Esztergom és Vidéke, 2004

2004-10-28 / 43-44. szám

Az angol egyházi központ latin jelmondatának történelmi jelen­tése ugyanaz, mint amit az Esz­tergomi Főszékesegyház tim­panonjának aranybetűi is hir­detnek: „Mater, et magistra Ecclesiarum Hungáriáé" - Any­ja és tanítója a Magyar Egyház­nak! Canterbury és Esztergom az egyháztörténet mentén talált egymásra; az immár szélesebb körben ismert kapcsolat még a 12. század utolsó évtizedeire ve­zet vissza. (Thomas Becket, a ké­sőbbi canterburyi érsek egyete­mi éveit Párizsban töltve került baráti kapcsolatba Bánfy Luk­ács (1158 - 1179) későbbi eszter­gomi érsekkel, aki szintén ezidő­ben Párizsban tanult egyházjo­got. Az 1170. december 29-én II. Henrik király parancsára Becket Tamást négy királyhű lovag a székesegyházban meggyilkolta, mert ellenszegült Henrik egy­házjogokat csorbító intézkedése­inek. A Róma által 1173-ban szentté avatott mártír főpap tiszteletére Bánfy Lukács és III. Béla király feleségének (Capet Margit francia királylány) sür­getésére - de már Jób érsek ide­jében - prépostsági templom é­pült Esztergomban a máig Szent Tamásnak nevezett hegy tete­jén. A (Becket) Szent Tamás tiszteletére emelt templom a tö­rök háborúk során pusztult el. Az angol érsek emléke és tiszte­lete azonban máig fennmaradt városunkban. Lékai László bíbo­ros, prímás érsek kezdeménye­zésére 1977. december 29-én magyar és angol nyelvű emlék­tábla került a kápolna falára. Az emléktábla hiteles szövegét ­miután az csak ritkán látható ­az alábbiakban adjuk közre: „II. Henrik angol király Becket Tamást, egykori kancel­lárját, majd Canterbury érsekét, az egyház jogainak védelmezőjét 1170. december 29-én vértanú halálra ítéltette. Már 1173-ban szentté avatták. Kortársa és barátja, Bánfy Lukács esztergomi érsek buzgól­kodására III. Béla királynak a francia Pontigny kolostorából, Becket száműzetésének helyéről cisztereket telepített hazánkba. III. Béla feleségül vette II. Henrik fiának özvegyét, Capet Margit francia királylányt, aki Becket nagy tisztelője volt. Itt a hegyen prépostsági templom épült Becket Szent Tamás tiszte­letére a királyné és Jób esztergo­mi érsek szorgalmazására, aki az angol vértanú tiszteletét Pá­rizsból hozta magával. Ez a templom a török időkben elpusz­tult. Az ősi magyar-angol kapcso­latok emlékére készült ez a tábla 1977. december29." * KVE rffftTER KRQL3KE Dicsőség ffnglia ffnyjánakí 2004. október 23-án délután öttagú küldöttség utazott Esz­tergomból Canterburyba a test­vérvárosi szerződés aláírására Meggyes Tamás polgármester vezetésével. A delegáció tagja volt dr. Kiss-Rigó László püspök, Knapp János Pál alpolgármes­ter, a hivatalos tolmács szerepét betöltő Ralph Berkin, a hazánk­ban élő angol polgár és jóma­gam. A szerződés aláírási dátumá­nak megválasztását, annak ki­emelkedő fontosságát jelezte, hogy azt Mádl Ferenc köztár­sasági elnök és kíséretének Kent bert, az Angliában élő magyar re­formátusok püspöke, dr. Kiss­Rigó László esztergom-budapes­ti segédpüspök, valamint a szé­kesegyház teljes káptalani testü­lete. A templomba érkező Mádl Ferenc köztársasági elnököt, fe­leségét, valamint II. Erzsébet ki­rálynő Kent megyei képviselőjét a vendégek felállva köszöntöt­ték. A szentbeszédet főtisztelendő Róbert Willis, a káptalan vezető­je mondta. Becket Tamás mártí­romságától kezdődően nagyívű beszédben foglalta össze a két nép történelmi kapcsolatait, ki­sok is tudósítottak - követően köztársasági elnökünkkel és kí­séretével együtt tekintettük meg a Royal Museumban Balla De­meter Kossuth-díjas fotóművész kiállítását, szintén a Magyar Magic részeként. * Az esti koncert előtt, a Nem­zetközi Tanulmányi Központ é­pületében került sor a Magyar Magic rendezvénysorozat szer­vezői által adott fogadásra, ahol megjelent Mádl Ferenc és kísére­te, angol vendéglátói, továbbá Kent Megye és Canterbury város előkelősége. megyében való kétnapos látoga­tására időzítették. (Elnök úr és Dalma asszony jelenlétével meg­tisztelte az október 24-én, kora délután a Tower House-ban ren­dezett aláírási ceremóniát is.) Szintén a gondos előkészítés­re utal, hogy az október 9-24. kö­zött rendezett Canterbury-i Fesztivál magyar vonatkozású koncertjeit erre a hétvégére idő­zítették, a Magyar Magic prog­ramsorozat részeként. * Okóber 24-én, vasárnap az időjárás is kegyeibe fogadta a magyarokat. A délelőtti misére igyekvő hívek és protokoll-ven­dégek szikrázó napsütésben ér­kezhettek a híres katedrálisba, ahol az ökumenikus szertartást dr. Rowan Williams, Canterbury érseke vezette. A szertartás koncelebránsa volt Pátkai Rá­térve a vallási kapcsolatokra, a magyarság török elleni helytál­lásán keresztül az 1956-os forra­dalomra és az Európai Unióban való egymásra-találásra. Kérte az angol híveket és a politikuso­kat az angol-magyar kapcsola­tok ápolására, Canterbury pol­gárainak pedig sok sikert kívánt a hamarosan aláírásra kerülő testvérvárosi szerződéshez. A szentmisén közreműködő budapesti Tomkins Énekegyüt­tes Dobra János vezényletével Kodály Missa Brevisét énekelte, a kórust a csodálatos orgonán Varnus Xavér kísérte. A szent­misét követően az „orgonará­adást" már tapssal jutalmazták a székesegyházban tartózkodó vendégek. A testvérvárosi szerződés alá­írását - melyről a magyar sajtó munkatársain kívül a legfonto­sabb angol lapok és TV-állomá­A székesegyházi koncertre minden jegy elkelt, kísérőink szerint a többszöröse is elfogyott volna. A Canterbury Filharmo­nikusok, a Székesegyház közel kétszáz fő^ kórusa (köztük a Tomkins Énekegyüttes tagjai), valamint az énekes szólisták ­Allan Clayton tenor, Michael Pearce basszus és Adam Southey kontratenor - felemelő hangula­tot teremtettek. Kiváltképp „da­gadt a keblünk", mikor Bartók Cantata Profana-ját meglepően tiszta szövegmondással hallhat­tuk a kétórás koncert utolsó té­teleként. A vastaps nem is ma­radt el! Az élménygazdag vasárnap után a hétfő délelőttje a székes­egyházban tett látogatással telt. Önkéntes idegenvezetőnk (a lá­togatókat több mint kétszáz ön­kéntes vezető kalauzolja!) nagy lelkesedéssel mutatta be Anglia POLGÁRI HETILAP www. esztergomes videke. hu E-mail: esztergomesvideke@vnet.hu * Alapíttatott 1879-ben Alapító főszerkesztő: dr. Kőrösy László Megjelent 1944-ig LXV évfolyam Új sorozat XIX. évfolyam, 45. szám 2004. november 11. 8 oldal Ára: 75 Ft legrégebbi székesegyházát, a gó­tika egyik európai csúcsteljesít­ményét. * Canterburyban Szent Ágos­ton 597-ben alapított először székesegyházat, melyet 1070-77 között Lanfranc érsek újjáépí­tett. 1220-ban Becket Tamás holttestének új síremléket állí­tottak az altemplom Szenthá­romság kápolnájában, amit azonban 1538-ban VIII. Henrik parancsára lerombolnak, két év­re rá a kolostort is feloszlatják. 1541-ben megalakul az új Káp­talan és a Főesperesség. A puri­tánok rombolását követően az újjáépítés 44 évig tartott, a templom a korábbi gótikus stí­lusban újult meg az épen maradt részek megújításával, kiegészí­tésével. Canterburyt a II. világ­háborúban több német bomba­támadás érte, de a székesegyház nem kapott találatot. 1986-ban helyreállították Becket Szent Tamás vértanúhalálának hely­színén a Kivont Kard helyének Oltárát, a kápolnában megjelöl­ték a gyilkosság színhelyét. * A Székesegyház közelében ál­ló Látogatóközpontban tett láto­gatást követően vetítettképes előadást tartottak a vendéglátók Canterbury turizmusáról. Meg­tudhattuk, hogy a 35 ezres, Esz­tergomhoz hasonló kisvárosban évente hatmillió (!) turistát re­gisztrálnak, a városban ezeröt­száz hotel-férőhely található. A Látogatóközpont működését a helyi önkormányzat jelentős összeggel támogatja. Kiváló a tu­risztikai együttműködés a Canterbury Érsekség által fenn­tartott Székesegyházzal, ahol belépődíjat kell fizetni. (A bevé­telből működtetik a székesegy­ház turisztikai funkcióit, a terü­let fenntartását.) A Martin Vye főpolgármes­ter által adott díszebéd után a Canterbury Mesék panoptiku­mát néztük meg. Itt "magnetofo­nos vezetéssel" ismerkedtünk a középkori angol költő, Geoffrey Chaucer lírai, humoros meséi­vel, melyekben felvillant a kö­zépkori Canterbury pezsgő éle­te. * A hivatalos tárgyalásokon a városaink közötti együttműkö­dés lehetséges formái már kör­vonalazódtak. A szerződés esz­tergomi megerősítésére december végén kerül sor, a Becket Szent Tamás ünnepség időpontjához kötve. * Vendéglátóink közül William Pettit irodavezető és Neil McCol­lum, a Látogatóközpont vezetője „gondozta" az esztergomi kül­döttséget. Köszönet érte! Canterburyből tudósított: Koditek Pál

Next

/
Oldalképek
Tartalom