Esztergom és Vidéke, 2004

2004-10-28 / 43-44. szám

2004. november 11. 6SZtFJR6()jP 6S VIDéfre 3 Felmentették a vádak alól Meggyes Tamás polgármestert A veszprémi bíróság döntésével eddigi legjelentősebb állomásukhoz érkeztek a Meggyes Tamás, Esztergom fideszes polgármestere ellen ha­mis váddal, a polgármester véleménye szerint politikai indíttatásból kezdeményezett ügyek. A bíróság ugyanis október 28-án, csütörtökön meghozott elsőfokú íté­letével bűncselekmény hiányában megszüntette a hivatali visszaélés vádjával indult eljárást Meggyes Tamás polgármester és munkatársa, a Városszépítés osztályvezetője ellen. A bírósági döntés indokolása világosan megmutatta, hogy az eszter­gomi Városháza korábbi házasságkötő termének és más irodáinak fel­újítása során semmiféle bűncselekmény nem történt. A harmadik tárgyalási forduló végén meghozott döntést követően Meggyes Tamás elmondta, az a véleménye, hogy komolytalan a több, mint tucatnyi ügyben ellene indított eljárás. Megdöbbentőnek tartja, hogy az ilyen kreált ügyek bírósági szakba juthatnak, ám - mint hozzátette - neki más, ellenzéki párthoz tartozó polgármesterekkel együtt hozzá kellett szoknia ezekhez a rágalmakra alapuló ügyekhez. A hivatali visszaélés tárgyában folytatott eljárás végére pont került, így ez már a hetedik ügy, amelyet hasonló ítélettel zártak le. A polgármester szerint az ötvenes éveket idézi a koncepciós persoro­zat, és az esztergomi önkormányzat MSzP- frakciója kezdeményezésére indított, csütörtökön lezárt ügy. Az ügy tanulságaként a fideszes vezető azt emelte ki, hogy a bírósági határozat újabb bizonyíték az őt ért vádak képtelenségére és alaptalan­ságára. Takács István Választási hirdetmény November másodikától 6-áig kézbesítették a december ötödikéi nép­szavazásokról szóló értesítőket és tájékoztatókat a szavazásra jogosult polgároknak. Mint ismeretes, a privatizációról szóló kezdeményezéssel kapcsolat­ban már korábban, nemrégiben pedig a kettős állampolgárság tárgyá­ban is a Szent Miklós-napja előtti vasárnapra tűzte ki Mádl Ferenc, a Magyar Köztársaság elnöke az ügydöntő népszavazást. Azok a választópolgárok, akik november hatodikáig nem kapták meg az értesítést, illetve a településük polgármesteri hivatalában kifüggesz­tett névjegyzékben nem tüntetik föl őket, a településen működő helyi választási irodához fordulhatnak. Ugyancsak az irodához kell a népszavazást kezdeményező szerveze­teknek, valamint a parlamenti képviselettel rendelkező pártoknak a szavazatszámláló bizottságokba delegált képviselőik jelentkezését eljut­tatni november 19-én délután négy óráig. Az esztergomi választók bizalommal fordulhatnak reggel nyolc és délután négy, illetve pénteken déli tizenkét óráig az Esztergomi Polgár­mesteri Hivatal közigazgatási irodájához, vagy a helyi Választási Infor­mációs Szolgálat munkatársaihoz a 33/542-036, -067, -069 és -045 tele­fonszámokon. Tisztelt Választópolgárok! A választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. végrehajtásáról kiadott 59/2004. (X.22.) BM rendelet ).. §-a alapián £ 2004. december 5-ére kitű­zött országos népszavazás NEVJEGYZEKET 2004. november 6. és no­vember 13. között közszemlére bocsátom. A névjegyzék megtekinthető Esztergom Város Polgármesteri Hivatal Okmányirodájában az ügyfélfo­gadási időben Dr. Csomor Sándor jegyző, a Helyi Választási Iroda vezetője Eurorégiós hírek Október 27-én, szerdán délelőtt a Vármegyeháza Gadányi-termében tartotta ülését az Ister-Granum Eurorégió Egészségügyi Bizottsága. Az ülésen, melynek legfőbb témája a szlovákiai és a magyarországi, közelebbről a párkányi és az esztergomi mentőszolgálatok működésé­nek összehangolása, a közös munkában szerzett tapasztalatok összegzé­se és a javaslatok megfogalmazása volt, az Országos Mentőszolgálat képviseletében részt vett dr. Göbl Gábor. Dr. Matuska László, a párkányi Poliklinika vezetője a párkányi, míg dr. Sólyom Olimpia az esztergomi mentőállomás munkáját, felépítését és lehetőségeit ismertette a bizottság tagjai előtt. Mint elmondták, a két állomáson egy-egy sürgősségi kocsi szolgálja a térség polgárait, a határon át történő szolgáltatásban is szereztek már tapasztalatokat, éppen ezért javasolják azt, hogy az Eurorégió tegyen lé­péseket a szállítás és a sürgősségi ellátás zökkenő-mentesebbé tételéért. A legfontosabb annak a megoldása, hogy a két ország mentősei mind a sürgős esetekben, mind a betegszállítási feladataik megoldása során átjöhetnének a határon, és nem kellene az ellátásra várókat a határon egyik szolgálat kocsijából a másikba fektetni. A két ellátó-állomás mindenben segíti a másik munkáját, hozzáállá­sukat, együttműködésüket pozitív példaként értékelték mind az elő­adók, mind a bizottság tagjai. * November 4-én, csütörtökön délelőtt az esztergomi Vármegyeház Gadányi-termében Török István, Lábatlan polgármestere vezetésével ülésezett az Ister-Granum Eurorégió Iparfejlesztési és Logisztikai Bi­zottsága. Az ülés központi témája a Párkány és Esztergom között létesülő te­herkomp, amely nemcsak a térség szállítási útvonalainak területén igé­nyel és okoz változásokat. Az új dunai átkelési lehetőség jelentős hatással lesz a potenciális be­fektetői körre, és a munkaerőpiacon is olyan folyamatokat indít el, amelyre az Eurorégiónak föl kell készülnie. E fölkészülés kérdéseinek tárgyalásán kívül a bizottság foglalkozott az Eurorégió huszonötezer vállalkozását összefogó, egymásra-találásu­kat, kapcsolatfelvételüket, építésüket segítő, adataikat a világ előtt „egyetlen gombnyomásra" megjelenítő gazdasági portállal. A Duna két partján, a Süttőtől Esztergomig terjedő területen kiala­kulóban van egy vállalkozási-logisztikai övezet, amelynek a kiépítésé­hez szükséges az összefogás szorosabbra fűzése, koordinációja, intézmé­nyesítése. Az ülésén a bizottság az övezettel kapcsolatos ezen teendőkhöz, a szakmai előkészítéséhez is hozzákezdett. Ciprusi képviselők Esztergomban (ATEK) Mr. Demetris Christofias, a Ciprusi Képvi­selőház elnöke vezette azt a küldöttséget, amely ma­gyarországi látogatása során Esztergomba is elláto­gatott. Az elnök kíséretében voltak a képviselőház kormánypártjának és ellenzéki pártjainak képviselői, Mr. Yianakis Omiron, Mr. Aristofanis Georgiou, Mr. Nikos Pittokopitis és Georgios Georgiou. Elkísérte a házelnököt Mr. Costakis Christoforou, a Nemzetgyű­lés elnöke, Mr. Socratous, a Nemzetgyűlés Külügyi Hivatalának vezetője, Gerorge Chacalli, Ciprus meg­hatalmazott nagykövete, ciprusi újságírók, valamint az országgyűlés Külügyi Hivatala részéről Országh Veronika és Tóth Csaba munkatársak. A város képviseletében Knapp János Pál alpolgár­mester és Koditek Pál képviselő köszöntötte és fogad­ta a vendégeket. Az alpolgármester röviden bemutat­ta a város történelmét, vázolta jelentőségét, mint egyházi központnak, majd a nagyobb történelmi sors­fordulók tükrében vázolta a város fejlődését, sorsát. Elmondta, hogy a rendszerváltás óta milyen változá­sok határozták meg Esztergom életét, s mik azok a tervek, lehetőségek, melyek felé halad. Demetris Christofias elmondta, hogy Szili Katalin házelnök meghívására baráti látogatásra érkeztek Magyar­országra, tárgyalásokat folytattak a külügyi szer­vekkel, az országgyűlés munkájával ismerkedtek. Hangsúlyozta, hogy korábban is jó kapcsolat volt a két ország között, de mint az Unió tagjainak, még több lehetőségünk lesz további kapcsolatok kiépí­tésére. Eredményes tárgyalásokat folytattak ma­gyar partnereikkel, sok közös terv körvonalazó­dott a jövőre nézve. Bár Ciprust 1974-ben támadás érte, függetlenségét részben elvesztette, de remé­nyeik szerint a két uniós ország között könnyebb lesz megegyezésre jutni politikai téren is. A hiva­talos találkozó végén a vendégek és vendéglátóik kölcsönösen megajándékozták egymást, majd Knapp János Pál elmondta, megkeresést kapott a testvérvárosi kapcsolat kiépítésére. A rövid látogatás során - Koditek Pál vezetésé­vel - a vendégek megtekintették a Főszékesegyhá­zat, Kincstárt és a Várhegy látnivalóit. A város fiataljait támogató hatmilliárdos program indításáról döntött az önkormányzat A Meggyes Tamás polgármester vezette képviselő-testületi ülés ele­jén elfogadták az Esztergomi Nyári Játékok Közhasznú Társaság idei tevékenységéről szóló beszámolót, amelyet Stiglmayer Gábor, a kht. ügyvezetője ismertetett. A sikeres esztergomi nyári rendezvényeket, mint a Mindszenty téri musicaleket és koncerteket, a Kis-Duna-parti sé­tányon és az Erzsébet-parkban tartott vásárokat, népművészeti feszti­vált és gasztronómiai, borászati bemutatókat szervező társaság tevé­kenységének ismertetését követően a műemléképületek társasági alapító okirataira vonatkozó javaslatról tárgyaltak. Erre azért van szük­ség, mert ezeknél az épületeknél előre kell biztosítani, hogy a létrejövő társaság előre gondoskodjon azon pénzeszközök előteremtéséről, a tu­lajdonosok által történő befizetéséről, amelyek szükségesek a más tár­sasházaknál jóval költségesebb felújítások finanszírozásához. Ismét szerepeltek pályázati kérdések a képviselő-testületi ülés napi­rendjén: az egymilliárd forintot is megközelíti annak a pályázati prog­ramnak megvalósítási költsége, amelynek tervezetét „A városi területek rehabilitációja" címen nyújt be Esztergom a Magyar Terület- és Regio­nális Fejlesztési Hivatal Regionális Operatív Program Irányító Hivata­lához nyújtja be. A tervpt esztergomi terület megújítását, átalakítását célozza meg, például az Árok utcai MIM-épületegyüttes egy részét, vagy a Kossuth utca homlokzat-felújítását, és ahhoz kapcsolódóan a Kossuth utca 72-74. bontását. A Bartók Béla, Budapesti és Virágos utca képének megújítását is tervezik a programban, itt a járdák és az úttest burkola­tát cserélik ki, elvégezve az akadálymentesítést is, valamint új padokat, hulladékgyűjtőket helyeznek el, és virágosítják a területet. A Ságvári-te­lep rehabilitációja mellett a terv a Kossuth-iskola épületének társadalmi és gazdasági funkciókkal történő megtöltése - mint ismeretes, itt többek között orvosi rendelőket kíván kialakítani az önkormányzat, és a távlati elképzelések szerint az ide települő esztergomi mentőállomás számára is helyet biztosít az iskolaépület hasznosításának koncepciója. A Prímás-szigeten a Pézsa Tiborról elnevezett városi Sportcsarnok körüli, jelenleg is sportcélokkal hasznosított terület a csarnokkal együtt jelentős funkcióbővülés elé néz az ülésen elfogadott javaslat szerint, mely az érsekség tulajdonában lévő terület hosszú időre történő bérbevételéről szól. A bérbevett területeket a pályák, a kiszolgáló létesítmények korsze­rűsítése, felújítása után egységesen kívánja sportolási célokra használni az önkormányzat, míg a városi tulajdonban lévő területeken jóval na­gyobb beruházás keretében új funkciókat alakít ki. A Táncsics utca, a Gőzhajó utca, a Nagy-Duna sétány és a Helischer utca közötti terület önkormányzati tulajdonban lévő részén, a csarnok és a Duna-parti csárda között amfiteátrum-szerűen kialakított nézőtér épül a most is meglévő színpad köré. A csarnoképület kijjebb vitt falai lehetővé teszik a pálya két hosszab­bik oldalán lelátó, rövidebbik oldalain pedig öltöző- és melegítő-helyisé­gek, gépészeti létesítmények, például teherlift, a légkondicionáló, a vil­lamos- és fűtési-rendszer helyiségeinek, raktáraknak az elhelyezését. Az épület melletti kis salakos pálya műfüves borításának elkészítését is tervezik, így a kispályán télen is lehetővé válik a játék. * A pénteki ülés legfontosabb napirendi pontja a Szent Miklós Esztergomi Születendő Gyermekekért Alapról szóló polgár­mesteri előterjesztés volt. Esztergom jövőjének szempontjából az a leghasznosabb, ha letelepe­désükhöz, az önálló életkezdésükhöz, egyetemi, főiskolai tanulmányaik­hoz segítséget nyújt a következő generációnak, hogy az ne csak lakó­helyének, hanem otthonának tekintse városát. A program, mely a 2050-ig terjedő időszak prognózisát is tartalmaz­za, lényege egy pénzügyi alap, amelybe minden Esztergomban és Esz­tergomba születő, majd a városban nevelkedő gyermek után születése­kor félmillió forintot tesz letétbe az önkormányzat. A letét minden évben ötven-ötvenezer forinttal egészül ki, és az alap az esztergomi szülők középfokú végzettséggel rendelkező, vagy szakmai képesítést szerzett gyermekei számára huszonegyedik születésnapju­kon nyílik meg. A következő esztergomi nemzedék tagjai a felvett két-két és félmillió forint segítségével könnyebben megteremthetik első önálló otthonukat, vagy továbbtanulásukat finanszírozzák, megkezdhetik kiépíteni önálló egzisztenciájukat. Az alap létrehozására jövőre százmillió forintot fordítanak, és először 2026-ban fizetik ki a gyűjtött összeget a jövőre születendő esztergomiak­nak az addigra fölhalmozódó több, mint hatmilliárd forintból. A nemsokára elkészülő, minden felmerült kérdést tisztázó, a részle­tes szabályozást, feltételeket tartalmazó rendelet még idén elkészül, hogy már a 2005. január elsején születettek számára biztosíthassa ezt a támogatást Esztergom városa. Takács István Felekezeti fenntartású iskolák tiltakozása a költségvetés miatt (P.) Országos sajtóhírekben is napok óta téma a felekezeti fenn­tartású iskolák költségvetési meg­különböztetése. A történelmi egy­házak az elmúlt évtizedben jelentős oktatási bázist építettek ki, mely eddig azonos feltételekkel működhetett az állami és az ön­kormányzati intézményekkel. A közelmúltban a jelen kormányzat példátlan megoldást ajánlott a 2005. évi költségvetési anyagban: az egyházi iskolák együttesen mintegy 20 százalékkal kevesebb támogatást kapnának, mint az ugyancsak sanyarú sorsú önkor­mányzati intézmények! Végtele­nül tisztességtelen az a megoldás, hogy a 2004-2005. tanév derekán, januártól csökkentené a kormány­zat az egyházi iskolák működteté­sét, a kollégiumok üzemeltetését ­hangzott el. Esztergomból az Ár­pád-házi Szent Erzsébet középis­kola, a ferences gimnázium, a Kolping szakiskola, valamint a Mindszenty katolikus iskola igaz­gatói, tiltakozó nyilatkozatot tet­tek. Erveiket hét pontban foglal­ták össze. Az MTESZ Esztergomi Szervezetének jubileuma (los) Országosan is figyelemre méltó, hogy egy kisváros ünnepli a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége helyi szer­vezetének 40. születésnapját. A ju­bileumra november 18-án kerül sor a Technika Házában. Az esz­tergomi polgároknak nem kell kü­lön bemutatni Lehner Károly ve­zérigazgató, Hazai György gyár­igazgató és cégvezetőtársaiknak tevékenységét az 1960-as évektől kezdődően. Valamennyiük mun­kásságát úgy is értékelni fogják a megemlékezésen. Szabó György mérnök szervező munkájának kö­szönhetően méltó lesz a megemlé­kezés. A Technika Házában talál­koznak november 18-án 13 órakor az ország minden részéből meghí­vott műszaki szakemberek. Eljönnek az Energiagazdálko­4ási Tudományos Egyesület, az Építéstudományi Egyesület, a Gé­pipari Tudományos Egyesület, a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület, a Magyar Kémiku­sok Egyesülete, a Méréstechnikai, Automatizálási és Informatikai Tudományos Egyesület, valamint a Szervezési és Vezetési Tudomá­nyos Társaság tagjai. Emlékeznek a nagy elődökről, ugyanakkor a mai és a jövőbeni feladatokról is, mely a műszaki értelmiségre há­rul. Szabó György és a szervezők várják a jelentkezéseket november 15-ig a Technika Háza 33/412-395 telefonján, 33/412-391 faxszámán, vagy az esztergom@mtesz.hu e-mail címen, valamint Szabó György telefonján: 30/986-4902.

Next

/
Oldalképek
Tartalom