógyszereket, sátrakat és takarókat, valamint az élelmi­szereket, hogy azok mielőbb eljuthassanak a válságban lévő áldoza­tokhoz. A Magyar Vöröskereszt a pénzadományt gyorssegélyként a Nem­zetközi Vöröskereszten keresztül az ázsiai földrengés és szökőár ál­dozatainak megsegítésére juttatja el. A Magyar Vöröskereszt az alábbi forint csekk számlaszámokat különítette el: MKB Rt. 10300002-20329725-72273285 MKB Rt. 10300002-20329725-00003285 EURO számla: MKB. Rt. 501-20003-2100-4886 A humanitárius szervezet előre is köszönetet mond mindazok­nak, akik pénzadományukkal részt kívánnak venni az áldozatok megsegítésében. A Vöröskereszt Esztergomi Területi Szervezete (Esztergom, Kaán u. 5/a; tel.: 404-484) is csatlakozik a felhíváshoz, és kéri Esz­tergom lakosságát, hogy ismét mutassa meg összefogását, önzetlen­ségét a bajba jutott embertársai felé. Akik segíteni szeretnének, csekkhez hozzájuthatnak a városi szervezet fenti címén, vagy a pos­tán a „rózsaszín" befizetési csekken térítésmentesen továbbíthatja a központi számra. Vöröskeresztes gyermekkarácsony (Nati) December 15-én Esztergom Vöröskereszt Területi Szervezete karácsonyi ünnepséget rendezett a hátrányos helyzetű családban élő gyermekek számára. A szervezet Kaán úti helyiségében a Mikulás feldí­szített karácsonyfával, sok játékkal, déligyümölccsel és uzsonnával vár­ta az ötven meghívott gyermeket. A Bánomi Óvoda Katica-csoportjának apróságai pedig betlehemes műsorukkal tették felejthetetlenné a napot. Az előadás után a Mikulás kiosztotta a gyümölcsöket, és minden gyer­mek kiválaszthatta ajándékát a fa alól, a Vöröskereszt önkéntesei pedig uzsonnával vendégelték meg a gyermekeket. Az ünnepség után a Mikulás - a vöröskeresztes önkéntesekkel - a Vaszary-kórház belgyógyászati és pszichiátriai osztályait is felkereste: itt 150 betegnek déligyümölcs-ajándékkal kedveskedett. Köszönet A Magyar yöröskereszt Esztergomi Szervezetének önkéntesei január 8-án a Tesco Áruházban meghirdetett dél-kelet ázsiai földrengés és szö­kőár kárvallottjai számára pénzadományt-gyűjtést szervezett, melynek során 371 349 Ft és 132 Sk került a perselybe. A szervezet ezúton mond köszönetet az önzetlen segítségnyújtásért az adakozó lakosságnak, a Tesco Áruháznak és a Vöröskereszt önkénteseinek!

Next

/
Oldalképek
Tartalom