Esztergom és Vidéke, 2004

2004-10-28 / 43-44. szám

2 esztmgofl) 6s vip6fr6 2004. november 11. Szerkeszti: GÁSPÁR ÉVA Röviden A pécsi Ifjúsági Művelődési Ház múlt heti „Őstörténeti estek" soro­zatában külsős munkatársunk, Horváth Gáborné dr. „Hun üstök ­magyar lábasok" címmel tartott előadást. Az est elnökségét és a vendégeket a PÉCS TV egy beszél­getésre is meghívta. * November 10-én nyílt meg a Duna Múzeum Európai Közép Ga­lériájában az Esztergomi Művé­szek Céhe kiállítása. A tárlat anya­gát Kontsek Ildikó művészet­történész ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. A megnyitón közre­működött Maronka Csilla szín­művész. * November 11-én 17 órakor az esztergomi Vár Lovagtermében kerül sor a „Várhegy Klub" követ­kező összejövetelére, melynek vendége ezúttal dr. Rácz Jenő egészségügyi miniszter. * Az esztergomi Német Kisebbsé­gi Önkormányzat november 12-én 18 órakor közmeghallgatást tart a Baross Gábor u. 26. sz. helyiségé­ben, melyre tisztelettel várja az ér­deklődőket. * A MIÉP lakossági fórumot tart november 12-én 17 órától a Bajor Ágost Művelődési Házban. Kovács Géza, a MIÉP elnökségi tagja és Tamáshidy Viktória, a helyi szer­vezet vezetője diavetítéssel egybe­kötött előadást tart a település po­litikai-gazdasági helyzetéről. * November 12-én 15 órakor Kertvárosban, a Féja Géza Közös­ségi Házban működő Idősek Klub­jában - a Szociális Munka Napja alkalmából - ünnepséget tart az Egyesített Szociális Intézmény. * November 18-án 17 órakor Esztergom Város Önkormány­zatának Képviselő-testülete a Városháza nagytermében so­ron következő rendes ülését tartja. * November 19-én 8.30-kor a pár­kányi Városháza nagytermében rendezi meg az V Interregionális Környezet- és Természetvédelmi verseny döntőjét a Richter Gedeon Rt. dorogi fióktelepe és a KAPPA Rt. (Párkány) * (nagy) Szentgyörgymező teme­tőjében a ravatalozó előtti szabad tér nagyobb lett és betonlap-bur­kolást kapott. Berényi Vilmos, a KOMTEM Kft. városi vezetője el­mondta, a jelzett területen egy sírt az utódok kiürítettek, a földi ma­radványokat a családi sírba vitték át. * Köszönet az esztergomi pol­gárőröknek, akik négy napon ke­resztül a temetőkben járőröztek, s így biztonságosan látogathattuk szeretteink sírjait! Németh Mária Gyógyszertári ügyelet November 11.: Szent Anna November 12.: Szent István November 13-14.: Kolos November 15.: Kerschbaumayer November 16.: Piros November 17.: Kolos November 18.: Szent Anna Közérdekű közlemény Esztergom Város Polgármesteri Hivatala a Komárom-Esztergom Megyei Közlekedési Felügyelet felkérésére 2004. november 4. és 18. kö­zött közszemlére teszi az Esztergom, Berényi Zs. utca átépítésének en­gedélyét. A határozat munkanapokon a Polgármesteri Hivatal portáján tekinthető meg. Tisztelt Polgármester Úr! Köszönjük az Idősek Világnapja alkalmából - immár hagyományt te­remtve - kedves köszöntő levelét, valamint a jelképes összegű utalványt. Jó egészséget, boldogságot kíván Önnek és kedves Családjának Tisztelettel: Németh Mária Tájékoztató Az MMBH Területi Műszaki Biztonsági Felügyelőség értesíti Eszter­gom város lakosságát, hogy az Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. (9027 Győr, Kandó K. u. 13.) Esztergom-Kertváros, KOMTÁVHO telep­hely 20 kV-os vezetékének, Esztergom, Dobogókői út 20 kV-os vezetéké­nek, Esztergom térségében az alábbi nyomvonalon: 53 jsz. Esztergom-Kertváros 20 kV-os légvezeték Pestvidéki Gépgyár Eszter­gom-tábori telepe vezetékjognak, Esztergom térségében az alábbi nyomvonalon: 53 jsz. Esztergom-Kertváros 20 kV-os légvezeték vezeték­jogának bejegyzését kérte. Az ezekkel kapcsolatos Változási vázrajzok, illetve Területkimutatá­sok november 5-éig megtekinthetőek voltak Esztergom Város Polgár­mesteri Hivatalának Városszépítési Osztályán, Slampák Zoltán közmű­fenntartási ügyintézőnél. Dr. Csomor Sándor jegyző A Belvárosi Harangszó írja November 11-én a Nyugdíjasklubban - magyar csapatok bevonulásá­ról Párkányba, az 1938-as ideiglenes visszacsatoláskor - vetítéssel egy­bekötött előadást tart Bélay Iván. Mindenkit szeretettel várunk! * November 13-án szentségimádás lesz 12-től az esti miséig. Kérjük, hogy iratkozzanak fel egy-egy fél órára, hogy ne hagyjuk magára az 01­táriszentségben jelenlévő Jézus Krisztust! '56-ra emlékeztek A MIÉP helyi szervezete október 24-én 11 órakor tartotta a Sötétka­pui sortűzre és az 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékező ün­nepi rendezvényét, melynek vezérszónoka Dénes János '56-os Munkás­tanács-elnök volt, aki beszédében hangsúlyozta: bár a jelszavak gyorsan változtak, 1956 fő követelése - a szabad választások és az orosz csapatok azonnali kivonása mellett - a független Magyarország megteremtése volt. Dénes János szólt arról is, hogy a mai ifjúság is tanulhat az '56-os pesti srácok bátorságából, hősiességéből, hazaszeretetéből. 1956 szep­temberében sem gondolta senki, hogy pillanatok alatt változhat a hely­zet. Bízzunk ebben ma is, ahogy Márai Sándor fogalmazott: „Népek Krisztusa, Magyarország" - eljön a feltámadás számunkra. Az ünnepi megemlékezésen beszédet mondott Kovács Géza MIÉP el­nökségi tag és Tamáshidy Viktória, a MIÉP esztergomi elnöke is, végül pedig a megyei alapszervezetek elhelyezték a kegyelet koszorúit. A Nox együttes küldetése (dezső) Csak néhány éve tűnt fel a magyar könnyűzenei életben a Nox együttes, de máris stílust teremtett. A Nox népzenei eredetű számokat játszik, de nem egyszerűen csak „játszik". Zenei anyagát Bartók, Kodály világából meríti, mely olyan mélységű, hogy csaknem az egész kelet-eu­rópai zenét foglalja magába. Látszólag pop-zenekar, valójában a legko­molyabb és legmélyebb magyar muzsikátjátszó zenekarunk. Áz ősmagyar eredetű zene és a modern, de lírai szövegek mind-mind egy-egy figyelmeztetést jelölhetnek a fogyasztói társadalom polgárainak számára. Szövegeik egyszerre líraiak és sokatmondóak: nemzeti tragé­diáink rajzolódnak fel bennük. De a Noxnál van kiút is: a tisztaság, az egyszerűség, az ősi magyar gyökerekhez való visszatalálás. Szerintem a Nox pillanatnyilag a magyar zenei életben a nagy reményünk. Vigyáz­zunk és figyeljünk rájuk: értő, okos, szép magyar és tiszta énekükre! Bécsi kirándulás az ENÉKÉ-vel (sms) Hagyományos őszi kiránduláson vettek részt az Esztergo­mi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Kulturális Egyesületének tagjai október 26-án, az Osztrák Köztársaság nemzeti ünnepén. A program a szokásoknak megfelelően délelőttől koradélutánig Bécs belvárosának (illetve az ott zajló katonai parádé) megtekintésé­vel kezdődött, majd ezt követően utazott ki a társaság a Schönbrunni kastélyhoz. A császári kastély iránti fokozott érdeklődés miatt erre idén korábban került sor az egynapos túra keretén belül, mert terme­inek megtekintése egyébként is sok időt vesz igénybe. Az idei út két meglepetéssel is szolgált Magyarország uniós csatla­kozásának köszönhetően. Az országhatáron a kiránduláshoz bérelt (egyébként felvidéki, tehát szlovák rendszámú) busz a megfelelő, uni­ós sávban kelt át, és így még a határőrök sem szálltak fel az úti okmá­nyokat ellenőrizni. Az évről évre sok külföldi turistát vonzó osztrák köztársasági ünnep egyik kedvezménye, az állami múzeumok állandó kiállításainak október 26-ai ingyenes nyitva tartása ugyanakkor eb­ben az évben szűnt meg. (Az elkért 3 eurós jelképes összeg azonban még elfogadható volt.) Á fárasztó nap után megelégedéssel érkeztek meg a koraesti órákban a kirándulás élménnyel feltöltekezett részt­vevői. Kertvárosi hírek A Radics Béla Emlékkiállítás megnyitójára teljesen megtelt a Féja Kö­zösségi Ház nagyterme. Ennyi érdeklődő még soha nem volt Kertváros­ban, bármilyen témájú kiállítás megnyitója is zajlott. Ehhez hozzáten­ném: helybeliek csak néhányan voltak! A rajongók, tisztelők, emléket ápolók jöttek el az ország különböző részeiből, főleg Budapestről - többek között Som Lajos is, aki zenésztársa volt Radics Bélának - és Esztergom­ból. A megjelenteket Tóth Tamás, az intézmény igazgatója köszöntötte. Elmondta, az emlékkiállítás anyaga a 70-es évek dokumentumai: korabe­li fotók, hangkazetták, borító tervek, hanglemezek, és könyvek képvise­lik a kort, az azóta megjelent CD-kel együtt. A tárlat anyagát majdnem teljes egészében a Radics Béla R. B. Emlékbizottság bocsátotta rendelke­zésre. A kiegészítések Tóth Tamás saját anyagát képezik, ezek az elmúlt évtizedek általa összegyűjtött emlékei. Vannak köztük hanglemezek, CD-k, könyvek: például Omolnár Miklós és Tóth Tamás-Zoltán János szerzőpáros könyvei, melyek a zenész Radics Béláról szólnak. A fotó­anyag mind fekete-fehér nagyítás és gondosan üveglapok alá rendezet­tek. A kiállítás megnyitóját Kisfaludy András filmrendező - a Magyar Do­kumentumfilm Rendezők Egyesülete ügyvezető alelnöke -, az egykori ze­nésztárs mondta. Az Alligátor együttesben zenéltek együtt, ő volt az együttes dobosa és vezetője. A korabeli archív fotó-dokumentumok mind Radics Béláról (1946 - 1982) szólnak, őt ábrázolják, de nem művészfotók, a mindennapi zenei életéről tájékoztatnak, minden idők legnagyobb ma­gyar gitárosa életútját mutatják be: az „angyalföldi gyerek megmozgatta a zenei világot". Véleménye szerint „brit szellemű zenész" volt. Rövid, 36 éves élete alatt „a magyar gitárkirály" címet vívta ki magának. A szemé­lyes hangvételű, fejből elmondott megnyitójában megemlítette, hogy Radics Béla tragédiája az ő sorsát is meghatározta. O egy emblematikus személy, aki a korosztályának legendája is volt egyben. Filmet forgatott életéről és koráról, amely dokumentumokon alapszik. A filmben feldol­gozta, bemutatta dalainak halála utáni életét, sorsát. Az Emlékbizottság ténykedése nyomán szépen gyűlnek a dokumentu­mok. A mai kiállításon is láthatók olyan képek, amelyek most kerültek nyilvánosan első ízben bemutatásra. Á mai rendezvény áttekintést adott a magyar rockzene fénykorából. A megnyitó utáni kötetlen beszélgetésben egy kérdésemre Kisfaludy András elmondta, hogy a zenész relikviái, személyes tárgyai között nincs meg a gitárja. Azt halála után rögtön ellopták! A kiállítást kísérő rendezvényeként az esztergomi Molothow Ligetben (Bajcsy Zs. u. 4.) a Tűzkerék xT együttes emlékkoncertet adott 21 órás kezdettel. Tóth Tamás ezzel a rendezvénnyel Radics Béla emlékét akarja megőrizni Esztergomban, ahol zenekarával többször is járt. Többen él­nek a városban olyanok, akiket a régi kötődés motivál, ők is ott voltak az emlékező koncerten. * A Repülés Baráti Köre október 30-án - Halottak Napja alkalmából - a belvárosi temetőben 10 órakor tartotta idén is a megemlékezését az el­hunyt hivatásos és sport repülőgép vezetőkről, tervezőkről, építőkről. Bende Lajos, nyugalmazott repülőgép tervező mérnök, szervezi évek óta a kegyeleti sétát. A temető ravatalozója előtti nagy keresztnél talál­koztunk. Néhány csendes perc után Bende Lajos elhelyezte a megemléke­zés koszorúját a feszületen és mécsest gyújtottunk. Ezt követően felke­restük az ebben a temetőben nyugvó - tizenötnél több -, a repülés törté­nete során elhunytak sírjait. Szentgyörgymező és Kertváros temetőjében nyugvók sírjainál is tisztelegtünk. Meglátogattuk Kertváros temetőjében dr. Kesselyák Mihály okleveles repülőgép tervező mérnök sírját is, aki ott alussza örök álmát. * Napokban a Palatinusz-tó horgász-stégeinek során sétálgattam: te­hergépkocsit láttam parton, mellette sürgölődő, gumírozott overállba öl­tözött embereket. Kérdésemre elmondták, hogy haltelepítéssel foglalkoz­nak. Most 25 mázsa kárászt hoztak, a következő fuvarral 20 mázsa ponty kerül a tóba. A halak életkora változó, egy évesektől három-négy évesekig találhatók példányok közöttük. * November 2-án este tartotta soros összejövetelét a helyi Polgárőrség. Weldin József elnök néhány mondatban tájékoztatott, hogy az e havi szolgálat-beosztás elkészítésén túl a fő téma a taglétszám növelés lehető­ségeinek megtárgyalása volt, s ennek érdekében akciót indítanak. Erre a lépésre ugyanis szükségük van: feladataik növekedtek, ezek elvégzése pe­dig megköveteli a taglétszám emelését. Várnak mindenkit, aki vonzal­mat érez az önkéntes feladatvégzés iránt. Jelentkezni minden hónap első keddjén, az esti gyűlésükön lehet személyesen a Féja Közösségi Házban. * Az Ister-Granum Eurorégió településein működő általános iskolásai­nak részére rajzversenyt hirdet a Féja Közösségi Ház. Részletes kiírás be­szerezhető a Házban. Á beérkezési határidő: 2004. november 22., hétfő. A beérkezett művekből 2004. december 4-én, szombaton, 16 órakor kiállí­tás nyílik. Ekkor lesz az értékelés és díjkiosztás is. Korcsoportonként az első három helyezett díjazásban részesül. * November 5-én este nyílott meg, és még egy hétig látható Fekete Jó­zsef fotóművész jótékonysági fotógrafikai kiállítása a Féja Közösségi Házban. A rendezvényről a következő számban részletesen beszámolok. Előzetesen csak annyit, hogy gondosan kivitelezett, keretezett, 46 db kép van a falon, ebből 21 db kizárólag Kertvárosról készült. A többi Eszter­gomról. Az alkotások eredetileg fotók, a digitális technika és a számítógép nyújtotta számtalan lehetőséget felhasználva szinte teljesen új művészeti alkotásokat hozott létre Fekete József. * Folyamatos a Szent Lázár Alapítvány adományának kiosztása. Az Alapítvány 1880 db félkilós eper lekvárt tartalmazó üveget juttatott a Féja Közösségi Házba azzal, hogy felmérés után kisnyugdíjasoknak, nagycsaládosoknak személyenként 2 db üveg kiosztásra kerüljön. * Tóth Tamástól, a Közösségi Ház igazgatójától megtudtam, lehetőség van arra, hogy családi rendezvények megtartására, baráti társaságok összejöveteleire, osztálytalálkozók megszervezésére, bankettekre, stb. termeket bérbe lehet venni. A Ház rendelkezik másoló géppel és faxolási lehetőséggel, ezeket a lakosság is igénybe veheti térítés ellenében. * Az elmúlt két hétben Kertváros szolgáltató hálózata két egységgel bő­vült. Mindkettő a Damjanich út tehermentesítő részén nyílott. Az egyik sajtótermékek,(napi,- heti,- és folyóiratok), másik autóalkatrészek árusí­tásával és tartozékok kölcsönzésével foglalkozik. Nagy Tibor

Next

/
Oldalképek
Tartalom